LPC261/2016
ID intern unic:  368032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 261
din  09.12.2016
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului
de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458     art Nr : 897
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 230–231, art. 486), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „29313072,0” şi „33495872,0” se substituie cu cifrele „29641603,1” şi, respectiv, cu „33824403,1”.
    2. La articolul 2 punctul 1) litera b), cifrele „8666,2” se substituie cu cifrele „2456,9”.
    3. Articolul 3 litera a):
    la liniuţa întîi, cifrele „4822974,8” şi „1121747,5” se substituie cu cifrele „5047265,7” şi, respectiv, cu „1340599,5”;
    la liniuţa a treia, cifrele „7769883,3” se substituie cu cifrele „7873070,7”.
    4. Articolul 16 se completează cu literele g)–i) cu următorul cuprins:
    „g) să redistribuie, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, între categorii economice de cheltuieli, alocaţiile aprobate unei autorităţi bugetare fără afectarea sumelor aprobate la nivel de program/subprogram;
    h) să redistribuie, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
    i) să redistribuie, la propunerea Ministerului Mediului, în baza deciziei consiliilor de administrare, alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional şi fondurile ecologice locale.”
    5. Anexa nr. 3:
    la compartimentul „Ministerul Apărării 0207”, partea generală și subcompartimentul „Apărare naţională” cu  pozițiile „Resurse, total”, „resurse generale”, „venituri colectate”, „resurse ale proiectelor finanțate din surse externe”, „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” şi „Servicii de suport în domeniul apărării naţionale” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total
2+3
774864,4

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192
774864,4

cheltuieli de personal

21
292748,3

Apărare naţională                                                                                  

02
 

Resurse, total

         
546315,3

resurse generale

1
506205,5

venituri colectate

297
30609,8

resurse ale proiectelor finanţate din surse externe

298+299
9500,0

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 

546315,3

 
 
 
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale
3104

312582,7


    la compartimentul „Ministerul Mediului 0211”:
    în partea generală, după poziţia „Cheltuieli recurente” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
 

dintre care transferuri între autorităţile publice centrale

 
910,1
 

    la subcompartimentul „Protecţia mediului”, după poziţia „Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:

 

dintre care transferuri între autorităţile publice centrale

 
910,1
 
    la compartimentul „Ministerul Educaţiei 0212”:
    partea generală și subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală” cu pozițiile „Resurse, total”, „resurse generale” și „resurse ale proiectelor finanțate din surse externe” vor avea următorul cuprins:

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

2+3
1475551,2

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192
1454264,2

cheltuieli de personal

21
511055,3

Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 

3192

21287,0

Servicii de stat cu destinaţie generală                                                            

01
 

Resurse, total

         
20228,4

resurse generale

1
18863,8
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe
298+299
1364,6
 

    la subcompartimentul „Servicii de stat cu destinație generală”, după poziția „resurse ale proiectelor finanțate din surse externe” se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:


dintre care transferuri între autorităţi publice centrale

 

354,7


    subcompartimentul „Protecţie socială” va avea următorul cuprins:


Protecţie socială

10
 
Resurse, total
 
21528,9
resurse generale
1
21528,9

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 
21528,9
Protecţie a familiei şi copilului
9006
21528,9
 

    la compartimentul „Ministerul Culturii 0213”, partea generală și subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală” cu pozițiile „Resurse, total”, „resurse generale” şi „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” vor avea următorul cuprins:

 

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

2+3
398250,9

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192
349216,9

cheltuieli de personal

21
111896,2

Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie

3192
49034,0

Servicii de stat cu destinaţie generală 

01
 

Resurse, total

          
4285,7

resurse generale

1
4285,7

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 
4285,7
 

    la compartimentul „Ministerul Sănătăţii 0215” subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală”, după poziţia „resurse ale proiectelor finanţate din surse externe” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:

  

dintre care transferuri între autorităţile publice centrale

 
310,7
 
    la compartimentul „Academia de Ştiinţe a Moldovei 0501”:

    în partea generală, după poziţia „Cheltuieli recurente” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:

 

dintre care transferuri între autorităţile publice centrale

 
665,4
 
    la subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală”:
    după poziţia „venituri colectate” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
 

dintre care transferuri între autorităţile publice centrale

 
90,8

    după poziția „Politici și management în domeniul cercetărilor științifice” se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:


dintre care transferuri între autorităţile publice centrale

 
665,4

    la subcompartimentul „Servicii în domeniul economiei”, după poziţia „venituri colectate” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:


dintre care transferuri între autorităţile publice centrale

 
819,3

    la compartimentul „Acţiuni generale 0799”:

    partea generală și subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală” vor avea următorul cuprins:


Cheltuieli şi active nefinanciare, total

2+3
17455680,5

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192
17455680,5

Servicii de stat cu destinaţie generală                                                            

01
 

Resurse, total

 
3242412,5

resurse generale

1
3242412,5

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 
3242412,5

Executarea şi raportarea bugetului public naţional

0503
24552,3

Cooperare externă

0604
56593,7

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie

0802
70000,0

Reintegrarea statului

0803
10000,0

Acţiuni cu caracter general

0808
25000,0

Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităţilor financiare

1101
1169184,1

Raporturi interbugetare cu destinaţie specială

1102
25506,2

Raporturi interbugetare de compensare

1103
100055,2

Datoria de stat internă

1701
1465000,0

Datoria de stat externă

1702
296521,0
 

    subcompartimentul „Protecție socială” va avea următorul cuprins:

 

Protecţie socială

10
 

Resurse, total

 
5241044,0

resurse generale

1
5241044,0

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 
5241044,0

Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe

9009
7000,0

Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie

9011
1093472,8

Compensarea pierderilor pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii

9014
17232,3

Protecţia socială a persoanelor în situaţii de risc

9015
2613193,4

Susţinerea sistemului public de asigurări sociale

9016
1340599,5

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019
16020,0

Subvenţionarea dobînzilor la creditele bancare preferenţiale acordate cooperativelor de construcţii

9023
300,0

Compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi gazele naturale pentru populaţia din unele localităţi din raioanele Dubăsari şi Căuşeni şi din satul Varniţa din raionul Anenii Noi

9030
24831,1

Asistenţa socială de către stat a unor categorii de cetăţeni la nivel local

9032
128394,9
  
    compartimentul totalizator va avea următorul cuprins:
 

Resurse, total

 
33824403,1
resurse generale
1
30256182,8

venituri colectate

296+297
1164535,0

dintre care venituri speciale

296
372995,9

resurse ale proiectelor finanţate din surse externe

298+299
2403685,3

Cheltuieli şi active nefinanciare, total

 
33824403,1

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192
32379065,3

cheltuieli de personal

21
5060197,7

Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie

3192
1445337,8

    6.Anexele nr. 1, 2 şi 5 se substituie cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta lege.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Andrian CANDU

    Nr. 261. Chişinău, 9 decembrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3