HGM1333/2016
ID intern unic:  367964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1333
din  14.12.2016
pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea
la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 1419     Data intrarii in vigoare : 16.12.2018
    MODIFICAT
   
HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460

    NOTĂ:
    în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
   


 În temeiul prevederilor art.18 alin.(1) şi poziţiei 22 din anexa nr.3 la Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47,art.136), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul realizării Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.297-309, art.851), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
     1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (se anexează).
    2. Ministerul Economiei, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărîri, va elabora şi va aproba lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctelor 94, 96, 105, 130, 135, 136, 159, 161 și 168 din Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, care vor intra în vigoare la data Legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (ECA), protocol la Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.
    [Pct.3 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    4. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană:
    [Pct.4 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
     1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune și ansamblurilor care poartă marcajul de conformitate SM, însoțite de declarația de conformitate, aplicată conform prevederilor Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
     2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în Republica Moldova, aplică marcajul de conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune și ansamblurilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute la capitolul VIII din Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu excepția modulului A;
     3) se interzice, în condiţiile prevăzute de Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, aplicarea pe acelaşi echipament sub presiune a marcajului de conformitate SM şi a marcajului CE;
    4) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformității notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformității recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii, organismele de evaluare a conformității recunoscute care realizează evaluarea conformității echipamentelor sub presiune vor întocmi certificate de examinare de tip;
    [Pct.4 subpct.4) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    5) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia.
    [Pct.4 subpct.5) în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    5. Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaşte organismele care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune și ansamblurilor destinate pieţei naţionale în conformitate cu procedurile prevăzute la capitolul VIII din Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificate în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității.
    [Pct.5 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    6. Obligaţiile şi răspunderea producătorului, reprezentantului său autorizat, importatorului sau distribuitorului, cu sediul în Republica Moldova, privind echipamentele sub presiune și ansamblurile puse la dispoziție pe piață și puse în funcțiune, marcate cu marcajul de conformitate SM corespund celor prevăzute de prezenta hotărîre pentru echipamentele sub presiune și ansamblurile cu marcajul CE.
    7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.262 din 3 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente sub presiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art.320).
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                               Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                            Andrei Galbur
    Ministrul justiţiei                                                                   Vladimir Cebotari

    Nr. 1333. Chişinău, 14 decembrie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1333
din 14 decembrie 2016

REGLEMENTARE TEHNICĂ
privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor
sub presiune
    Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune transpune Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 189, 27 iunie 2014, p.164.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele de securitate pe care trebuie să le satisfacă acestea în vederea punerii lor la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune, pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a intereselor publice, cum ar fi sănătatea şi securitatea persoanelor, protecţia animalelor domestice şi a bunurilor, garantînd o concurenţă loială pe piaţă.
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor sub presiune și ansamblurilor care sînt noi pe piața națională cînd sînt introduse pe piață; și anume fie echipamente sub presiune sau ansambluri noi produse de un producător stabilit în Uniune, fie echipamente sub presiune sau ansambluri noi sau la mîna a doua, importate dintr-o țară terță.
    3. Prezenta Reglementare tehnică se aplică în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vînzării la distanţă.
    4. Agenţii economici care intervin în lanţul de aprovizionare şi de distribuţie iau măsuri pentru a se asigura că pun la dispoziţie pe piaţă numai echipamente sub presiune și ansambluri care sînt în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.
    5. Importator sau distribuitor, în sensul prezentei Reglementări tehnice, se consideră orice producător, care este supus obligaţiilor ce revin producătorului în temeiul pct.25-37 atunci cînd introduce pe piaţă un echipament sub presiune sau ansamblu sub denumirea sau marca sa ori modifică un echipament sub presiune sau ansamblu deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta Reglementare tehnică.
    6. Evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune sau ansamblurilor este exclusiv obligaţia producătorului.
    7. Agenția pentru Supraveghere Tehnică este autoritatea de supraveghere a pieţei în conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare.
    [Pct.7 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
Capitolul II
DOMENIUL DE APLICARE
    8. Prevederile prezentei Reglementări tehnice se aplică proiectării, fabricării și evaluării conformității echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor a căror presiune maximă admisibilă este mai mare de 0,5 bar.
    9. Prevederile prezentei Reglementări tehnice nu se aplică:
    1) conductelor care au țevi sau un ansamblu de țevi destinate transportării oricărui fluid sau al oricărei substanțe spre sau de la o instalație (terestră sau marină), începînd cu și incluzînd ultimul dispozitiv de închidere situat în perimetrul instalației, precum şi toate echipamentele auxiliare care sînt în mod specific proiectate pentru aceste conducte; această excludere nu privește echipamentele sub presiune standard cum ar fi cele care pot să se găsească în stațiile de reglare a presiunii sau în stațiile de compresoare;
    2) rețelelor de alimentare, de distribuţie şi de evacuare a apei şi echipamentele acestora, precum și aducțiunile hidrocentralelor, cum ar fi conductele forţate, galeriile sub presiune, puţurile forţate ale instalaţiilor hidroelectrice şi accesoriile specifice ale acestora;
    3) recipientelor simple sub presiune reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr.368 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune;
    4) dispersoarelor de aerosoli;
    5) echipamentelor destinate funcționării vehiculelor și anume:
    a) autovehicule și remorcile acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective;
    b) vehicule agricole și forestiere;
    c) vehicule cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri;
    6) echipamentelor clasificate nu mai sus de categoria I în conformitate cu pct.64-66 din prezenta Reglementare tehnică și care intră sub incidența uneia dintre următoarele:
    a) echipamentelor tehnice;
    b) ascensoarelor și la componentele de siguranță pentru ascensoare prin Hotărîrea Guvernului nr.8 din 20 ianuarie 2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele şi componentele de siguranţă pentru ascensoare;
    c) punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.745 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”;
    d) dispozitivelor medicale aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.410 din  4  iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active, Hotărîrea Guvernului nr.418 din 5 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale, Hotărîrea Guvernului nr.435 din 10 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro;
    e) aparatelor consumatoare de combustibili gazoși aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1089 din 26 septembrie 2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”;
    f) echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.138 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice;
    7) echipamentelor care fac obiectul producţiei sau comerţului cu armament, muniţii și materiale pentru război;
    8) echipamentelor special proiectate pentru aplicații nucleare, a căror defectare poate duce la emisii radioactive;
    9) echipamentelor pentru controlul forajelor de explorare și extracție din industria petrolului, a gazelor naturale sau din explorarea geotermală, precum și pentru depozitarea subterană și prevăzute pentru a menține și/sau regla presiunea la gurile de sondă; aceasta cuprinde capetele de erupție și prevenitoare de erupție (BOP), manifolduri, precum și echipamentele acestora montate în amonte;
    10) echipamentelor care au carcase sau mecanisme în cazul cărora dimensionarea, alegerea materialelor și regulile de fabricație se bazează în principal pe criteriile de rezistență mecanică, de rigiditate și de stabilitate pentru a se realiza efecte statice și dinamice sau alte caracteristici funcționale și pentru care presiunea nu reprezintă un factor esențial la proiectare; aceste echipamente pot cuprinde:
    a) motoare, inclusiv turbinele și motoarele cu ardere internă;
    b) mașini cu aburi, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, compresoare, pompe și dispozitive de comandă;
    11) furnalelor, inclusiv sistemele de răcire, recuperatoarele de căldură, separatoarele de praf ale acestora și epuratoarele de gaz pentru furnale, precum și cuptoarele cu reducere directă, inclusiv sistemele de răcire a acestora, convertizoarele cu gaz și oalele de topire, retopire, degazare și de turnare pentru oțel, fier și metale neferoase;
    12) carcaselor echipamentelor electrice de înaltă tensiune, cum ar fi echipamentele de comutare și de control, transformatoarele și mașinile rotative;
    13) conductelor sub presiune pentru cămășuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi cablurile electrice și cablurile telefonice;
    14) navelor, rachetelor, aeronavelor și platformelor marine mobile, precum și echipamentelor special destinate pentru a fi montate la bordul acestora sau pentru propulsarea acestora;
    15) echipamentelor sub presiune compuse dintr-un înveliș flexibil, de exemplu pneurile, pernele de aer, mingile pentru activități sportive, ambarcațiunile gonflabile și alte echipamente sub presiune similare;
    16) amortizoarelor de zgomot pentru evacuare și admisie;
    17) sticlelor sau dozelor pentru băuturi gazoase destinate consumatorilor finali;
    18) recipientelor destinate transportului și distribuției băuturilor cu un PS х V care nu depășește 500 bar·l și o presiune maxim admisibilă care nu depășește 7 bar;
    19) echipamentelor destinate transportului de mărfuri periculoase;
    20) echipamentelor sub presiune transportabile;
    21) echipamentelor destinate transportului maritim al mărfurilor periculoase;
    22) echipamentelor destinate aviaţiei civile;
    23) caloriferelor și conductelor din sistemele de încălzire cu apă caldă;
    24) recipientelor care trebuie să conțină lichide la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depășește 0,5 bar.
Capitolul III
DEFINIȚII
    10. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează noţiunile definite în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare şi următoarele definiții:
    accesorii de siguranță – înseamnă dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depășirii limitelor admisibile, inclusiv dispozitive de limitare directă a presiunii, cum ar fi ventilele de siguranță, dispozitivele cu discuri de rupere, tijele de flambaj, dispozitivele de siguranță comandate (CSPRS) și dispozitivele de limitare care determină fie acțiuni de corectare, fie închid sau închid și blochează, cum ar fi presostatele, termostatele sau nivostatele și dispozitivele de măsură, de control și de reglare care au un rol în ceea ce privește siguranța (SRMCR);
    accesorii sub presiune – înseamnă dispozitivele care joacă un rol funcțional și care au o incintă pentru suprapresiune;
    amestec - înseamnă un amestec sau o soluție compusă din două sau mai multe substanțe;
    ansamblu – înseamnă grup de echipamente sub presiune asamblate de producător pentru a constitui o unitate integrată și funcțională;
    aprobare europeană de material – înseamnă documentul tehnic care definește caracteristicile materialelor destinate utilizării repetate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune, care nu fac obiectul unui standard armonizat;
    asamblări nedemontabile – înseamnă asamblări care pot fi demontate numai prin metode distructive;
    conducte – înseamnă elemente tubulare destinate transportului fluidelor, atunci cînd sînt racordate în vederea integrării într-un sistem sub presiune; acestea cuprind țevi sau un sistem de țevi, instalații de țevi, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri sau, dacă este cazul, alte componente rezistente la presiune; schimbătoarele de căldură formate din țevi și destinate răcirii sau încălzirii aerului sînt considerate conducte;
    diametrul nominal DN – înseamnă mărime numerică a diametrului care este comună tuturor componentelor unui sistem de conducte, altele decît cele pentru care se indică diametrul exterior sau mărimea filetului; este vorba despre un număr întreg care servește în scop de referință și care nu este strict legat de dimensiunile de fabricație; diametrul nominal este exprimat prin simbolul DN urmat de o mărime numerică;
    echipamente sub presiune – înseamnă recipientele, conductele, accesoriile de siguranță și accesoriile sub presiune, inclusiv, dacă este cazul, elementele fixate la părțile solicitate la presiune, cum sînt flanșele, ștuțurile, racordurile, elementele de susținere, urechile pentru ridicare;
    fluide – înseamnă gazele, lichidele sau vaporii în stare pură, precum și amestecurile acestora; fluidele pot conține o suspensie de substanțe solide;
    presiune – înseamnă presiunea în raport cu presiunea atmosferică, adică presiunea la manometru. În consecință, o presiune în domeniul vacuumului este exprimată printr-o valoare negativă;
    presiune maxim admisibilă PS – înseamnă presiunea maximă pentru care este proiectat echipamentul, specificată de producător și care se măsoară într-un loc specificat de acesta, fiind fie locul unde sînt fixate dispozitivele de protecție și/sau de siguranță sau fie în locul cel mai înalt al echipamentului sau, dacă acesta nu este adecvat, în oricare loc care este specificat;
    punere în funcțiune – înseamnă prima utilizare a unui echipament sub presiune sau ansamblu de către utilizatorul său;
    recipient – înseamnă o incintă proiectată și fabricată pentru a conține fluide sub presiune, inclusiv elementele care sînt atașate acestuia în mod direct pînă la dispozitivul prevăzut pentru racordarea cu alte echipamente; un recipient poate avea unul sau mai multe compartimente;
    substanță – înseamnă un element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilității și orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția;
    temperatură minim/maxim admisibilă TS – înseamnă temperaturile minimă și maximă pentru care este proiectat echipamentul, așa cum sînt specificate de producător;
    volum V – înseamnă volumul interior al fiecărei incinte sub presiune, inclusiv volumul ștuțurilor pînă la prima sudură, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
Capitolul IV
PUNEREA LA DISPOZIŢIE PE PIAŢĂ ŞI PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE
    11. Echipamentele sub presiune și ansamblurile sînt puse la dispoziție pe piață și/sau sînt puse în funcțiune numai dacă satisfac cerințele prezentei Reglementări tehnice atunci cînd sînt instalate, întreținute corespunzător și utilizate conform destinației lor.
    12. Ministerul Economiei și Infrastructurii poate emite reglementări care cuprind cerinţe specifice de protecție pentru lucrătorii care utilizează echipamentele sub presiune sau ansamblurile respective, cu condiția ca aceasta să nu implice modificarea lor într-un mod care nu este specificat în prezenta Reglementare tehnică.
    13. Cu ocazia tîrgurilor, expoziţiilor sau a demonstraţiilor tehnice, echipamentele sub presiune sau ansamblurile care nu sînt conforme prevederilor prezentei Reglementări tehnice pot fi expuse, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar faptul că astfel de echipamente sub presiune sau ansambluri nu sînt conforme prevederilor prezentei Reglementări tehnice şi nu pot fi puse în vînzare dacă nu sînt aduse în stare de conformitate de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în Republica Moldova. În timpul demonstraţiilor tehnice se vor lua măsuri corespunzătoare de securitate, pentru a se asigura protecţia sănătăţii persoanelor.
Capitolul V
CERINŢE TEHNICE
    14. Următoarele echipamente sub presiune îndeplinesc cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    15. Recipientele, cu excepția celor menționate la pct.16 din prezenta Reglementare tehnică, destinate pentru:
    1) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum și lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mare de 0,5 bar la presiunea atmosferică normală (1 013 mbar) în următoarele limite:
    a) fluidele din grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS x V este mai mare de 25 bar·l, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 200 bar, conform diagramei 1 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică;
    b) fluidele din grupa 2, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, precum și în cazul în care presiunea PS este mai mare de 1 000 bar, precum și toate extinctoarele portabile și buteliile pentru echipamentele de respirație, conform diagramei 2 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică;
    2) lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică sau egală cu 0,5 bar față de presiunea atmosferică normală (1 013 mbar), în următoarele limite:
    a) fluidele din grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1 litru și produsul PS х V este mai mare de 200 bar·l, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 500 bar, conform diagramei 3 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică;
    b) fluidele din grupa 2, dacă presiunea PS este mai mare de 10 bar și produsul  PS х V este mai mare de 10 000 bar·l, precum și dacă presiunea PS este mai mare de 1 000 bar, conform diagramei 4 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    16. Echipamentele sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod la care există un pericol de supraîncălzire, prevăzute pentru producerea aburului sau a apei calde la o temperatură mai mare de 110°C dacă volumul este mai mare de 2 litri, precum și toate oalele de gătit sub presiune, conform diagramei 5 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    17. Conductele prevăzute pentru:
    1) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum și lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mare de 0,5 bar față de presiunea atmosferică normală (1 013 mbar) în următoarele limite:
    a) fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25, conform diagramei 6 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică;
    b) fluidele din grupa 2, dacă DN este mai mare de 32 și produsul PS х DN este mai mare de 1 000 bar, conform diagramei 7 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică;
    2) lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică sau egală cu 0,5 bar față de presiunea atmosferică normală (1 013 mbar) în următoarele limite:
    a) fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25 și produsul PS х DN este mai mare de 2 000 bar, conform diagramei 8 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică;
    b) fluidele din grupa 2, dacă PS este mai mare de 10 bar și DN este mai mare de 200 și dacă produsul PS х DN este mai mare de 5 000 bar, conform diagramei 9 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    18. Accesoriile de siguranţă și accesoriile pentru reglarea presiunii destinate echipamentelor care cad sub incidența pct.15-17, inclusiv cînd astfel de echipamente fac parte dintr-un ansamblu.
    19. Următoarele ansambluri care conțin cel puțin un echipament sub presiune care intră sub incidența pct.14-18 şi îndeplinesc cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică:
    a) ansamblurile prevăzute pentru producerea aburului și a apei calde la o temperatură mai mare de 110°C care conțin cel puțin un echipament sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod la care există un pericol de supraîncălzire;
    b) ansamblurile altele decît cele prevăzute la lit. a) din prezentul punct, dacă producătorul intenționează să le pună la dispoziție pe piață și care sînt puse în funcțiune numai ca ansambluri.
    20. Prin derogare de la prevederile pct.19 din prezenta Reglementare tehnică, ansamblurile prevăzute pentru producerea apei calde la o temperatură egală sau mai mică de 110 °C, alimentate manual cu combustibil solid și cu un produs PS х V mai mare de 50 bar.l, satisfac cerințele esențiale de securitate prevăzute la pсt. 2.10, 2.11, 3.4, pct.5 lit. a) și d) din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    21. Echipamentele sub presiune și/sau ansamblurile ale căror caracteristici sînt mai mici sau egale cu limitele prevăzute la pct.15-17 și respectiv la pct.19 din prezenta Reglementare tehnică, se proiectează și se fabrică în conformitate cu cele mai bune practici tehnologice, pentru a asigura utilizarea lor în deplină siguranță. Echipamentele sub presiune și/sau ansamblurile sînt însoțite de instrucțiuni de utilizare adecvate. Astfel de echipamente şi/sau ansambluri nu trebuie să poarte marcajul CE menționat la pct.85-93.
Capitolul VI
LIBERA CIRCULAȚIE
    22. Motivele legate de riscuri generate de presiune nu pot să interzică, să restrîngă sau să împiedice punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune, în condițiile stabilite de producător, a echipamentelor sub presiune și/sau a ansamblurilor care sînt conforme cu  prevederile prezentei Reglementări tehnice.
    23. Motivele legate de riscuri generate de presiune nu por să interzică, să restrîngă sau să împiedice punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a unor echipamente sub presiune și/sau ansambluri care respectă prevederile pct.21 din prezenta Reglementare tehnică.
    24. Pentru o utilizare sigură şi corectă a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor, informaţiile prevăzute la pct.3.3 și 3.4 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică trebuie furnizate în limba de stat.
Capitolul VII
OBLIGAŢIILE AGENŢILOR ECONOMICI
Secțiunea 1
Obligațiile producătorilor
    25. Atunci cînd introduc pe piață sau utilizează în scopuri proprii echipamentele lor sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.15-20, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de securitate stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    26. Atunci cînd introduc pe piață sau utilizează în scopuri proprii echipamentele lor sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.21, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cele mai bune practici tehnologice.
    27. Pentru echipamentele sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.15-20, producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată la pct.67-74 sau solicită efectuarea acesteia.
    28. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor menționate la pct.15-20 cu cerințele aplicabile prin procedura menționată la pct.27, producătorii emit o declarație de conformitate și aplică marcajul CE.
    29. Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune sau a ansamblurilor.
    30. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile echipamentelor sub presiune sau ale ansamblurilor și modificările standardelor armonizate, sau altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui echipament sub presiune sau a ansamblurilor, se iau în considerare.
    31. Ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un echipament sub presiune sau de un ansamblu, pentru a proteja sănătatea şi siguranţa utilizatorilor finali, producătorii testează prin eșantionare echipamentele sub presiune și ansamblurile puse la dispoziție pe piață, investighează și țin un registru de reclamații, de echipamente sub presiune sau ansambluri neconforme și de rechemări ale unor astfel de echipamente, precum și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
    32. Producătorii se asigură că echipamentele lor sub presiune sau ansamblurile poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentului sau a ansamblului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul.
    33. Producătorii indică pe echipamentele sub presiune sau pe ansamblu denumirea lor denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul sau ansamblul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sînt comunicate într-o limbă uşor de înţeles pentru utilizatorii finali şi autorităţile de supraveghere a pieţei.
    34. Producătorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.15-20 sînt însoțite de o copie a declaraţiei de conformitate precum și de instrucțiuni și de informații privind securitatea în conformitate cu pct.3.3 și 3.4 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat. Astfel de instrucțiuni și de informații privind securitatea trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.
    35. Producătorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.21 la prezenta Reglementare tehnică sînt însoțite de o copie a declaraţiei de conformitate, precum şi de instrucţiuni şi informaţii în conformitate cu pct.21 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat. Astfel de instrucțiuni și de informații privind securitatea trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.
    36. Producătorii, care consideră sau au motive să creadă că un echipament sub presiune sau un ansamblu pe care l-a introdus pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sub presiune sau respectivul ansamblu în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema. Dacă echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    37. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorități de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cu prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat. Aceștia cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune sau de ansamblurile pe care aceștia le-au introdus pe piață.
Secțiunea a 2-a
Reprezentanţii autorizaţi
    38. Un producător poate împuternici printr-un mandat scris, un reprezentant autorizat.
    39. Obligațiile stabilite la pct.25-26 și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la pct.27-28 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
    40. Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:
    a) să mențină declarația de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorității de supraveghere a pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune sau a ansamblului;
    b) la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieţei, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului;
    c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de echipamentele sub presiune sau ansamblurile care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.
Secțiunea a 3-a
Obligaţiile importatorilor
    41. Importatorii introduc pe piață numai echipamente sub presiune sau ansambluri conforme.
    42. Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor menționate la pct.15-20 importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității în conformitate cu pct.67-74 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele sub presiune sau ansamblurile poartă marcajul CE și sînt însoțite de instrucțiuni și informații privind securitatea în conformitate cu pct. 3.3 și 3.4 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la pct.32 și 33.
    43. Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor menționate la pct.21, importatorii garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică și că echipamentele sub presiune sau ansamblurile sînt însoțite de instrucțiuni de utilizare adecvate și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la pct.32 și 33.
    44. Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un echipament sub presiune sau un ansamblu nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce echipamentul sub presiune sau ansamblu pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate cu cerințele esențiale de securitate. În plus, atunci cînd echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
    45. Importatorii indică pe echipamentul sub presiune sau pe ansamblu denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul sau ansamblul. Datele de contact sînt comunicate în limba de stat.
    46. Importatorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.15-20 sînt însoțite de instrucțiuni și de informații privind securitatea în conformitate cu pct. 3.3 și 3.4 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat.
    47. Importatorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.21 sînt însoțite de instrucțiuni și informații privind securitatea, în limba de stat.
    48. Importatorii se asigură că, atît timp cît un echipament sub presiune sau un ansamblu menționat la pct.15-20 se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    49. Ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un echipament sub presiune sau de un ansamblu, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și a altor utilizatori, importatorii testează prin eșantionare echipamentele sub presiune și ansamblurile puse la dispoziție pe piață, investighează și, dacă este necesar, țin un registru de reclamații, de echipamente sub presiune sau ansambluri neconforme și rechemări ale unor astfel de echipamente și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
    50. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un echipament sub presiune sau un ansamblu pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sub presiune în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicînd detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    51. Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului sub presiune sau a ansamblului și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.
    52. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului, în limba de stat. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hîrtie sau în format electronic. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune sau de ansamblurile pe care aceștia le-au introdus pe piață.
Secțiunea a 4-a
Obligaţiile distribuitorilor
    53. În cazul în care pun la dispoziție pe piață echipamente sub presiune sau ansambluri, distribuitorii acționează cu precauţie în vederea respectării cerinţelor din prezenta Reglementare tehnică.
    54. Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentele sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.15-20, distribuitorul verifică dacă echipamentul sub presiune poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentația necesară, de instrucțiuni și informații privind securitatea în conformitate cu pct.3.3 și 3.4 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la pct.32 și 33, respectiv, la pct.45 din prezenta Reglementare tehnică.
    55. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un echipament sub presiune sau un ansamblu nu este conform cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu poate pune la dispoziție pe piață echipamentul sub presiune sau ansamblul înainte ca el să fie adus în conformitate. Mai mult, atunci cînd echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.
    56. Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentul sub presiune sau ansamblul menționat la pct.21, distribuitorul verifică dacă echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză este însoțit de instrucțiuni de utilizare adecvate, în limbă de stat, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la pct.32 și 33, respectiv, la pct.45 din prezenta Reglementare tehnică.
    57. Distribuitorul se asigură că, atît timp cît un echipament sub presiune sau un ansamblu menționat la pct.15-20 se află în responsabilitatea lui, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    58. Distribuitorul care consideră sau are motive să creadă că echipamentul sub presiune sau ansamblu pe care l-a pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică se asigură că sînt luate măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sau ansamblu în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, distribuitorul informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, oferind informații detaliate, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    59. Distribuitorul, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului, în limba de stat. Acesta cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentul sub presiune sau de ansamblul pe care l-a pus la dispoziție pe piață.
    591. Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice și este supus obligațiilor ce îi revin producătorului în temeiul punctelor 25-37 atunci cînd introduce pe piață un echipament sub presiune sau un ansamblu sub denumirea sau marca sa ori modifică un echipament sub presiune sau un ansamblu deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei Reglementări tehnice.
    [Pct.591 introdus prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
Secțiunea a 5-a
Identificarea operatorilor economici
    60. Agenţii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:
    a) oricărui agent economic care le-a furnizat un echipament sub presiune sau un ansamblu;
    b) oricărui agent economic căruia i-au furnizat un echipament sub presiune sau un ansamblu.
    61. Agenţii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la pct.60 timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat echipamentul sub presiune sau ansamblul și timp de 10 ani după ce au furnizat echipamentul sub presiune sau ansamblul.
Capitolul VIII
CONFORMITATEA ȘI CLASIFICAREA ECHIPAMENTELOR
SUB PRESIUNE
ȘI ANSAMBLURILOR
Secțiunea 1
Prezumția de conformitate
    62. Echipamentele sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.15-20 care sînt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sînt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care sînt adoptate ca standarde naţionale sînt considerate conforme cu cerinţele esenţiale de securitate vizate de acele standarde sau de părți ale acestora, menționate în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    Lista standardelor armonizate, care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune, se aprobă prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Această listă se actualizează ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată în an.
    63. Materialele utilizate pentru producerea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care sînt în conformitate cu aprobările europene de materiale ale căror referințe sînt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care sînt adoptate ca standarde naţionale, în temeiul pct.79 sînt considerate conforme cu cerințele esențiale de securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
Secțiunea a 2-a
Clasificarea echipamentelor sub presiune
    64. Echipamentele sub presiune prevăzute la pct.15-18 sînt clasificate în categorii în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, în funcție de creșterea potențialului de pericol.
    65. În scopul realizării clasificării, fluidele se împart în următoarele două grupe:
    1) grupa 1 care cuprinde următoarele substanțe și amestecuri:
    a) explozivi instabili sau explozivi;
    b) gaze inflamabile, categoriile 1 și 2;
    c) gaze oxidante, categoria 1;
    d) lichide inflamabile, categoriile 1 și 2;
    e) lichide inflamabile, categoria 3, atunci cînd temperatura maxim admisibilă este mai mare decît punctul de aprindere;
    f) solide inflamabile, categoriile 1 și 2;
    g) substanțe și amestecuri autoreactive;
    h) lichide piroforice, categoria 1;
    i) solide piroforice, categoria 1;
    j) substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa, categoriile 1, 2 și 3;
    k) lichide oxidante, categoriile 1, 2 și 3;
    l) solide oxidante, categoriile 1, 2 și 3;
    m) peroxizi organici;
    n) toxicitate orală acută, categoriile 1 și 2;
    o) toxicitate dermică acută, categoriile 1 și 2;
    p) toxicitate inhalatorie acută, categoriile 1, 2 și 3;
    q) toxicitate asupra unui organ-țintă specific – o singură expunere, categoria 1.
    Grupa 1 include și substanțe și amestecuri din echipamentele sub presiune cu o temperatură maximă admisibilă TS care depășește punctul de aprindere al fluidului;
    2) grupa a 2-a care cuprinde substanțele și amestecurile care nu sînt prevăzute la subpct.1) din prezentul punct.
    66. În cazul în care un recipient este constituit din mai multe incinte, recipientul este clasificat în categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte luată individual. Dacă într-o incintă se află fluide diferite, clasificarea se face în funcție de fluidul care impune categoria cea mai severă.
Secțiunea a 3-a
Procedurile de evaluare a conformității
    67. Procedurile de evaluare a conformității aplicabile unui echipament sub presiune sînt stabilite în funcție de categorie, astfel cum este aceasta stabilită la pct.64-66, în care este clasificat echipamentul.
    68. Procedurile de evaluare a conformității care se aplică pentru diferite categorii de echipamente sub presiune sînt următoarele:
    1) categoria I:
    a) мodulul A
    2) categoria II:
    a) мodulul A2 
    b) мodulul D1
    c) мodulul E1
    3) categoria III:
    a) мodulele B (tip de proiect) + D
    b) мodulele B (tip de proiect) + F
    c) мodulele B (tip de producție) + E
    d) мodulele B (tip de producție) + C2
    e) мodulul H
    4) categoria IV:
    a) мodulele B (tip de producție) + D
    b) мodulele B (tip de producție) + F
    c) мodulul G
    d) мodulul H1
    Procedurile de evaluare a conformității sînt stabilite în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    69. Este necesar ca echipamentele sub presiune să facă obiectul unei proceduri de evaluare a conformității, la alegerea producătorului, prevăzută pentru categoria în care sînt clasificate acestea. Producătorul poate, de asemenea, să aleagă aplicarea unei proceduri prevăzute pentru o categorie mai severă în măsura în care ea există.
    70. În cadrul procedurilor privind asigurarea calității pentru echipamentele sub presiune din categoriile III și IV prevăzute la pct.15 subpct.1), pct.15 subpct.2) lit.a) și pct.16, organismul notificat, cu ocazia efectuării vizitelor inopinate, prelevă un eșantion din echipament din spațiile de producție sau de depozitare pentru a efectua sau pentru a dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa nr.1 pct.3.2. În acest scop, producătorul informează organismul notificat cu privire la proiectul de program de producție. Organismul notificat efectuează cel puțin două vizite în primul an de fabricație. Frecvența vizitelor ulterioare este stabilită de organismul notificat pe baza criteriilor expuse la pct.4.4 din modulele D, E și H și la pct.5.4 din modulul H1.
    71. În cazul producerii în regim de unicat a recipientelor și a echipamentelor sub presiune din categoria III prevăzute la pct.16 în cadrul procedurii din modulul H, organismul notificat efectuează sau dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa nr.1 pct.3.2 pentru fiecare unitate de produs. În acest scop, producătorul comunică organismului notificat proiectul programului de producție.
    72. Ansamblurile prevăzute la pct.19-20 fac obiectul unei proceduri globale de evaluare a conformității care cuprinde următoarele evaluări:
    a) evaluarea individuală a fiecărui echipament sub presiune care intră în componența ansamblului, prevăzut la pct.15-18, care nu a fost supus unei proceduri de evaluare a conformității anterior includerii în ansamblu și care nu poartă un marcaj CE separat; procedura de evaluare este stabilită în funcție de categoria fiecărui echipament sub presiune;
    b) evaluarea integrării componentelor în ansamblu în conformitate cu anexa nr.1 pct.2.3, 2.8 și 2.9: aceasta este determinată de categoria cea mai severă care poate fi aplicată echipamentelor respective; echipamentele care au un rol în asigurarea securității nu sînt luate în considerare;
    c) evaluarea protecției ansamblului împotriva depășirii limitelor admisibile de funcționare în conformitate cu anexa nr.1 pct.2.10 și 3.2.3 este efectuată în funcție de categoria cea mai severă care se aplică echipamentului de protejat.
    73. Prin derogare de la pct.67-72, autorităţile de supraveghere a pieţei pot permite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune, a unor echipamente sub presiune individuale și ansambluri prevăzute la pct.10 pentru care nu au fost aplicate procedurile prevăzute la pct.67-72 și care sînt utilizate în scopuri experimentale.
    74. Documentele și corespondența privind procedurile de evaluare a conformității se întocmesc într-o limbă oficială a statului în care este stabilit organismul notificat care realizează procedurile de evaluare a conformității sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.
Secțiunea a 4-a
Aprobarea europeană de materiale
    75. Aprobarea europeană de materiale se acordă la cererea unuia sau mai multor producători de materiale sau de echipamente, de către un organism notificat, prevăzut la pct.94 și desemnat special pentru aceast scop.
    76. Organismul notificat stabilește și efectuează examinări și încercări adecvate pentru certificarea conformității tipurilor de materiale cu cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. Pentru materialele în cazul cărora s-a dovedit, înainte de 29 noiembrie 1999, că utilizarea nu comportă riscuri, organismul notificat ia în considerare informațiile existente pentru a certifica această conformitate.
    77. Înainte de a elibera o aprobare europeană de materiale, organismul notificat va informa Ministerul Economiei și Infrastructurii despre informațiile relevante cu privire la aceasta. Ministerul Economiei și Infrastructurii va informa Comisia Europeană, cu transmiterea informațiilor corespunzătoare. În termen de trei luni de la primirea informației, Comisia Europeană poate face observații, expunîndu-și motivele. Organismul notificat poate elibera aprobarea europeană de materiale, ținînd cont de observațiile prezentate.
    78. Ministerul Economiei și Infrastructurii transmite Comisiei Europene o copie a aprobării europene de materiale.
    79. În cazul în care aprobarea europeană de materiale satisface cerințele pe care le acoperă și care sînt prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, Comisia Europeană publică referințele aprobării respective și actualizează lista aprobărilor europene de material în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    80. Organismul notificat care a eliberat aprobarea europeană de materiale retrage această aprobare atunci cînd constată că aceasta nu ar fi trebuit eliberată sau atunci cînd există un standard armonizat privind tipul de material respectiv. Acesta informează imediat Ministerul Economiei. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Comisia Europeană cu privire la orice retragere a unei aprobări.
Secțiunea a 5-a
Declarația de conformitate
    81. Declarația de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică a fost demonstrată.
    82. Declarația de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr.4 la prezenta Reglementare tehnică, conține elementele specificate în procedurile relevante de evaluare a conformității stabilite în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică, se actualizează constant și se  întocmește în limba de stat.
    Atribuirea sau nu a unui număr declaraţiei de conformitate rămîne la latitudinea producătorului.
    83. În cazul în care un echipament sub presiune sau un ansamblu cade sub incidenţa mai multor reglementări tehnice prin care se solicită o declaraţie de conformitate, se întocmește o singură declarație de conformitate corespunzătoare cu aceste reglementări. Declarația respectivă conține identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referințele de publicare ale acestora.
    84. Prin redactarea declarației de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
Secțiunea a 6-a
Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE
    85. Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute de Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 cu privire la activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    86. Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe oricare dintre următoarele:
    a) pe fiecare echipament sub presiune prevăzut la pct.15-18 sau pe plăcuța sa cu date;
    b) pe fiecare ansamblu prevăzut la pct.19-20 sau pe plăcuța sa cu date.
    87. În cazul în care aplicarea nu este posibilă sau nu este justificată din considerente ținînd de natura echipamentului sau a ansamblului, marcajul CE se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.
    88. Echipamentul sau ansamblul menționat la pct.86 trebuie să fie fabricat complet sau să se afle într-un stadiu de fabricație care să permită evaluarea finală așa cum este descrisă în anexa nr.1 pct.3.2. la prezenta         Reglementare tehnică.
    89. Nu este necesară aplicarea marcajului CE individual pe fiecare echipament sub presiune care compune un ansamblu. Echipamentele individuale sub presiune care poartă deja marcajul CE continuă să-și păstreze marcajul atunci cînd sînt montate într-un ansamblu.
    90. Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentul sub presiune sau ansamblul să fie introdus pe piață.
    91. Marcajul CE este urmat de numărul de identificare a organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control al producției.
    Numărul de identificare a organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.
    92. Marcajul CE și numărul de identificare menționat la pct.91 pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.
    93. Autoritatea de supraveghere a pieței se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și ia măsurile corective în conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.
Capitolul IX
NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE
A CONFORMITĂȚII
Secțiunea 1
Notificarea şi autoritățile de notificare
    94. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisiei Europene organismele notificate care efectuează sarcinile de evaluare a conformităţii ca părţi terţe în temeiul prezentei Reglementări tehnice.
    95. Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii acreditate şi pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv a filialelor organismelor notificate.
    96. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.
    97. Ministerul Economiei și Infrastructurii îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul de evaluare a conformităţii.
    98. Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Secțiunea a 2-a
Cerințe privind autoritățile de notificare
    99. Ministerul Economiei și Infrastructurii va exclude şi va declara conform prevederilor legale orice conflict de interese cu organismele de evaluare a conformităţii.
    100. Ministerul Economiei și Infrastructurii funcționează în așa fel încît să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.
    101. Ministerul Economiei și Infrastructurii asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii de persoanele competente, altele decît cele care au efectuat evaluarea organismului de evaluare a conformităţii.
    102. Ministerul Economiei și Infrastructurii nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.
    103. Ministerul Economiei și Infrastructurii garantează confidențialitatea informațiilor obținute.
    104. Ministerul Economiei și Infrastructurii are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.
Secțiunea a 3-a
Obligația de informare a autorităților de notificare
    105. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, a organismelor de evaluare a conformității în legătură cu orice modificări ale acestora.
    Comisia Europeană pune la dispoziția publicului informațiile respective.
Secțiunea a 4-a
Cerințe cu privire la organismele notificate
    106. În scopul notificării, un organism de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în standardele de referinţă aplicabile acestora, care se confirmă prin acreditare în condiţiile Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    107. Organismul de evaluare a conformității trebuie să fie înființat conform cadrului legal în vigoare și are personalitate juridică.
    108. Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de echipamentul sub presiune sau de ansamblul pe care îl evaluează.
    109. Un organism care aparține unei uniuni de persoane juridice sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.
    110. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor pe care le evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor evaluate care sînt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de echipamente în scopuri personale.
    111. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sînt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sînt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.
    112. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.
    113. Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.
    114. Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească atribuțiile de evaluare a conformității care îi sînt atribuite prin anexa nr.1 pct.3.1.2 și 3.1.3 la prezenta Reglementare tehnică și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.
    115. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de echipament sub presiune pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:
    1) personalul necesar avînd cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității;
    2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurîndu-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism de evaluare a conformității și alte activități;
    3) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.
    116. Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.
    117. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele:
    1) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;
    2) cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
    3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate aplicabile și a documentelor normative şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională;
    4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.
    118. Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.
    119. Organismele de evaluare a conformităţii încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi deţin poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa şi faţă de care poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la asigurări.
    120. Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcînd relația cu autoritățile de reglementare sau cu funcţie de supraveghere a pieţei. Drepturile de autor trebuie să fie protejate conform Legii nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
    121. Organismele de evaluare a conformității participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante.
Secțiunea a 5-a
Prezumția de conformitate a organismelor
de evaluare a conformității
    122. În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care sînt adoptate ca standarde naţionale, se consideră că acestea sînt în conformitate cu cerințele prevăzute la pct.106-121 din prezenta Reglementare tehnică, în măsura în care standardele naţionale armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.
Secțiunea a 6-a
Filiale ale organismelor de evaluare a conformității
și subcontractarea de către organismele
de evaluare a conformității
    123. În cazul în care organismul de evaluare a conformităţii subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea
conformității sau recurge la o filială, un organism notificat, se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite pentru organismele de evaluare a conformităţii notificate și informează Ministerul Economiei și Infrastructurii în acest sens.
    124. Organismul de evaluare a conformităţii notificat preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
    125. Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul solicitantului.
    126. Organismul de evaluare a conformităţii notificat pune la dispoziția organismului de acreditare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în conformitate cu pct.67-80 și cu pct.3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
Secțiunea a 7-a
Cererea de notificare
    127. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii se adresează cu o cerere la sediul organismului naţional de acreditare.
    128. Cererea este însoțită de documente care includ descrierea activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a echipamentului sub presiune pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele aplicabile acestora stabilite de prezenta Reglementare tehnică.
Secțiunea a 8-a
Procedura de notificare
    129. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit toate cerinţele aplicabile acestora, stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
    130. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisia Europeană și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de comisie.
    131. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale echipamentului sub presiune în cauză și atestarea relevantă a competenței.
    132. În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la pct.128 din prezenta Reglementare tehnică, Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă Comisiei Europene și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la pct.106-121 din prezenta Reglementare tehnică.
    133. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămîni de la notificare.
    134. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice.
    135. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.
Secțiunea a 9-a
Numerele de identificare și listele
organismelor notificate
    136. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele notificate. Comisia Europeană atribuie un număr de identificare organismului notificat.
    137. Comisia Europeană pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate.
Comisia Europeană asigură actualizarea listei.
Secțiunea a 10-a
Modificări ale notificărilor
    138. În cazul în care Ministerul Economiei și Infrastructurii a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la pct.106-121 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Economiei și Infrastructurii restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.
    139. În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, Ministerul Economiei și Infrastructurii ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sînt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sînt puse la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestuia.
    140. În situaţia în care organismul de evaluare a conformităţii notificat şi-a încetat activitatea, acesta asigură predarea către un alt organism notificat din domeniu a documentelor şi a înregistrărilor privind evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost recunoscut, informînd Ministerul Economiei și Infrastructurii în legătură cu aceasta, sau le pune la dispoziţia Ministerului Economiei și Infrastructurii şi a autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestora.
Secțiunea a 11-a
Contestarea competenței organismelor notificate
    141. Ministerul Economiei și Infrastructurii examinează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea cerințelor și responsabilităților care îi revin.
    142. Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informaţiile referitoare la temeiul notificării sau la menţinerea competenţei organismului notificat în cauză.
    143. Ministerul Economiei și Infrastructurii asigură respectarea confidenţialităţii informaţiilor în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja secretele comerciale şi/sau datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016  privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare.
    144. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă cerinţele pentru a fi notificat, aceasta adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită Ministerului Economiei și Infrastructurii să ia măsurile corective necesare în conformitate cu Legea nr.235 din 1 decembrie 2016 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
Secțiunea a 12-a
Obligații operaționale în sarcina
organismelor notificate
    145. Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii în concordanţă cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    146. Evaluările conformităţii sînt realizate în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile pentru agenţii economici. Organismele de evaluare a conformităţii notificate îşi desfăşoară activitatea ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei echipamentului sub presiune sau a ansamblului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. În acelaș timp, organismele de evaluare a conformităţii trebuie să respecte gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea echipamentului sub presiune cu cerințele prezentei Reglementări tehnice.
    147. În cazul în care organismul de evaluare a conformităţii notificat constată că cerinţele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică aplicabile echipamentelor sub presiune, de standardele europene armonizate adoptate ca standarde naţionale sau de specificaţiile tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite certificatul de conformitate.
    148. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, organismul de evaluare a conformităţii notificat constată că un echipament sub presiune nu mai este conform cerinţelor aplicabile, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul.
    149. În cazul în care nu sînt luate măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul de evaluare a conformităţii notificat restricţionează, suspendă sau retrage certificatul emis de acesta.
Secțiunea a 13-a
Obligaţiile de informare în sarcina
organismelor notificate
    150. Organismele notificate informează Ministerul Economiei și Infrastructurii în legătură cu:
    1) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor;
    2) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare sau condiţiile notificării;
    3) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii primită de la autoritatea de supraveghere a pieţei;
    4) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv în legătură cu activităţile transfrontaliere şi subcontractare.
    151. Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii vizînd aceleaşi echipamente sub presiune, informaţii relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.
Capitolul X
SUPRAVEGHEREA PIEŢEI
Secţiunea 1
Procedura aplicabilă echipamentelor sub presiune
sau ansamblurilor care prezintă un risc la nivel naţional
    152. Supravegherea pieţei şi controlul echipamentelor sub presiune și ansamblurilor care sînt plasate pe piaţă se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind supravegherea pieţei.
    153. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței depistează în cadrul controlului că un echipament sub presiune sau un ansamblu care cade sub incidența prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau pentru animalele domestice sau pentru bunuri, aceasta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici implicați cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop.
    154. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la pct.153, autoritatea de supraveghere a pieței constată că echipamentul sub presiune sau ansamblul nu este conform cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică, aceasta solicită de îndată agentul economic relevant să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce echipamentul sub presiune sau ansamblul în conformitate cu acele cerințe sau să retragă echipamentul sau ansamblul de pe piață sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporționale cu natura riscului, stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieței.
    155. Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organismul notificat relevant.
    156. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, aceasta informează Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat din partea agentului economic.
    157. Agentul economic se asigură că sînt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate echipamentele sub presiune sau ansamblurile vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.
    158. În cazul în care agentul economic relevant nu întreprinde măsurile corective autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziție a echipamentului sau ansamblului pe piață ori pentru a retrage sau rechema echipamentul sau ansamblul de pe piață.
    159. Ministerul Economiei, la propunerea autorității de supraveghere a pieței, informează de îndată Comisia Europeană cu privire la astfel de măsuri.
    160. Informațiile menționate la pct.159 includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentul sau ansamblul neconform, originea echipamentului sau ansamblului, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de agentul economic relevant. Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:
    1) echipamentul sau ansamblul nu îndeplinește cerințele cu privire la sănătatea sau la securitatea persoanelor sau cu privire la protecția animalelor domestice sau a bunurilor; sau
    2) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la pct.63 și 64 care conferă prezumția de conformitate.
    161. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate şi oferă informaţii suplimentare referitoare la neconformitatea echipamentului sau ansamblului în cauză aflate la dispoziţia sa şi referitoare la obiecţiile privind acestea, în caz de dezacord cu măsura naţională adoptată.
    162. În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor menţionate la pct.159 din prezenta Reglementare tehnică, Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la măsura provizorie luată de Ministerul Economiei, măsura este considerată justificată.
    163. Ministerul Economiei și Infrastructurii se asigură că se iau fără întîrziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea echipamentelor sau ansamblurilor de pe piaţă, în legătură cu echipamentеle sau ansamblurile în cauză.
Secțiunea a 2-a
Procedura de salvgardare
    164. În cazul în care, ca urmare a consultării cu părţile implicate, Comisia Europeană informează, prin Ministerul Economiei, autoritatea de supraveghere a pieței că măsurile luate sînt justificate, care, la rîndul ei, ia măsurile necesare împotriva agentului economic ce a aplicat marcajele şi informează despre aceste măsuri Comisia Europeană.
    165. În cazul în care Comisia Europeană constată că măsurile luate nu sînt justificate, informează în acest sens, prin Ministerul Economiei, autoritatea de supraveghere a pieței, precum şi producătorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar autoritatea de supraveghere a pieței abrogă imediat măsurile de retragere, interzicere sau restricţionare prevăzute la pct.160 subpct.2) din prezenta Reglementare tehnică.
Secțiunea a 3-a
Echipamente sub presiune sau ansambluri
care prezintă un risc
    166. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu pct.153-155 din prezenta Reglementare tehnică, se constată că un echipament sub presiune sau ansamblu deși este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită agentului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul sau ansamblul în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a-l retrage sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.
    167. Agentul economic garantează că sînt întreprinse măsuri corective cu privire la toate echipamentele sau ansamblurile vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață.
    168. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează îndată Comisia Europeană. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul sau ansamblul respectiv, originea și lanțul de furnizare aferent echipamentului sau ansamblului, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.
Secțiunea a 4-a
Neconformitatea formală
    169. Fără a aduce atingere pct.153-163, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită agentului economic să remedieze neconformităţile respective în cazul în care constată una dintre următoarele situaţii:
    1) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii sau ale pct.85-93 din prezenta Reglementare tehnică;
    2) marcajul CE nu a fost aplicat;
    3) numărul de identificare a organismului notificat implicat în etapa de control al producției a fost aplicat prin încălcarea pct.85-93 din prezenta Reglementare tehnică sau nu a fost aplicat;
    4) inscripțiile menționate la pct.3.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică nu au fost aplicate sau au fost aplicate prin încălcarea pct.85-93 din prezenta Reglementare tehnică sau pct.3.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică;
    5) declarația de conformitate nu a fost întocmită;
    6) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect;
    7) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
    8) informațiile menționate la pct.33 sau la pct.45 lipsesc, sînt false sau incomplete;
    9) nu sînt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la pct.25-37 sau la pct.41-52.
    170. Dacă neconformitatea menționată la pct.169 se menține, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentului sau a ansamblului în cauză ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4