LPM291/2016
ID intern unic:  368329
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 291
din  16.12.2016
cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 3     Data intrarii in vigoare : 06.01.2017
    MODIFICAT
   
LP26 din 11.03.19, MO101-107/22.03.19 art.178; în vigoare 22.03.19
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP160 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.488
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
   
LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    RMO30 din 03.02.17, MO30-39/03.02.17 pag.36


    NOTĂ:
    În textul legii, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul prezentei legi
    Prezenta lege stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, drepturile și obligațiile organizatorului jocului şi ale jucătorului, politica statului în domeniul respectiv, precum și restricțiile privind desfășurarea acestei activități cu scopul de a proteja moralitatea, drepturile și interesele legitime ale cetățenilor.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    joc de noroc – activitate desfășurată conform regulilor stabilite, bazată pe risc, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: permite a cîştiga bani, alte bunuri sau drepturi patrimoniale, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial cîştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea taxei de participare directe (mizei de joc) sau indirecte, cîştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului (cu excepţia pariurilor pentru competiţiile/evenimentele sportive), indiferent de modul de producere a acestora;
    organizator al jocurilor de noroc (organizator) – persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei legi;
    organizator al jocurilor de noroc care constituie monopol de stat – Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” (în continuare – Loteria Națională a Moldovei), agent economic cu cotă integrală de stat, împuternicit să desfășoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat;
    participant la jocul de noroc (jucător) – persoană fizică care a încheiat un acord de participare la jocul de noroc cu organizatorul jocurilor de noroc sau cu alți jucători prin achitarea taxei (mizei) pentru participarea la jocul de noroc. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a Regulamentului-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc (în continuare – Regulament-tip) şi a regulilor respectivului joc de noroc;
    taxă de participare directă (miză de joc) – sumă de bani, sau echivalentul acesteia, percepută direct de la jucător în schimbul dreptului de participare la joc;
    taxă de participare indirectă – sumă încasată sau solicitată suplimentar faţă de contravaloarea percepută de la aceeaşi persoană de acelaşi agent economic pentru vînzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activităţii ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfăşurarea activităţii, avînd ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc;
    cîştig – mijloace bănești, lucruri susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturi patrimoniale, bilete ale loteriilor care se transmit în proprietate jucătorului cîștigător al jocului de noroc pe baza rezultatelor favorabile acestuia la finalizarea jocului de noroc;
    cîştig impozabil – diferenţă pozitivă, rezultată în urma participării jucătorului în cadrul jocurilor de noroc și impozitată conform legislației în vigoare, dintre suma de bani sau echivalentele mijloacelor bănești, obținute de jucător după încheierea jocului ori a sesiunii de joc și prezentate de către organizator, și suma mizei de joc depuse;
    fond de cîştiguri – totalitatea bunurilor (mobile sau imobile) ce se află în circuitul civil şi a mijloacelor băneşti, formată de organizator și/sau jucători potrivit prevederilor prezentei legi şi ale regulilor de desfășurare a jocului de noroc, pentru a fi acordată în calitate de cîştiguri;
    activităţi auxiliare ale jocului de noroc – diferite activităţi ale organizatorului jocului de noroc îndreptate spre dezvoltarea activităţii sale de bază din domeniul jocului de noroc, precum prestarea serviciilor de alimentaţie publică, hoteliere, de schimb valutar, organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase, importul/exportul mijloacelor de joc, producerea sau repararea mijloacelor de joc;
    utilaj de joc – echipament prevăzut și utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc;
    mijloace de joc – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice, care se află în localurile de joc şi servesc sau permit organizarea, desfăşurarea sau participarea la jocuri de noroc; mijloacele de joc sînt de bază, auxiliare şi specifice;
    mijloace de joc de bază – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice care generează, în mod direct, elementele aleatorii (automate de joc, ruletele, inclusiv electronice, mese de joc, terminale de înregistrare a mizelor) ce stau la baza jocurilor de noroc. Pentru jocurile de noroc în care cîştigătorii sînt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, mijloace de joc de bază sînt considerate şi serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective;
    mijloace de joc auxiliare – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice care, deşi nu fac parte integrantă din mijloacele de joc de bază, sînt folosite împreună cu acestea la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi;
    mijloace de joc specifice – echivalente ale mijloacelor băneşti, purtătoare ale dreptului de a participa la jocul de noroc şi de a primi cîştigul în cazul rezultatului favorabil al jocului (bilete, inclusiv de loterie, imprimări oficiale ale informaţiei pe hîrtie, cupoane, jetoane, impulsuri, blanchete, fise etc.), care pot fi exprimate în formă materială sau electronică;
    local de joc – clădire, edificiu, construcție (parte unică separată a clădirii, edificiului, construcției) destinată în exclusivitate amplasării utilajului de joc și desfășurării jocurilor de noroc, și, dacă prezenta lege permite, organizării activităților auxiliare, precum serviciile de alimentație publică, serviciile hoteliere, organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase;
    sistemul de monitorizare on-line de stat – sistem electronic informaţional, cu ajutorul căruia organizatorii transmit către Serviciul Fiscal de Stat informaţia solicitată şi care permite monitorizarea şi supravegherea operaţiunilor fiscale în domeniul jocurilor de noroc;
    sistem electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc – ansamblu de echipamente și programe informatice specializat, prevăzut pentru obținerea, prin rețeaua internet sau prin alte rețele de comunicații electronice, procesarea, acumularea și înregistrarea informațiilor de la localul de joc de noroc respectiv (utilaje de joc, dacă aceasta prevede prezenta lege) privind mizele primite, cîștigurile achitate, precum și pentru asigurarea protejării informațiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, de acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informațiilor și de alte acțiuni similare, de accesul neautorizat, inclusiv prin rețeaua internet;
    casa localului de joc – parte a unui local de joc amenajată corespunzător, în care organizatorul jocurilor de noroc efectuează operațiuni cu mijloace bănești și ține evidența acestor operațiuni conform cerințelor Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar;
    sumă de asigurare a cîştigurilor – instrument financiar cu ajutorul căruia organizatorul jocurilor de noroc garantează protecţia intereselor financiare ale jucătorilor în cazul cîştigului, care este reprezentat prin suma de bani, stabilită de prezenta lege, ce se găseşte în contul sau în casa organizatorului jocului de noroc şi nu poate fi micşorată pe perioada de valabilitate a licenţei;
    loterie – joc de noroc în grup sau în masă, în care sînt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau din extrageri de mijloace de joc specifice sau auxiliare (indiferent de procedurile şi mijloacele de joc utilizate pentru efectuarea extragerilor), conform schemei stabilite în regulile de desfășurare a jocului de noroc;
   punct de vînzare a mijloacelor de joc specifice (punct de vînzare) – încăpere special amenajată pentru primirea mizelor și plata cîștigurilor la jocurile de noroc cu risc social scăzut (loterii și pariuri la competiții/evenimente sportive, cu excepția loteriilor momentane) și care nu necesită prezența îndelungată a jucătorilor;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
   automat de joc cu cîștiguri bănești (automat de joc) – dispozitiv mecanic sau electronic pus în funcțiune cu ajutorul monedelor, jetoanelor sau în alt mod şi la care cîştigul este determinat în exclusivitate de elemente aleatorii generate nemijlocit de dispozitivul respectiv și/sau de un server central care le transmite dispozitivului printr-un sistem de comunicație securizat;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    automat de joc cu mai multe posturi – automat de joc la care doi sau mai mulți jucători, manevrînd unităţi de comandă separate, pot obţine cîştiguri independente pe baza mizelor independente;
    post de joc – loc amenajat special ce-i permite jucătorului să participe individual la joc, indiferent de participarea altor jucători la automatul de joc respectiv, numărul posturilor de joc fiind determinat de parametrii tehnici ai automatului de joc;
    tragerea la sorţi a fondului de cîştiguri – procedură de joc prin care se stabileşte faptul căderii sau necăderii cîştigului pe mijlocul de joc specific;
    pariu pentru competiţiile/evenimentele sportive (pariu) – joc de noroc desfăşurat între organizator şi jucător sau între jucători, în care sînt folosite rezultatele unor competiţii/evenimente sportive ce se vor produce fără implicarea organizatorului, cu condiţia ca rezultatele pe care se pariază să nu fie determinate pur aleatoriu;
    variantă de joc – pronostic al jucătorului cu privire la rezultatele competiției/evenimentului sportiv care constă dintr-o singură sau mai multe alegeri pentru o singură sau mai multe competiții/evenimente sportive;
    variantă de joc cîştigătoare – pronostic al jucătorului în care toate alegerile acestuia au coincis cu rezultatele reale ale competițiilor/evenimentelor sportive;
    raport de încercări – document ce constată şi confirmă că mijloacele de joc întrunesc cerinţele prescrise în documentele normative aplicabile;
    raport de inspecție – document ce conține relatarea autentică, exactă și clară a examinărilor, precum și informațiile pentru înțelegerea și interpretarea lor;
    certificat de inspecție – document ce conține rezultatele examinărilor și stabilirea conformității pe baza acestor rezultate;
    certificat de conformitate – document ce atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;
    organism de evaluare a conformităţii – organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv de etalonare, încercare, certificare şi inspecţie;
    organism de evaluare a conformității recunoscut – organism de evaluare a conformităţii acreditat de organismul de acreditare sau de organismul naţional de acreditare semnatar al Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA MLA) şi recunoscut de autoritatea de reglementare;
    venit brut din jocurile de noroc al organizatorului de jocuri de noroc – diferența, calculată pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică, dintre suma încasărilor de la participanții la joc, cu titlu de taxă de participare la joc, şi suma cîștigurilor plătite.
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
Capitolul II
POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII
ȘI DESFĂȘURĂRII JOCURILOR DE NOROC
    Articolul 3. Politica de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor
                       de noroc
    (1) Organizarea şi desfășurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția întreținerii cazinourilor, constituie monopol de stat şi au loc în condiţiile prezentei legi.
    (2) Gestionarea activității în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat este realizată de către stat prin intermediul Loteriei Naționale a Moldovei.
    (3) Activitatea organizatorului jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat – Loteria Națională a Moldovei – nu este supusă licențierii.
    (4) Scopul politicii de stat în domeniul jocurilor de noroc este crearea condițiilor optime pentru reducerea riscurilor sociale legate de organizarea și desfășurarea acestora, precum și asigurarea respectării de către organizatorii jocurilor de noroc a prevederilor legislației.
    (5) Principiile politicii de stat în domeniul organizării şi desfășurării jocurilor de noroc sînt:
    a) protecția drepturilor, intereselor legitime, vieții și sănătății cetățenilor;
    b) asigurarea condițiilor de participare la jocul de noroc unice pentru toți jucătorii și a respectării acestora de către participanți;
    c) asigurarea echității și obiectivității la desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc;
    d) asigurarea imposibilității influențării din exterior asupra rezultatelor jocului de noroc.
    Articolul 4. Reglementarea, supravegherea și controlul de stat al activității
                        în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc
    (1) Reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se realizează de către Parlament, Guvern, Agenţia Servicii Publice (în continuare – autoritate competentă), alte autorități ale administrației publice centrale, în funcție de atribuțiile acestora.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
     (2) Reglementarea de stat, supravegherea de stat şi controlul de stat al activităţii în domeniul jocurilor de noroc se exercită de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, precum şi de către alte autorităţi ale administraţiei publice abilitate cu dreptul de control şi supraveghere în limitele prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se realizează prin:
    a) stabilirea modului de efectuare a activității de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc și a restricțiilor corespunzătoare, a cerințelor obligatorii față de organizatorii jocurilor de noroc, localurile de joc, utilajul de joc, jucătorii, vizitatorii localurilor de joc;
    b) eliberarea licențelor pentru efectuarea activității de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc;
    c) stabilirea organizatorului loteriilor;
    d) efectuarea monitorizării de stat a jocurilor de noroc cu scopul de a controla achitarea integrală și în termen a impozitelor și a taxelor de către organizatorii jocurilor de noroc;
    e) efectuarea supravegherii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc cu scopul de a preveni, depista și combate încălcările legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de către organizatorii jocurilor de noroc, cu antrenarea organismelor de evaluare a conformității acreditate de Organismul Național de Acreditare și recunoscute de Agenţia Servicii Publice;
    [Art.4 al.(3), lit.e) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    f) recunoașterea organismelor de evaluare a conformității acreditate, care este efectuată în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    Articolul 5. Atribuțiile în domeniul realizării politicii de stat
    (1) Pentru realizarea politicii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, Ministerul Finanțelor are următoarele atribuții:
    a) elaborează și prezintă spre aprobare Guvernului condițiile de efectuare a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc în cazinouri (condiții de licențiere);
    b) prezintă Guvernului propuneri de perfecționare a legislației care reglementează activitatea în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc.
    (2) Pentru realizarea politicii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, Agenția Servicii Publice are următoarele atribuții:
    a) prezintă Ministerului Finanțelor propuneri de perfecționare a legislației care reglementează activitatea în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc;
    b) îndeplinește funcțiile organului de licențiere în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, inclusiv decide asupra eliberării licențelor prevăzute de prezenta lege organizatorilor jocurilor de noroc;
    c) stabilește procedura de prezentare, volumele și formularele rapoartelor (rapoartelor electronice) cu privire la desfășurarea jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    d) ține evidența registrelor jocurilor de noroc;
    e) aprobă și ține Registrul organizatorilor de jocuri de noroc în cazinouri, Registrul mijloacelor de joc de bază, alte registre;
    f) coordonează și înregistrează regulile de desfășurare a jocurilor de noroc;
    g) conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, organizații publice și alte organizații în procesul exercitării atribuțiilor sale;
    h) stabilește lista standardelor internaționale și criteriile de corespundere în conformitate cu care are loc certificarea programelor informatice și/sau a utilajului de joc, precum și organizează inspectarea programelor informatice și a utilajului de joc aflat în folosință și/sau în exploatare;
    i) stabilește cerințele față de instituțiile specializate care prestează servicii de certificare, de inspecție a programelor informatice și/sau a utilajului de joc, cu ulterioara recunoaștere a acestora;
    j) elaborează criteriile cărora trebuie să corespundă sistemul unic electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, care include și activitățile instituțiilor specializate de certificare și inspecție;
    k) administrează sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sau determină persoana corespunzătoare (administratorul) care va exercita această atribuție;
    l) exercită alte atribuții prevăzute de prezenta lege și de alte acte normative.
    [Art.5 în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    Articolul 6. Activităţile din domeniul jocurilor de noroc
    (1) Este considerată activitate în domeniul jocurilor de noroc:
    a) întreținerea cazinourilor;
    b) organizarea şi desfăşurarea loteriilor;
    c) organizarea funcţionării sălilor de joc cu automate de joc cu cîştiguri băneşti;
    d) organizarea şi desfăşurarea pariurilor pentru competiţiile/evenimentele sportive;
    e) organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice.   
    (2) Jocurile de noroc sînt delimitate, după riscul social, în:
    a) jocuri de noroc cu risc social sporit (precum jocurile de noroc din cazinouri, automatele de joc cu cîştiguri băneşti, indiferent de modul lor de organizare);
    b) jocuri de noroc cu risc social scăzut (precum loteriile şi pariurile la competiţiile/evenimentele sportive).
    (3) Următoarele genuri de activități nu cad sub incidenţa prezentei legi:
    a) tombolele organizate de către instituţiile de învăţămînt, alte persoane juridice ce nu practică activitatea de întreprinzător (inclusiv autorităţi publice), care au un caracter distractiv, fără profit și neregulat, iar costul total al biletelor de participare emise spre realizare nu depăşeşte 10000 de lei;
    b) jocurile de tip distractiv desfăşurate prin intermediul unor maşini, automate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun cîştiguri bazate pe elemente aleatorii, avînd ca scop testarea forţei, inteligenţei sau dexterităţii participantului, în cadrul cărora cîştigul maxim acordat unui participant nu depăşește suma de 2000 de lei, iar suma totală a cîştigurilor ce urmează a fi acordate în cadrul respectivelor jocuri nu este mai mare de 10000 de lei;
    c) acţiunile organizate de agenţii economici, denumite loterii publicitare, în cadrul cărora fondul de cîştiguri se formează exclusiv din venitul propriu al acestora, iar scopul acestor loterii este stimularea activităţii de bază, şi care nu presupun careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.
    (4) Jocurile de noroc ce nu corespund cerinţelor prezentei legi sînt interzise, inclusiv:
    a) pariurile încheiate pe rezultatele unor concursuri clandestine;
    b) jocurile ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea organizatorului de joc, a mînuitorului mijloacelor de joc (precum cauciucurile cu timbre, capacele cu bile etc.);
    c) jocurile de tip pariu, indiferent de forma de organizare şi mijloacele de joc utilizate, care folosesc ca suport (obiect) de joc rezultatele loteriilor, indiferent de modul în care se organizează aceste jocuri şi în care participanţii au posibilitatea să indice (pronosticheze) rezultatele acestor evenimente;
    d) alte jocuri de noroc care nu sînt prevăzute de prezenta lege.
Capitolul III
SISTEMUL ELECTRONIC UNIC DE MONITORIZARE
DE STAT A JOCURILOR DE NOROC
    Articolul 7. Cerințele față de sistemul electronic unic de monitorizare
                       de stat a jocurilor de noroc
    (1) Suportul informațional al autorităților administrației publice care exercită controlul de stat asupra activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se bazează pe datele situațiilor financiare, rapoartelor fiscale și statistice ale organizatorilor de jocuri de noroc, precum și pe informațiile stocate în banca de date a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.
    (2) Organizatorii de jocuri de noroc sînt obligați să conecteze programul informatic corespunzător la rețeaua internet și să asigure transmiterea, prin rețele de comunicații electronice, a datelor menționate din registrele jocurilor de noroc în sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, în modul prevăzut de autoritatea competentă.
    Articolul 8.  Sarcinile și funcțiile administratorului sistemului electronic
                         unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc
    (1) Sarcinile administratorului sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sînt:
    a) crearea unei bănci de date a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc cu privire la operațiunile și tranzacțiile efectuate de către organizatorii jocurilor de noroc și jucători prin automatizarea proceselor de colectare, procesare și stocare a informațiilor privind activitatea în domeniul jocurilor de noroc în forma documentelor electronice;
    b) realizarea funcțiilor de control de stat asupra activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, inclusiv asupra fluxului de numerar, obținînd informații complete și exacte cu privire la activitatea organizatorilor jocurilor de noroc, precum și la cîștigurile obținute de jucători;
    c) monitorizarea de stat a respectării de către organizatorii jocurilor de noroc a legislației cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
    (2) Administratorul sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc trebuie să asigure:
    a) recepționarea, înregistrarea, procesarea, ținerea evidenței, acumularea și stocarea informațiilor cu privire la organizatorii jocurilor de noroc, participanții la jocurile de noroc (după caz), mizele înregistrate, cîștigurile achitate, a informațiilor cu privire la forma decontărilor cu jucătorii;
    b) integritatea informațiilor în timpul transmiterii, recepționării, înregistrării, procesării, ținerii evidenței, acumulării și stocării acestora, autentificării originii informațiilor;
    c) verificarea exactității informațiilor;
    d) confidențialitatea și oferirea administratorului sistemului electronic unic de monitorizare de stat a informațiilor complete și exacte cu privire la activitatea organizatorilor jocurilor de noroc;
    e) crearea, în mod automat, a unei copii (de rezervă) a informațiilor și posibilitatea restabilirii acestora în caz de necesitate, precum și păstrarea integrității bazelor de date în cazurile opririlor planificate sau neplanificate ale sistemului;
    f) protecția informațiilor din sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc și din banca de date a acestuia de pierdere, furt, denaturare, de acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informațiilor și de alte acțiuni similare, precum și de accesul neautorizat, inclusiv prin rețeaua de transmitere a datelor.
    Articolul 9. Banca de date a sistemului electronic unic de monitorizare
                        de stat a jocurilor de noroc
    (1) Banca de date a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (în continuare – bancă de date) se creează și se ține cu scopul de a acumula, sistematiza și stoca toate informațiile relevante cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.
    (2) Criteriile de bază de creare a băncii de date, de acumulare, sistematizare și stocare în banca de date a informațiilor cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc se stabilesc de autoritatea competentă.
    (3) Responsabilitatea pentru promptitudinea introducerii în banca de date, pentru exactitatea și completitudinea informațiilor cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cerute de autoritatea competentă, care sînt transmise în banca de date, revine organizatorilor jocurilor de noroc.
Capitolul IV
PRINCIPIILE ȘI CERINȚELE GENERALE PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR
DE NOROC
    Articolul 10. Principiile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc
    (1) Principiul liberului consimțămînt presupune independența și libertatea luării deciziei de către jucător cu privire la participarea la un joc de noroc. Participarea forțată la jocurile de noroc este interzisă. Jocurile cu participare forțată includ, de asemenea, jocurile participarea la care este o condiție obligatorie pentru ca jucătorii să obțină bunuri materiale sau nemateriale ori drepturi care nu sînt cîștiguri.
    (2) Principiul publicității presupune publicarea regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc și asigurarea accesului prealabil obligatoriu pentru familiarizare.
    (3) Principiul egalității condițiilor de participare la jocurile de noroc prevede egalitatea șanselor jucătorilor care au depus aceleași mize de a cîștiga, precum și aplicarea obligatorie a mecanismului de tragere la sorți a cîștigurilor conform condițiilor producerii aleatorii a evenimentelor, indiferent de voința organizatorului, a jucătorilor sau a altor persoane.
    (4) Principiul protecției informației prevede protecția tehnologică și fizică obligatorie a utilajului de joc și a mijloacelor de extragere, stocare, introducere și retragere a informațiilor de accesul neautorizat al părților terțe, precum și organizarea verificării periodice a funcționării lor corespunzătoare.
    (5) Principiul achitării în avans a mizei presupune depunerea integrală a mizei organizatorului jocurilor de noroc sau operatorului (distribuitorului) loteriei înaintea începerii tragerii la sorți într-un joc de noroc. Se interzice primirea mizelor în credit, cu achitare în rate sau cu achitare ulterioară, cu excepția achitării mizei prin intermediul cardurilor bancare, cu condiția autorizării obligatorii a plății.
    (6) Principiul numărului limitat de organizatori ai jocurilor de noroc implică posibilitatea organizării și desfășurării jocurilor de noroc în Republica Moldova doar de persoane care îndeplinesc cerințele prezentei legi, care au obținut o licență pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc de tipul respectiv, în modul stabilit de prezenta lege.
    (7) Principiul aplicării standardelor internaționale în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc și a loteriilor presupune aplicarea normelor internaționale și adoptarea standardelor internaționale ca bază pentru elaborarea standardului național în domeniul menționat.
    Articolul 11. Organizatorul jocului de noroc
    Organizator al jocurilor de noroc (cu excepția organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat) poate fi doar o persoană juridică rezidentă a Republicii Moldova, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
    a) este creată în conformitate cu legislația Republicii Moldova sub formă de societate comercială, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în modul prevăzut de lege;
    b) are mărimea capitalului social egală sau mai mare decît suma de 5000000 de lei la data eliberării licenței de activitate în domeniul jocurilor de noroc și cel puțin 70% din capitalul social al acesteia constituie mijloacele bănești;
    [Art.11 lit.b) se pune în aplicare la data de 1 martie 2017]
    c) nu are capitalul social constituit din mijloace financiare bugetare sau obținute în credit (împrumut) ori gaj (cu excepția organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat);
    [Art.11 lit.c) se pune în aplicare la data de 1 martie 2017]
    d) are capitalul social format în întregime la data depunerii declarației de eliberare a licenței și nu are capitalul social format din surse a căror origine nu poate fi confirmată;
    [Art.11 lit.d) se pune în aplicare la data de 1 martie 2017]
    e) conducătorul și conducătorii adjuncți ai căreia au studii superioare relevante, precum și nu au antecedente penale și nu sînt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a efectua o anumită activitate economică;
    f) contabilul-șef al căreia are studii superioare și experiență de muncă în funcția de contabil-șef timp de cel puțin trei ani, precum și nu are antecedente penale și nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a efectua o anumită activitate economică;
    g) nu are în componența membrilor (acționarilor) săi organe de stat (cu excepția organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat), autorități ale administrației publice locale sau persoane juridice care se află în stare de faliment;
    h) are experiență de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova sau în statele Uniunii Europene nu mai mică de 5 ani, fie această experiență o au membrii (acționarii) săi care exercită, în mod direct sau indirect, controlul asupra a mai mult de 50% din capitalul social;
   i) a asigurat, după obținerea licenței corespunzătoare, dar înainte de a începe genul de activitate licențiat, riscul de neachitare a cîștigurilor în favoarea jucătorilor contra unei sume nu mai mici decît capitalul social, precum și își asumă asigurarea acestui risc, în fiecare an de gestiune ulterior, contra unei sume echivalente cu diferența pozitivă dintre suma cîștigurilor jucătorilor și suma mizelor de joc din anul precedent de gestiune, dar nu mai mică decît capitalul social;
    [Art.11 lit.i) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    j) corespunde altor cerințe stabilite în prezenta lege.
    Articolul 12. Drepturile și obligaţiile organizatorului, interdicţiile aplicate acestuia
    (1) Organizatorul are următoarele drepturi:
    a) să obţină informaţii de la autorităţile publice competente despre actele normative ce reglementează activitatea din domeniul jocurilor de noroc;
    b) să-şi reprezinte interesele personal sau prin intermediul reprezentantului său;
    c) să conteste, în modul stabilit, deciziile, prescripţiile, acţiunile sau inacţiunile autorităţilor publice sau ale persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul acestora;
    d) să desfăşoare activităţi auxiliare, prevăzute de prezenta lege și în conformitate cu legislația în vigoare, care contribuie la dezvoltarea activităţii de bază.
    (2) Organizatorul este obligat:
    a) să desfășoare doar tipurile de jocuri de noroc care sînt specificate în licența pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc și doar după obținerea licenței corespunzătoare;
    b) să organizeze și să desfășoare jocuri de noroc în conformitate cu cerințele prezentei legi, ale Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, cu condițiile de licențiere corespunzătoare, precum și cu regulile de desfășurare a jocurilor de noroc;
    c) să asigure condiții de participare la jocul de noroc identice pentru toți jucătorii și să prevină influența externă asupra rezultatului jocului de noroc;
    d) să întreţină mijloacele de joc în condiţii corespunzătoare în scopul menţinerii normelor şi a parametrilor de funcţionare prevăzuţi de prezenta lege şi normele metrologice;
    e) să asigure securitatea mijloacelor de joc şi a accesoriilor acestora (ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţii de alimentare cu energie electrică etc.), precum și a sigiliilor aplicate de organele competente;
    f) pentru a limita accesul minorilor în localul de joc, să asigure instalarea unui dispozitiv special pentru evidenţa şi înregistrarea jucătorilor, cu indicarea orei intrării, a datelor din buletinul de identitate şi a imaginii digitale a acestora, precum și cu arhivarea datelor potrivit legislației în vigoare (pentru organizatorul activității de întreținere a cazinoului);
    g) să ţină zilnic evidenţa încasărilor realizate în urma desfăşurării activităţii în cazul fiecărui mijloc de joc, precum şi a cîştigurilor acordate, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 113-XVI din  27 aprilie 2007 şi cu Codul fiscal;
    h) să asigure desfăşurarea jocurilor de noroc în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
    i) să asigure în localul de joc respectarea normelor sanitare şi normelor privind apărarea împotriva incendiilor, ordinea şi liniştea publică, precum şi securitatea jucătorilor;
    j) să asigure măsurile necesare pentru restricționarea accesului la jocurile de noroc al persoanelor care nu au atins vîrsta de 21 de ani (cu excepţia loteriilor și a pariurilor), al persoanelor sub influenţa alcoolului, substanțelor stupefiante, psihotrope sau altor substanţe cu efect puternic, al persoanelor cu intenţia vădită de a perturba ordinea, liniştea şi buna desfăşurare a jocurilor de noroc, precum şi al persoanelor ce poartă armă şi muniţii;
     [Art.12 al.(2), lit.j) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    k) să afişeze în loc vizibil, pentru jocurile de noroc cu risc social sporit, regulile de desfăşurare a jocurilor respective, licenţele corespunzătoare sau copiile autorizate de pe acestea (cu deţinerea originalelor la sediu). Pentru jocurile cu risc social scăzut este obligatorie publicarea acestor documente pe pagina web a organizatorului jocului de noroc;
    [Art.12 al.(2), lit.k) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    l) să elibereze jucătorilor cîştigurile conform prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului-tip;
    m) să examineze pretenţiile jucătorilor în termenul şi în modul prevăzute de legislaţia cu privire la petiţionare şi, după caz, să le satisfacă;
    n) să nu divulge, fără acordul jucătorului, datele acestuia, prezentînd informaţia doar în cazurile prevăzute de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
    [Art.12 al.(2), lit.n) modificată prin LP160 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.488]
    o) să instruiască fiecare angajat cu atribuţii nemijlocit legate de desfășurarea și derularea jocurilor de noroc privitor la Regulamentul-tip şi regulamentul intern, privitor la purtarea obligatorie, la loc vizibil, a unui ecuson cu numele şi funcţia deţinută;
    p) să respecte procedurile de efectuare şi de înregistrare a operaţiunilor financiare, precum și de raportare, prevăzute de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    [Art.12 al.(2), lit.p) modificată prin LP160 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.488]
    q) să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi altor organe de control sau de drept documentele şi informaţia solicitată în perioada efectuării controlului, conform competenţei organului respectiv;
    [Art.12 al.(2), lit.q) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    r) să-şi onoreze obligaţiile fiscale şi să respecte alte obligaţii prevăzute de legislaţie;
    s) să facă dovada deţinerii în proprietate a mijloacelor de joc pentru care a fost autorizat (pentru organizatorul activității de întreținere a cazinourilor);
    t) să nu utilizeze denumirile de „cazinou”, „casino” sau denumiri derivate din acestea, cu excepţia organizatorilor care dețin licență pentru acest gen de activitate şi numai pentru localurile de joc specificate în anexa licenței.
    (3) Organizatorului i se interzice:
    a) să angajeze şi să menţină în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, persoane care nu au atins vîrsta de 21 de ani, precum și cu antecedente penale;
    b) să admită participarea la jocul de noroc desfăşurat de acesta a personalului, a membrilor (acţionarilor/asociaților), a factorilor de decizie ai acestuia, precum şi a membrilor comisiei de extragere;
    c) să ofere unor terţi date, cu excepţia cazurilor stabilite de lege, despre transmiterea către Serviciul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a informaţiilor privind operaţiunile financiare limitate sau suspecte;
    d) să acorde credite sau împrumuturi jucătorilor, precum şi să ia în gaj bunuri de la aceștia;
    e) să desfăşoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc în filiale sau în alte subdiviziuni structurale separate care nu sînt indicate în anexa licenţei, precum şi cu mijloace de joc de bază neindicate în anexa licenţei;
    f) să realizeze mijloace de joc specifice pentru loteriile momentane, clasice şi bingo în volum ce depăşește mărimea declarată pentru realizare;
    g) să ofere, în calitate de recompensă pentru participarea la jocul de noroc, băuturi alcoolice, bere, băuturi slab alcoolice, produse de tutun sau bunuri, pentru posedarea sau dispunerea de care sînt necesare autorizații sau licențe corespunzătoare;
    h) să accepte de la jucători, în calitate de garanție financiară sau gaj pentru a participa la jocul de noroc, bunuri mobile și imobile;
    i) să desfăşoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc în lipsa licenței.
    Articolul 13. Drepturile și obligațiile jucătorilor, interdicțiile aplicate față
                         de aceștia
    (1) Jucătorii au dreptul la:
    a) protecţia drepturilor lor de către stat şi de către organizator;
    b) informarea completă, corectă şi precisă privind regulile de desfășurare a jocului la care participă şi privind probabilitatea cîştigurilor;
    c) asigurarea condiţiilor de joc egale între toţi jucătorii;
    d) primirea cîştigurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Jucătorul și vizitatorii localurilor de joc sînt obligați:
    a) să respecte cerințele și obligațiile prevăzute de prezenta lege, legislația cu privire la jocurile de noroc, precum și regulile de desfășurare a jocului de noroc;
    b) să se asigure, înainte de participarea la jocul de noroc, că organizatorul jocului de noroc deține licență valabilă de organizare și desfășurare a jocului de noroc corespunzător;
    c) să se familiarizeze, înainte de participarea la jocul de noroc, cu regulile jocului de noroc, depunerea mizelor de către jucător considerîndu-se drept accept al regulilor corespunzătoare ale jocului de noroc;
    d) să prezinte, la solicitarea angajatului organizatorului jocurilor de noroc, pentru familiarizare, actul de identificare care conține date despre vîrstă;
    e) să părăsească imediat localul de joc, la solicitarea angajatului organizatorului jocurilor de noroc, în cazul săvîrșirii de către jucător a oricărei dintre următoarele acțiuni:
    – refuză să prezinte actul prin care poate fi stabilită identitatea și vîrsta;
    – tulbură ordinea publică, aplică forța fizică sau amenință cu aplicarea acesteia, atentînd la viața, sănătatea sau proprietatea persoanelor care se află în localul de joc;
    – împiedică activitatea legală de desfășurare a jocurilor de noroc;
    – încalcă regulile de desfășurare a jocului de noroc.
    (3) Nu se permite participarea la jocurile de noroc:
    a) persoanelor în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei şi persoanelor despre imposibilitatea participării cărora la jocurile de noroc au fost primite informaţii de la autoritatea competentă, de la alte autorităţi ale administraţiei publice;
    [Art.13 al.(3), lit.a) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    b) persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 21 de ani – pentru jocurile de noroc cu risc social sporit și persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani – pentru jocurile de noroc cu risc social scăzut.
    [Art.13 al.(3), lit.b) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    Articolul 14. Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc
    (1) Jocul de noroc obține statutul de joc de noroc înregistrat din data la care autoritatea competentă expediază organizatorului jocurilor de noroc avizul cu privire la înregistrarea jocului de noroc, cu anexarea regulilor de desfășurare a jocului de noroc, stabilite de organizator în baza Regulamentului-tip aprobat de Guvern.
    (2) Regulamentul-tip include:
    a) drepturile, obligațiile organizatorului jocului de noroc și interdicțiile aplicate acestuia;
    b) drepturile, obligațiile jucătorului şi interdicțiile aplicate acestuia;
    c) cerinţele faţă de localul de joc, sala de joc;
    d) cerinţele faţă de utilajul de joc şi mijloacele de joc;
    e) descrierea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc (automate de joc cu cîştiguri băneşti/cazinou/loterie/pariu);
    f) valoarea şi formele garanţiei financiare;
    g) condiţiile de plată a cîştigurilor;
    h) alte prevederi legale.
    [Art.14 al.(2) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (3) Regulile de desfăşurare a jocului de noroc, elaborate de către organizatorul jocului de noroc şi aprobate de către autoritatea competentă, conţin:
    a) denumirea organizatorului jocului de noroc;
    b) descrierea exactă a sistemului de joc aplicat (condiţiile în detalii ale jocului);
    c) locul, modul şi termenul-limită de eliberare a cîştigurilor;
    d) modul şi termenele de examinare şi, după caz, satisfacere a reclamaţiilor jucătorilor;
    e) alte informaţii stabilite de prezenta lege.
    [Art.14 al.(3) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (4) În lipsa contradicțiilor între regulile de desfășurare a jocului de noroc şi prevederile prezentei legi, autoritatea competentă introduce jocul de noroc în registrul corespunzător al jocurilor de noroc. În cazul depistării în regulile de desfășurare a jocului de noroc a contradicțiilor cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă expediază organizatorului jocurilor de noroc, în termen de 15 zile de la data adresării acestuia, o solicitare de modificare a regulilor de desfășurare a jocului de noroc.
    [Art.14 al.(4) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
   
(5) Modificările în regulile de desfăşurare a jocului de noroc înregistrat se aprobă de către autoritatea competentă în condiţiile alin. (1) și (4).
    [Art.14 al.(5) introdus prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (6) Pe lîngă regulile de desfăşurare a jocului de noroc, organizatorul plasează și actualizează la zi pe pagina sa web programul de desfăşurare a jocurilor de noroc, elaborat în corespundere cu regulile de desfăşurare a jocului de noroc aprobate, care conține modificări ale condițiilor activității de joc, precum orarul tragerilor, coeficienții de joc, evenimentele sportive pentru care se primesc mize și numărul acestora, numărul de cifre/simboluri/semne care pot forma combinații cîștigătoare (pentru jocurile de loterie), sistemul de jackpot, cîștigurile suplimentare, instrucțiunile suplimentare pentru jucători, regulile speciale pentru plata cîștigurilor. Modificările programului de desfăşurare a jocurilor de noroc nu afectează mizele care au fost acceptate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.
    [Art.14 al.(6) introdus prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    Articolul 15. Condiţiile de plată a cîştigurilor
    (1) În cazul desfăşurării jocurilor de noroc şi apariţiei cîştigului, acesta se acordă persoanei care prezintă mijloacele specifice de joc ce atestă cîștigul.
    (2) Pentru primirea cîştigului, jucătorul urmează să prezinte mijloacele specifice de joc în termen de 14 zile calendaristice de la anunţarea rezultatelor jocului de noroc, dacă prin regulile de desfășurare a acestuia nu este stabilit un termen mai mare, termen în care cheltuielile de păstrare şi conservare a cîștigului sînt puse în sarcina organizatorului.
    (3) În cazul în care jucătorul nu a prezentat mijlocul de joc specific pentru primirea cîştigului în termenul stabilit la alin. (2), dar pînă la expirarea a trei luni de la data anunţării rezultatelor jocului de noroc, acesta va achita cheltuielile de păstrare şi conservare a cîştigului în bunuri, neavînd dreptul la dobînzi pentru perioada menţionată.
    (4) Organizatorul este obligat să achite cîştigul la locul şi în termenul indicat în regulile de desfășurare a jocului de noroc, iar în cazul imposibilităţii achitării cîştigului, organizatorul va înmîna jucătorului un act ce conţine denumirea organizatorului, codul IDNO, suma cîştigului ce urmează a fi ridicată, data şi locul unde va fi înmînat cîştigul, semnătura factorului de decizie al organizatorului şi ştampila acestuia.
    (5) Termenul de achitare a cîştigului unui jucător în cazul prevăzut la alin. (4) nu poate depăşi, de la momentul prezentării mijlocului specific de joc pentru primirea cîştigului:
    a) 5 zile lucrătoare, pentru cîştigurile de pînă la 10000 de lei;
    b) 30 de zile lucrătoare, pentru sumele de la de 10000 de lei pînă la 150000 de lei;
    c) 45 de zile lucrătoare, pentru sumele de la 150000 de lei pînă la 300000 de lei;
    d) 90 de zile lucrătoare, pentru sumele ce depăşesc 300000 de lei.
    (6) Organizatorul este obligat să verifice împuternicirile persoanei care prezintă mijlocul de joc specific. În cazul necesităţii de a verifica autenticitatea mijlocului de joc specific, organizatorul este în drept să suspende acordarea cîştigului pe o durată de cel mult 30 de zile lucrătoare pentru efectuarea verificării respective.
    (7) Organizatorul nu va achita cîştigurile în baza mijlocului de joc specific, ce confirmă dreptul de participare la joc şi de ridicare a cîştigului, a cărui autenticitate nu poate fi verificată.
    (8) În cazul pierderii de către jucător sau al deteriorării din vina acestuia a mijlocului de joc specific, altui document sau obiect ce confirmă dreptul de a participa la joc şi de a primi cîştigul, organizatorul nu are obligația de a satisface pretenţiile formulate de către jucător.
    (9) După trei luni de la data anunţării rezultatelor jocului, cîştigurile pentru care nu au fost prezentate mijloacele de joc specifice care atestă cîștigurile respective trec în proprietatea organizatorului.
    [Art.15 al.(9) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    Articolul 16. Cerinţele faţă de mijloacele (utilajele) de joc
    (1) Mijloacele de joc de bază şi cele specifice utilizate sau care urmează a fi utilizate nemijlocit în activitatea din domeniul jocurilor de noroc trebuie să aparțină cu drept de proprietate organizatorului (în cazul cazinoului) și să dispună de certificat de conformitate pentru produse noi, eliberat de organismul de certificare, și de certificat/raport de inspecție pentru cele în funcțiune, eliberat de un organism de inspecție, acreditate în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    (2) Mijloacele de joc de bază şi cele auxiliare trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) să dispună de semne de identificare a producătorului, a statului producător, de număr de fabricaţie, de alte specificații tehnice, precum și de documentele confirmative privind producătorul, ţara producătoare, data producerii şi, după caz, importul acestora;
    b) să fie dotate cu echipament electronic de informare despre joc şi cu contoare, ce asigură posibilitatea verificării sumei mijloacelor băneşti depuse şi cîştigurilor acordate (în dependenţă de tipul jocului);
    c) să dispună de certificat/raport de inspecție a automatelor de joc sau a ruletelor electronice;
    d) să asigure conexiunea la sistemul de monitorizare on-line de stat.
    [Art.16 lit.d) se pune în aplicare în decurs de un an din data publicării]
    (3) Nu se admit schimbări (modificări) în programele informatice ale mijloacelor de joc/utilajului de joc care nu sînt coordonate cu autoritatea competentă și care nu sînt prevăzute în documentația tehnologică și de construcție și în documentația de program a producătorului mijloacelor de joc/utilajului de joc.
    (4) Organizatorul jocurilor de noroc trebuie să asigure imposibilitatea accesului neautorizat, precum și a oricăror alte interferențe străine (neautorizate) în funcționarea mijlocului de joc.
    Articolul 17. Circulaţia mijloacelor de joc de bază
    (1) Titularul/solicitantul de licenţă în domeniul jocurilor de noroc/ organizatorul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat este obligat, precum și producătorul/distribuitorul mijloacelor de joc/utilajului de joc sînt obligați, în decurs de 15 zile lucrătoare din data producerii efectelor juridice proprii ale actului juridic în baza căruia acesta a obținut mijloacele de joc de bază, să le declare la autoritatea competentă pentru introducerea acestora în Registrul mijloacelor de joc de bază.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (2) Introducerea/importul în Republica Moldova a mijloacelor de joc de bază poate fi efectuat doar de către titularii sau solicitanţii de licenţă în domeniul jocurilor de noroc, organizatorul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, precum şi de către producători sau distribuitorii oficiali ai acestora.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (3) Se interzice importul mijloacelor de joc de către persoanele fizice.
    (4) Circulaţia mijloacelor de joc de bază, şi anume introducerea/importul în ţară, depozitarea, instalarea, certificarea, utilizarea, nimicirea, dezasamblarea și înstrăinarea, se efectuează cu înregistrarea obligatorie în Registrul mijloacelor de joc de bază.
    Articolul 18. Cerințe față de localurile de joc
    (1) Localurile de jocuri nu pot fi amplasate (inclusiv prin instalarea utilajului de joc) în obiectele, clădirile și încăperile indicate mai jos:
    a) în clădirile (construcțiile) în care se află instituțiile de învățămînt de orice nivel sau care aparțin acestora;
    b) în clădirile (construcțiile) în care se află instituții religioase și de cult, obiecte cu destinație culturală, inclusiv săli artistice, biblioteci, muzee, teatre, galerii de expoziții;
    c) în clădirile (construcțiile) întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor medicale;
    d) în clădirile (construcțiile) în care se află autorități ale administrației publice de orice nivel sau instituții de stat;
    e) în clădirile (construcțiile) în care sînt amplasate centre distractive specializate pentru copii;
    f) în clădiri rezidențiale, blocuri locative, la stațiile de transport public, în gări, treceri subterane, pe teritoriul pieţelor, în construcții provizorii (gherete), precum şi la o distanță de cel puțin 200 de metri de la oricare intrare în obiectele menţionate la lit. a), c) și e), cu excepția celor care desfășoară jocuri de noroc cu risc social scăzut;
    [Art.18 al.(1), lit.f) modificată prin LP26 din 11.03.19, MO101-107/22.03.19 art.178; în vigoare 22.03.19]
    g) în alte locuri, dacă acestea sînt specificate suplimentar în prezenta lege cu privire la anumite tipuri de jocuri de noroc.
    (2) Programul de lucru al localurilor de joc se stabilește de organizatorul jocurilor de noroc independent, luînd în considerare cerințele legale privind asigurarea securității și ordinii publice, a condițiilor normale (obișnuite) de viață ale cetățenilor care locuiesc pe teritoriul adiacent și apropriat, precum și cerințele normelor și regulilor ce reglementează nivelul maxim admisibil al zgomotului și al radiației electromagnetice.
Capitolul V
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LOTERIILOR
    Articolul 19. Clasificarea şi caracteristicile generale ale loteriilor
    (1) În Republica Moldova, activitatea de organizare și desfășurare a loteriilor reprezintă monopol de stat și se realizează de către Loteria Națională a Moldovei.
    (2) Pe întreg teritoriu al Republicii Moldova se permite organizarea și desfășurarea (inclusiv prin aplicarea sistemului electronic de loterii) a următoarelor tipuri de loterii:
    1) în funcţie de varietate:
    a) cifrică;
    b) clasică;
    c) momentană;
    2) după metoda desfăşurării:
    a) cu tiraje;
    b) fără tiraje;
    3) după modul de formare a fondului de cîştiguri:
    a) în bani;
    b) în obiecte;
    c) combinate.
    (3) Tragerea la sorţi a fondului de cîştiguri este o procedură de joc, în cadrul căreia au loc evenimente ce constau în extrageri de numere, de serii de bilete sau de alte mijloace, ce rezultă în stabilirea numerelor, combinaţiilor, biletelor sau a altor mijloace cîştigătoare.
    (4) Activitatea de organizare și desfășurare a altor tipuri de loterii decît cele menționate la alin. (2) este interzisă.
    (5) Importul loteriilor şi înregistrarea uneia şi aceleiaşi loterii ca două sau mai multe loterii se interzice. Organizatorul poate să înregistreze două sau mai multe jocuri de noroc diferite sub același tip de loterie.
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (6) În regulile de desfășurare a loteriei, organizatorul trebuie să indice expres denumirea loteriei, tipul acesteia, metoda desfăşurării şi modul de formare a fondului de cîştiguri.
    (7) Punctele de vînzare a biletelor de loterie sînt amplasate cu notificarea prealabilă a autorităților publice locale de către organizator. Mijloacele de joc specifice pentru loteria momentană se distribuie liber prin intermediul unităților comerciale.
    [Art.19 al.(7) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (8) Vînzarea mijloacelor de joc specifice pentru orice tip de loterie se efectuează numai în baza principiului liberului consimţămînt al participanţilor la joc.
    (9) Preţul unui mijloc de joc specific pentru orice tip de loterie nu poate fi mai mic de 2 lei, iar cîştigul acordat nu poate fi mai mic decît preţul acestuia.
    (10) Modificarea formei, a preţului sau a altor date esenţiale ale mijlocului de joc specific se interzice pînă la realizarea integrală a tirajului respectiv.
    Articolul 20. Loteria cu tiraje şi loteria fără tiraje
    (1) Loteria cu tiraje este o loterie în cadrul căreia tragerea la sorţi a mijloacelor de joc specifice se împarte în tiraje – cicluri complete unice, de la punerea în vînzare a mijloacelor de joc specifice pînă la tragerea generală la sorţi – şi eliberarea cîştigurilor pe aceste mijloace de joc specifice, respectîndu-se intervalele şi termenele stabilite de prezenta lege şi regulile de desfășurare a loteriei.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (2) Loteria fără tiraje este o loterie în cadrul căreia rezultatul tragerii la sorţi se stabileşte prin verificarea mijlocului de joc specific imediat după cumpărarea acestuia sau prin metoda tragerii nemijlocit pe acesta.
    Articolul 21. Loteria cifrică
    (1) Loteria cifrică este o loterie cu tiraje care foloseşte rezultate pur aleatorii ale unor evenimente ce constau din simboluri, litere și/sau semne, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor de joc utilizate pentru efectuarea extragerilor (lototron, roţi etc.), care nu se desfăşoară în prezenţa fizică a jucătorilor.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (2) În cazul loteriei cifrice, fondul de cîştiguri se formează potrivit modului şi în proporţia stabilite în regulile de desfășurare a loteriei respective și:
    a) fie nu este mai mic de 50% din suma vînzărilor mijloacelor de joc specifice realizate pînă la momentul efectuării tragerii;
    b) fie este format din toate mizele cîștigătoare, multiplicate cu coeficienții determinați prealabil de către organizator pentru fiecare combinație.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (3) Mijlocul de joc specific la loteria cifrică urmează să conţină datele prevăzute în regulile de desfășurare a acesteia, dar nu mai puţin de următoarele:
    a) denumirea loteriei;
    b) denumirea şi codul IDNO al organizatorului;
    c) numărul tragerii la sorţi şi data acesteia;
    d) preţul;
    e) codul sau numărul de identificare;
    f) combinațiile alese de jucător.
    [Art.21 al.(3), lit.f) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (4) Tragerea la sorţi a fondului de cîştiguri se efectuează în termenul stabilit în regulile de desfășurare, indiferent de volumul mijloacelor de joc specifice realizat, dar care nu poate depăşi termenul de 30 de zile.
    (5) Locurile de primire a mizelor de joc (punctele de vînzare) trebuie să fie dotate cu mijloacele de joc auxiliare folosite la organizarea şi desfăşurarea loteriei, care constituie dispozitive electronice cu ajutorul cărora sînt primite mizele de joc.
    (6) Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor de joc trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul de monitorizare on-line de stat. Dispozitivele electronice trebuie să corespundă prevederilor actelor normative, aprobate de către Guvern, cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, să fie dotate cu, program informatic pentru fiecare tip de loterie şi să fie conectate la sistemul informatic central al organizatorului, aflat pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.21 al.(6) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    [Art.21 al.(7) abrogat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    [Art.21 al.(7) se pune în aplicare în decurs de un an din data publicării]
    (8) Sistemul informatic central al organizatorului trebuie să deţină interfaţă (API) care să ofere posibilitatea Serviciului Fiscal de Stat de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vînzărilor organizatorului. Sistemul de control (serverul) al organizatorului trebuie să fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.21 al.(8) se pune în aplicare în decurs de un an din data publicării]
    (9) Deţinerea interfeţei prevăzute la alin. (8) exclude obligaţia utilizării aparatului de casă şi control pentru această activitate.
    Articolul 22. Loteria clasică
    (1) Loteria clasică este o loterie cu tiraje care foloseşte rezultate pur aleatorii ale unor evenimente ce constau din extrageri de numere şi serii de mijloace de joc specifice, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, cupe etc.), care nu se desfăşoară în prezenţa fizică a jucătorilor.
    (2) În cadrul loteriei clasice, fondul de cîştiguri este determinat în prealabil, indiferent de volumul mijloacelor de joc specifice realizate, dar nu mai mic de 50% din suma acestora.
    (3) Tragerea la sorţi are loc după realizarea unui anumit număr de mijloace de joc specifice, în termenul stabilit în regulile de desfășurare a loteriei, dar care nu poate depăşi trei luni.
    (4) Termenul specificat la alin. (3) începe să curgă din momentul inițierii activitații loteriei clasice. Ulterior, termenul de trei luni reîncepe să curgă din data ultimei extrageri.
    (5) Tragerea la sorţi a cîştigurilor constă în determinarea numerelor şi/sau seriilor cîştigătoare ale mijloacelor de joc specifice şi are loc după ce a luat sfîrşit vînzarea unui anumit număr de mijloace de joc specifice, fabricate de o anumită formă şi un anumit conţinut în termenele stabilite.
    (6) Mijlocul de joc specific la loteria clasică urmează să aibă forma şi să conţină datele prevăzute în regulile de desfășurare a loteriei, precum şi să excludă orice posibilitate de falsificare a acestora. Pe mijlocul de joc specific al loteriei clasice urmează a fi imprimat obligatoriu:
    a) denumirea loteriei;
    b) denumirea, adresa, datele de contact ale organizatorului;
    c) tirajul, seria şi numărul;
    d) preţul;
    e) informaţia privind cîştigurile acordate.
    (7) Pentru loteriile clasice, mijloacele de joc specifice urmează să aibă nu mai puţin de 3 semne de protecţie:
    a) protecţie poligrafică (tipărirea în 3–4 culori, cu reţea de protecţie şi în cadru special);
    b) hîrtie specială (cu filigran, cu fire de bumbac şi metalice, cu marcare ultravioletă etc.);
    c) prezenţa numărului şi seriei biletului de loterie.
    (8) Realizatorii mijloacelor de joc specifice la loteria clasică sînt obligaţi să ţină evidenţa separată a mijloacelor de joc specifice (primite spre realizare, a celor cîştigătoare, necîştigătoare, precum şi nerealizate) după număr/serie sau cantitate.
    Articolul 23. Loteria momentană
    (1) Loteria momentană este o loterie fără tiraje, în cadrul căreia stabilirea faptului de acordare sau neacordare a cîştigurilor stabilite în prealabil se efectuează nemijlocit la momentul procurării mijlocului de joc specific prin răzuirea stratului protector (sau prin o altă metodă similară).
    (2) În cadrul loteriei momentane, fondul de cîştiguri este determinat în prealabil, indiferent de volumul mijloacelor de joc specifice realizat, dar nu este mai mic de 50% din suma acestora.
    (3) Cîştigurile de pînă la 100 de lei ce se acordă în baza unui mijloc de joc specific se achită pe loc, la momentul stabilirii acestuia, iar cîştigul ce depăşeşte suma de 100 de lei se acordă în locul şi în termenul stabilite în regulile de desfășurare a loteriei.
    (4) Pentru loteriile momentane, mijlocul de joc specific urmează să aibă nu mai puţin de 6 semne de protecţie, dintre care:
    1) obligatorii:
    a) combinarea a cel puţin trei metode de tipar;
    b) prezenţa numărului şi/sau seriei;
    c) prezenţa elementului de protecţie netransparent care poate fi îndepărtat şi care protejează cîmpul de joc de citire cu ajutorul unei surse de lumină albă, în raze roentgen, infraroşii sau cu raze ultraviolete;
    2) opţionale:
    a) prezenţa unui fundal bicolor în formă de plasă;
    b) prezenţa microtextului cu înălţimea nu mai mare de 200 μkm;
    c) prezenţa elementelor ascunse în structura grafică;
    d) prezenţa unor coduri speciale;
    e) prezenţa unor adaosuri coloranţi speciali;
    f) stampare cu relief pe hîrtie.
    (5) Pe mijlocul de joc specific al loteriei momentane urmează a fi imprimat obligatoriu:
    a) denumirea loteriei;
    b) denumirea, adresa, datele de contact ale organizatorului;
    c) tirajul, numărul şi/sau seria;
    d) preţul;
    e) planul de distribuire a cîștigurilor.
    [Art.23 al.(5), lit.e) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (6) Organizatorul sistematizează datele privind mijloacele de joc specifice realizate şi suma cîştigurilor achitate şi le transmite lunar Serviciului Fiscal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor prin sistemul de monitorizare on-line de stat. Informaţia respectivă constituie secret comercial, divulgarea căreia atrage răspunderea în conformitate cu Legea nr. 171-XIII din 6 iulie 1994  cu privire la secretul comercial.
    Articolul 24. Particularitățile organizării și desfășurării loteriilor prin sistemul
                         electronic de loterii
    (1) În Republica Moldova se permite desfășurarea loteriilor (distribuirea mijloacelor de joc specifice) prin sistemul electronic de loterii, precum și prin internet.
    (2) Sistemul electronic de loterii constă dintr-un server (sistem informatic) al sistemului electronic de loterii și terminale de loterie conectate la rețeaua internet sau interconectate prin alte mijloace de comunicații electronice. Organizatorul loteriei este obligat să asigure conexiunea (funcționarea) tuturor terminalelor sistemului electronic de loterii.
    (3) Biletele de loterie electronice pentru loteriile momentane sînt create (generate) de un generator de numere aleatorii situat pe serverul (sistemul informatic) al producătorului acestor bilete și care poate fi conectat, prin intermediul mijloacelor de comunicații electronice, la serverul sistemului electronic de loterii.
    În cazul loteriilor momentane, biletele de loterie electronice trebuie să fie plasate pe serverul sistemului electronic de loterii nu mai devreme de 24 de ore înainte de transferul acestora la terminalele de loterie, pentru a fi distribuite jucătorilor.
    În cazul loteriilor cu tiraje, biletele de loterie electronice sînt personalizate de către jucător prin alegerea combinației de joc și/sau sînt create (generate) de un generator de numere aleatorii situat pe serverul sistemului electronic de loterii.
    Se permite plasarea biletelor de loterie electronice pe serverul sistemului electronic de loterii și/sau la terminalele de loterie cu ajutorul dispozitivelor de stocare amovibile (discuri compacte, unități flash).
    Organizatorul loteriilor și producătorul biletelor de loterie electronice sînt obligați să asigure ținerea evidenței fiecărui bilet de loterie electronic produs și pus în vînzare.
    [Art.24 al.(3) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (4) Biletele de loterie electronice trebuie să conțină următoarele date:
    a) denumirea organizatorului loteriei;
    b) numărul biletului de loterie electronic;
    c) denumirea loteriei;
    d) prețul biletului de loterie sau mărimea mizei unice;
    e) data și timpul creării biletului de loterie electronic;
    f) informații privind distribuirea și achitarea cîștigului;
    g) informații privind introducerea în baza de date a sistemului electronic de loterii a datelor de primire a mizei.
    La solicitarea autorității competente, organizatorul loteriei este obligat să asigure acordarea informației indicate.
    (5) Specificațiile tehnice ale generatorului de numere aleatorii utilizat în sistemul electronic de loterii trebuie să asigure o cădere uniformă a cîștigurilor în cadrul unui tiraj și/sau trageri la sorți a loteriei, fapt care trebuie să fie confirmat în corespundere cu cerințele prezentei legi.
    (6) Serverul sistemului electronic de loterii trebuie să fie conectat la rețeaua internet și să asigure transferul, prin rețelele de comunicații electronice, al datelor menționate în prezenta lege către sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, în modul stabilit de autoritatea competentă.
    (7) Distribuirea biletelor de loterie electronice ale loteriilor momentane se permite nu mai devreme de 24 de ore după generarea acestora.
    (8) Echipamentele și programele informatice utilizate în sistemul electronic de loterii trebuie să asigure protejarea informațiilor de pierdere, furt, denaturare, de acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a acestora, de alte acțiuni similare, precum și de accesul neautorizat, inclusiv prin rețeaua de transfer al datelor.
    (9) Mijloacele tehnice și programele informatice ale sistemului electronic de loterii trebuie să asigure posibilitatea de a verifica corectitudinea funcționării serverului sistemului electronic de loterii, inclusiv crearea (generarea) biletelor de loterie electronice, ținerea evidenței și stocarea acestora, generarea rapoartelor, disponibilitatea și îndeplinirea cerințelor de reglementare față de loterie și față de biletele de loterie electronice, informațiile în baza cărora se determină (verifică) toți parametrii proceselor sistemului electronic de loterii.
    (10) Sistemul electronic de loterii, indiferent de modalitățile de distribuire a biletelor de loterie electronice și rețelele de comunicații electronice utilizate, trebuie să prevadă crearea, înregistrarea și stocarea, în mod automat, a tuturor documentelor de însoțire și a rapoartelor în conformitate cu cerințele prezentei legi și ale actelor normative adoptate în conformitate cu aceasta.
    (11) Sistemul electronic de loterii trebuie să prevadă posibilitatea de a fixa pe suport de hîrtie toate rezultatele tragerii la sorți (verificării) a biletelor de loterie electronice cumpărate.
    [Art.24 al.(11) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (12) Sistemul electronic de loterii utilizat pentru desfășurarea loteriilor prin rețeaua internet trebuie să corespundă cerințelor stabilite în prezentul articol, cu excepția cerințelor legate de terminalele de loterie.
    Articolul 25. Particularitățile utilizării terminalelor de loterie și restricțiile
                         privind utilizarea acestora
    (1) Terminalul de loterie nu va conține dispozitive și/sau programe care determină în mod independent rezultatul tragerii la sorți a loteriei sau mărimea cîștigului jucătorului (generator de numere aleatorii) și nu va fi conectat la astfel de dispozitive și/sau programe.
    (2) Terminalul de loterie nu va conține dispozitive și/sau programe care ajustează rezultatul tragerii la sorți a fondului de cîștiguri al loteriei în funcție de suma mizelor depuse de jucător (biletele de loterie electronice cumpărate) sau de cîștigurile primite.
    (3) Se interzice utilizarea terminalelor de loterie create prin instalarea programului informatic al sistemului electronic de loterii în automatele de joc.
    (4) Se permite utilizarea la terminalele de loterie ale sistemului electronic de loterii a diferitor modalități de prezentare a informațiilor textuale și grafice despre procesul de desfășurare a loteriei, însă se interzice:
    a) reproducerea sub orice formă a procesului de derulare a rolelor tip slot care aparent imită procesul de tragere la sorți la automatul de joc;
    b) utilizarea imaginilor ruletei, cărților de joc și a simbolurilor altor mijloace de joc folosite la jocurile de noroc pe mesele de joc în cazinou.
    (5) Terminalele de loterie nu trebuie să conțină posibilități, resurse informaționale, noduri sau aparataj, ce sînt ascunse (nedeclarate) și care nu pot fi verificate de autoritatea competentă.
    (6) Terminalele de loterie trebuie să asigure protejarea informațiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, de acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informațiilor și de alte acțiuni similare, precum și de accesul neautorizat, inclusiv prin rețeaua internet.
    Articolul 26. Mărimile garanţiei financiare
    (1) La desfăşurarea loteriilor în bani, garanţia financiară se stabileşte în următoarele mărimi:
    a) pînă la 25% din fondul de cîştiguri al loteriei fără tiraje, cu excepţia  acelei părţi care se plăteşte jucătorului imediat la punctul de vînzare a biletelor de loterie;
    [Art.26 al.(1), lit.a) modificată prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    b) pînă la 25% din fondul de cîştiguri al loteriei cu tiraje, cu excepţia acelei părţi care se plătește jucătorului la punctul de vînzare la care sînt primite mizele pentru participare la loterie.
    [Art.26 al.(1), lit.b) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (2) La desfăşurarea loteriilor combinate, garanţia  financiară se aplică părţii băneşti din fondul total de cîştiguri.
    (3) Agenția Servicii Publice este în drept să stabilească obligația de furnizare a garanției financiare, mărimea acesteia și condițiile speciale de depunere a garanției financiare, în funcție de specificul desfășurării loteriei concrete.
    [Art.26 al.(3) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    [Art.26 al.(3) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    Articolul 27. Formele garanţiei financiare
    Garanţia financiară se efectuează sub următoarele forme:
    a) încheierea contractului de asigurare cu compania de asigurări în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea cîştigurilor în bani;
    b) acordarea garanţiei bancare în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea cîştigurilor în bani;
    c) vărsarea sumei respective pe contul bancar, cu rambursarea ulterioară a acestei sume împreună cu dobînda după expirarea termenului de valabilitate a licenţei (dacă această sumă nu a fost folosită în corespundere cu condiţiile loteriei);
    d) gajarea imobilului  care constituie proprietatea organizatorului jocurilor de noroc.
    Articolul 28. Condiţii speciale
    (1) Desfăşurarea loteriilor se permite numai pe teritoriul prevăzut în condițiile aprobate. Schimbarea teritoriului pentru desfăşurarea loteriei implică modificarea condițiilor aprobate.
    (2) Loteria se desfăşoară de către organizatorul loteriei  în strictă conformitate cu condiţiile aprobate.
    [Art.28 al.(2) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    Articolul 29. Fondul de cîştiguri al loteriilor
    (1) Fondul  de cîştiguri pentru toate tipurile de loterii se stabileşte în mărime de cel puţin 50% din valoarea totală a biletelor vîndute, cu excepția loteriilor pentru care cîștigul se stabilește în bază de coeficienți determinați prealabil de către organizator pentru fiecare combinație.
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (2) Achitarea cîștigurilor bănești ale loteriei se efectuează exclusiv în moneda națională a Republicii Moldova. Tragerea la sorți a fondului de cîștiguri exprimat în valută străină sau în unități internaționale de decontare este interzisă.
    (3) Cîștigurile loteriilor se vor achita în modul și în termenele stabilite de regulile de desfășurare a loteriei.
    (4) Jucătorul poate solicita achitarea cîștigului în termenul stabilit de regulile de desfășurare a loteriei. În cazul în care biletul de loterie nu este prezentat pentru achitare în termenul prevăzut de regulile de desfășurare a loteriei, suma cîștigului va fi depusă în contul organizatorului loteriei și se va păstra în termenul prevăzut la art. 15 alin. (3) și (9)..
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (5) Cîștigurile loteriei se achită pe baza biletului de loterie prezentat, a documentului privind cumpărarea biletului de loterie electronic, în conformitate cu regulile de desfășurare a loteriei, care atestă dreptul jucătorului de a primi cîștigul. În cazurile specificate în regulile de desfășurare a loteriei, pînă la achitarea cîștigului, organizatorul loteriei sau o persoană împuternicită de acesta are dreptul să efectueze o expertiză a biletului de loterie, care confirmă dreptul jucătorului de a primi cîștigul.
    (6) Cerințele privind prezentarea actelor de identitate sau de semnare de către jucătorul care a primit cîștigul a documentelor financiare și a altor acte se aplică în cazurile stabilite de legislație și de regulile de desfășurare a loteriei. În cazul în care cîștigătorul dorește să confirme sursa veniturilor primite de el, la solicitarea acestuia organizatorul eliberează un certificat în care se indică datele din actul de identitate al cîștigătorului respectiv, suma cîștigată și data primirii acesteia, sumele impozitelor și taxelor reținute.
Capitolul VI
REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE
A CAZINOULUI
    Articolul 30. Noţiunea cazinoului
    (1) Cazinoul este un local de joc special, în care, folosind ruleta, mesele pentru jocuri de cărţi şi jocuri cu zaruri, precum şi alte mijloace auxiliare și specifice de joc, se desfăşoară jocurile de noroc autorizate, cu anunţarea cîştigului în bani sau în alte bunuri.
    (2) Întreținerea cazinoului este activitate supusă licenţierii, desfăşurată în săli special amenajate cu mijloace de joc de bază (mese de joc, roata ruletei americane etc.), mijloace de joc auxiliare (cărţi de joc, bile, zaruri etc.) şi mijloace de joc specifice (fise, jetoane, impulsuri etc.), cu participarea directă a jucătorilor şi în prezenţa fizică a lor.
    (3) Jocurile de noroc în cadrul cazinoului se pot desfăşura între jucător şi organizator (prin intermediul reprezentantului acestuia) sau direct între jucători. În ultimul caz, organizatorul este în drept să perceapă un comision din suma fiecărui cîştig, mărimea căruia se indică în regulile de desfășurare a jocului de noroc.
    Articolul 31. Licenţierea activităţii de întreținere a cazinoului
    (1) Licenţierea activităţii de întreținere a cazinoului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținîndu-se cont de particularităţile stabilite de prezenta lege.
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Licenţa pentru activitatea de întreținere a cazinoului se acordă agentului economic care îndeplineşte condiţiile privind organizarea activităţilor ce fac obiectul prezentei legi şi este valabilă 5 ani de la data eliberării, cu dreptul de prelungire a acesteia.
    (3) Taxa fixă pentru eliberarea/prelungirea licenţei se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei şi constituie 600000 de lei pentru fiecare masă de joc şi 130000 de lei pentru fiecare unitate de exploatare a meselor de ruletă. Taxa aferentă licenţei pentru activitatea de întreținere a cazinoului se achită:
    a) pentru primul an, în termen de 10 zile din data înștiințării despre faptul că documentația de licențiere a fost aprobată;
    b) pentru fiecare an următor, cu 10 zile înainte de data la care expiră anul precedent de valabilitate a licenței.
    (31) În cazul majorării numărului de mese de joc sau a unităților de exploatare a meselor de ruletă, indicate în anexa licenţei, taxa pentru licență se va recalcula în funcţie de aceasta și de numărul de zile calendaristice rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.
    [Art.31 al.(31) introdus prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (4) Taxa pentru eliberarea licenţei reperfectate pentru activitatea de întreținere a cazinoului şi a copiei de pe aceasta este de 3600 de lei, iar de eliberare a duplicatului licenţei – de 16000 de lei.
    (5) În cazul suspendării licenței pentru activitatea de întreținere a cazinoului, la cererea titularului licenței, taxa pentru licență se va recalcula din data adoptării de către autoritatea competentă a deciziei privind suspendarea licenței. Taxa pentru licență se recalculează în baza cererii titularului licenței.
    [Art.31 al.(5) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (6) Condiţiile licenţierii (de activitate) pentru desfăşurarea activităţii de întreținere a cazinoului sînt:
    a) desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu prezenta lege şi actele normative corespunzătoare;
    b) organizarea jocurilor de noroc ca obiect principal de activitate;
    c) dispunerea în proprietate sau în locaţiune a localurilor de joc în care se vor desfăşura jocurile de noroc prevăzute de licenţă;
    d) neadmiterea angajării şi menţinerii în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, a persoanelor care nu au atins vîrsta de 21 de ani, precum și a celor cu antecedente penale;
    e) respectarea normelor sanitare şi normelor privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi asigurarea ordinii publice şi securităţii jucătorilor;
    f) asigurarea conectării mijloacelor de joc la sistemul de monitorizare on-line de stat.
    [Art.31 al.(6), lit.f) se pune în aplicare în decurs de un an din data publicării]
    (7) Pentru obţinerea licenţei pentru activitatea de întreținere a cazinoului, solicitantul depune o declaraţie de formă prestabilită către autoritatea competentă.
    (8) La declaraţia pentru obţinerea licenţei se anexează documentele prevăzute de legislația în vigoare privind licențierea, precum şi următoarele documente:
    [Art.31 al.(8), lit.a) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) extrasul din registrul bunurilor imobile sau copia contractului (contractelor) de locaţiune a încăperii în care se va desfăşura activitatea licenţiată;
    [Art.31 al.(8), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) situația financiară pentru perioada de gestiune, confirmată prin raportul auditorului, iar în cazul în care solicitantul practică acest gen de activitate mai puţin de un an, ultima situație financiară (trimestrială, semestrială etc.);
    d) documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra mijloacelor de joc de bază şi asupra celor specifice, precum şi asupra programelor de aplicaţie folosite la desfăşurarea activităţii respective;
    e) Regulamentul-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc şi regulile de joc;
    f) lista mijloacelor de joc de bază cu indicarea denumirii, a numărului de fabricaţie, a categoriei şi tipului acestuia, a anului și lunii fabricării, precum şi a locului instalării;
    [Art.31 al.(8), lit.g) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    h) certificatul/raportul de inspecție a mijloacelor de joc de bază, eliberat de organismul de inspecție și recunoscut de către autoritatea competentă, iar pentru produsele noi din domeniul jocurilor de noroc – certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat și recunoscut de către autoritatea competentă;
    i) dovada deținerii unei garanții financiare care va asigura plata cîștigurilor pentru jucători , în mărimea stabilită la art. 11 lit. i).
    [Art.31 al.(8), lit.i) modificată prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
   
(81) În ziua înregistrării declarației și documentelor stabilite de prezentul articol pentru eliberarea licenței, autoritatea de licențiere va înștiința autoritățile administraţiei publice locale, solicitînd confirmarea corespunderii amplasării localului de joc pe adresa respectivă potrivit condițiilor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organelor în cauză). În cazul în care autoritățile administraţiei publice locale nu au emis confirmarea amplasării în urma notificării și/sau nu au emis refuzul confirmării în decursul a 5 zile lucrătoare de la depunerea înștiințării, survine principiul aprobării tacite. În cazul constatării nerespectării criteriilor de amplasare, autoritatea de licențiere este în drept să refuze eliberarea licenței.
    [Art.31 al.(81) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (9) Decizia asupra declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei se adoptă de către autoritatea competentă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepţionării declaraţiei.
    (10) În anexa licenţei se indică lista și adresa filialelor sau ale altor subdiviziuni separate în care se va desfăşura activitatea licențiată, precum şi mijloacele de joc de bază ce vor fi utilizate pe adresele respective.
    (11) Pentru schimbarea locului amplasării mijlocului de joc de bază de la o filială (subdiviziune) la alta nu se percep taxe. Pentru operarea oricăror altor modificări sau completări, perceperea taxelor are loc în modul stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Art.31 al.(11) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (12) Licenţa poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, precum şi în cazul:
    [Art.31 al.(12) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) generării de mijloacele de joc a procentului mediu de cîştig mai mic de 70% din cuantumul mizelor acceptate;
    b) admiterii practicării jocurilor de noroc de către persoane cu vîrsta de pînă la 21 de ani;
    c) promovării (publicităţii) activităţilor legate de jocurile de noroc (cu excepţia dispozitivelor informaţionale);
    d) excluderii din anexa licenţei a tuturor locurilor de desfăşurare a jocurilor de noroc şi/sau al micșorării numărului mijloacelor de joc de bază, prevăzute în licență, la un nivel mai mic decît numărul minim stabilit de prezenta lege.
    (13) Licenţa se retrage în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, precum şi în cazul:
    [Art.31 al.(13) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) omiterii eliberării cîştigurilor jucătorilor conform cerinţelor prezentei legi și ale regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc;
    b) nerespectării procedurilor de efectuare şi înregistrare a operaţiunilor financiare, prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor;
    c) eschivării organizatorului jocurilor de noroc de la plata impozitelor şi a altor plăţi obligatorii;
    d) organizării și desfășurării jocurilor de noroc în locuri neprevăzute în anexa licenţei şi al exploatării mijloacelor de joc de bază care nu sînt incluse în anexa licenţei;
    e) exploatării mijloacelor de joc de bază în lipsa caracterelor de control (plombă) aplicate de organismul de inspecție.
    (14) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (15) Titularul licenţei retrase pe temeiurile prevăzute în prezentul articol are dreptul să solicite eliberarea unei noi licenţe după expirarea termenului de 3 ani de la data retragerii licenței precedente.
    [Art.31 al.(15) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    Articolul 32. Amplasarea cazinoului
    (1) Сazinoul poate fi amplasat numai în clădiri capitale separate, cu intrări distincte, special organizate pentru acces direct din stradă, separat pentru vizitatori şi separat pentru personal, sau în hoteluri cu categorie de clasificare de nu mai mică de 4 stele, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    (2) La intrarea în cazinou trebuie să fie indicată denumirea cazinoului.
    (3) Cazinourile trebuie să fie amplasate în încăperi separate, ce permit respectarea anumitor condiţii, dintre care, cel puțin: să nu deranjeze alte activităţi învecinate; să se asigure liniştea necesară bunei desfăşurări a activităţii; să aibă intrare separată; să permită amenajarea unor încăperi conexe, precum restaurantul, barul, zonele de odihnă, suprafaţa destinată amplasării automatelor de joc, casa, garderoba, camera de odihnă pentru personal, camera de supraveghere, grupurile sanitare etc.
    Articolul 33. Sala de joc a cazinoului
    (1) Cazinoul trebuie să dispună de o sală de joc special amenajată în care să fie instalate minimum:
    a) pentru municipii – 5 mese de joc și o ruletă;
    b) pentru localităţile în afara municipiilor – 4 mese de joc şi o ruletă.
    (2) Exploatarea automatelor de joc în cazinou se realizează de Loteria Națională a Moldovei.
    (3) Se interzice accesul în sala de joc a cazinoului al persoanelor cu armă, cu excepţia persoanelor din cadrul organelor de drept şi control, precum şi a celor care asigură paza acestuia, în conformitate cu prezenta lege.
    (4) Sala de joc a cazinoului trebuie să dispună de sistem de aer condiţionat şi ventilare.
    Articolul 34. Casa cazinoului
    (1) În cazinou trebuie să funcţioneze casa care desfăşoară operaţiunile de casă în raporturile ce apar între cazinou şi clienţi, precum şi o unitate de schimb valutar. Modul de funcţionare a unităților de schimb valutar în cadrul cazinourilor se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei.
    (2) Cazinoul este obligat să dispună de propria unitate de schimb valutar sau să încheie un contract de colaborare privind amplasarea în incinta cazinoului a unei case de schimb valutar cu o instituţie financiară ori cu o casă de schimb valutar titulară de licenţă pentru respectiva activitate în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
    (3) Casa cazinoului şi unitatea de schimb valutar trebuie să fie amenajate în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei, iar ghişeele acestora trebuie să iasă în sala de joc a cazinoului.
    (4) Casa cazinoului şi unitatea de schimb valutar pot fi amplasate în aceeaşi încăpere, casierul fiind aceeaşi persoană, cu condiţia ținerii evidenţei separate a operaţiunilor respective.
    Articolul 35. Mijloacele de joc auxiliare şi cele specifice în cazinou
    (1) La organizarea şi derularea jocurilor de noroc în cazinou trebuie să fie folosite numai mijloace de joc auxiliare și specifice (bile pentru ruletă, zaruri, cărţi de joc, fise etc.), pentru care este asigurată o evidență strictă privind provenienţa, înregistrarea, circulaţia şi depozitarea acestora, stabilită prin regulamentul intern al cazinoului.
    (2) Mijloacele de joc auxiliare și cele specifice utilizate în cadrul cazinoului se păstrează în safeu şi se transmit, la începutul programului de lucru, în sala de joc a cazinoului și în casa cazinoului, iar la sfîrşitul acestuia – se returnează, în baza unui act de formă prestabilită în regulamentul intern.
    (3) Se interzice angajaților cazinoului să transporte din sala de joc a cazinoului mijloace de joc auxiliare sau specifice ori bani în alte condiţii decît cele stabilite de regulamentul intern al cazinoului.
    Articolul 36. Suma de asigurare a cîștigurilor în cazinou
    (1) În casa cazinoului trebuie să se păstreze suma de asigurare a căștigurilor, stabilită în conformitate cu prezenta lege, pentru acoperirea cîştigurilor posibile ale jucătorilor.
    (2) La începutul programului de lucru al cazinoului, suma de asigurare a cîștigurilor trebuie să constituie echivalentul sumei de 2000 de euro pentru fiecare masă de joc cu cărţi sau zaruri şi 3000 de euro – pentru fiecare ruletă, calculat la cursul oficial de schimb valutar al zilei.
    (3) Dacă pe parcursul zilei de lucru a cazinoului suma de asigurare a cîștigurilor s-a micşorat, se întocmeşte un act, semnat de casierul cazinoului şi un reprezentant al administraţiei.
    (4) În baza datelor din documentele primare, întocmite în cadrul cazinoului, ce confirmă micşorarea sumei de asigurare a cîștigurilor, conducătorul cazinoului emite ordinul de încasare a sumei micşorate la cheltuieli. În baza acestui ordin, contabilitatea efectuează încasarea şi eliberarea din contul de decontare (bancar) sau din casa societăţii comerciale (organizatorului) în casa cazinoului a mijloacelor băneşti în numerar pentru completarea sumei de asigurare a cîștigurilor.
    (5) Se interzice aflarea în sala de joc a cazinoului a casierilor care nu sînt antrenaţi în activitatea casei cazinoului sau a unității de schimb valutar.
    Articolul 37. Personalul cazinoului
    (1) Personalul cazinoului include conducătorul cazinoului, alţi factori de decizie, angajații ce participă nemijlocit în procesul de desfăşurare și derulare a jocurilor de noroc şi alţi lucrători tehnici, obligaţiile de serviciu şi regimul de muncă al căror este reglementat prin regulamentul intern al cazinoului.
    (2) Managerul (pit-bosul) este factorul de decizie în sala de joc a cazinoului, recomandările şi indicaţiile legale ale căruia sînt obligatorii pentru angajații cazinoului, jucători şi vizitatori. În obligaţiile managerului (pit-bosului) intră controlul situaţiei din sala de joc a cazinoului și al angajaților cazinoului, precum și urmărirea acţiunilor jucătorilor și ale vizitatorilor. Managerul (sau locţiitorul acestuia) este obligat să se afle în incinta cazinoului pe parcursul întregului program de lucru al cazinoului.
    (3) Fiecare masă de joc în cazinou este deservită de către crupieri (dealeri), angajaţi ai cazinoului. Crupierii (dealerii) derulează jocurile de noroc la mesele de joc, acceptă mizele, schimbă fisele, anunţă despre începutul şi sfîrşitul partidelor şi rezultatele acestora.
    (4) Controlul nemijlocit asupra lucrului crupierilor (dealerilor) se realizează de către inspectorii de masă ai cazinoului, care sînt conducătorii nemijlociţi ai crupierilor la mesele de joc şi care dau indicaţii acestora privind organizarea şi derularea jocului de noroc. Cerinţele inspectorilor de masă sînt obligatorii pentru crupierii care lucrează la mesele de joc.
    (5) Se interzice aflarea în sala de joc a cazinoului a crupierilor care nu deservesc mesele de joc.
    (6) Personalul din sala de joc a cazinoului (managerul, crupierii, inspectorii de masă, casierii, ospătarii) trebuie să poarte în timpul serviciului numai îmbrăcăminte fără buzunare şi de o formă stabilită în regulamentul intern, precum şi ecuson cu numele și funcţia fiecăruia.
    (7) Regulamentul intern al cazinoului trebuie să cuprindă dispoziţii privind programul de muncă (schimburile) al personalului, perioada de schimb al crupierilor la mesele de joc și alte prevederi specifice.
    Articolul 38. Sistemul intern de control în cazinou
    (1) Întreaga activitate în sălile de joc ale cazinoului, în casa cazinoului, la unitatea de schimb valutar şi de la recepţie trebuie supravegheată, printr-un sistem de supraveghere video, şi înregistrată video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului.
    (2) Camerele de luat vederi trebuie să fie amplasate într-un mod în care să asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atît de la mesele de joc, cît şi de la celelalte puncte de lucru. Imaginile de la mesele de joc trebuie să cuprindă întregul caroiaj al mesei, precum şi roata ruletei, cu o vizibilitate care să permită vizionarea cel puțin a următoarelor detalii: culoarea fiselor (cu valoarea bancnotelor), aşezarea fiselor pe caroiajul mesei, numărul de fise pe coloană.
    (3) Imaginile recepţionate de la casa cazinoului şi de la unitățile de schimb valutar trebuie să permită vizionarea mîinilor casierului aşezate pe ghişeu, culoarea, numărul şi valoarea fiselor şi ale bancnotelor, iar imaginile de la recepţie trebuie să permită vizionarea cel puţin pînă la bust a persoanelor care intră în cazinou. Casa cazinoului, unitatea de schimb valutar, recepţia trebuie să fie supravegheate permanent cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea cărora este captată permanent pe monitoare.
    (4) Urmărirea în direct şi înregistrarea activităţii din cazinou trebuie să fie realizate în sistem color şi în formă digitală.
    (5) Sistemul de supraveghere trebuie să fie dotat și cu alte dispozitive şi instalaţii, precum dispozitivul de apropiere a imaginii obţinute, dispozitivele de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparatele de fotografiat, de înregistrare audio etc., precum şi să fie asigurat permanent cu electricitate.
    (6) Înregistrările video trebuie să permită vizualizarea datei şi orei înregistrării, fără obstrucționarea vizualizării imaginii. Incidentele trebuie să fie înscrise într-un registru ţinut de gestionarii sistemului de supraveghere video, care, în caz de săvîrşire a unei contravenţii sau infracţiuni, trebuie să înştiinţeze imediat organele de poliţie. Înregistrările video, în aceste situaţii, vor fi păstrate pînă la clarificarea cazurilor respective, prin exceptare de la termenul stabilit de prezenta lege.
    (7) Înregistrările video ale meselor şi casei cazinoului trebuie să fie păstrate, în formă digitală şi în condiţii de securitate, cel puţin 10 zile calendaristice şi să se prezinte la solicitare, pentru verificare, organelor de drept şi control.
    (8) Cazinoul trebuie să dispună de pază tehnică, fizică şi de sistem de protecţie împotriva incendiilor, servicii acordate de societăţile comerciale titulare de autorizație pentru respectiva activitatea şi/sau de organele de stat specializate. Paza fizică a cazinoului poate fi efectuată de către propriul serviciu de pază.
    [Art.38 al.(8) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (9) Serviciul de pază al cazinoului este obligat să contribuie la înregistrarea jucătorilor cazinoului.
    (10) Administraţia cazinoului este în drept să impună restricţiile sale argumentate faţă de vizitatori în general, precum şi faţă de anumiţi jucători în special.
    Articolul 39. Obligațiile organizatorului jocurilor de noroc în cazinou
    În activitatea sa, organizatorul jocurilor de noroc în cazinou este obligat:
    a) să asigure păstrarea în încăperea cazinoului a următoarelor documente (sau copii): cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a încăperii în care se află cazinoul, documentele cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a utilajului de joc în cazinou, documentele programelor informatice și certificatele corespunzătoare prevăzute de prezenta lege;
    b) să instaleze și să utilizeze în cazinou mijloace și utilaje de joc care exclud posibilitatea interferenței neautorizate în activitatea acestora sau creării condițiilor pentru obținerea rezultatului determinat în prealabil al jocului de noroc;
    c) să elibereze cîștigurile în conformitate cu regulile de desfășurare a jocurilor de noroc și în termenul stabilit de prezenta lege;
    d) să țină evidența utilizării echivalenților de joc ai mijloacelor bănești, în cazul folosirii acestora;
    e) să ia măsuri privind asigurarea securității jucătorilor, vizitatorilor și angajaților;
    f) să afișeze într-un loc accesibil jucătorilor și vizitatorilor copia de pe licența pentru activitatea de întreținere a cazinoului, certificată prin semnătura conducătorului (sau persoanei împuternicite de acesta) și sigiliul organizatorului, precum și regulile de desfășurare a jocurilor de noroc în cazinou;
    g) să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezenta lege și legislația cu privire la jocurile de noroc.
Capitolul VII
ORGANIZAREA FUNCŢIONĂRII SĂLII DE JOC CU
AUTOMATE DE JOC CU CÎŞTIGURI BĂNEŞTI
    Articolul 40. Exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti
    (1) În Republica Moldova, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti de orice tip reprezintă monopol de stat și este realizată de către Loteria Națională a Moldovei.
    (2) Automatul de joc cu cîştiguri băneşti poate fi amplasat numai în sala de joc cu automate de joc cu cîștiguri bănești (în continuare – sală cu automate de joc) sau în cazinou.
    (3) Toate automatele de joc cu cîştiguri băneşti trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul de monitorizare on-line de stat.
    [Art.40 al.(3) se pune în aplicare în decurs de un an din data publicării]
    (4) Cîştigul bănesc obţinut la automatul de joc poate fi folosit în calitate de miză de joc pentru petrecerea unui alt joc la automatele de joc cu cîştiguri băneşti.
    Articolul 41. Cerinţe faţă de automatele de joc cu cîştiguri băneşti
    (1) Automatele de joc cu cîştiguri băneşti trebuie să dispună de certificat de conformitate/raport de inspecție, prin care se confirmă funcţionalitatea lor.
    (2) Fiecare automat de joc trebuie să dispună de număr de fabricaţie amplasat într-un loc accesibil.
    (3) Procentul mediu al cîştigului bănesc instalat tehnologic în programul de joc nu trebuie să fie mai mic de 70% din cuantumul mizelor introduse în automatul de joc.
    (4) Automatul de joc cu cîştiguri băneşti trebuie să fie dotat cu cel puţin un contor electronic şi un contor electromecanic, care să păstreze informaţia despre mijloacele de joc specifice introduse şi cîştigurile obţinute la sfîrşitul jocului la acest automat de joc şi care permit efectuarea controlului asupra rezultatelor jocurilor la acest automat.
    (5) Contoarele trebuie să aibă înscrieri de identificare, care determină destinaţia contorului, precum şi preţul diviziunii, ţinînd cont de faptul că preţul diviziunii de intrare şi de ieşire trebuie să fie identic.
    (6) Ecranele contoarelor trebuie să fie instalate astfel încît să fie accesibile vizualizării, iar contoarele trebuie să dispună de locuri speciale pentru sigilare, care ar exclude posibilitatea de a fi deschise fără deteriorarea sigiliului.
    (7) Contorul electronic, contorul mecanic şi programele de joc sînt supuse controlului metrologic înaintea plasării acestora pe piaţa Republicii Moldova, după reparație și în cazul deteriorării sigiliului, precum și periodic, o dată la 3 ani în cursul exploatării, cu eliberarea de către laboratorul de încercări, acreditat în condiţiile legii, a raportului de încercări pentru masa de joc, ruleta mecanică, automatul de joc şi ruleta electronică.
    (8) Automatele de joc trebuie să deţină Certificatul GLI-11 (standard tehnic care atestă nivelul calității automatului de joc) înainte de a fi plasate în sălile cu automate de joc şi în cazinou.
    (9) Protocolul de comunicaţie a automatelor de joc trebuie să permită conectarea automatului de joc la sistemul de monitorizare on-line de stat. Toate automatele de joc trebuie să folosească un protocol de comunicare comun, acceptat în domeniu, de exemplu SAS (compartiment de comunicație serială care permite monitorizarea și raportarea securizată asupra activității automatului de joc) şi/sau G2S (protocol standard deschis care permite automatelor de joc să comunice cu sistemele de gestionare ale infrastructurii interne).
    (10) Sistemul informatic central al organizatorului trebuie să deţină interfaţă (API) care sa ofere Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vînzărilor organizatorului. Sistemul de control (serverul) al organizatorului trebuie să fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.41 al.(10) se pune în aplicare în decurs de un an din data publicării]
    Articolul 42. Sala de joc cu automate de joc cu cîştiguri băneşti
    (1) Sala de joc cu automate de joc cu cîştiguri băneşti reprezintă o încăpere separată, izolată de privirile de dinafară, special amenajată, amplasată într-o clădire capitală, în care sînt instalate minimum:
    a) pentru municipii – 20 de automate de joc cu cîştiguri băneşti;
    b) pentru localităţile în afara municipiilor – 10 automate de joc cu cîştiguri băneşti.
    (2) Organizarea funcţionării sălii de joc cu automate de joc cu cîştiguri băneşti cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate de către organizator îndreptate spre exploatarea automatelor de joc instalate în salile cu automate de joc şi reprezintă o activitate din domeniul jocurilor de noroc.
    (3) Se interzice exploatarea în sala cu automate de joc a automatelor de joc fără cîştiguri băneşti.
    (4) Încăperea sălii cu automate de joc, în afară de zona destinată pentru instalarea automatelor de joc, trebuie să dispună de loc pentru casă, special amenajat, grup sanitar. Localurile cu program de lucru de 24 de ore trebuie să dispună şi de cameră de odihnă a personalului.
    (5) Sala cu automate de joc trebuie să dispună de sistem de aer condiţionat şi ventilare, de pază fizică şi tehnică, servicii care sînt acordate de societăţile comerciale titulare de autorizație pentru activitate şi/sau de organele de stat specializate, precum şi de sistem de supraveghere video, care ar permite vizualizarea zonei cu automate de joc cu cîştiguri băneşti în regim de timp real.
    [Art.42 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (6) Înregistrările trebuie să fie păstrate timp de 10 zile calendaristice şi să se prezinte la solicitare, pentru verificare, organelor de drept şi control.
    (7) Față de sala cu automate de joc se aplică aceleași restricții de amplasare care sînt prevăzute la art. 18.
Capitolul VIII
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PARIURILOR
PENTRU COMPETIŢIILE/EVENIMENTELE SPORTIVE
    Articolul 43. Clasificarea pariurilor
    (1) În Republica Moldova, activitatea de organizare și desfășurare a pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive constituie monopol de stat și este realizată de Loteria Națională a Moldovei.
    (2) Pariurile se clasifică în următoarele categorii:
    a) pariurile mutuale (totalizator), în cadrul cărora cîştigul se distribuie jucătorilor, proporţional cu numărul variantelor cîştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a mizelor şi de distribuire a cîştigurilor potrivit regulilor de desfășurare a pariului. Cîştigul, în cazul pariului mutual, depinde de volumul total al mizelor, precum şi de numărul jucătorilor cîştigători;
    b) pariurile în cotă fixă (bookmaker), în cadrul cărora organizatorul este cel ce stabileşte, pe baza unor criterii proprii, şi aduce la cunoştinţa jucătorilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sînt declarate cîştigătoare în conformitate cu regulile de desfășurare a pariului.
    (3) Mijlocul de joc specific la pariuri urmează să conţină datele prevăzute în regulile de desfășurare a pariurilor, dar nu mai puţin de următoarele:
    a) denumirea jocului de noroc;
    b) denumirea şi codul IDNO al organizatorului;
    c) data efectuării mizei;
    d) valoarea (suma) mizei;
    e) codul sau numărul de identificare;
    f) alegerile jucătorului şi coeficienţii.
    (4) Organizatorului i se interzice orice reţinere a oricărui comision din cîştig, cu excepţia impozitelor.
    (5) Locurile de primire a mizelor trebuie să fie dotate cu mijloacele de joc auxiliare folosite la organizarea şi desfăşurarea pariurilor, care constituie dispozitive electronice cu ajutorul cărora sînt primite mizele.
    (6) Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul de monitorizare on-line de stat. Aceste dispozitive electronice trebuie să corespundă prevederilor actelor normative, aprobate de către Guvern, cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, să fie dotate cu program informatic pentru înregistrarea mizelor la competițiile/evenimentele sportive şi să fie conectate la sistemul informatic central al organizatorului aflat pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste terminale îndeplinesc şi funcţia maşinii de casă şi control, iar folosirea altor maşini de casă şi control nu este necesară şi obligatorie.
    [Art.43 al.(6) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    [Art.43 al.(7) abrogat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (8) Sistemul informatic central al organizatorului trebuie să deţină interfaţă care să ofere Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vînzărilor organizatorului.
    [Art.43 al.(8) se pune în aplicare în decurs de un an din data publicării]
    (9) Deţinerea interfeţei prevăzute la alin. (8) exclude obligaţia utilizării mașinei de casă şi control pentru această activitate.
    (10) Fondul de cîştiguri la desfăşurarea pariurilor, prevăzute la alin. (2) lit. a), trebuie să constituie cel puţin 65% din suma totală a mizelor acceptate anual.
    [Art.43 al.(10) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    Articolul 44. Folosirea rezultatelor competiţiilor sportive, altor competiţii
                         şi acţiuni la desfăşurarea pariurilor
    Pentru desfăşurarea pariurilor nemijlocit la locul desfăşurării competiţiilor sportive şi la alte competiţii şi acţiuni este necesar acordul organizatorilor competiţiilor şi acţiunilor de a folosi rezultatele lor.
    Articolul 45. Mărimile şi formele garanţiei financiare
    Mărimile şi formele garanţiei financiare la desfăşurarea pariurilor după sistemul mutual şi a pariurilor după sistemul bookmaker se stabilesc de Agenţia Servicii Publice în conformitate cu condiţiile pevăzute  de prezenta lege.
    [Art.45 modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    Articolul 46. Restricțiile speciale privind participarea la pariuri
    (1) Se interzice participarea la pariuri:
    a) fondatorilor (membrilor, acționarilor/asociaților), conducătorilor organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare;
    b) persoanelor care pot deține informații despre rezultatele evenimentului (în cazul în care participanții sau organizatorii evenimentului au convenit în prealabil asupra rezultatului evenimentului respectiv, care nu este încă cunoscut organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare la momentul primirii mizei de la persoanele menționate în acest punct);
    c) persoanelor care au posibilitatea de a influența asupra rezultatului evenimentului, participanților la eveniment sau asupra mărimii achitării cîștigurilor.
    (2) La pariere nu se admit persoanele:
    a) față de care angajatul organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare are îndoieli cu privire la atingerea de către acestea a vîrstei de 18 de ani și dacă persoanele respective nu au prezentat angajatului respectiv pentru familiarizare actul de identitate care conține informații cu privire la vîrsta lor;
    [Art.46 al.(2), lit.a) modificată prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    b) care au prezentat, la solicitarea reprezentantului organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare, informații false despre ei înșiși (nume, prenume, patronimic) și/sau cu privire la vîrsta lor.
    (3) Dacă persoana menționată în prezentul articol, în pofida interdicției stabilite de prezentul articol, de regulile organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare și/sau de regulile de desfășurare a pariurilor, a încheiat pariu, pariul persoanei respective este nul. Achitarea cîștigurilor în beneficiul acestei persoane de către organizator nu se efectuează.
    În cazul în care organizatorul a achitat cîștigul acestei persoane, suma plății se returnează integral organizatorului. Organizatorul de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare este obligat să returneze persoanei respective miza din care va deduce cheltuielile legate de returnarea mizei acestei persoane.
Capitolul IX
JOCURILE DE NOROC ORGANIZATE PRIN
INTERMEDIUL REȚELELOR DE COMUNICAȚII
ELECTRONICE

    Articolul 47. Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor
                          de comunicaţii electronice
    (1) Jocurile de noroc organizate prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice constituie monopol de stat și se desfășoară numai de către agentul economic cu capital de stat împuternicit să desfăşoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat.
    (2) Prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice poate fi desfăşurat orice joc de noroc dacă sînt respectate prevederile prezentei legi şi regulile aprobate de Agenţia Servicii Publice.
    [Art.47 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (3) Agenţia Servicii Publice poate elabora cerinţe specifice de desfăşurare a jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice.
    [Art.47 al.(3) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (4) Desfăşurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice, precum şi importul acestora, de către persoane neautorizate sînt interzise.
    (5) Echipamentul şi programele informatice utilizate la organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice trebuie să se afle în mod obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova. Pagina web trebuie să deţină domeniu pe teritoriul Republicii Moldova. Sistemul de control (serverul) al organizatorului jocului de noroc trebuie sa fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.
    (6) Fondul de cîştiguri, în cazul jocurilor de noroc desfăşurate prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice, se acumulează de organizator pe un cont special şi se stabilește conform regulilor aplicabile tipului respectiv de joc de noroc.
    [Art.47 al.(6) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    Articolul 48. Supravegherea şi controlul
    (1) Organele abilitate cu funcții de control sînt împuternicite să monitorizeze şi să efectueze verificări privind respectarea prevederilor prezentului capitol.
    (2) Activitatea de monitorizare se desfăşoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:
    a) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora, în cazurile cerute de lege, la jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice;
    b) asigurarea integrităţii şi transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorului jocurilor de noroc, precum şi al unui sistem de joc echitabil;
    c) prevenirea şi combaterea riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, precum şi identificarea şi raportarea activităţilor infracţionale desfăşurate prin intermediul jocurilor de noroc;
    d) asigurarea unui grad sporit de protecţie a drepturilor jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;
    e) identificarea paginilor web prin intermediul cărora sînt accesate jocurile de noroc care nu sînt autorizate în modul stabilit şi comunicarea imediată a informaţiilor cu privire la activităţile neautorizate identificate, în vederea blocării accesului către aceste pagini web și a transferurilor de pe conturile bancare folosite pentru alimentarea conturilor de joc ale jucătorului sau pentru plasarea mizelor pe paginile web blocate.
    [Art.48 al.(2), lit.e) modificată prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    Articolul 49. Cerinţe specifice
    Organizatorul jocurilor de noroc desfăşurate prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice este obligat:
    a) să asigure conectarea permanentă, în timp real, cu platformele de joc utilizate, prin conexiuni securizate;
    b) să dispună de o platformă de joc accesibilă jucătorilor prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, care să asigure corectitudinea, integritatea, siguranţa, transparenţa şi confidenţialitatea activităţilor şi a funcţiilor exercitate;
    c) să arhiveze toate tranzacţiile financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc şi jucător în ambele sensuri şi să păstreze bazele de date respective pe o perioada de 5 ani;
    d) să îşi onoreze în termen obligaţiile de plată către bugetul de stat.
    Articolul 50. Participarea la jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul
                         rețelelor de comunicaţii electronice
    (1) Pentru a participa la jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul rețelelor de comunicaţii elctronice, jucătorul trebuie să fie înregistrat la organizatorul acestor jocuri de noroc, care îi atribuie un cont de joc. Organizatorul jocurilor de noroc creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.
    (2) Pentru a fi înregistrat, conform alin. (1), jucătorul trebuie să furnizeze următoarele informații:
    a) numele, prenumele și numărul de identificare – pentru cetățenii Republicii Moldova;
    b) numele, prenumele și numărul de identificare, numărul și seria documentului de identitate, data nașterii și o adresă validă – pentru cetățenii străini și apatrizii cu reședința în Republica Moldova.
    Nu mai tîrziu de momentul transferului mijloacelor bănești în contul de joc al jucătorului, organizatorul trebuie să verifice datele înregistrate și să rețină numărul contului bancar de pe care s-a efectuat transferul, pentru a efectua plățile corespunzătoare, conform regulilor de joc publicate. În procesul de colectare, stocare și gestionare a datelor furnizate de către jucători, organizatorul trebuie să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    [Art.50 al.(2) în redacția LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (3) Plăţile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului la jocurile de noroc organizate prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice se fac prin intermediul unui cont bancar deschis în ţările ce nu fac parte din Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare de credit şi/sau debit.
Capitolul X
MODUL DE DETERMINARE A CÎȘTIGULUI,
IMPOZITAREA ȘI EVIDENȚA CONTABILĂ
    Articolul 51. Determinarea cîştigului şi impozitarea
    (1) Orice cîștig impozabil obţinut de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc se consideră cîştig şi se impozitează conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Rezultatul jocului se validează şi se stochează pentru fiecare joc/sesiune de joc în parte.
    [Art.51 al.(2) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (3) Un joc în cazul pariurilor înseamnă înaintarea mizei, validarea acesteia, sau evenimentelor (pariuri combinate) cu privire la care s-a pariat şi determinarea cîştigului/ pierderii.
    [Art.51 al.(3) modificat prin LP197 din 21.07.17, MO277-288/04.08.17 art.495]
    (4) Sesiunea de joc în cazul jocurilor la automatele de joc cu cîștiguri bănești înseamnă perioada de timp din momentul înregistrării jucătorului la intrarea în sala cu automate de joc și primirea mijloacelor specifice de joc pînă la prezentarea mijloacelor specifice de joc la ieșirea din sală pentru ridicarea cîștigului, indiferent de numărul de jocuri soldate cu pierderi sau cîștiguri petrecute în această perioadă.
    Articolul 52. Impozitarea şi evidenţa contabilă
    (1) Regimul fiscal în domeniul jocurilor de noroc se aplică în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.
    (2) Ţinerea evidenţei contabile la desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007.
Capitolul XI
INTERDICŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA
PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI
    Articolul 53. Interdicţii
    (1) Se interzice amplasarea cazinourilor și sălilor de joc cu automate de joc cu cîștiguri bănești în locuri interzise prevăzute de prezenta lege.
    (2) Se interzice organizarea oricăror acţiuni publicitare (promoţionale) pentru stimularea jocurilor de noroc desfășurate în cazinouri.
    (3) Se interzice importul şi introducerea pe teritoriul ţării a mijloacelor de joc fabricate cu mai mult de 5 ani în urmă.
    (4) Se interzice importul, comercializarea, exploatarea automatelor de joc care eliberează nemijlocit cîştigurile în numerar sub orice formă monetară.
    (5) Se interzice creditarea jucătorilor (participanţilor) pentru depunerea mizelor, sub orice formă.
    (6) Se interzice organizatorului jocurilor de noroc să accepte de la jucător, în calitate de garanție financiară, bunuri mobile și imobile.
    Articolul 54. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    (1) Persoanele fizice și juridice vinovate de încălcarea prezentei legi poartă răspundere administrativă, penală și/sau civilă, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
    (2) Încălcări ale prezentei legi se consideră:
    a) organizarea și desfășurarea jocului de noroc interzis;
    b) organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc fără licență sau într-un loc interzis;
    c) încălcarea regulilor jocurilor de noroc sau organizarea jocurilor de noroc conform regulilor care nu corespund cerințelor prezentei legi sau altor acte normative;
    d) împiedicarea exercitării de către organele de control a funcțiilor lor; refuzul de a prezenta documentele care reflectă activitatea financiar-economică a organizatorului de jocuri de noroc; prezentarea datelor false; nerespectarea prescripțiilor organelor de control;
    e) admiterea accesului la jocurile de noroc (cu excepția loteriilor, a pariurilor și a jocurilor de abilitate) al persoanelor cu vîrsta sub 21 de ani;
    f) organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu încălcarea cerințelor de introducere a informațiilor în sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc;
    g) folosirea mijloacelor și a utilajului de joc care nu corespunde cerințelor prezentei legi.
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 55. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia art. 11 lit. b)–d), care se pun în aplicare la data de 1 martie 2017, și a art. 16 alin. (2) lit. d), art. 21 alin. (7) și (8), art. 31 alin. (6) lit. f), art. 40 alin. (3), art. 41 alin. (10) și art. 43 alin. (8), care se pun în aplicare în decurs de un an din data publicării prezentei legi, dar nu mai tîrziu de două luni de la primirea avizului autorității competente cu privire la crearea sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.
    [Art.55 al.(1) modificat prin RMO30 din 03.02.17, MO30-39/03.02.17 pag.36]
    (2) La data publicării prezentei legi se abrogă Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 50–52, art. 230), cu modificările și completările ulterioare.
    (3) Titularii de licenţă pentru activitatea din domeniul jocurilor de noroc îşi vor conforma activitatea potrivit cerinţelor prezentei legi în termen de 30 de zile de la data publicării, cu prezentarea actelor corespunzătoare autorității competente.
    (4) Licenţele pentru efectuarea genurilor de activitate neprevăzute în prezenta lege se declară ca fiind nevalabile.
    (5) Guvernul şi Banca Naţională a Moldovei, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare, îşi vor aduce actele normative în corespundere cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 291. Chișinău, 16 decembrie 2016.