LPC275/2016
ID intern unic:  368397
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 275
din  16.12.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 26
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul al patrulea, cuvintele „organelor din subordinea Guvernului” se substituie cu cuvintele „altor autorități administrative centrale și ai autorităților publice din subordinea Guvernului”.
    2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Principalele împuterniciri ale Guvernului
                          în domeniul muncii și politicii de personal
                          în serviciul public
    Guvernul:
    1) promovează politicile în domeniul funcției publice, al ocupării forţei de muncă, al raporturilor de muncă şi salarizării, ia măsuri în vederea perfecţionării  acestor politici;
    2) asigură, prin intermediul Cancelariei de Stat, managementul funcției publice și al funcționarilor publici;
    3) asigură buna funcționare și perfecționarea serviciului public, coordonarea procesului de dezvoltare a capacităților de management și a procesului de instruire a personalului încadrat în serviciul public.”
    3. La articolul 16 punctul 2), cuvintele „organele și instituțiile cu funcții publice din subordine” se substituie cu cuvintele „structurile organizaționale din sfera de competență a acestora, precum și de către autoritățile publice din subordinea sa,”.
    4. Articolul 20:
    la punctul 1), cuvintele „a inspectoratelor de stat” se substituie cu cuvintele „a structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora”;
    punctele 2) și 3)  vor avea următorul cuprins:
    „2) aprobă regulamentele ministerelor și ale altor autorități administrative centrale, ale autorităților admi-nistrative din subordinea acestora, comisiilor și consiliilor guvernamentale;”
    „3) numește în funcție, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu cu secretarii de stat, conducătorii și adjuncții conducătorilor Cancelariei de Stat și ai altor autorități administrative centrale, confirmă și eliberează de exercitarea obligațiilor de membri ai colegiilor ministerelor și colegiilor altor autorități administrative centrale.”
    5. La articolul 21, alineatul întîi se completează în final cu cuvintele „și de secretarul de stat”.
    6. Articolul 22:
     în titlu, cuvintele „inspectoratele de stat,” se exclud;
    la alineatul întîi, cuvintele „Autoritățile administrative centrale de pe lîngă Guvern” se substituie cu cuvintele „Alte autorități administrative centrale”;
    alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Alte autorităţi administrative centrale sînt conduse de directori generali, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern. În cazul vacanței funcției de director general al altei autorități administrative centrale, pînă la numirea în funcție a unui nou conducător, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către directorul general adjunct desemnat prin dispoziție a Guvernului.”
    alineatele al treilea și al patrulea se abrogă;
    alineatul al cincilea va avea următorul cuprins:
    „Alte autorități administrative centrale emit, în limitele competenței lor, acte normative departamentale.”
    7. Articolul 23:
    la alineatul întîi, cuvintele „și a organelor din subordine” se substituie cu cuvintele „ , a structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora și a autorităților publice din subordinea sa”;
    la alineatul al doilea, cuvintele „hotărîrile și ordinele miniștrilor, conducătorilor altor organe din subordine” se substituie cu cuvintele „actele administrative ale miniștrilor, conducătorilor altor autorități administrative centrale și ai autorităților publice din subordinea sa”;
    la alineatul al treilea, cuvintele „de inspectorat de stat” se exclud.
    8. La articolul 25, punctul 9) va avea următorul cuprins:
    „9) aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare, a structurii și efectivului-limită ale ministerelor și ale altor autorități administrative centrale, ale autorităților administrative din subordinea acestora, precum și ale autorităților publice din subordinea sa;”.
    Art. II. – Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la alineatul (1), după cuvintele „autoritățile administrative din subordine,” se introduce cuvîntul „inclusiv”;
    la alineatul (2), după cuvintele „se aplică” se introduc cuvintele „autorităților publice subordonate Guvernului, reglementate prin legi speciale, care nu sînt incluse la art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern”.
    2. Articolul 11 alineatul (1):
    se completează cu litera q1) cu următorul cuprins:
    „q1) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare și funcționare, structura și efectivul-limită ale autorităților administrative din subordinea ministerului;”
    la litera u), cuvintele „al aparatului” se substituie cu cuvintele „și schema de încadrare ale aparatului”.
    3. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Secretarul de stat asistă ministrul în activitatea de conducere a ministerului prin asigurarea realizării legăturilor funcţionale dintre ministru şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului.”
    4. Articolul 14:
    la alineatul (5), cuvîntul „exclusiv” se exclude;
    alineatul (7) se completează în final cu textul: „Prevederile art. 10 alin. (2)–(13) se aplică în mod corespunzător și față de autoritățile administrative din subordinea ministerelor și a altor autorități administrative centrale.”
    5. Articolul 15:
   alineatul (5) se completează în final cu textul: „Inspectoratul de stat este condus de către un șef cu statut similar cu cel al directorului autorității administrative din subordinea ministerului.”
    alineatul (6) se completează cu literele f1), f2) și g1), g2) cu următorul cuprins:
    „f1) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din autoritatea administrativă, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi, respectiv, în condiţiile legilor speciale;
    f2) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;”
    „g1) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale autorității administrative în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    g2) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale autorității administrative;”.
    6. La articolul 16 alineatul (2), după cuvintele „secretari generali adjuncți” se introduc cuvintele „care au statut similar cu cel al viceministrului”.
    7. Articolul 17 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În subordinea altor autorități administrative centrale pot fi create autorități administrative în privința cărora se aplică prevederile art. 14 și 15 din prezenta lege.”
    8. La articolul 19:
    litera j) se abrogă;
    la litera o), cuvintele „al aparatului” se substituie cu cuvintele „și schema de încadrare ale aparatului”.
    9. Articolul 30:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Nu pot fi constituite subdiviziuni interne ale aparatului central al ministerului și ale altei autorități administrative centrale sau ale autorității administrative din subordinea acestora cu competențe limitate la nivelul unei unități administrativ-teritoriale sau al unui grup de unități administrativ-teritoriale.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Structura aparatului central al ministerului şi al altei autorităţi administrative centrale, lista subdiviziunilor teritoriale, listele structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora, ale întreprinderilor de stat și ale societăților pe acțiuni în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală exercită funcția de fondator, respectiv administrează pachetul de acțiuni al statului, se aprobă de Guvern.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Guvernul poate stabili obligativitatea instituirii în cadrul aparatului central al unui minister sau al altei autorităţi administrative centrale a unor subdiviziuni interne autonome (subdiviziunea analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, subdiviziunea integrare europeană, subdiviziunea juridică, subdiviziunea resurse umane, subdiviziunea audit intern, subdiviziunea informare şi comunicare cu mass-media VI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului Public.”;
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Prevederile prezentului articol se aplică și în privința autorităților administrative din subordinea ministerelor sau a altor autorități administrative centrale în conformitate cu competența acestora de asigurare a implementării politicii statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredințate unui minister sau altei autorități administrative centrale.”
    10. Articolul 31:
    se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) În cazul în care subdiviziunile teritoriale ale serviciului public desconcentrat dispun de personalitate juridică, conducătorul serviciului public desconcentrat poate delega unele competențe, inclusiv de administrare a funcției publice și a funcționarilor publici, conducătorilor subdiviziunilor teritoriale respective. Atribuțiile conducătorului subdiviziunii teritoriale cu personalitate juridică se vor stabili în regulamentul de organizare și funcționare a autorității administrative din subordinea ministerului sau a altei autorități administrative centrale, aprobat de către Guvern.”;
    la alineatul (6), după cuvintele „serviciilor publice desconcentrate” se introduc cuvintele „ , administrate în mod direct de ministere sau alte autorități administrative centrale,”;
    la alineatul (7), după cuvintele „subdiviziunilor teritoriale ale serviciilor publice desconcentrate” se introduc cuvintele „din subordinea ministerelor sau a altor autorități administrative centrale, precum și structura acestora”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 275. Chișinău, 16 decembrie  2016.