LPC270/2016
ID intern unic:  368044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 270
din  09.12.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458     art Nr : 909
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 134-XVI  din  13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361–369, art. 673), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Serviciul este subordonat Guvernului Republicii Moldova.”
    2. Articolul 6:
    la alineatul (3), sintagma „Președintele Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Prim-ministrul Republicii Moldova”;
    la alineatul (5), sintagma „Președintelui Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Prim-ministrului Republicii Moldova”.
    3. La articolul 7, textul „prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova” se substituie cu textul „prin hotărîre de Guvern”.
    4.  Articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Serviciul este condus de un director, numit şi eliberat din funcţie de către Guvern, la propunerea Prim-ministrului.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
     „(2) Directorul Serviciului este asistat de un director adjunct, care este numit și eliberat din funcție de către Guvern, la propunerea directorului Serviciului.”
    la alineatul (3), cuvîntul „adjuncții” se substituie cu cuvîntul „adjunctul”;
    la alineatul (5), textul „prin decret al Președintelui Republicii Moldova” se substituie cu textul „prin hotărîre de Guvern”.
    5. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Structura și limita personalului Serviciului se stabilesc de către Guvern.”
    6. La articolul 10, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri privind structura şi limita personalului Serviciului;”.
     7. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Gradele speciale supreme pentru directorul Serviciului se conferă prin decret al Președintelui Republicii Moldova, iar gradul special – prin dispoziția Prim-ministrului.”
    8. La articolul 23 alineatul (3) litera g), textul „fără acordul Preşedintelui Republicii Moldova” se substituie cu textul „fără acordul Prim-ministrului”.
    9. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Statul de personal al Serviciului este aprobat de către directorul Serviciului conform structurii organizatorice şi limitei de personal stabilite de către Guvern.”
    10.  La articolul 42 alineatul (2), textul „prin decret al Președintelui Republicii Moldova” se substituie cu textul „prin hotărîre de Guvern”.
    11.  La articolul 50, textul „prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova” se substituie cu textul „prin hotărîre de Guvern”.
    Art. II. – Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările și completările ulterioare, se  modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Activitatea Serviciului este supusă controlului parlamentar.”
    alineatul (4) se completează cu textul: „Structura Serviciului este aprobată de către Colegiul Serviciului, la propunerea directorului Serviciului.”
    2. Articolul 7 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) asigurarea curieratului diplomatic şi al celui special în condițiile legii.”
    3. Articolul 9 se completează cu literele r) și  s) cu următorul cuprins:
    „r) să asigure curieratul diplomatic şi să exercite controlul asupra circuitului informațiilor atribuite la secret de stat și al informațiilor de serviciu între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate;
    s) să asigure predarea operativă, conform legii, a corespondenţei parlamentare, prezidenţiale, guvernamentale, diplomatice, a trimiterilor ce constituie secret de stat sau secret comercial ale autorităţilor administraţiei publice, de asemenea a corespondenţei şefilor de state și şefilor de guverne ale statelor participante la Acordul interguvernamental cu privire la Serviciul de Curieri Speciali al Comunităţii Statelor Independente.”
    4. La articolul 10, alineatul (1) se completează cu literele w) și x) cu următorul cuprins:
    „w) să efectueze, în condițiile legii, verificări de securitate prin eliberarea și retragerea de avize  angajaților misiunilor diplomatice și oficiilor consulare;
     x) să predea, conform legii, corespondența autorităţilor administraţiei publice şi corespondența agenţilor economici (inclusiv cea secretă).”
    5. La articolul 13:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Serviciul este condus de un director, numit în funcţie de Parlament, la propunerea a cel puțin 10 deputați, cu avizul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, pe un termen de 5 ani. Eliberarea din funcţie a directorului Serviciului se face de către Parlament, la propunerea a cel puțin unei treimi din numărul de deputați, în cazurile:
    a) în care se stabilește, printr-un act de constatare rămas definitiv, emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese;
    b) în care acesta se află în stare de incompatibilitate, fapt stabilit printr-un act de constatare rămas definitiv;
    c) nedepunerii de către acesta a declaraţiei de avere şi interese personale sau al refuzului de a o depune în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate;
    d) în care instanţa de judecată dispune, printr-o hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate a acestuia;
    e) exprimării neîncrederii.”
    la alineatul (2), textul „în prezența Președintelui Republicii Moldova” se exclude;
    alineatele (4), (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Directorul Serviciului are un adjunct, numit în funcție de Parlament, la propunerea directorului Serviciului.
     (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului se constituie un colegiu în a cărui componenţă intră directorul (preşedinte), directorul adjunct și alte persoane cu funcţii de conducere din cadrul Serviciului.
    (6) Membrii Colegiului Serviciului sînt confirmaţi de Parlament, la propunerea directorului Serviciului.”
    Art. III. – Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17 alineatul (2), textul „ , precum şi gradele speciale pentru directorul Serviciului,” se exclude;
    2. La articolul 40 alineatul (3) litera d), textul „fără acordul Preşedintelui Republicii Moldova” se substituie cu textul „ , fără acordul directorului Serviciului,”;
     3. La articolul 44 alineatul (2), textul „de Președintele Republicii Moldova” se substituie cu textul „de Parlamentul Republicii Moldova”.
    Art. IV. – Legea securităţii statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 117), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12:
    alineatul (4) se completează cu textul: „Din componența Consiliului Suprem de Securitate fac parte, din oficiu, Președintele Parlamentului, Prim-ministrul, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, ministrul apărării, ministrul afacerilor interne, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Procurorul General și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) În calitate de secretar al Consiliului Suprem de Securitate poate fi desemnat un cetățean al Republicii Moldova cu studii superioare, fără antecedente penale, cu o reputație ireproșabilă, avînd o vechime de cel puțin 5 ani în cadrul organelor de securitate a statului, al forțelor armate, al organelor afacerilor interne,  și care nu a fost membru al vreunui partid, nici nu a desfășurat activități politice în ultimii 10 ani.”
    2. La articolul 13 alineatul (1), textul „Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,” se exclude.
    Art. V. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 115), cu modificările și completările ulterioare, textul „Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,” se exclude.
    Art. VI. – La articolul 5 din Legea nr. 245-XVI  din  27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
    „k1) asigură curieratul diplomatic şi exercită controlul asupra circuitului informațiilor atribuite la secret de stat și al informațiilor de serviciu între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate;”.
    Art. VII. – Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr. 402-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 1–4, art. 4), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Biroul de Curieri Speciali, denumit în continuare Birou, este o autoritate administrativă aflată în subordinea Serviciului de Informații și Securitate, avînd autonomie funcțională, care activează în baza structurii și regulamentului aprobate de Colegiul Serviciului de Informații și Securitate.”
    alineatele (2) și (3) se abrogă.
    2. Articolul 6 se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) să asigure integritatea și secretul corespondenței transmise în timpul executării sarcinilor.”
    3. Articolul 8:
    la alineatul (1), textul „de Guvern” se substituie cu textul „de către directorul Serviciului de Informații și Securitate”, iar textul „Şeful Serviciului este persoană cu funcţie de demnitate publică şi este obligat să depună declaraţia de avere şi interese personale în condiţiile stabilite de legislaţie.” se exclude;
     la alineatul (2), textul „prin ordinul șefului” se substituie cu textul „prin ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate, la propunerea șefului”.
    4. La articolul 9:
    litera e) se abrogă;
     la litera l), cuvîntul „Guvernului” se substituie cu textul „directorului Serviciului de Informații și Securitate”.
    5. La articolul 10, alineatele (3) și (5) se abrogă.
    6. La articolul 11, textul „în condițiile Legii cu privire la poliție” se substituie cu textul „în condițiile Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc”.
    7. În titlul legii, în preambul și în titlul articolului 1, sintagma „Serviciul de Stat de Curieri Speciali” se substituie cu sintagma „Biroul de Curieri Speciali” la formele gramaticale corespunzătoare.
    8. În cuprinsul legii, cuvîntul „serviciu” se substituie cu cuvîntul „Birou” la formele gramaticale corespunzătoare, exceptînd sintagmele „obligații de serviciu”, „atribuții de serviciu”, „serviciul militar”, „Serviciul de curieri speciali ai Comunității Statelor Independente” și „Regulamentul cu privire la serviciul în organele afacerilor interne”.
    Art. VIII. –  Legea privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale nr. 219 din 3 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 25–30, art. 57) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Decizia privind participarea contingentelor forţelor sistemului naţional de apărare cu armament, muniţii, tehnici din dotare şi echipament la operaţii internaţionale se adoptă prin hotărîrea Parlamentului, la propunerea Guvernului.”
    la alineatul (2), textul „de către Preşedintele Republicii Moldova, cu informarea ulterioară a Parlamentului” se substituie cu textul „de către Parlament”.
    2. Articolul 22 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Mijloacele financiare rambursate de către organizaţii internaţionale sau state pentru participarea Republicii Moldova în misiuni sau operaţii internaţionale se transferă la bugetele autorităţilor de resort trimiţătoare care au suportat cheltuielile de participare.”
    Art. IX. – Directorii adjuncți în exercițiu ai Serviciului de Informații și Securitate își vor exercita atribuțiile pînă la expirarea mandatului directorului Serviciului menționat.
    Art. X. – (1) Serviciul de Informaţii şi Securitate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege.
    (2) Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanță a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian  CANDU


    Nr. 270. Chișinău, 9 decembrie 2016.