LPC292/2016
ID intern unic:  368331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 292
din  16.12.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 5
    Art. I. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1):
    la litera a), punctul 5) se abrogă;
    alineatul se completează cu litera g) și punctul 45) cu următorul cuprins:
    „g) de către Ministerul Finanțelor:
    45) activitatea în domeniul jocurilor de noroc: întreținerea cazinourilor.”
    2. În Anexa nr. 1, la poziția „1. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc”:
    literele a)–d) se abrogă;
    litera e) va avea următorul cuprins:
   
e) întreţinerea  
 cazinourilor
600000 lei pentru fiecare masă de joc

130000 lei pentru fiecare unitate de exploatare a meselor  

 de ruletă

    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163 din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20, litera p1) va avea următorul cuprins:
    „p1) cîștigurile obținute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii;”.
    2. La articolul 901, alineatul (33) va avea următorul cuprins:
    „(33) Fiecare plătitor de cîștiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de 18% din cîștigurile de la jocurile de noroc, cu excepția cîștigurilor de la campaniile promoționale și/sau din loterii și pariuri.”
    Art. III. – La articolul 19 din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Este interzisă publicitatea activităţii de întreţinere a cazinourilor, sălilor cu automate de joc şi a cîștigurilor băneşti obţinute în rezultatul participării la acestea.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 292. Chișinău, 16 decembrie 2016.