LPC312/2016
ID intern unic:  368419
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 312
din  23.12.2016
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 48
    Art. I. – La articolul 47 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările și completările ulterioare, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Terenuri de uz public din oraşe şi sate (comune) sînt terenurile folosite pentru căile de comunicaţii (pieţe, străzi, pasaje, drumuri şi altele asemenea), pentru necesităţile social-culturale ale populaţiei (grădini publice, parcuri, lacuri, plaje, bulevarde, scuaruri, terenuri de sport, stadioane, precum și terenurile de joacă pentru copii delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare), pentru cimitire şi alte necesităţi ale gospodăriei comunale.”
    Art. II. – Articolul 29 din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83–86, art. 399), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Baza tehnico-materială a culturii fizice şi sportului o constituie edificiile sportive şi de asanare, alte încăperi cu această destinaţie, terenurile de sport și stadioanele, echipamentul şi utilajul special, precum şi alte mijloace pentru practicarea culturii fizice şi sportului.”
    alineatul (22) va avea următorul cuprins:
    „(22) Modificarea destinației sau desființarea bazelor și/sau a instalațiilor sportive proprietate publică sau privată, inclusiv ale administrației publice locale, se interzice și se sancționează conform legislației în vigoare.”
    Art. III. – La articolul 75 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La categoria bunuri ale domeniului public de interes local pot fi raportate terenurile pe care sînt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele acvatice separate, parcurile publice, terenurile de sport, stadioanele, precum şi terenurile de joacă pentru copii delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului public al statului.”
    Art. IV. – Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 316), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) terenurile destinate ocrotirii naturii, inclusiv ariile naturale protejate de stat, cele destinate ocrotirii sănătăţii, activităţilor recreative, activităților sportive (stadioane, terenuri de sport) şi terenurile de valoare istorico-culturală (rezervaţiile istorico-culturale, parcurile memoriale, monumentele arheologice şi arhitecturale etc.) care sînt de interes public naţional;”.
    2. Articolul 5:
    la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) terenurile aferente obiectivelor de menire social-culturală proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, terenurile ocupate de pieţe, străzi, pasaje, terenurile de sport și stadioanele de interes local, precum și terenurile de joacă pentru copii delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare, terenurile folosite pentru căile de comunicaţii, terenurile ocupate de parcuri, grădini publice, scuaruri, terenurile folosite pentru cimitire şi pentru alte necesităţi ale gospodăriei comunale locale;”
    la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) terenurile aferente clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea consiliul raional şi aparatul lui, administraţia unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, instituţiile publice de interes raional, instituţiile publice ale Găgăuziei, cum ar fi biblioteci, muzee, spitale etc., de asemenea terenurile de sport, stadioanele de interes raional și terenurile de joacă pentru copii delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 312. Chișinău, 23 decembrie 2016.