HGC1412/2016
ID intern unic:  368181
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1412
din  27.12.2016
cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 1501
    În temeiul art. 65 alin. (2) din Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157-162, art. 316), art. 14 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Expertize Judiciare (se anexează).
    2. Se stabileşte efectivul-limită de personal al Centrului Naţional de Expertize Judiciare în număr de 76 unităţi, cu finanţare de la bugetul de stat.
    3. Se creează o subdiviziune în cadrul aparatului central al Ministerului Justiţiei cu efectivul-limită de 3 unităţi de personal, care va asigura coordonarea activităţii experţilor judiciari.
    4. În punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art.799), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „138” se substituie cu cifra „141”.
    5. Punctele 2, 3 alineatul întîi şi punctul 5, precum şi anexa nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 1052 din 12 septembrie 2006 „Cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1139), cu completările ulterioare, se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                   Vladimir Cebotari

    Nr. 1412. Chişinău, 27 decembrie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1412
din 27 decembrie 2016

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Centrului
Naţional de Expertize Judiciare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Expertize Judiciare (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile, atribuţiile, drepturile, precum şi organizarea activităţii Centrului Naţional de Expertize Judiciare (în continuare – Centru).
    2. Centrul, avînd forma de organizare juridică de agenţie, este autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiţiei care implementează politica statului în domeniul efectuării expertizelor judiciare şi coordonează activitatea practică în domeniul expertizei judiciare.
    3. Centrul are statut de persoană juridică, dispune de conturi trezoreriale şi ştampilă cu Stema de Stat.
    4. Finanţarea activităţii Centrului se efectuează de la bugetul de stat, precum şi din alte surse neinterzise de legislaţie.
    5. Structura şi schema de încadrare a Centrului se aprobă de către ministrul justiţiei.
    6. Centrul dispune de subdiviziuni teritoriale în mun. Bălţi şi or. Cahul. În caz de necesitate, pot fi constituite şi alte subdiviziuni teritoriale ale Centrului, în limita efectivului de personal stabilit în hotărîre.
    7. Sediul Centrului se află în mun. Chişinău.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE,
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CENTRULUI
    8. Misiunea Centrului constă în desfăşurarea activităţilor ştiinţifico-practice în domeniul expertizei judiciare.
    9. În vederea realizării misiunii sale, Centrul are următoarele funcţii de bază:
    1) generalizarea practicilor de efectuare a expertizelor judiciare;
    2) elaborarea măsurilor de perfecţionare a practicii de efectuare a expertizei judiciare;
    3) identificarea aspectelor problematice în domeniul expertizei judiciare şi propunerea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de expertiză judiciară în vederea soluţionării acestora;
    4) asigurarea organizării formării iniţiale şi continue a experţilor judiciari;
    5) organizarea efectuării expertizelor judiciare şi extrajudiciare.
    10. În conformitate cu funcţiile de bază ce îi revin, Centrul exercită următoarele atribuţii:
    1) organizarea conferinţelor ştiinţifice, a atelierelor de lucru, a seminarelor teoretico-practice pentru generalizarea practicilor de efectuare a expertizelor judiciare şi pentru realizarea schimbului de experienţă;
    2) elaborarea şi aprobarea metodelor de efectuare a expertizelor judiciare;
    3) sistematizarea şi diseminarea informaţiei juridice şi ştiinţifice experţilor judiciari, în scopul ridicării nivelului profesional al acestora;
    4) implementarea realizărilor ştiinţifice în domeniul expertizei judiciare;
    5) acordarea ajutorului metodic subdiviziunilor teritoriale la efectuarea expertizelor judiciare, coordonarea activităţii acestora şi asigurarea lor tehnico-materială;
    6) organizarea efectuării stagiului profesional în specialitatea pentru care persoana doreşte să obţină calitatea de expert judiciar;
    7) organizarea cursurilor anuale de formare continuă a experţilor judiciari din cadrul Centrului;
    8) efectuarea recenziilor rapoartelor de expertize, la solicitarea expertului judiciar;
    9) efectuarea expertizelor judiciare şi extrajudiciare.
    11. Centrul, în limitele competenţelor sale, are dreptul:
    1) să solicite şi să primească de la autorităţile publice, alte organe, instituţii şi organizaţii, documentele, materialele şi informaţiile necesare pentru asigurarea activităţii sale;
    2) să pregătească şi să prezinte, în modul stabilit, propuneri de perfecţionare a legislaţiei în vigoare;
    3) să prezinte recomandări metodice în domeniul expertizei judiciare altor instituţii publice de expertiză judiciară şi birouri de expertiză judiciară;
    4) să colaboreze cu instituţiile de profil din ţară şi din străinătate;
    5) să creeze şi să menţină propria pagină web, cu afişarea informaţiei ce ţine de activitatea Centrului;
    6) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie.
II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI
    12. Centrul este condus de director, numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului justiţiei. În funcţia de director al Centrului este numit un expert judiciar de categorie superioară, cu o vechime în muncă în calitate de expert judiciar de minimum 7 ani şi cu o reputaţie ireproşabilă.
    13. Directorul Centrului:
    1) reprezintă Centrul în relaţiile cu autorităţile publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    2) exercită conducerea activităţii Centrului, asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului;
    3) asigură respectarea şi implementarea legislaţiei în domeniul expertizei judiciare, realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce derivă din prezentul Regulament;
    4) stabileşte împuternicirile şi gradul de responsabilitate ale directorilor adjuncţi ai Centrului şi ale şefilor din subdiviziunile teritoriale;
    5) aprobă regulamentele subdiviziunilor Centrului şi actele normative privind sistemul de management al calităţii;
    6) angajează în serviciu şi eliberează din funcţie personalul Centrului, inclusiv conducătorii subdiviziunilor, stimulează activitatea lor, aplică sancţiuni disciplinare personalului Centrului în condiţiile Codului muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 şi Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar;
    7) întocmeşte devizul de cheltuieli în limitele efectivului de personal şi fondului de remunerare a muncii;
    8) organizează asigurarea tehnico-materială a Centrului;
    9) stabileşte mărimea premiilor, sporurilor şi suplimentelor la salariul de bază pentru personalul Centrului;
    10) soluţionează problemele ce ţin de formarea iniţială şi continuă;
    11) acordă concedii angajaţilor Centrului, precum şi soluţionează problemele ce ţin de deplasări;
    12) emite ordine, dispoziţii, organizează şi controlează executarea lor.
    14. Directorul Centrului este în drept:
    1) să organizeze efectuarea expertizei judiciare cu participarea altor instituţii specificate în actul de dispunere a expertizei judiciare;
    2) să restituie motivat, fără executare, actul de dispunere a expertizei judiciare, obiectele şi materialele din dosar care urmează a fi examinate dacă Сentrul nu dispune de experţi judiciari specializaţi în domeniu, de o bază tehnico-materială sau de condiţii speciale necesare pentru efectuarea cercetărilor ori dacă chestiunile formulate spre examinare depăşesc competenţa experţilor judiciari din cadrul autorităţii;
    3) să înainteze ordonatorului/solicitantului expertizei un demers privind includerea în componenţa comisiei de expertiză a experţilor judiciari sau altor persoane competente din afara Centrului, dacă cunoştinţele lor speciale sînt necesare pentru întocmirea raportului de expertiză;
    4) să activeze în calitate de expert judiciar, conform calificării deţinute;
    5) să restituie expertului judiciar, pentru completare, raportul de expertiză judiciară prezentat în cazul în care acesta nu este complet;
    6) să solicite evaluarea extraordinară a expertului judiciar;
    7) să încheie contracte de prestări servicii pentru efectuarea expertizei cu experţi judiciari sau alte persoane competente din afara Centrului şi din alte ţări, în funcţie de cunoştinţele speciale necesare.
    15. În cadrul exercitării atribuţiilor sale, directorul Centrului este obligat:
    1) să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea expertizei judiciare;
    2) să stabilească termenele pentru efectuarea expertizelor judiciare şi să supravegheze respectarea lor;
    3) să aprobe regulamente, instrucţiuni, metodici şi proceduri privind organizarea efectuării expertizelor;
    4) să asigure informarea ordonatorului expertizei despre efectuarea expertizei judiciare şi disponibilitatea de a preda raportul de expertiză, obiectele şi materialele transmise pentru efectuarea expertizei;
    5) să sesizeze organul de urmărire penală competent despre orice presiuni exercitate la desfăşurarea expertizei judiciare în scopul de a influenţa rezultatele expertizei sau procesul de emitere a raportului de expertiză;
    6) să asigure executarea actelor normative din domeniul sistemului de management al calităţii.
    16. În activitatea sa, directorul Centrului este asistat de doi directori adjuncţi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către ministrul justiţiei, la propunerea directorului Centrului. În funcţie de director adjunct al Centrului este numit un expert judiciar de categorie superioară, cu o vechime în muncă în calitate de expert judiciar de minimum 5 ani şi сu o reputaţie ireproşabilă.
    Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului Centrului şi organizează activitatea în cadrul Centrului, în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite.
    Conform ordinului directorului Centrului privind stabilirea domeniilor de activitate, directorul adjunct al Centrului:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Centrului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate ale Centrului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune directorului Centrului iniţierea proiectelor de acte normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile directorului Centrului de conducere al Сentrului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către director a împuternicirilor sale;
    5) la indicaţia directorului Centrului, reprezintă Centrul în relaţiile cu autorităţile publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    6) exercită şi alte atribuţii delegate de către director.
    17. În cadrul Centrului funcţionează Consiliul administrativ, care coordonează activităţile şi politica de dezvoltare a Centrului sub aspect organizaţional. Din componenţa Consiliului administrativ fac parte: directorul Centrului, directorii adjuncţi şi şefii de laboratoare. Consiliul administrativ activează în baza unui regulament aprobat de către directorul Centrului.
    18. Pentru examinarea celor mai importante probleme care apar în practica de efectuare a expertizei judiciare, în cadrul Centrului este instituit Consiliul metodico-ştiinţific, care activează în baza unui regulament aprobat de către directorul Centrului.
    19. Centrul este constituit din subdiviziuni care contribuie la realizarea funcţiilor şi atribuţiilor Centrului, precum şi din subdiviziuni care oferă suport tehnic. Subdiviziunile activează în baza propriilor regulamente, vizate de directorul adjunct respectiv şi aprobate de directorul Centrului.
    20. Subdiviziunile Centrului sînt: laboratoarele, secţiile şi serviciile.
IV. CORESPONDENŢA
    21. Corespondenţa Centrului este semnată de către director, directori adjuncţi sau de alte persoane cu funcţii de răspundere învestite cu acest drept de către directorul Centrului.
    22. Directorul Centrului are dreptul de primă semnătură pe toate actele Centrului. În lipsa directorului, acest drept îi revine unuia dintre directorii adjuncţi.
    23. Alte persoane cu funcţii de răspundere au dreptul de a semna actele Centrului în temeiul ordinului directorului Centrului sau prin împuternicire specială.
    24. Semnătura pe actele Centrului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme.
    25. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    26. Modalitatea de examinare a petiţiilor se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei.