LPC244/2016
ID intern unic:  368027
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 244
din  03.11.2016
pentru modificarea, completarea şi abrogarea
unor acte legislative
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458     art Nr : 895
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 3 din Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 162–164, art. 598), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera h3) cu următorul cuprins:
    „h3) străinii toleraţi, pe perioada în care li s-a acordat tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova;”.
    Art. II. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagmele „document valabil de trecere a frontierei de stat”, „document valabil pentru trecerea frontierei de stat”, „document de identitate valabil de trecere a frontierei de stat” şi „document de identitate valabil pentru trecerea frontierei de stat” se substituie cu sintagma „document de călătorie valabil”, sintagmele „document de trecere a frontierei de stat” şi „document de identitate pentru trecerea frontierei de stat” se substituie cu sintagma „document de călătorie”, iar sintagma „Sistem informațional integrat automatizat în domeniul migrației și azilului” se substituie cu sintagma „Sistem informațional integrat automatizat „Migrație și azil”” la formele gramaticale corespunzătoare.
    2. Articolul 3:
    noţiunea „interdicţie de intrare” va avea următorul cuprins:
    „interdicţie de intrare – decizia autorităţii competente pentru străini prin care se interzice intrarea, şederea şi aflarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o anumită perioadă sau, după caz, decizia Poliţiei de Frontieră în privinţa străinului care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova după data la care şederea sa a devenit ilegală, fără a face obiectul unei măsuri de returnare de pe teritoriul ţării;”
    articolul se completează în final cu următoarele noțiuni:
    „abatere disciplinară – formă de nerespectare de către străini a regulilor interne ale Centrului de plasament temporar al străinilor, a dispoziţiilor personalului acestuia, emise în exerciţiul funcţiunii, ori formă de manifestare a violenţei individuale sau în grup;
    aviz pentru reîntregirea familiei – act eliberat de autoritatea competentă pentru străini la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Moldova sau a străinilor avînd drept de şedere în Republica Moldova în condiţiile prezentei legi şi care constituie una din condiţiile de obţinere a unei vize de lungă şedere în scop de reîntregire a familiei solicitantului de aviz;
    centru de integrare – centru specializat, aflat în subordinea autorităţii competente pentru străini, fiind un serviciu partajat, destinat activităţilor de integrare, consiliere, informare şi asistare a străinilor;
    certificat de confirmare al solicitantului statutului de apatrid – act al autorităţii competente pentru străini din Republica Moldova, eliberat solicitantului statutului de apatrid, care identifică acest solicitant şi confirmă domiciliul acestuia pe teritoriul Republicii Moldova;
    fost solicitant de azil – străin care a solicitat azil şi în privinţa căruia există o decizie irevocabilă de respingere a cererii de azil şi nu există alte temeiuri juridice pentru aflarea acestuia în ţară;
    invitație electronică – document electronic creat, structurat, prelucrat, păstrat și transmis cu ajutorul computerului, al altor dispozitive electronice sau mijloace tehnice și de program, avînd semnătură digitală în conformitate cu legislația în vigoare, și care constituie una din condițiile de obținere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini;
    reîntoarcere voluntară – îndeplinirea obligaţiei de returnare în termenul prevăzut în acest scop în decizia de returnare;
    reîntregirea familiei – intrarea şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova a membrilor de familie a unui străin cu şedere legală pe teritoriul Republicii Moldova sau ai familiei unui cetăţean al Republicii Moldova, în scop de păstrare a unităţii familiei, indiferent de data stabilirii relaţiilor de familie;
    risc de sustragere – existenţa unor motive care justifică, într-un caz particular, presupunerea că un străin care face obiectul unei proceduri de îndepărtare se poate eschiva de la aceasta;
    titlu de călătorie pentru străinii cu ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova – document eliberat în condiţiile legii de către autoritatea competentă pentru străini, valabil pentru o singură călătorie, străinilor care nu mai sînt în posesia unui document de călătorie valabil şi au obligaţia de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.”
    3. Articolul 4 se abrogă.
    4. Articolul 5 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru facilitarea procesului de integrare a străinilor, autoritatea competentă pentru străini creează centre de integrare. Metodologia de activitate a centrelor de integrare se aprobă de către Guvern.”
    5. Articolul 6:
    alineatul (1):
    la litera b), după cuvintele „permis de şedere valabil” se introduc cuvintele „ori buletin de identitate pentru refugiați sau pentru beneficiarii de protecţie umanitară,”;
    alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) nu a fost instituit un consemn nominal de nepermitere a intrării în Republica Moldova.”
    6. Legea se completează cu articolul 61 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61Cerinţele faţă de documentele de călătorie
    (1) La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
    (2) În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 21 alin. (1), precum şi în cazul funcţionarilor internaţionali care urmează să participe la evenimente de anvergură cu caracter naţional sau internaţional, organizate de către autorităţile publice centrale, se permite intrarea în Republica Moldova în baza unui document de călătorie a cărui valabilitate va depăşi cu mai puţin de 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
    (3) Documentul de călătorie  trebuie să conţină cel puţin două pagini libere.
    (4) Documentul de călătorie trebuie să fie eliberat în ultimii 10 ani.
    (5) Prevederile alin. (3) şi (4) nu se răsfrîng asupra cărţilor de identitate acceptate pentru trecerea frontierei de stat.”
    7. La articolul 8, alineatul (1) se completează cu literele j)–l) cu următorul cuprins:
    „j) anterior au fost îndepărtaţi de pe teritoriul ţării şi nu au restituit cheltuielile legate de îndepărtarea lor;
    k) au interdicţie de intrare în Republica Moldova;
    l) şi-au epuizat durata de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova acordată prin lege.”
    8. Articolul 9:
    la alineatul (3), cuvintele „se realizează în toate cazurile” se substituie cu cuvintele „poate fi realizată”;
    alineatul (5) se completează în final cu textul: „Interdicţia de intrare în Republica Moldova se aduce la cunoştinţa străinului printr-o decizie separată fie concomitent cu o decizie de returnare.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Termenul interdicţiei începe să curgă de la data ieşirii străinului de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul în care străinul nu se află pe teritoriul Republicii Moldova – de la data emiterii deciziei.”
    9.  Articolul 10:
    alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) de un an – în cazul nerespectării scopului pentru care le-a fost acordat/prelungit dreptul de şedere provizorie;”
    la alineatul (2), după cuvintele „returnare voluntară” se introduce textul „şi/sau care pleacă cu mijloace financiare proprii sau care rambursează ulterior autorităţii competente pentru străini cheltuielile suportate pentru îndepărtarea de pe teritoriul Republicii Moldova”;
    alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Străinilor care au fost îndepărtaţi de pe teritoriul Republicii Moldova pe cheltuiala statului li se adaugă un spor de 6 luni la perioadele de interdicţie aplicate anterior, care însă nu trebuie să depăşească în total 5 ani, iar în cazul străinilor care reprezintă o ameninţare gravă pentru ordinea publică sau pentru securitatea naţională, perioada de interdicţie nu trebuie să depăşească în total 10 ani.
    (6) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) nu cad străinii care sînt căsătoriți cu cetățeni ai Republicii Moldova sau cu alți străini cu drept de ședere permanentă în  Republica Moldova sau care au copii minori ori copii inapţi pentru muncă comuni cu persoanele care au drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor în care străinii au fost decăzuţi din drepturile părinteşti.”
    10. Legea se completează cu articolul 101 cu următorul cuprins:
    „Articolul 101. Ridicarea interdicţiei de intrare
                            în Republica Moldova
    Interdicţia de intrare dispusă străinilor în condiţiile art. 10 poate fi ridicată de către autoritatea competentă pentru străini în următoarele cazuri:
    a) străinul este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova, iar căsătoria nu este fictivă;
    b) străinul este căsătorit cu un alt străin cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova, iar căsătoria nu este fictivă;
    c) străinul are copii minori sau copii inapţi pentru muncă, comuni cu cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă aceștia se află la întreţinerea lui sau dacă există obligaţia plăţii pensiei alimentare, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;
    d) străinul beneficiază de dreptul de dobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.”
    11. Articolul 11 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne va informa autoritatea competentă pentru străini despre străinii care au ieşit din ţară în baza deciziei de returnare.”
    12. La articolul 14 alineatul (3), articolul 18 alineatele (1) şi (3), articolul 19 alineatul (1), textul „90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară” se substituie cu textul „90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere”.
    13. La articolul 19 alineatul (2) litera d), textul „soţia (soţul), copiii minori, părinţii, precum şi persoanele asupra cărora este stabilită tutelă sau curatelă” se substituie cu textul „soţia/soțul, copiii minori, copiii majori, părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului/soţiei acestuia, persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi partenerul cu care au copii comuni, în cazul cetăţenilor Republicii Moldova”, iar textul „de aprobarea autorităţii competente pentru străini” – cu textul „de avizul pentru reîntregirea familiei”.
    14. La articolul 21, alineatul (1) se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    „d) în cazul funcţionarilor din cadrul organizaţiilor internaţionale, delegaţi să îndeplinească misiuni oficiale în Republica Moldova într-un interval de timp scurt, care nu va depăşi perioada de 15 zile calendaristice;
    e) în cazul participanţilor la acţiunile internaţionale, organizate în Republica Moldova cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dacă intervalul de timp dintre data informării participanţilor şi data acţiunii nu permite obţinerea vizelor.”
    15. La articolul 21 alineatul (2) litera a), la articolul 24 alineatul (1) litera a), la articolul 28 alineatul (7) litera a), la articolul 32 alineatul (5) litera a), la articolul 33 litera a) și la articolul 45 alineatul (1) litera f), textul „e) şi f)” se substituie cu textul „e), f) şi g)”.
    16. Articolul 22 se abrogă.
    17. La articolul 23 alineatul (1), texul „valabil potrivit art. 22” se substituie cu textul „valabil potrivit art. 61”.
    18. La articolul 24 alineatul (1) litera b) și la articolul 28 alineatul (7) litera b), textul „lit. b)–i)” se substituie cu textul „lit. b)–l)”, iar la articolul 32 alineatul (5) litera b), la articolul 33 litera b) și la articolul 45 alineatul (1) litera g), textul „lit. b), c), d), e), g), h) și i)” se substituie cu textul „lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k) și l)”.
    19. Articolul 28:
    la alineatul (1), cuvintele „originalul invitaţiei” se substituie cu cuvintele „invitaţia pe suport de hîrtie sau invitația electronică”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege şi persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova care au atins vîrsta de 18 ani și au capacitatea de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În scop de afaceri pot face invitaţii, pentru 3 străini simultan, persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Cererile sau demersurile pentru aprobarea invitaţiilor se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia – în decursul unei zile lucrătoare. În cazuri temeinic justificate, cînd este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare.”
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Nu se aprobă, timp de 2 ani, o nouă invitaţie depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă cel puțin una dintre persoanele invitate anterior de către acesta nu a părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate al vizei.”
    20. Legea se completează cu articolele 281 şi 282 cu următorul cuprins:
    „Articolul 281. Aviz pentru reîntregirea familiei cu străini care
                            au drept de şedere în Republica Moldova
    (1) Străinul titular al unui drept de şedere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova poate solicita aviz pentru reîntregirea familiei.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini poate elibera aviz pentru reîntregirea familiei străinului titular al unui drept de şedere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova pentru:
    a)  soţ ori soţie;
    b) copiii minori necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    c) copiii majori necăsătoriţi ai titularului dreptului de şedere sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
    d) părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului ori soţiei acestuia;
    e) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
    (3) Cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei se depune personal de către solicitant şi este însoţită de:
    a) copia de pe paşaportul naţional al străinului;
    b) copia de pe documentul care atestă dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) actele de stare civilă traduse și legalizate/apostilate, după caz, în modul stabilit;
    d) consimțămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.
    (4) Avizul pentru reîntregirea familiei se acordă în următoarele condiţii:
    a) nu există poligamie;
    b) solicitantul face dovada spaţiului de locuit;
    c) solicitantul cu drept de şedere provizorie trebuie să posede mijloace de întreţinere, pe lîngă cele necesare pentru propria întreţinere, în cuantum de cel puţin un salariu mediu lunar pe economie pentru fiecare membru de familie;
    d) străinul întruneşte condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e), f) și g).
    (5) Dispoziţiile alin. (4) lit. b) și c) nu se aplică străinilor care au drept de şedere permanentă pe teritoriul ţării.
    (6) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.
    (7) Autoritatea competentă pentru străini emite avizul pentru reîntregirea familiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    (8) Decizia privind refuzul eliberării avizului pentru reîntregirea familiei se emite în cazul în care nu sînt întrunite condițiile stipulate la alin. (3) și (4) din prezentul articol sau există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i) şi k).
    (9) Decizia privind refuzul eliberării avizului pentru reîntregirea familiei se comunică solicitantului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (10)  În cazul în care este aprobat, avizul pentru reîntregirea familiei va fi înmînat persoanei care solicită reîntregirea familiei spre a fi transmis membrilor de familie interesaţi, care îl vor prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii,  concomitent cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.
    Articolul 282. Aviz pentru reîntregirea familiei cu cetăţeni
                           ai Republicii Moldova
     (1) Cetăţeanul Republicii Moldova are dreptul de a solicita aviz pentru reîntregirea familiei.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini poate elibera aviz pentru reîntregirea familiei cetăţeanului Republicii Moldova pentru:
    a)  soţ ori soţie;
    b) partener – străinul necăsătorit care convieţuiește cu cetăţeanul Republicii Moldova necăsătorit și împreună cu care are cel puţin un copil;
    c) copiii minori, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    d) copiii majori ai cetăţeanului Republicii Moldova sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
    e) părinţii aflați la întreținerea cetățeanului Republicii Moldova sau a soțului ori soției acestuia;
    f) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
    (3) Cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei se depune de către cetățeanul Republicii Moldova personal și este însoţită de:
    a) copia de pe paşaportul naţional al străinului;
    b) certificatul de căsătorie transcris la oficiul de stare civilă de la domiciliul solicitantului sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova;
    c) actele de stare civilă traduse și legalizate/apostilate, după caz, în modul stabilit;
    d) consimțămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.
    (4) Avizul pentru reîntregirea familiei se acordă în următoarele condiţii:
    a) nu există poligamie;
    b) străinul întruneşte condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e), f) și g).
    (5) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.
    (6) Autoritatea competentă pentru străini emite avizul pentru reîntregirea familiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    (7) Decizia privind refuzul eliberării avizului pentru reîntregirea familiei se emite în cazul în care nu sînt întrunite prevederile alin. (3) și (4) din prezentul articol sau există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i) şi k).
    (8) Decizia privind refuzul eliberării avizului pentru reîntregirea familiei se comunică solicitantului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (9) În cazul în care este aprobat, avizul pentru reîntregirea familiei va fi înmînat persoanei care solicită reîntregirea familiei spre a fi transmis membrilor de familie interesaţi, care îl vor prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii, concomitent cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.”
    21. Articolul 30 se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) soţul/soţia, copiii şi părinţii străinului beneficiar de protecţie internațională.”
    22. Articolul 31 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Străinul depune personal cererea la ghişeul unic  al autorităţii competente pentru străini, în condiţiile prezentei legi.”
    23. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cererea de acordare a dreptului de şedere provizorie va fi însoţită de paşaportul naţional în original şi în copie, de dovada spaţiului de locuit, de dovada asigurării medicale şi a mijloacelor de întreţinere, de cazierul judiciar tradus și legalizat/apostilat de autorităţile statului a cărui cetăţenie străinul o deţine, de actele de stare civilă în original şi în copii. În cazul în care străinul are o şedere legală de cel puţin 2 ani într-o altă ţară decît țara a cărei cetăţenie o deţine, acesta urmează să prezinte cazierul judiciar eliberat de autorităţile statului de reşedinţă, tradus și legalizat/apostilat, precum şi documentul ce confirmă dreptul de şedere.”
    24. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 38. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                           provizorie pentru reîntregirea familiei cu străini
                           care au drept de şedere în Republica Moldova
    (1) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat sau prelungit străinilor căsătoriţi cu străini avînd drept de şedere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, cu excepţia celor cărora li s-a acordat acest drept în scop de studii, sau cu străini cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid. Titularii dreptului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova pot solicita autorităţii competente pentru străini reîntregirea familiei pentru:
    a) soţ ori soţie;
    b) copiii minori necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    c) copiii majori necăsătoriţi ai titularului dreptului de şedere sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
    d) părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului ori soţiei acestuia;
    e) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
    (2) Cererea de acordare a dreptului de şedere va fi însoţită de:
    a) documentele ce confirmă existenţa căsătoriei sau, după caz, a legăturii de rudenie;
    b) copia de pe documentul ce confirmă dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) dovada spaţiului de locuit;
    d) dovada mijloacelor de întreţinere;
    e) declaraţia solicitantului, autentificată notarial, din care să reiasă că membrii familiei lui vor locui împreună cu el;
    f)  consimţămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) lit. c) şi d) nu se aplică străinilor care au drept de şedere permanentă pe teritoriul ţării.
    (4) Cererea de reîntregire a familiei se depune de către străinul titular al dreptului de ședere personal şi se aprobă în următoarele condiţii:
    a) căsătoria nu este una fictivă sau, după caz, există legătură de rudenie;
    b) nu există poligamie;
    c) solicitantul face dovada spaţiului de locuit;
    d) solicitantul posedă mijloace de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere al cărui titular este.
    (5) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.
    (6) Dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei se prelungeşte individual, pentru fiecare membru de familie, pe aceeaşi perioadă pentru care s-a acordat dreptul de şedere provizorie străinului care se află în Republica Moldova, la solicitarea acestuia și la prezentarea dovezii de deţinere a mijloacelor de întreţinere la nivelul cel puţin al unui salariu mediu lunar pe economie pentru fiecare membru de familie.”
    25. Legea se completează cu articolul 381 cu următorul cuprins:
    „Articolul 381. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                            provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţeni
                            ai Republicii Moldova
    (1) Străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova pot obține sau își pot prelungi dreptul de şedere provizorie. Cetăţeanul Republicii Moldova poate solicita autorităţii competente pentru străini reîntregirea familiei pentru:
    a)  soţ ori soţie;
    b) partener – străinul necăsătorit care convieţuiește cu cetăţeanul Republicii Moldova necăsătorit și împreună cu care are cel puţin un copil;
    c) copiii minori rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    d) copiii majori ai cetăţeanului Republicii Moldova sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
    e) părinţii aflați la întreținerea cetățeanului Republicii Moldova sau a soțului ori soției acestuia;
    f) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
    (2) Cererea de acordare a dreptului de şedere va fi însoţită de:
    a) documentele ce confirmă existenţa căsătoriei sau, după caz, a legăturii de rudenie;
    b) copia de pe buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
    c) declaraţia solicitantului, autentificată notarial, din care să reiasă că membrii familiei sale vor locui împreună cu el;
    d) consimţămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.
    (3) Cererea de reîntregire a familiei se depune de către cetățeanul Republicii Moldova personal şi se aprobă în următoarele condiţii:
    a) căsătoria nu este una fictivă sau, după caz, există legătura de rudenie;
    b) nu există poligamie.
    (4) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.
    (5) Dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţeni ai Republicii Moldova se prelungeşte individual, pentru fiecare membru de familie, pentru perioade de pînă la 5 ani.”
    26. Articolul 39:
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Străinului titular al unui drept de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei i se poate acorda sau prelungi dreptul de şedere provizorie în mod independent dacă:”;
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) deţine de cel puţin 5 ani dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dreptul de şedere provizorie prevăzut la alin. (1) se acordă sau se prelungeşte pentru o perioadă de pînă la un an.”
    alineatul (4) se abrogă.
    27. Articolul 45:
    la alineatul (5), textul „alin. (1) lit. d), e) şi h)” se substituie cu textul „alin. (1) lit. d) şi h)”;
    la alineatul (6), cuvintele „şi lucrătorii imigranţi” se exclud;
    la alineatul (7), după cuvîntul „încetează” se introduc cuvintele „sau se retrage”;
    articolul se completează cu alineatele (71) și (10) cu următorul cuprins:
    „(71) Absenţa motivată a străinului de pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 12 luni consecutive nu conduce automat la încetarea sau retragerea dreptului de şedere permanentă. În toate situaţiile, după 6 ani de absenţă de pe teritoriul Republicii Moldova, străinul îşi pierde dreptul de şedere permanentă.”
    „(10) Expirarea permisului de şedere permanentă nu determină în niciun caz  încetarea sau retragerea dreptului de şedere permanentă.”
    28. La articolul 46 alineatul (2), litera f) se abrogă.
    29. Articolul 48 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) se constată că dreptul de şedere a fost obţinut în baza unei căsătorii fictive.”
    30. Articolul 49 se completează cu literele c) şi d) cu următorul cuprins:
    „c) străinul sau persoana juridică solicită acest lucru;
    d) străinul a fost îndepărtat anterior de pe teritoriul Republicii Moldova şi a reintrat sub o altă identitate în perioada de interdicţie.”
    31. La articolul 51, textul „care au fost declaraţi indezirabili, împotriva cărora a fost dispusă expulzarea,” se exclude.
    32. Articolul 52:
    la alineatul (1), litera b) se completează în final cu textul  „ , precum şi străinul care solicită emiterea unei decizii de returnare înainte de a fi depistat în situaţie de şedere ilegală”;
    la alineatul (4), textul „care au fost declaraţi indezirabili, precum şi împotriva cărora a fost dispusă expulzarea,” se exclude.
    33. La articolul 53, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Decizia de returnare se redactează în două exemplare, în limba de stat şi într-o limbă de circulaţie internaţională, şi va conţine motivele de fapt și de drept, precum şi informaţiile privind căile de atac posibile. La cererea străinului, autoritatea competentă pentru străini comunică principalele elemente ale deciziei într-o limbă pe care străinul o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege.”
    34. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 54. Contestarea deciziei de returnare
    (1) Decizia de returnare poate fi atacată în instanţa de judecată în a cărei rază de competenţă se află subdiviziunea teritorială a autorităţii competente pentru străini care a emis decizia de returnare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării. Instanţa de judecată este obligată să soluţioneze cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. Decizia primei instanţe este executorie, însă poate fi contestată cu recurs în instanţa de apel.
    (2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) are efect suspensiv de executare a deciziei de returnare, cu excepţia cazului în care decizia de returnare este emisă la solicitarea străinului.
    (3) Contestarea deciziei de returnare, formulată de către străinul luat în custodie publică, se face la instanţa în a cărei rază de competenţă se află Centrul de plasament temporar al străinilor şi nu suspendă măsura luării în custodie publică.”
    35. Articolul 57 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Cauza privind contestarea deciziei de declarare a străinului persoană indezirabilă se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. Decizia primei instanţe este definitivă şi executorie, însă poate fi contestată cu recurs în instanţa de apel.”
    36. Articolul 58:
    alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) care prezintă un risc de sustragere de la procedura de îndepărtare.”
    articolul se completează cu alineatele (11) și (6) cu următorul cuprins:
    „(11) Pe timpul îndepărtării sub escortă pot fi utilizate procedee şi mijloace speciale, în condiţiile legislației în vigoare, numai în cazurile în care acestea sînt necesare pentru protejarea vieţii sau integrităţii fizice a personalului din escortă, a străinului ori a altor persoane, pentru împiedicarea producerii de pagube materiale sau pentru îndeplinirea obiectivului îndepărtării sub escortă. Măsurile se aplică cu respectarea demnităţii străinului, gradual şi proporţional cu starea de pericol ce trebuie înlăturată.”
    „(6) În situaţia în care documentul de călătorie valabil nu poate fi obţinut în condiţiile alin. (4) şi (5), autoritatea competentă pentru străini va elibera un titlu de călătorie pentru străinii cu ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. Forma şi conţinutul titlului de călătorie se stabilesc şi se aprobă de Guvern.”
    37. Legea se completează cu articolul 581 cu următorul cuprins:
    „Articolul 581. Riscul sustragerii
    Riscul sustragerii unui străin este motivat dacă: 
    a) acesta a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
    b) acesta nu a respectat obligaţia de a se prezenta periodic la subdiviziunea autorităţii competente pentru străini care a impus măsura respectivă sau a părăsit raza de competenţă teritorială a acesteia;
    c) acesta nu face dovada unui spaţiu de locuit pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) acesta nu poate face dovada identităţii sale;
    e) există alte motive obiective determinate de comportamentul acestuia.”
    38. Articolul 60:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Îndepărtarea este interzisă dacă:
    a) străinul este minor, iar părinţii au drept de şedere în Republica Moldova;
    b) străinul este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova şi căsătoria nu este fictivă;
    c) străinul este căsătorit cu un alt străin cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova și căsătoria nu este fictivă;
    d)  străinul are copii minori ori copii inapţi de muncă, comuni cu cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă minorul se află în întreţinerea acestuia sau dacă există obligaţia plăţii pensiei alimentare, obligaţie pe care străinul o îndeplineşte cu regularitate;
    e) există temeri justificate că viaţa străinului este pusă în pericol sau că acesta va fi supus la torturi, tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează să fie returnat;
    f)  străinul se află în situaţia prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. e), cu excepţia cazului în care nu i s-a prelungit perioada pentru care i s-a acordat tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile art. 69 alin. (5);
g) străinul beneficiază de dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.
    (2) Îndepărtarea străinului nu este permisă dacă aceasta este interzisă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    la alineatul (3), textul „Persoanelor specificate la alin. (1) lit. e)” se substituie cu textul „Persoanelor specificate la alin. (1) lit. f)”;
    la alineatul (4), textul „Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) şi (3)” se substituie cu textul „Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), c) şi e) şi alin. (3)”.
    39. Legea se completează cu articolul 601 cu următorul cuprins:
    „Articolul 601. Suspendarea îndepărtării
    (1) Punerea în executare a măsurii îndepărtării se suspendă în cazul în care străinul:
    a) este părintele unui minor care urmează cursurile unei instituţii de învăţămînt de stat ori private, acreditate potrivit legii – pînă la finalizarea anului şcolar;
    b) este căsătorit cu un străin care are permisiunea de a rămîne pe teritoriul Republicii Moldova, acordată în condiţiile prezentei legi sau de către instanţa de judecată – pînă la data la care încetează permisiunea;
    c) se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) – pînă la data la care încetează motivele nepermiterii ieşirii din Republica Moldova;
    d) are o stare de sănătate care face imposibilă punerea în executare a măsurii îndepărtării – pînă la ameliorarea acesteia.
    (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate acorda tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Străinul va fi informat în scris despre suspendarea îndepărtării şi acordarea tolerării rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) străinii care prezintă un pericol pentru ordinea publică, securitatea naţională ori care suferă de o boală ce ameninţă sănătatea publică şi refuză să se supună măsurilor stabilite de către autorităţile medicale.”
    40. La articolul 62 alineatul (4), textul „art. 58 alin. (4) și (5)” se substituie cu textul „art. 58 alin. (4), (5) și (6)”.
    41. Articolul 64:
    la alineatul (1), textul „ori împotriva căruia a fost dispusă expulzarea” se substituie cu textul „ , împotriva căruia a fost dispusă expulzarea sau dacă există riscul sustragerii acestuia”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul străinului împotriva căruia s-a dispus măsura returnării sau care a fost declarat persoană indezirabilă, luarea în custodie publică se dispune de către instanţa de judecată pe o perioadă de pînă la 6 luni, la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini.”
    alineatul (4) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuţi la alin. (2) şi (3), care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit, se dispune de către instanţa de judecată la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini.”
    alineatul (6) se completează în final cu textul „ , iar în cazul străinului care a fost declarat indezirabil, perioada maximă de luare în custodie publică nu poate depăşi 12 luni”.
    42. Legea se completează cu articolul 642 cu următorul cuprins:
    „Articolul 642. Eliberarea străinului din custodie publică
    Străinul este eliberat din custodie publică, în baza unei decizii a autorităţii pentru străini, în următoarele cazuri:
    a) a expirat termenul de luare în custodie publică;
    b) a dispărut motivul care a stat la baza emiterii hotărîrii de luare în custodie publică.”
    43. Legea se completează cu articolul 661 cu următorul cuprins:
    „Articolul 661. Sancţiunile disciplinare aplicate
                             străinilor plasaţi în Centru
    (1) Străinilor plasaţi în Centru şi care au comis abateri disciplinare le pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) suspendarea dreptului de a primi colete, pachete cu provizii şi banderole, cu excepţia bunurilor necesare pentru igiena individuală şi asistenţa medicală, pe un termen de cel mult 10 zile calendaristice;
    c) suspendarea dreptului de a avea întrevederi, pe un termen de cel mult 10 zile calendaristice;
    d) izolarea disciplinară, pe un termen de cel mult 24 de ore.
    (2) Aplicarea sancţiunilor disciplinare nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de petiţionare, dreptul la corespondenţă, dreptul la asistenţă medicală, dreptul la hrană, îmbrăcăminte şi condiţii minime de cazare şi dreptul la plimbare zilnică.
    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) nu se aplică femeilor gravide, celor cu copii sugari, nici copiilor.
    (4) La constatarea unei forme de nerespectare a regulilor interne, a dispoziţiilor personalului Centrului emise în exerciţiul funcţiunii ori de manifestare violentă, individuală sau în grup, străinului i se poate aplica izolarea disciplinară gradual şi proporţional cu gravitatea faptei.
    (5) Durata izolării disciplinare este de 3 ore şi se dispune de către şeful Centrului. În cazul în care comportamentul străinului face imposibilă integrarea sa în grup, durata de izolare poate fi prelungită de către conducătorul autorităţii competente pentru străini sau de către înlocuitorul legal al acestuia pînă la 24 de ore.
    (6) Conducătorul autorităţii competente pentru străini sau înlocuitorul legal al acestuia poate decide izolarea disciplinară imediată pentru o perioadă de 24 de ore în cazul:
    a) ameninţării aduse integrităţii fizice ori al acţiunilor de vătămare corporală a personalului Centrului, a altor persoane, ori în cazul distrugerii sau degradării bunurilor Centrului;
    b) provocării în mod intenţionat a unui prejudiciu material;
    c) savîrşirii măsurilor/acţiunilor de evadare sau facilitării evadării unei alte persoane din Centru;
    d) deţinerii sau folosirii ustensilelor, instrumentelor sau a altor obiecte ascuţite, penetrante, contondente ce pot provoca răni, pot ucide sau pot să prezinte o  ameninţare gravă pentru integritatea corporală a personalului Centrului sau a  altor persoane.
    (7) Sancţiunile disciplinare se aplică printr-un ordin scris. Ordinele de aplicare a sancţiunilor disciplinare se anexează la dosarele persoanelor plasate în Centru.”
    44. La articolul 68, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) străinii în privinţa cărora s-a dispus suspendarea executării măsurii de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova.”
    45. Articolul 69:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Tolerarea încetează în următoarele situaţii:
    a) prin acordarea ori prelungirea unui drept de şedere străinului în condiţiile prezentei legi;
    b) în cazul acordării străinului a permisiunii de a rămîne pe teritoriul Republicii Moldova conform prevederilor Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova;
    c) în momentul părăsirii teritoriului Republicii Moldova de către străin.”
    alineatul (8) se completează în final cu textul „pe o perioadă de cel mult 6 luni. În termenul respectiv nu se va include perioada de custodie publică dispusă anterior, dacă o astfel de măsură a fost aplicată.”
    46. Articolul 70:
    la alineatul (3), sintagma „Ministerul Afacerilor Interne” se substituie cu cuvîntul „Guvern”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) La aplicarea prevederilor prezentei legi, funcţionarii publici cu statut special din cadrul autorităţii competente pentru străini au dreptul:
    a) să desfăşoare activităţi de verificare a străinilor prin legitimare în vederea stabilirii identităţii, legalităţii şi scopului şederii acestora, iar în cazul imposibilităţii legitimării – prin conducerea străinilor la sediul subdiviziunilor autorităţii în vederea efectuării verificărilor specifice sau aplicării măsurilor restrictive în cel mult 24 de ore de la depistare;
    b) să organizeze şi să efectueze controale în mediile şi locurile frecventate de străini, în instituţiile publice sau private, precum şi în incintele agenţilor economici sau ale întreprinderilor, indiferent de proprietar sau deţinător atunci cînd există date sau indicii cu privire la existenţa în aceste locuri a unor străini care nu respectă prevederile legale privind regimul străinilor în Republica Moldova;
    c) să organizeze şi să efectueze activităţile necesare în vederea îndepărtării de pe teritoriul ţării a străinilor care nu mai întrunesc condiţiile de intrare, aflare sau şedere în Republica Moldova.”
    47. Articolul 84:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Străinii care deţin viză şi cei care nu au obligaţia de a obţine viză de intrare în  Republica Moldova pot intra pe teritoriul ţării şi se pot afla pînă la 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.”
    articolul se completează cu alineatele (21)–(23) cu următorul cuprins:
    „(21) În sensul aplicării dispoziţiilor alin. (2), data intrării se consideră ca fiind prima zi de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, iar data ieşirii se consideră ca fiind ultima zi de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova.
    (22) Perioadele de şedere şi de aflare autorizate în temeiul unui permis de şedere sau al unei vize nu sînt luate în considerare la calculul perioadei de şedere pe teritoriul Republicii Moldova în sensul alin. (2).
    (23) Metodologia de calcul al perioadei de aflare a străinilor care intră pe teritoriul Republicii Moldova fără vize se aprobă de către ministrul afacerilor interne.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , ulterior aceștia fiind supuşi condiţiilor generale de intrare pe teritoriul Republicii Moldova”.
    48. Legea se completează cu capitolul IX1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IX1
DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI OBLIGAŢIILE
FUNDAMENTALE ALE STRĂINILOR
    Articolul 841. Drepturile şi obligaţiile străinilor
    (1) Străinii aflaţi în Republica Moldova se bucură de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca şi cetăţenii Republicii Moldova, garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu excepţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (2) Străinii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare şi, după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării, de asemenea să părăsească teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului de şedere acordat.
    (3) Pe timpul aflării sau şederii în Republica Moldova, străinii sînt obligaţi să respecte legislaţia Republicii Moldova şi să se supună, în condiţiile legii, controlului organelor abilitate.
    (4) Pe durata şederii în Republica Moldova, străinii sînt obligaţi să declare la autoritatea competentă pentru străini, în termen de 15 zile calendaristice, despre schimbarea documentului de călătorie în baza căruia a fost obţinut dreptul de şedere.
    (5) Străinii care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa sînt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să informeze autoritatea competentă pentru străini pentru a fi luați în evidenţă.
    (6) Străinii care își schimbă cetăţenia, care desfac sau anulează căsătoria sînt obligaţi, în termen de 15 zile, să informeze în acest sens autoritatea competentă pentru străini.
    (7) Furtul sau pierderea documentului de călătorie, a permisului de şedere sau a buletinului de identitate pentru apatrizi se declară la organul de poliţie teritorial în termen de 15 zile calendaristice.
    (8) Străinii nu beneficiază de dreptul de a alege şi de a fi aleși în organele legislative, cele executive sau  în organele administrației publice locale, nici de a participa la sufragiul universal.
    (9)  Străinii nu pot fi membri de partid sau ai altor organizaţii social-politice.
    (10) Străinii nu pot satisface serviciul militar în forţele armate ale Republicii Moldova.
    Articolul 842. Dreptul la muncă şi la protecţia ei
    (1) Străinii cu drept de şedere în Republica Moldova au dreptul la muncă şi la protecţia muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu permisiunea organelor abilitate din domeniul ocupării forței de muncă.
    (2) Străinii sînt supuşi la impozite, taxe şi alte plăţi pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu stabilesc altfel.
    Articolul 843. Dreptul la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii
    (1) Străinii cu drept de şedere în Republica Moldova au dreptul la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    (2)  Străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–g) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, cetăţenii străini şi apatrizii cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel. Cetăţenii străini şi apatrizii cărora li s-a acordat drept de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase au obligaţia de a se asigura individual, achitînd prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la fel ca și cetăţenii Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    Articolul 844. Dreptul la asigurări sociale
    Străinii cu drept de şedere în Republica Moldova au dreptul să primească indemnizaţii, pensii şi alte tipuri de prestaţii de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 845. Dreptul la domiciliu
    (1) Străinii au dreptul la domiciliere în Republica Moldova în baza actelor de identitate valabile.
    (2) Străinii au dreptul la locuinţă la fel ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    Articolul 846. Dreptul la proprietate şi dreptul
                           de proprietate intelectuală
    (1) Străinii au dreptul de a deține casă şi alte bunuri în proprietate privată, de a moşteni sau de a testa bunuri, de a exercita dreptul de autor al unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, al unei descoperiri, invenţii, de asemenea au alte drepturi personale nepatrimoniale.
    (2) Dreptul de posesiune, de folosinţă sau de dispoziţie asupra unui bun imobiliar aflat pe teritoriul Republicii Moldova nu oferă străinului prioritate la obţinerea dreptului de şedere pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 847. Dreptul la educaţie
    (1) Străinii au acces la educaţie prin sistemul naţional de învăţămînt în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Străinii au acces la învăţămîntul preşcolar, primar, secundar (gimnazial şi liceal) în condiţii similare cu cele stabilite pentru cetăţenii Republicii Moldova.
    (3) Accesul la sistemul de învăţămînt profesional tehnic şi la învăţămîntul superior se realizează în condiţiile stabilite de lege.  
    (4) Străinii admişi la studii în  instituţii de învăţămînt au drepturi şi îndatoriri în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulile stabilite de aceste instituţii.
    Articolul 848. Dreptul la asociere
    Străinii cu drept de şedere în Republica Moldova au dreptul să intre pe principii comune în diverse societăţi culturale, ştiinţifice, sportive, în organizaţii cooperatiste, asociaţii de producţie, dacă statutele acestora nu stabilesc altfel.
    Articolul 849. Dreptul la libertatea conştiinţei şi a opiniei
    Străinilor li se garantează libertatea conştiinţei, a opiniei  şi a exprimării în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 8410. Dreptul la familie
    Străinii au dreptul de a se căsători şi de a desface căsătoria cu cetăţeni ai Republicii Moldova, cu alte persoane în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ei se bucură de dreptul la familie şi au îndatoriri în relaţiile de familie.
    Articolul 8411. Dreptul la libera circulaţie pe întreg teritoriul
                             Republicii Moldova
    Străinii au dreptul de a circula pe teritoriul Republicii Moldova şi de a-și stabili domiciliul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Articolul 8412. Dreptul la inviolabilitatea persoanei
                             şi a locuinţei
    Străinilor li se garantează inviolabilitatea persoanei şi a locuinţei în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ei au dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente, a altor autorităţi publice împotriva actelor ce le violează drepturile, libertăţile şi interesele legitime.
    Articolul 8413. Drepturi procedurale în cadrul
                             procesului de judecată
    (1) Străinii, în conformitate cu legislaţia cu privire la Avocatul Poporului, au dreptul să adreseze cereri Avocatului Poporului sau, după caz, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în cazurile încălcării, pe teritoriul Republicii Moldova, a drepturilor şi intereselor lor legitime.
    (2) În procesele de judecată străinii beneficiază de aceleaşi drepturi procedurale ca şi cetăţenii Republicii Moldova, de asistenţă juridică gratuită sau pe bază de contract din partea avocaţilor, precum şi a altor persoane autorizate în modul stabilit de Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.
    (3) Străinilor li se garantează dreptul de a cere protecţie la misiunea diplomatică a statului lor.”
    49. Articolul 871 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Nu se admit cererile depuse de către persoanele recunoscute de autorităţile Republicii Moldova ca avînd drepturi şi obligaţii legate de faptul că posedă cetăţenia Republicii Moldova.”
    50. Articolul 873 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 873. Drepturile şi obligaţiile solicitantului
                             statutului de apatrid
    (1) Solicitantul statutului de apatrid beneficiază de următoarele drepturi:
    a) de a se afla în Republica Moldova pe toată perioada examinării cererii;
    b) de a nu fi îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova decît în cazurile în care există motive de securitate naţională sau de ordine publică;
    c) de a fi informat în scris, în momentul depunerii cererii, într-o limbă pe care o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege, despre drepturile şi obligaţiile pe care le are pe parcursul procedurii de recunoaştere a statutului de apatrid;
    d) de a i se elibera un document de identitate temporar de solicitant al statutului de apatrid;
    e) de a folosi în comunicarea verbală ori scrisă limba maternă sau o altă limbă pe care o posedă;
    f) de a-i pune la dispoziție, gratuit, un interpret pe toată perioada de examinare a cererii;
    g) de a munci.
    (2) Solicitantul statutului de apatrid este obligat:
    a) să colaboreze deplin cu autoritatea competentă pentru străini;
    b) să prezinte probe pentru a-i fi recunoscut statutul de apatrid;
    c) să se prezinte la autoritatea competentă pentru străini pentru a fi intervievat ori de cîte ori este nevoie;
    d) să respecte legislaţia Republicii Moldova.”
    51. Articolul 876 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) solicitantului i s-a acordat o formă de protecţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova.”
    52. Articolul 877:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid se aduce la cunoştinţa solicitantului prin comunicare directă sau printr-o trimitere poştală la ultima sa adresă declarată.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid se redactează în limba de stat.”
    la alineatul (3), textul „Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova” se substituie cu cuvintele „de prezenta lege”.
    53. Articolul 878:
    alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) solicitantul este recunoscut de autorităţile Republicii Moldova ca avînd drepturi şi obligaţii legate de faptul că posedă cetăţenia Republicii Moldova.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Decizia motivată privind respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid se aduce la cunoştinţa solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, prin comunicare directă sau printr-o trimitere poştală la ultima sa adresă declarată. Decizia poate fi contestată pe calea contenciosului administrativ.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Decizia privind respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid se redactează în limba de stat.”
    54. La articolul 879, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Decizia motivată privind anularea statutului de apatrid se comunică solicitantului în limba de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, prin comunicare directă sau printr-o trimitere poştală la ultima sa adresă declarată. Decizia poate fi contestată pe calea contenciosului administrativ fără respectarea vreunei proceduri prealabile.”
    55. Legea se completează cu articolul 8712 cu următorul cuprins:
    „Articolul 8712. Suspendarea procedurii de recunoaştere
                              a statutului de apatrid
    (1) Procedura de recunoaştere a statutului de apatrid se suspendă în cazul depunerii de către solicitant a cererii de azil în condiţiile Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova, pînă la emiterea deciziei privind acordarea unei forme de protecţie.
    (2) Examinarea cererii privind recunoaşterea statutului de apatrid va fi reluată în cazul existenţei unei decizii irevocabile de respingere a cererii de azil sau a unei dispoziţii privind încetarea examinării dosarului, emise în condiţiile Legii privind azilul în Republica Moldova.  
    (3) Termenul de suspendare a procedurii de recunoaştere a statutului de apatrid nu se include în termenul de examinare a cererii privind recunoaşterea statutului de apatrid.”
    Art. III. – (1) Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoarelor acte legislative: Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sînt rezidenți pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 16 din 23 ianuarie 2004; Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 3 octombrie 2003; Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 348 din 24 decembrie 2008.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1994, nr. 20, art. 234);
    art. X din Legea nr. 18-XIV din 14 mai 1998 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 60–61, art. 411);
    Legea nr. 716-XIV din 3 decembrie 1999 pentru completarea și modificarea Legii cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 12);
    art. I din Legea nr. 400-XVI din 14 decembrie 2006 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 203–206, art. 983);
    art. I din Legea  nr. 259-XVI din  5 decembrie 2008 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 862);
    art. V din Legea nr. 151 din  15 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131–133, art. 403);
    art. II din Legea nr. 284 din  28 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 30–33, art. 93);
    art. I din Legea nr. 77 din  12 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 398);
    art. VI din Legea nr. 166 din  31 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 267–273, art. 508).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 244. Chişinău, 3 noiembrie 2016.