HGM1447/2016
ID intern unic:  368473
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1447
din  30.12.2016
cu privire la Comisia de stat  pentru evaluarea,
bonificarea şi rebutarea armelor
Publicat : 20.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 19-23     art Nr : 33
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    NOTĂ:
    În tot textul Regulamentului cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” și „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616    În temeiul art. 3 alin. (2) lit. d) din Legea nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.222-227, art.721), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul instituirii normelor metodologice de evaluare, bonificare şi rebutare a armelor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor, conform anexei nr.1;
    2) Componenţa nominală a Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor, conform anexei nr.2;
    3) Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor în domeniul armelor, conform anexei nr.3.
    2. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţiile publice a persoanelor care fac parte din componenţa Comisiei menţionate, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde măsurile necesare de familiarizare a persoanelor fizice şi juridice, care deţin în proprietate privată şi de stat arme letale şi neletale, cu specificul activităţii de import-export, transportare, păstrare, folosire, aplicare, testare, reparare şi examinare tehnică periodică a acestora.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Octavian Calmîc
    Ministrul afacerilor interne                                    Alexandru Jizdan

    Nr. 1447. Chişinău, 30 decembrie 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1447
din 30 decembrie 2016

REGULAMENTUL
Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor
I. Dispoziţii generale
    1. Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor (în continuare – Comisie) este instituită întru realizarea prevederilor Legii nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă.
    2. În activitatea sa Comisia se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de actele legislative şi normative în vigoare, precum şi de prezentul Regulament.
    3. Comisia dispune de ştampilă rotundă cu denumirea sa, care se păstrează la secretarul acesteia.
    4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
    1) armă de instrucţie – armă care este folosită în procesul de instrucţie în scopul economisirii muniţiei şi resurselor tehnice ale armelor de bază;
    2) armă deteriorată – armă de foc interzisă spre utilizare conform destinaţiei din momentul depistării şi înregistrării defectelor, cu excepţia defectelor specificate la pct. 8 al anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    3) armă fără stăpîn – armă al cărui proprietar este lipsă sau este necunoscut. Se consideră arme fără stăpîn, ilegal deţinute fără documente de provenienţă, confiscate sau neacceptate în termenul succesiunii, în baza hotărîrilor instanţelor de judecată, pronunţate la cererea organelor de drept competente. Cererea privind considerarea armelor fără stăpîn se depune la expirarea a şase luni de la data luării acestor arme în evidenţă;
    4) armă ridicată – armă retrasă din uz în mod forţat de către organele competente, conform legislaţiei în vigoare;
    5) model – un semn sau orice combinaţie de semne protejate, care permit de a deosebi armele sau muniţiile fabricate de un producător de armele sau muniţiile similare ale altor producători;
    6) bonificarea armelor – aprecierea armelor din punct de vedere calitativ prin metode de comparaţie sau măsurări corespunzătoare în vederea stabilirii calităţii şi gradului de corespundere a acestora la cerinţele esenţiale ale indicilor parametrilor de securitate; 
    7) evaluarea armelor – determinarea, conform procedurii şi regulilor stabilite, a preţului sau valorii armelor ţinîndu-se cont de uzura lor, starea tehnică, aspectul exterior, interpretarea originală, cererea şi oferta acestora;
    8) rebutarea armelor – proces de examinare a armelor în cadrul căruia se constată că acestea nu corespund cerinţelor standardelor stabilite şi nu pot fi utilizate în conformitate cu destinaţia lor specială, cu adoptarea deciziei de a fi casate.
II. Structura şi sarcinile Comisiei
    5. În componenţa Comisiei sînt incluşi reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor, Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare, directorul unui magazin specializat în comercializarea armelor şi un meşter armurier. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii Comisiei beneficiază de salariile şi sporurile prevăzute pentru funcţiile de bază deţinute în organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, organizaţiile sau întreprinderile în care activează.
    6. Structura şi componenţa nominală a Comisiei se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne. Membrii Comisiei trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1) să fie competenţi, obiectivi, responsabili, integri, principiali şi imparţiali, să cunoască limba de stat, să respecte legislaţia în vigoare;
    2) să cunoască metodele şi procedurile privind activitatea de evaluare, precum şi legislaţia referitoare la regimul armelor şi muniţiilor pe teritoriul Republicii Moldova, să posede cunoştinţe profesionale şi tehnice corespunzătoare activităţii, să întocmească documentele necesare şi să respecte procedura privind evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    7. Pentru a efectua evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor în cadrul Comisiei se creează grupuri de lucru:
    1) grupul I verifică documentele armelor supuse evaluării;
    2) grupul II examinează şi evaluează starea tehnică a armelor;
    3) grupul III culege, sistematizează şi analizează informaţiile despre costurile modelelor respective de arme, luînd în considerare uzura sau vechimea lor conform evidenţei contabile, precum şi a armelor prezentate spre comercializare sau deja comercializate.
    8. De competenţa Comisiei ţin evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor predate benevol pentru nimicire sau ridicate cu titlu oneros sau gratuit, precum şi a armelor trecute în proprietatea statului (deţinute ilegal fără documente de provenienţă, confiscate, fără stăpîn, neacceptate în termenul succesiunii).
    9. Evaluarea armelor se efectuează de către Comisie în baza cererilor şi demersurilor persoanelor fizice şi juridice, ale căror arme sînt permise spre circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv: deţinute ilegal fără documente de provenienţă, confiscate, fără stăpîn, neacceptate în termenul succesiunii. Comisia, după evaluarea armelor şi aprobarea actelor, le poate transmite în posesia persoanelor, în baza documentelor de recepţionare şi a contractelor, prin intermediul magazinului specializat de comercializare a armelor.
    10. Armele utilizabile, destinate pentru acţiuni de luptă terestră, maritimă sau aeriană, interzise în circuitul civil şi aflate în posesia persoanelor fizice şi juridice, deţinute ilegal fără documente de provenienţă, confiscate, fără stăpîn şi/sau predate benevol, precum şi armele ridicate forţat, se predau, cu titlu gratuit, în termen de 10 zile de la data adoptării unei decizii definitive, în evidenţa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, în funcţie de destinaţia acestora, iar cele inutilizabile - spre rebutare.
    11. Examinarea armelor recepţionate de către Comisie se efectuează o dată în semestru, iar în caz de necesitate, o dată în trimestru.
    12. De competenţa Comisiei ţine şi atestarea evaluatorilor din domeniul armelor conform procedurii stabilite în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.
III. Recepţionarea armelor
    13. Armele ridicate, cu titlul oneros sau gratuit, ilegal deţinute fără documente de provenienţă, fără stăpîn, confiscate, neacceptate în termenul succesiunii, se transmit, în termen de 10 zile, Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.
    14. Armele se recepţionează de către angajaţii Inspectoratelor de poliţie teritoriale cu atribuţii în domeniu, conform chitanţelor strict numerotate. Circulaţia armelor este supravegheată de către secretarul Comisiei, iar la solicitarea membrilor Comisiei armele se prezintă suplimentar pentru examinare, verificare şi control. Armele recepţionate se păstrează la Direcţia generală securitate publică şi la depozitul pentru păstrarea armamentului al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne.
    15. Comisia recepţionează toate armele, cu excepţia celor militare din dotarea autorităţilor administraţiei publice, care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi cele din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Procuraturii şi Departamentului Instituţii Penitenciare, al căror regim este reglementat prin legi şi acte normative speciale.
IV. Evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor
    16. La evaluarea armelor se ţine cont de următoarele reguli:
    1) gradul de uzură al armelor se stabileşte conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, iar calitatea, valoarea şi uzura lor se exprimă în procente (%);
    2) armele a căror uzură depăşeşte 50% şi care au, obligatoriu, una sau mai multe defecţiuni specificate la pct.1-4 ale anexei nr.1 la prezentul Regulament se consideră inutilizabile şi se transmit Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne pentru distrugere, cu întocmirea unui act special în prezenţa membrilor Comisiei şi a altor reprezentanţi în domeniul dezarmării sau nimicirii armelor letale şi neletale;
    3) armele cu defecţiuni, a căror uzură nu depăşeşte 50% sau depăşeşte, dar nu există nici una dintre defecţiunile specificate la pct. 1-4 ale anexei nr.1 la prezentul Regulament, se demontează şi se evaluează ca piese principale ale armelor (ţeavă, închizător etc.) şi, dacă corespund cerinţelor de securitate, se transmit pentru comercializare, iar piesele inutilizabile – spre distrugere.
    17. Evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor se desfăşoară în incinta Serviciului abilitat al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne.
    18. Evaluarea armelor se efectuează ţinîndu-se cont de uzura lor, starea tehnică, aspectul exterior, interpretarea originală, cererea şi oferta, precum şi în baza acordului dintre comitent şi Comisie, cu întocmirea actului privind evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor în trei exemplare, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
    19. Primul exemplar al actului se transmite Serviciului Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor, exemplarul doi – Serviciului specializat de administrare şi dezvoltare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, exemplarul trei - Comisiei. Extrasul din act referitor la armele ce urmează a fi prezentate spre comercializare se transmite, în bază de contract, armurierului licenţiat în domeniul comercializării armelor.
    20. Evaluării sînt supuse:
    1) armele de foc scurte şi lungi;
    2) piesele principale ale armelor de foc scurte şi lungi;
    3) armele de semnalizare;
    4) armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare;
    5) armele pneumatice;
    6) dispozitivele industriale şi cu destinaţie specială;
    7) armele letale şi neletale de apărare şi pază, de autoapărare, de colecţie, de decoraţie, de recuzită, de panoplie, de tir, de vînătoare, de instrucţie (de imitaţie), dezactivate, deteriorate sau inutilizabile.
    21. Reevaluarea armelor ridicate cu titlu oneros sau gratuit, a celor trecute în proprietatea statului (deţinute ilegal fără documente de provenienţă, confiscate, fără stăpîn, neacceptate în termenul succesiunii) se efectuează în modul stabilit de Regulile comerţului de consignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997, în prezenţa reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat.
    22. Mijloacele obţinute de la comercializarea armelor specificate la pct. 9 al prezentului Regulament sînt transferate, în termen de 10 zile, la bugetul de stat. Unitatea comercială autorizată achită fostului proprietar echivalentul bănesc al valorii armelor ridicate cu titlu oneros.
V. Normele metodologice privind evaluarea
şi bonificarea armelor

    23. Verificarea documentelor sau dosarelor cu privire la armele supuse evaluării se efectuează de către grupul I, constituit din membrii Comisiei.
    24. Drept temei de expediere, prezentare sau examinare a armelor de către Comisie sînt materialele, actele şi dosarele care conţin:
    1) hotărîrile instanţelor de judecată, demersurile sau concluziile organelor de drept competente în acest domeniu;
    2) concluzia, decizia sau măsura de retragere sau, după caz, de anulare a permiselor de armă sau a permiselor de procurare a armelor, deţinute anterior legal;
    3) cererile persoanelor fizice şi juridice de predare benevolă a armelor;
    4) fişa privind verificarea armei, conform evidenţelor operative din gestiunea poliţiei;
    5) armele ridicate forţat de către organele de drept (ca proprietate de stat, deţinute ilegal fără documente de provenienţă, confiscate, fără stăpîn, neacceptate în termenul succesiunii, neînregistarte sau reînregistrate în termenul sau în modul stabilit) sau armele pentru care nu au fost vizate permisele de armă în termen de un an de la expirarea termenului de vizare prevăzut de legislaţie;
    6) armele şi documentele acestora în privinţa cărora au fost adoptate deciziile de a fi ridicate cu titlu oneros sau gratuit.
    25. Armele prezentate pentru comercializare se introduc obligatoriu pentru evidenţă în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de stat al armelor”.
    26. Actele armelor care nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare se restituie organelor de drept şi Inspectoratului de poliţie teritorial pentru definitivare.
    27. Rezultatul activităţii grupului I, constituit din membrii Comisiei, se înscrie într-un proces-verbal, cu enumerarea armelor şi actelor verificate şi se transmite secretarului Comisiei.
    28. Evaluarea stării tehnice a armelor se efectuează de către grupul II, constituit din membrii Comisiei.
    29. Evaluarea stării tehnice a armelor se efectuează de experţi în domeniul armelor, cu întocmirea unui proces-verbal de către armurieri licenţiaţi în domeniul reparaţiei armelor şi specialişti în domeniu ai Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, şi constă din:
    1) controlul marcajului şi identificarea armei;
    2) controlul defecţiunilor neadmise;
    3) controlul funcţionării fiabile a mecanismelor armei;
    4) controlul dimensiunilor.
    30. Identificarea se efectuează vizual, iar în caz de necesitate se utilizează o lupă cu coeficientul de mărire nu mai mic de doi.
    31. Marcajul obligatoriu care trebuie identificat pe armele de foc:
    1) modelul armei, denumirea firmei (denumirea organizaţiei, întreprinderii sau persoanei juridice), marca înregistrată a producătorului sau alt marcaj care ar permite identificarea armei;
    2) numărul sau datele caracteristice ale armei;
    3) calibrul cartuşului utilizat pe fiecare ţeavă.
    32. Pe armele cu ţeava lisă se indică, suplimentar, lungimea camerei cartuşului, diametrul canalului ţevii, cu precizia de 0,1 mm la distanţa de 250 ± 30 mm de la oglinda camerei cartuşelor sau marca oţelului ţevii.
    33. Marcajul obligatoriu care trebuie identificat pe arma pneumatică:
    1) modelul armei, denumirea firmei (denumirea organizaţiei, întreprinderii sau persoanei juridice), marca înregistrată a producătorului sau alt marcaj care ar permite identificarea armei;
    2) numărul sau datele caracteristice ale armei;
    3) calibrul cartuşului utilizat.
    34. Controlul defecţiunilor neadmise se efectuează prin verificarea vizuală a armei şi pieselor principale. Arma supusă evaluării nu trebuie să conţină defecţiuni, cu excepţia celor specificate în pct. 9 al anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    35. Verificarea dimensiunilor admise între oglinda închizătorului şi suprafaţa de sprijin pentru cartuş sau între oglinda din spate a ţevii şi suprafaţa frontală a cutiei se efectuează cu utilizarea calibrelor sau sondelor de mînă, conform dimensiunilor specificate în tabelele nr.1, 2 şi 3 din anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    36. Controlul asupra funcţionării fiabile a mecanismelor armei se efectuează în procesul încercării lor în lucru şi în interacţiune reciprocă, înzăvorîrea tubului ţevii şi reîncărcarea manuală trebuie să asigure:
    1) funcţionarea liberă a mecanismului de înzăvorîre şi a siguranţei lui;
    2) funcţionarea fiabilă a mecanismelor de încărcare şi de extragere ale armelor semiautomate;
    3) funcţionarea fiabilă a zăvorului siguranţei;
    4) funcţionarea fiabilă a tamburului revolverului;
    5) lipsa riscului de efectuare a tragerii la încărcare;
    6) mişcarea cu uşurinţă a percutorului în locul de asamblare (după armare percutorul nu trebuie să depăşească oglinda părţii din spate a ţevii);
    7) lipsa bavurii în orificiul pentru trecerea percutorului şi pe percutor;
    8) funcţionarea corectă a mecanismului de declanşare (declanşarea nu trebuie să fie prea uşoară), cu excepţia armelor sportive speciale.
    37. Dimensiunile camerei cartuşului şi canalului ţevii armelor trebuie să fie în limitele admise de Comisia internaţională permanentă pentru încercarea armelor de foc portative şi se verifică prin utilizarea calibrelor corespunzătoare sau cu ajutorul altor mijloace de măsură echivalente.
    38. Verificarea dimensională a armamentului se consideră pozitivă dacă, la introducerea calibrului corespunzător, calibrul ţevii şi dimensiunile camerei cartuşului sînt în limitele admise.
    39. Rezultatul activităţii grupului II se înscrie într-un proces-verbal de constatare a stării tehnice a armelor (conform modelului din anexa nr.4 la prezentul Regulament), care se transmite secretarului Comisiei.
    40. Colectarea informaţiei privind valoarea de piaţă a modelelor de arme respective comercializate sau propuse spre comercializare se efectuează de către grupul III, constituit din membrii Comisiei.
    41. Informaţia privind costul modelelor de arme prezentată Comisiei se culege din surse deschise, inclusiv: magazine de arme din republică, licitaţie de arme, Internet, experienţa stabilirii preţului în alte ţări etc.
    42. În caz de lipsă a informaţiei privind costul modelului concret, se utilizează informaţia despre costul modelelor similare din punctul de vedere al calităţii şi construcţiei.
    43. Rezultatul activităţii grupului III se înscrie într-un proces-verbal (conform modelului din anexa nr.5 la prezentul Regulament) care, împreună cu materialele şi sursele utilizate, se transmite secretarului Comisiei.
    44. Secretarul Comisiei include informaţiile din procesele-verbale şi raportul de constatare a stării tehnice în actul general pentru examinare, corectare şi informare la şedinţa Comisiei, precum şi pentru aprobarea actului, cu participarea tuturor membrilor Comisiei.
    45. După evaluarea şi aprobarea actului de către membrii Comisiei, în termen de 10 zile, acesta se sigilează pe hîrtie, iar armele se transmit spre comercializare în magazinele agenţilor economici licenţiaţi în domeniul comercializării armelor, conform legislaţiei.
    46. Transportarea armelor şi muniţiilor evaluate, bonificate şi rebutate la magazinele specializate, la depozite sau pentru distrugerea acestora în locuri speciale, se efectuează în baza facturii de expediţie, eliberate de structura financiară a Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, şi altor documente de însoţire necesare. 
    47. Pentru completarea bazei materiale şi perfecţionarea specialiştilor instituţiilor de învăţămînt, muzeelor, birourilor de cercetări ştiinţifice sau criminalistice ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, Comisia are dreptul să transmită, cu titlu gratuit, la solicitarea acestora, arme nefuncţionale, pentru confecţionarea mostrelor de panoplie. Lucrările de transformare în arme de panoplie, cu scoaterea din evidenţă, se efectuează pînă la transmiterea lor. Cheltuielile legate de transformarea armelor nefuncţionale în arme de panoplie se suportă de solicitanţii menţionaţi.
    48. Decizia Comisiei de evaluare, bonificare şi rebutare a armelor poate fi contestată de persoana interesată în instanţa de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

 Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1447
din 30 decembrie 2016

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea
şi rebutarea armelor

    CAVCALIUC Gheorghe    -    şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei
                                                    al Ministerului Afacerilor Interne, preşedinte al
                                                    Comisiei
    CIUBACIUC Mihail          -     şef al Direcţiei generale securitate publică a
                                                    Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului
                                                    Afacerilor Interne, vicepreşedinte al Comisiei
    ALCAZ Gheorghe              -    şef al Secţiei supraveghere circulaţie armament
                                                    a Direcţiei activităţi licenţiate a Direcţiei generale
                                                    securitate publică a Inspectoratului General al
                                                    Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, secretar
                                                    al Comisiei
    LAZARI Igor                     -    şef al Direcţiei generale metodologia impozitelor
                                                    şi taxelor a Serviciului Fiscal de Stat
                                                    al Ministerului Finanţelor
    TARIȚA Vladislav             -    expert în certificare al Întreprinderii de Stat
                                                    „Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială
                                                    şi Certificare”
    HARITON Alexei              -    şef al Serviciului armament al Secţiei dotări a
                                                    Serviciului achiziţii şi logistică al Inspectoratului
                                                    General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor
                                                    Interne
    ISTRATI Simion                -     director comercial al Societăţii Vînătorilor şi
                                                    Pescarilor
    ROJIC Vladimir                 -     meşter armurier la Întreprinderea Individuală
                                                    „Meşter Rojic”

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1447
din 30 decembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la atestarea evaluatorilor în domeniul armelor
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare.
    2. Regulamentul stabileşte modul de atestare, eliberare şi retragere a certificatelor de calificare a evaluatorilor în domeniul armelor.
    3. Atestarea se efectuează în scopul aprecierii pregătirii profesionale şi a experienţei practice a evaluatorilor care prestează individual servicii de evaluare a armelor, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficientizării activităţii de evaluare în domeniul armelor.
    4. Sînt supuşi atestării stagiarii şi evaluatorii  care vor activa, activează sau au activat în calitate de evaluator în domeniul armelor şi al muniţiilor, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare.
    5. Atestarea evaluatorilor din domeniul armelor este efectuată de Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor (în continuare — Comisie de atestare).
II. Certificatul de calificare şi tariful pentru
eliberarea acestuia

    6. Certificatul de calificare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, reprezintă un act de strictă evidenţă, în care se indică:
    1) autoritatea emitentă;
    2) numărul unic de evidenţă şi data eliberării;
    3) numele, prenumele şi numărul de identificare a titularului.
    7. Certificatul de calificare este semnat de preşedintele Comisiei de atestare şi se autentifică prin aplicarea ştampilei acesteia, în baza procesului-verbal al comisiei de atestare a specialiştilor în domeniul evaluării armelor, al cărui model este prezentat în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    8. Cuantumul tarifului pentru serviciile prestate de Comisia de atestare şi eliberarea certificatului de calificare este stabilit în Nomenclator.
    9. Tariful poate fi achitat atît de către solicitant, cît şi de entitatea în cadrul căreia activează evaluatorul şi se virează la contul Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne.
III. Cerinţele faţă de solicitanţi
    10. Certificatul de calificare se eliberează, în baza deciziei Comisiei de atestare, persoanei care întruneşte următoarele condiţii:
    1) are studii superioare;
    2) are experienţă profesională în domeniul armelor de cel puţin cinci ani;
    3) are vechime în muncă de cel puţin un an în calitate de evaluator sau stagiar;
    4) nu are antecedente penale;
    5) a susţinut examenul de atestare.
IV. Modul de acordare şi retragere
a certificatelor de calificare
    11. Pentru obţinerea certificatului de calificare, solicitanţii prezintă Comisiei de atestare următoarele documente, în original şi în copie:
    1) cererea de acordare a certificatului de calificare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul Regulament;
    2) copia de pe actul de identitate al solicitantului;
    3) actul care confirmă achitarea tarifului pentru examenul de atestare şi pentru eliberarea certificatului de calificare;
    4) copia de pe diploma de studii superioare;
    5) copia de pe actul care confirmă experienţa profesională în domeniul armelor de cel puţin cinci ani;
    6) copia de pe actul care confirmă experienţa în muncă de cel puţin un an în calitate de evaluator sau stagiar;
    7) certificatul de cazier judiciar valabil.
    12. Termenul de examinare a cererii de acordare a certificatului de calificare de către Comisia de atestare nu va depăşi 30 de zile din data prezentării documentelor specificate la punctul 11 al prezentului Regulament.
    13. Comisia de atestare are dreptul să respingă cererea de eliberare a certificatului de calificare.
    14. Temeiuri pentru respingerea cererii de acordare a certificatului de calificare sînt:
    1) nu au fost prezentate toate documentele solicitate;
    2) cererea sau documentele prezentate conţin date eronate sau falsificate;
    3) solicitantul nu a susţinut examenul de atestare.
    15. Respingerea cererii de acordare a certificatului de calificare se aduce la cunoştinţa solicitantului, indicîndu-se în scris temeiul respingerii, în termen de 30 de zile din data prezentării documentelor specificate la punctul 11 al prezentului regulament.
    16. Retragerea certificatului de calificare se efectuează în temeiul deciziei Comisiei de atestare, pentru care au votat cel puţin 2/3 din membrii ei prezenţi.
    17. Drept temei pentru retragerea certificatului de calificare poate servi:
    1) încălcarea repetată de către evaluator a cerinţelor privind executarea lucrărilor de evaluare;
    2) cauzarea unui prejudiciu considerabil beneficiarului evaluării ca urmare a executării lucrărilor de evaluare;
    3) depistarea unor erori, a datelor falsificate sau inexacte care se conţin în actele prezentate pentru acordarea certificatului de calificare, prevăzute în punctul 11 al prezentului Regulament;
    4) prezentarea unor rapoarte de evaluare care conţin date falsificate;
    5) evaluatorul a fost condamnat prin hotărîre judecătorească irevocabilă pentru încălcarea legislaţiei în procesul de evaluare a bunurilor.
    18. Deciziile emise în condiţiile punctelor 14 şi 17 pot fi contestate potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.
V. Eliberarea şi evidenţa certificatelor de calificare
    19. Certificatul de calificare este eliberat specialistului în termen de 15 zile din data luării deciziei corespunzătoare de către Comisia de atestare.
    20. Certificatul de calificare se acordă pe termen nelimitat.
    21. Pentru evidenţa eliberării certificatelor de calificare se întocmeşte un registru special, care se păstrează permanent la secretarul Comisiei de atestare.
    22. În registrul prevăzut la punctul 21 se indică toate datele despre specialist, precum şi rezultatele examenului de atestare, şi anume:
    1) numele şi prenumele specialistului;
    2) datele din buletinul de identitate (seria, numărul, data eliberării şi autoritatea emitentă, domiciliul, numărul de identificare);
    3) denumirea întreprinderii în cadrul căreia specialistul activează sau a activat în calitate de evaluator sau stagiar;
    4) numărul certificatului, nota de la examenul de calificare;
    5) data eliberării certificatului;
    6) semnătura specialistului prin care se confirmă că a primit certificatul de calificare.
    23. Informaţia care se conţine în registrul prevăzut la punctul 22 constituie date cu caracter personal.
VI. Eliberarea duplicatului certificatului de calificare
    24. Temei pentru eliberarea duplicatului certificatului de calificare serveşte pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia.
    25. În caz de pierdere, deteriorare sau distrugere a certificatului de calificare, titularul acestuia este obligat să depună la Comisia de atestare, în termen de 10 zile de la data pierderii, deteriorării sau distrugerii, o cerere de eliberare a duplicatului certificatului de atestare.
    26. Comisia este obligată să elibereze duplicatul în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii respective.
    27. În caz de eliberare a duplicatului, Comisia de atestare adoptă o decizie de anulare a certificatului şi de eliberare a duplicatului.
    28. Pentru eliberarea duplicatului certificatului de calificare se achită o taxă în cuantumul stabilit în Nomenclator.
VII. Dispoziţii speciale
    29. Evaluarea armelor de către evaluator, persoană fizică sau juridică, se va efectua luînd în consideraţie Regulamentul Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor, standardele de referinţă privind armele şi rezultatul examinării tehnice, după caz.
    30. Pentru desfăşurarea activităţii de evaluare a armelor, persoanele fizice sau juridice vor aproba şi vor prezenta Regulamentul intern pentru coordonare cu preşedintele Comisiei de stat pentru  evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor. Un exemplar al Regulamentului intern va fi transmis Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.
    31. În cazul retragerii certificatului de calificare a evaluatorului, un nou certificat poate fi obţinut numai după 12 luni de la data anulării certificatului retras. Pentru obţinerea noului certificat de calificare este obligatorie susţinerea examenului de atestare.
    32. Procedura privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a evaluatorilor în domeniul armelor, precum şi testele – grilă pentru acesta se aprobă prin ordinul Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne şi se plasează pe site-ul oficial al acestei instituţii.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1447
din 30 decembrie 2016

Lista
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.711 din 23 iunie 2006 „Cu privire la Comisia republicană pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor individuale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.102-105, art.767).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.181 din 19 februarie 2007 „Cu privire la unele măsuri suplimentare de reglementare a circulaţiei armelor de foc şi muniţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.197).
    3. Punctul 22 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 19 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 242-244, art. 938).
    4. Punctul 4 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.632 din 11 septembrie 2015 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art. 723).