HGC1352/2016
ID intern unic:  368500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1352
din  16.12.2016
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la evidenţa militară
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 1453
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   Regulamentul cu privire la evidenţa militară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.631 din 23 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art. 672), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1) la punctul 2 şi la punctul 11 litera a), cuvintele „şi domiciliul” se substituie cu textul „ , domiciliul, reşedinţa, precum şi informaţia privind plecarea peste hotarele Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel prevăzut de legislaţie a”;
   2) se completează cu punctul 131 cu următorul cuprins:
   „131. Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor include date cu caracter personal şi cade sub incidenţa legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.”;
   3) la punctul 24 litera b), după cuvîntul „domiciliul” se introduce textul „ , reşedinţa, precum şi informaţia privind plecarea peste hotarele Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel prevăzut de legislaţie şi revenirea în ţară”.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                              Anatolie Şalaru
    Ministrul afacerilor interne                                              Alexandru Jizdan

    Nr. 1352. Chişinău, 16 decembrie 2016.