HGO1332/2016
ID intern unic:  368482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1332
din  14.12.2016
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020
şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 1442
   În scopul implementării titlului V capitolul 8 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, precum şi în vederea realizării măsurilor pentru punerea în aplicare a Acordului privind achiziţiile publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994 şi Acordului privind achiziţiile publice, modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie 2012, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă:
   Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2018, conform anexei nr.2.
   2. Ministerul Finanţelor:
    va asigura procesul de monitorizare şi coordonare a implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia;
    va asigura conlucrarea cu organizaţiile internaţionale şi cu potenţialii parteneri de dezvoltare în scopul atragerii volumului necesar de investiţii pentru realizarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia.
   3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura realizarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, conform competenţelor.
   4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                              Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu

    Nr. 1332. Chişinău, 14 decembrie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2