LPC264/2016
ID intern unic:  368036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 264
din  09.12.2016
pentru modificarea şi completarea articolului 21
din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994
cu privire la Curtea Constituţională
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458     art Nr : 901
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 21 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatele (2) şi (3), cuvintele „şi pensie” se exclud;
    articolul se completează cu alineatele (41)–(43) cu următorul cuprins:
    „(41) Judecătorul Curţii Constituţionale care a atins vîrsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani calendaristici, inclusiv în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale pe perioada unui mandat deplin, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în proporţie de 55% din salariul lui mediu, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul lui mediu, ţinîndu-se cont de indexarea salariului.
    (42) Pensia pentru vechime în muncă se plăteşte integral judecătorului în funcţie.
    (43) După pensionare, judecătorul are dreptul să se angajeze şi să primească pensie şi salariu integral.”
    Art. II. – Judecătorilor Curţii Constituţionale în demisie care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au atins vîrsta de pensionare, dar nu au un stagiu special de cotizare de 12 ani şi 6 luni în funcţia de judecător şi nu beneficiază de pensie pentru judecător, urmează a le fi recalculată pensia în condiţiile articolului I.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Andrian  CANDU

    Nr. 264. Chișinău, 9 decembrie 2016.