LPC268/2016
ID intern unic:  368042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 268
din  09.12.2016
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458     art Nr : 907     Data intrarii in vigoare : 09.12.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.  I. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr. 230–231, art. 488), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifrele „15030462,2” şi „15060872,7” se substituie, respectiv, cu cifrele „15049048,1” şi „15079458,6”.
    2. Anexele nr. 1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 268. Chișinău, 9 decembrie 2016.