OMFC142/2016
ID intern unic:  368434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 142
din  08.11.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 35     Data intrarii in vigoare : 08.11.2016
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa  nr. 2  „Clasificația  organizațională  –  A.  Organe  ale  autorităţilor publice centrale”:
    1.1. Se completează cu codul 0410 în următoarea redacție:
    „0410 Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor”.
    2. În anexa  nr.8  „Clasificaţia programelor:
    B. Activități”:
    2.1.  Se introduc activități noi, cu următoarele denumiri:
    „00452 Suport pentru reforma poliției;
    00453 Mecanismul naţional de prevenire a torturii;
    00454 Soluţionarea contestaţiilor aferente achiziţiilor publice;
    00455 Implementarea politicilor în domeniul asistenței sociale;
    00456 Suportul familiei pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină;
    00457 Susținerea tatălui copilului nou-născut prin acordarea indemnizației paternale”;
    „70186 Proiectul „Suport în dezvoltarea unui sistem de raportare digitală cu privire la finanțarea partidelor politice”;
    70187 Proiectul „Prin intermediul unui transport durabil către un mediu curat”;
    70188 Proiectul „Dezvoltarea capacităților statistice pe baza datelor ce țin de abilități”;
    70189 Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii pieței comunale din Larga”;
    70190 Proiectul „Migrație și dezvoltare locală”.
    2.2. Denumirea  activității 00256 „Capitalizarea plăților periodice” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    00256 „Susținerea persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice”.
    2.3. În denumirea activității 00278 sintagma „1,5 ani” se substituie cu „2 ani”.
    3. În anexa nr. 10 „Clasificația surselor”:
    3.1. În punctul  5.2  „Lista  de  coduri  pe  componentele de surse la cheltuieli” S3S4 se introduc următoarele poziții:
    „410 Componenta unității administrativ-teritoriale pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal;
    411 Fondul de educație incluzivă”.
    4. În anexa nr. 11 „Clasificaţia economică”:
    I. Tipul 1 „Venituri”:
    4.1. Capitolul 111 „Impozite pe venit”:
    4.1.1. Se completează  cu  un  alineat  și  două  elemente  noi, în următoarele redacții:
    „111124 Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului;
    11126 Impozit pe venitul obținut din activități profesionale
    111261 Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în sectorul justiției”.
    4.1.2.  Denumirile alineatului 11123 și elementului  111230 se  modifică și se expun în următoarea redacție:
    „11123 Impozit pe venit reținut din sumele dividendelor achitate;
    111230 Impozit pe venit reținut din sumele dividendelor achitate”.
    4.1.3.  Alineatul 11125 și elementul 111250 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    4.2. La capitolul 114 „Impozite  și  taxe  pe  mărfuri  și  servicii”:
    4.2.1. Elementele 114531, 114532, 114533 și 114539 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    4.2.2. Articolul  1145  „Taxe  și  plăți  pentru  utilizarea  mărfurilor  și  pentru practicarea unor genuri de activitate” se completează cu elemente noi în următoarea redacție:
    „114534 Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului;
    114535 Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite;
    114536 Alte plăți pentru poluarea mediului”.
    4.3. Din capitolul 142  „Venituri  din  vînzarea  mărfurilor  și serviciilor”, elementul 142247 cu denumirea corespunzătoare se exclude.
    4.4. Capitolul  143 „Amenzi și sancțiuni”:
    4.4.1. Denumirea elementului 143112 se  modifică și se expune în următoarea redacție:
    „143112 Amenzi și sancțiuni contravenționale, aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat”.
    4.4.2.  După elementul 143112 se introduce elementul 143113  în  următoarea redacție:
    „143113 Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției”.
    4.5. Capitolul 145 „Alte  venituri  și venituri neidentificate” se completează cu un alineat și un element noi, în următoarele redacții:
    „14516 Impozit unic
    145161 Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației”.
    II. Tipul 4 „Active financiare”
    4.6. La categoria 41 „Creanțe interne”, la capitolul 415 „Acţiuni şi alte forme  de  participare în capital în interiorul ţării”:
    4.6.1.  Denumirile alineatelor 41521 și 41523, precum și ale elementelor 415210 și 415230 se modifică și se expun în următoarele redacții:
    „41521 Privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică;
    415210 Privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică;
    41523 Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acțiuni și complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale;
    415230 Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acțiuni și complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale”.
    4.6.2.  Alineatul  41522  și elementul 415220 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    5. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    5.1. La categoria  110000 „Impozite   pe   venit”:
    5.1.1. După codurile 111123 și 111250 cu denumirile respective, se completează cu codul 111124 și codurile 111260 și 111261, în mod corespunzător, în următoarele redacții:
    „111124 Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului”
    ”111260 Impozit pe venitul obținut din activități profesionale
    111261 Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în sectorul justiției”.
    5.1.2.  Denumirea  codului  111230  se  modifică și  se expune în următoarea redacție:
    „111230 Impozit pe venit reținut din sumele dividendelor achitate”
    5.1.3. Codul  111250,  cu denumirea corespunzătoare, se exclude.
    5.1.4. Codurile 114531, 114532, 114533 și 114539, cu denumirile corespunzătoare, se exclud.
    5.1.5.  Articolul  114500  „Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și  pentru practicarea unor genuri de activitate” se completează cu elemente noi în următoarele redacții:
    „114534 Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului
    114535 Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite
    114536 Alte plăți pentru poluarea mediului”.
    5.2. La  categoria 140000 „Alte venituri”:
    5.2.1.  Descrierea codului 142320 „Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public” la final se completează cu textul: „precum și plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă şi altă destinaţie, aflate la balanţa instituţiilor publice şi neutilizate în activitatea de producere”.
    5.2.2.  Codul 143111 „Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul de stat” se completează cu descriere, în următoarea redacție:
    „La acest element, nu se vor reflecta amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției, care se reflectă la elementul 143113”.
    5.2.3.  Denumirea codului 143112 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „143112 Amenzi și sancțiuni contravenționale, aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat”.
    5.2.4.  După  descrierea  codului  143112  se completează cu codul 143113 în următoarea redacție:
    „143113 Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției
    La acest element, nu se vor reflecta amenzile pentru încălcarea traficului rutier, care se prevăd la articolul 1432 „Amenzi pentru încălcarea traficului rutier”.
    5.2.5.  După codul 145150 se completează cu următorul text:
    „145160 Impozitul unic
    145161 Impozitul  unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației”.
    5.3. La categoria  220000 „Bunuri și servicii”:
    5.3.1.  Din descrierea codului 222200  textul  „plata  pentru  toate tipurile de expedieri poştale şi curierat,” se exclude, iar după textul „inclusiv de acces la reţeaua internet” se completează cu textul „plata pentru semnătura electronică”.
    5.3.2.  În descrierea codului 222980, după sintagma „(reviste, ziare)” se  completează cu sintagma „ , plata pentru toate tipurile de expedieri poştale şi curierat, pentru serviciile de francare”.
    5.3.3.  Descrierea codului 222990 se modifică și se expune în  următoarea redacție:
    „Include cheltuielile pentru alte bunuri, tipuri de servicii care nu pot fi atribuite alineatelor (222910)-(222980), inclusiv serviciile de alimentare a copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt, precum și a păturilor socialmente vulnerabile în cantinele de ajutor social, flori/cadouri care nu pot fi atribuite la codurile 222920 și 339000”.
    5.4. La categoria  270000 „Prestații sociale”:
    5.4.1. În descrierea codului 272900  sintagma „alineatele (27211)-(27216)” se substituie cu sintagma „articolele (272100)-(272700)”, iar la final se completează cu următorul text: „ , precum și plata altor prestații sociale acordate șomerilor”.
    5.5. La  categoria  280000 „Alte cheltuieli”:
    5.5.1.  În descrierea codului 281500, după sintagma ”contrar destinației” se completează cu sintagma „recuperarea cheltuielilor judiciare, ”.
    5.5.2. Descrierea codului 281900, după textul: ”categoriile (210000)-(270000), inclusiv” se  completează cu textul: „plățile  pentru  achiziționarea  medicamentelor și dispozitivelor medicale din cadrul programelor naționale și speciale; cheltuielile aferente practicii de producţie a elevilor/studenţilor”.
    5.6. La categoria 330000 „Stocuri de materiale circulante”:
    5.6.1. Descrierea  codului  339000 se modifică și se expune în  următoarea redacție:
    „La capitolul dat se reflectă valoarea materialelor, care nu pot fi atribuite la capitolele (331000)-(338000): rachete antigrindină; cartușe pentru armament; seminţe, îngrăşăminte; ambalaj restituibil şi de schimb; vesela; buletine de vot și alte documente/materiale electorale; carnete de muncă; blanchete contabile; echipament sportiv; medalii; drapele; cupe; hrana animalelor; apa potabilă pentru necesităţile autorităţii/instituţiei bugetare și pentru organizarea unor măsuri culturale/seminare/conferinţe; altor materiale”.
    5.7. La  categoria  410000 „Creanțe interne”:
    5.7.1.  Codurile 415210  și  415230  se  modifică  și  se  expun, respectiv, în următoarea redacție:
    „415210 Privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică
    415230 Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acțiuni și complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale”.
    5.7.2.  Codul 415220 ”Vînzarea cotei părți din capital social” se exclude.
    6. Prezentul  ordin  intră  în vigoare la  data semnării, cu excepția  pct. 2.2-2.3, 4.1-4.6, 5.1-5.2 și 5.7 care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017, și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                    Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 142. Chişinău, 8 noiembrie 2016.