LPC287/2016
ID intern unic:  368401
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 287
din  16.12.2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 30
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 23 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Privatizarea se efectuează conform regulamentelor aprobate de Guvern.”
    2. La articolul 24 alineatul (3), textul „şi se efectuează conform unui regulament aprobat de Guvern” se exclude.
    3. În anexă:
    la compartimentul „Societăți pe acțiuni” secțiunea „Ministerul Economiei”:
    poziția a 5-a se exclude;
    poziția a 6-a va avea următorul cuprins:
6
S.A. „Termoelectrica”
Chişinău,
str. Meşterul Manole nr.3
1003600026295
554051660
10
55405166
100

    la compartimentul „Întreprinderi de stat și municipale”, secțiunea „Biroul Naţional de Statistică” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 287. Chișinău, 16 decembrie 2016.