LPC304/2016
ID intern unic:  368460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 304
din  22.12.2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI
din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social
Publicat : 20.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 19-23     art Nr : 52
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, noţiunea „familie defavorizată” va avea următorul cuprins:
    „familie defavorizată – familie care are un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat şi care a acumulat un punctaj pe indicatorii de bunăstare mai mic decît cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei.”
    2. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;”.
    3. Articolul 6:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cazul în care cuantumul lunar al ajutorului social calculat pentru o familie este mai mic de 25 de lei, ajutorul social se va stabili în cuantum de 25 de lei pe lună.”
    4. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Venitul lunar minim garantat se indexează anual la 1 aprilie, în funcție de creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, în modul stabilit de Guvern.”
    5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Stabilirea ajutorului social şi/sau a ajutorului
                         pentru perioada rece a anului
    (1) Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilesc de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    (2) Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilesc în baza cererii înregistrate pentru acordarea ajutorului social, depusă de unul dintre membrii familiei cu capacitate deplină de exerciţiu, desemnat de aceasta, sau, în cazurile prevăzute de lege, de către reprezentantul legal al acesteia.
    (3) Termenul de luare a deciziei privind acordarea sau neacordarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului nu va depăşi 15 zile lucrătoare.
    (4) Dreptul la ajutorul social în baza unei cereri se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 2 ani şi va fi revizuit la intervenirea oricărei schimbări care ar putea influenţa cuantumul ajutorului social stabilit.
    (5) Ajutorul social se acordă începînd cu luna în care a fost înregistrată cererea de acordare a ajutorului social la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    (6) Beneficiarul utilizează ajutorul social în folosul familiei, în mod primordial pentru satisfacerea necesităţilor privind alimentaţia, vestimentaţia, locuinţa, igiena, îngrijirea medicală, educaţia şi şcolarizarea obligatorie a copiilor.
    (7) Beneficiarul de ajutor social semnează un acord de cooperare cu direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, în condiţiile stabilite de Guvern, prin care îşi asumă responsabilitatea utilizării ajutorului social conform destinaţiei şi necesităţilor prevăzute la alin. (6).
    (8) Pentru familiile cu copii în situaţie de risc, managerul de caz este responsabil de monitorizarea utilizării ajutorului social conform prevederilor acordului de cooperare, folosind în calitate de criteriu de bază în procesul monitorizării respectarea de către părinţi/alţi îngrijitori a interesului superior al copilului şi satisfacerea necesităţilor acestuia.
    (9) Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei creează, în condiţiile stabilite de Guvern, comisii care, selectiv, verifică la reşedinţa curentă a solicitantului/beneficiarului autenticitatea informaţiei prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social şi întocmesc ancheta socială. Comisiile sînt constituite dintr-un număr impar de membri, nu mai mic de 3 persoane, şi includ reprezentanţi ai direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, reprezentanţi delegaţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţi ai societăţii civile.
    (10) La sesizarea şefului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, a reprezentanţilor autorităţilor administrației publice locale, precum şi la autosesizare, comisiile verifică la reşedinţa curentă a beneficiarului corectitudinea utilizării ajutorului social conform prevederilor alin. (6), întocmind raportul de utilizare a ajutorului social.
    (11) Pentru neîndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor asumate în acordul de cooperare, şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de utilizare a ajutorului social, avertizează, în scris, beneficiarul despre încetarea dreptului la ajutor social în cazul constatării de către comisie a neîndeplinirii repetate a obligaţiilor.”
    6. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.
    7. La articolul 12:
    alineatul (1):
    la litera e), textul „În acest caz, familia nu are dreptul la depunerea unei cereri de acordare a ajutorului social pe o perioadă de 3 luni consecutive din luna stopării dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului.” se exclude;
    alineatul se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:
    „f) familia a refuzat semnarea acordului de cooperare;
    g) familia care a semnat acordul de cooperare nu îndeplineşte repetat obligaţiile asumate.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În situaţiile specificate la alin. (1) lit. e), f) și g), familia nu are dreptul la depunerea unei cereri de acordare a ajutorului social pe o perioadă de 3 luni consecutive din luna stopării dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului.”
    8. Articolul 16:
    la alineatul (2), după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „/ajutorului pentru perioada rece a anului”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Angajaţii direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei cu drept de stabilire a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului poartă răspundere disciplinară, civilă sau contravenţională pentru încălcarea termenelor de luare a deciziei.”
    Art. II. – Pînă la stabilirea de către Guvern a nivelului venitului lunar minim garantat va fi luat în calcul cel stabilit în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 304. Chişinău, 22 decembrie 2016.