LPC283/2016
ID intern unic:  368101
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 283
din  16.12.2016
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 951     Data intrarii in vigoare : 27.06.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 98–101, art. 709), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 17:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat și are surse legale de venit, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:
    a) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani;
    b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani;
    c) este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani;
    d) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv înfietori sau înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova.”
     articolul se completează cu alineatele (11), (12), (31), (41), (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei și care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) are o bună reputație economică și financiară;
    b) nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
    c) varsă contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat și menține, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de Guvern.
    (12) Valoarea minimă a contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, precum și modalitatea ei se aprobă de Guvern.”
    „(31) Membrii de familie (soț, soție, copii, părinți) aflați la întreținerea persoanei care a obținut cetățenia în conformitate cu prevederile alin. (11) și care întrunesc condițiile stabilite la alin. (11) lit. a) și b) pot obține cetățenia Republicii Moldova prin vărsarea unei contribuții nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă în mărime de cel puțin 30% din valoarea contribuției stabilite conform alin. (12) pentru fiecare persoană.”
     „(41) Dacă cetățeanul străin sau apatridul care a solicitat cetățenia se află în afara teritoriului Republicii Moldova o perioadă cumulativă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la  alin. (1).”
    „(6) Verificarea bunei reputații economice și financiare a persoanelor care dobîndesc cetățenia Republicii Moldova în condițiile alin. (11), inclusiv evaluarea, acceptarea și monitorizarea investiției prevăzute la alin. (12), se efectuează de către Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova, constituită pe lîngă Ministerul Economiei, a cărei componență și activitate se reglementează printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (7) Acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile alin. (11) va fi limitată la 5 mii de persoane.”
    2. La articolul 23, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) nu respectă condițiile de efectuare și menținere a investiției, stabilite la art. 17 alin. (11) și (6).”
    3. La articolul 31:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Pentru examinarea acordării sau retragerii cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 17 alin. (11) și (31), Comisia pentru problemele cetățeniei și acordării de azil politic va examina doar dosarul complet prezentat de Ministerul Economiei.”
    4. Articolul 33 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Cererea privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (31) se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune la Ministerul Economiei personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată la notar.”
    5. Articolul 34:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Propunerile, avizele şi alte materiale referitoare la retragerea cetăţeniei Republicii Moldova dobîndite în temeiul art. 17 alin. (11) și (31) vor fi înaintate Preşedintelui Republicii Moldova de către Ministerul Economiei.”
    6. Articolul 36:
    la alineatul (1) litera f), textul „şi art. 17 alin. (1) lit. g)” se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Documentele enumerate la alin. (1) se prezintă în limba de stat.”
    7. Articolul 38 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Termenul de examinare a cererilor și propunerilor privind acordarea sau retragerea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 17 alin. (11) este de 30 de zile din data prezentării acestora în condițiile art. 34 alin. (2).”
    Art. II. – Articolul 12 din Legea nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64–66, art. 344), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Investitorii străini beneficiază de dreptul de a obține cetățenia Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.”
     Art. III. – Articolul 45 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Dreptul de ședere permanentă se acordă cetățenilor străini și membrilor familiilor acestora în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (11) și (31) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.”
    Art. IV. – La articolul 8 din Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Fondatorilor, acţionarilor şi administratorilor de întreprinderi care au efectuat investiţii în Republica Moldova în valoarea minimă stabilită de Guvern în conformitate cu art. 17 alin. (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 li se acordă dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru un termen de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestor drepturi pentru un nou termen.”
    Art. V. – (1) Guvernul va elabora și va aproba actele normative necesare implementării prezentei legi în termen de 3 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 283. Chişinău, 16 decembrie 2016.