LPC278/2016
ID intern unic:  368092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 278
din  16.12.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998
cu privire la patenta de întreprinzător
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 941
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu alineatul (62) cu următorul cuprins:
    „(62) Desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa la prezenta lege se permite doar în cadrul piețelor comerciale create în condițiile art. 12 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.”
    2. Articolul 4 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa la prezenta lege se permite pînă în data de 31 decembrie 2018 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2016, vor deține patente pentru activitățile respective.”
    3. Pozițiile 1.1 și 1.2 din anexă vor avea următorul cuprins:

1.1. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule

540
300
150

1.2. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor

700
500
200

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 278. Chişinău, 16 decembrie 2016.