LPC295/2016
ID intern unic:  368403
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 295
din  22.12.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012
 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 32     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) stabilirea salariilor în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, precum și în funcție de performanțele profesionale ale funcționarilor publici;”.
    2. Articolul 5:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Salariul total al funcționarului public pentru activitatea desfășurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit sarcinilor și atribuțiilor din fișa postului, este constituit din:
    a) salariul de funcție;
    b) sporul pentru grad de calificare, grad special și rang diplomatic;
    c) plăți de stimulare.”
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3) cuvintele „și de premii unice” se exclud.
    3. Legea se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Plăți de stimulare
    (1) Funcționarii publici beneficiază de un spor lunar pentru intensitatea muncii și de un premiu anual.
    (2) Funcționarii publici beneficiază de premii unice.
    (3) Funcționarii publici beneficiază de alte plăți de stimulare, care se achită din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv, în modul și în condițiile stabilite de Guvern.”
    4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Sporul lunar pentru intensitatea muncii
    (1) Sporul lunar pentru intensitatea muncii are drept scop stimularea funcţionarilor publici pentru obţinerea unor rezultate optime la nivel de subdiviziune/autoritate publică. Modul și condițiile de plată a sporului lunar pentru intensitatea muncii se stabilesc de Guvern.
    (2) Mijloacele bănești necesare pentru acordarea sporului lunar pentru intensitatea muncii se alocă anual în limita a 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice.
    (3) Sporul lunar pentru intensitatea muncii se stabileşte diferenţiat pentru fiecare funcţionar public de către conducătorul subdiviziunii/autorităţii publice în limita sumei calculate conform alin. (2) şi în funcţie de aportul fiecăruia la obţinerea rezultatelor. Cuantumul sporului lunar menționat acordat unui funcționar public nu poate depăși 30% din salariul de funcție al acestuia.
    (4) În cazul conducătorilor de subdiviziuni, sporul lunar pentru intensitatea muncii se stabileşte de către conducătorul care coordonează nemijlocit activitatea acestora sau, după caz, de către conducătorul autorităţii publice.
    (5) Aprecierea aportului funcționarului public la obținerea rezultatelor se va realiza în baza următoarelor criterii:
    – cunoștințe și experiență;
    – complexitatea și diversitatea activităților;
    – asumarea responsabilității;
    – inițiativă și creativitate;
    – volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate.
    (6) Sporul lunar pentru intensitatea muncii nu se acordă funcţionarilor publici care, pe perioada de gestiune, au desfășurat o activitate de serviciu necorespunzătoare ori au fost sancţionaţi disciplinar. În cazul în care instanţa de judecată suspendă actul administrativ de sancţionare a funcţionarului, sporul menționat se acordă în condiţiile alin. (3).”
    5. În cuprinsul articolului 9, cuvintele „temporar vacante” se substituie cu cuvintele „vacante sau temporar vacante”.
    6. Articolul 17 se abrogă.
    Art. II. – (1) Prevederile art. I din prezenta lege se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2017.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.
    Art. III. – Volumul mijloacelor financiare alocate anual pentru retribuirea muncii funcționarilor publici se va menține cel puțin la nivelul aprobat pentru anul 2016.
    Art. IV. – Sporul pentru performanța colectivă a subdiviziunii/autorității publice pentru semestrul al II-lea al anului 2016 se va plăti funcționarilor publici în luna ianuarie 2017.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 295. Chișinău, 22 decembrie 2016.