OMFC137/2016
ID intern unic:  368536
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 137
din  31.10.2016
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Publicat : 20.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 19-23     art Nr : 60     Data intrarii in vigoare : 20.01.2017
    În temeiul articolului 11 alineatul 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și în scopul ajustării Planului de conturi contabile în sistemul bugetar,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,          
    1.1. În Capitolul I “PREVEDERI GENERALE”, punctul 1.4.1.13, alineatul unu, textul “Evidenţa contabilă a bugetelor instituţiilor finanţate de la bugetul de stat se efectuează, de regulă, de către contabilităţile centralizate create pe lîngă ministere, direcţii raionale şi municipale şi pe lîngă alte instituţii.” se substituie prin textul “Evidenţa contabilă a bugetelor instituţiilor finanţate de la bugetul de stat se efectuează de către serviciile contabile ale acestora. Autoritățile bugetare, care au în subordinea sa mai multe instituții bugetare, pot organiza contabilități centralizate.”
    1.2. În Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.2.1. Se introduc subconturi de nivelul II, cu următoarea denumire:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
111250
Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente
P
191239

Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

P
281811
Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor
A
281812

Indemnizaţii membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituţională

A
291239

Alte transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

A
371220
Transmiteri gratuite de terenuri
P
811140

Creanțe față de bugetul de stat ale băncilor comerciale în proces de lichidare

 
811430
Creanțe față de bugetul de stat privind cauțiunile transferate
 
812130

Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege

 
812450
Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată
 

    1.2.2. Denumirea subcontului de nivelul II se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
222950

Servicii judiciare şi servicii de asistenţă juridică garantată de stat

A

    1.2.3. La subcontul de nivelul II 712000 ”Rezultatul executării de casă a bugetelor din anii precedenţi” în colonița 5, litera „A-P” se substituie prin „P”.
    1.2.4. La subcontul de nivelul II 715000 „Rezultatul executării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor din anii precedenţi”, în colonița 5, litera „A-P” se substituie prin „P”.
    1.2.5. Se exclude următorul subcont de nivelul II:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
281800
Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor
A

    1.3. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.3.1. În punctul 3.1.11,
    1.3.1.1. În descrierea contului 1112 „Impozit pe venitul persoanelor juridice”, după subcontul de nivelul I 11124 „Impozit pe venitul din activitatea operaţională” se introduce subcontul de nivelul I 11125 cu următoarea denumire:
    “11125 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente””.
    1.3.1.2. După descrierea subcontului de nivelul II 111240 „Impozit pe venitul din activitatea operaţională” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 11125 în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 11125 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    111250 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente”
    La subcontul de nivelul II 111250 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente” se reflectă veniturile calculate/încasate din impozitul pe venitul din activităţi independente.”.
    1.3.2. În punctul 3.1.83,
    1.3.2.1. În descrierea subcontului de nivelul I 19123 „Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”, după subcontul de nivelul II 191232 „Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”  se introduce subcontul de nivelul II 191239 cu următoarea denumire:  
    “191239 „Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I””.
    1.3.2.2. După descrierea subcontului de nivelul II 191232 „Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 191239 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 191239 „Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se reflectă veniturile din alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I.”.
    1.3.3. În punctul 3.2.23,
    1.3.3.1. Pe tot parcursul punctului denumirea subcontului de nivelul I 22295 “Servicii judiciare” și subcontului de nivelul II 222950 “Servicii judiciare” se substituie prin “Servicii judiciare şi servicii de asistenţă juridică garantată de stat”.
    1.3.3.2. Descrierea subcontului de nivelul II 222950 “Servicii judiciare” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 222950 “Servicii judiciare şi servicii de asistenţă juridică garantată de stat” se reflectă cheltuielile pentru achitarea serviciilor de asistenţă juridică calificată şi primară garantată de stat şi cheltuielile de judecată”.
    1.3.4. În punctul 3.2.44, denumirea contului 2818 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „2818 „Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune””.
    1.3.5. În punctul 3.2.51, denumirea și descrierea contului 2818 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Contul 2818 „Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune” este destinat pentru realizarea comenzii de stat pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt.
    În debitul acestui cont se ţine evidenţa finanțării instituțiilor de învățămînt la autogestiune, iar în credit – trecerea la sfîrşitul anului a cheltuielilor la rezultatul financiar.
    Contul 2818 „Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    28181 „Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune”.
    Subcontul de nivelul I 28181 „Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune” cuprinde următoarele subconturi de nivelul II:
    281811 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor”
    281812 “Indemnizaţii membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituţională”
    La subcontul de nivelul II 281811 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor” se reflectă cheltuielile pentru realizarea comenzii de stat pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt.”
    La subcontul de nivelul II 281812 „Indemnizaţii membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituţională” se reflectă cheltuielile pentru plata indemnizaţiei lunare a membrilor desemnaţi de fondator şi ministerele de resort în Consiliul pentru dezvoltarea strategică instituţională în instituţiile de învăţămînt superior, conform art.104 (8) din Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014.”
    1.3.6. În punctul 3.2.63,
    1.3.6.1. În descrierea subcontului de nivelul I 29123 „Transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”, după subcontul de nivelul II 291232 „Transferuri curente acordate cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se introduce subcontul de nivelul II 291239 cu următoarea denumire:  
    “291239 “Alte transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I””.
    1.3.6.2. În alineatul “La subcontul de nivelul II 291231 „Transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”, 291232 „Transferuri curente acordate cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se reflectă mijloacele financiare alocate sub formă de transferuri curente de la bugetul de stat la bugetele locale de nivelul I.” după sintagma “291232 „Transferuri curente acordate cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se introduce sintagma “ și 291239 “Alte transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I””.
    1.3.7. În punctul 3.3.157,
    1.3.7.1. În descrierea contului 3712 “Micșorarea valorii terenurilor”, după subcontul de nivelul I 37121 „Realizarea terenurilor” se introduce subcontul de nivelul I 37122 cu următoarea denumire:
    “37122 „Transmiteri gratuite de terenuri””.
    1.3.7.2. După descrierea subcontului de nivelul II 371210 „Realizarea terenurilor” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 371220 în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 37122 „Transmiteri gratuite de terenuri”  cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    371220 „Transmiteri gratuite de terenuri”
    La subcontul de nivelul II 371220 „Transmiteri gratuite de terenuri” se reflectă casarea valorii de bilanţ a terenurilor transmise cu titlu gratuit.”
    1.3.8. În punctul 3.7.3, alineatul trei, sintagma „La începutul exercițiului bugetar următor” se substituie prin sintagma „La finele exercițiului bugetar”.
    1.3.9. În punctul 3.7.4, alineatul unu, fraza “Este un cont bifuncţional şi poate avea sold debitor sau creditor.” se exclude.
    1.3.10. În punctul 3.7.6, alineatul trei, sintagma „La începutul exercițiului bugetar următor” se substituie prin sintagma „La finele exercițiului bugetar”.
    1.3.11. În punctul 3.7.7, alineatul unu, fraza “Este un cont bifuncţional şi poate avea sold debitor sau creditor.” se exclude.
    1.3.12. În punctul 3.7.9, alineatul trei, sintagma „La începutul exercițiului bugetar următor” se substituie prin sintagma „La finele exercițiului bugetar”.
    1.3.13. În punctul 3.8.7,
    1.3.13.1. În descrierea contului 8111 „Creanţe bugetare privind împrumuturile”, după subcontul de nivelul I 81113 “Creanţe faţă de bugetul de stat privind creditarea altor instituţii şi organizaţii” se introduce subcontul de nivelul I 81114 cu următoarea denumire:
    “81114 „Creanțe față de bugetul de stat ale băncilor comerciale în proces de lichidare””.
    1.3.13.2. După descrierea subcontului de nivelul II 811130 „Creanţe faţă de bugetul de stat privind creditarea altor instituţii şi organizaţii” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 811140 în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 81114 „Creanțe față de bugetul de stat ale băncilor comerciale în proces de lichidare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    811140 „Creanțe față de bugetul de stat ale băncilor comerciale în proces de lichidare”
    La subcontul de nivelul II 811140 „Creanțe față de bugetul de stat ale băncilor comerciale în proces de lichidare” se ține evidența creanțelor băncilor comerciale în proces de lichidare față de Ministerul Finanțelor, în legătură cu emisiunea VMS pentru unele scopuri stabilite de lege.”.
    1.3.14. În punctul 3.8.12,
    1.3.14.1. În descrierea contului 8114 „Alte creanţe bugetare extrabilanţiere”, după subcontul de nivelul I 81142 „Creanţe faţă de bugetul de stat ale contribuabililor” se introduce subcontul de nivelul I 81143 cu următoarea denumire:
    “81143 “Creanțe față de bugetul de stat privind cauțiunile transferate””.
    1.3.14.2. După descrierea subcontului de nivelul II 811420 „Creanţe faţă de bugetul de stat ale contribuabililor” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 81143 în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 81143 „Creanțe față de bugetul de stat privind cauțiunile transferate” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    811430 „Creanțe față de bugetul de stat privind cauțiunile transferate”
    La subcontul de nivelul II 811430 „Creanțe față de bugetul de stat privind cauțiunile transferate” se ţine evidenţa creanţelor faţă de bugetul de stat privind cauțiunile achitate de Ministerul Finanțelor și care urmează a fi restituite la bugetul de stat, precum și evidența creanțelor contingente.”.
    1.3.15. În punctul 3.8.15,
    1.3.15.1. În descrierea contului 8121 „Datoria bugetului de stat pentru valori mobiliare de stat”, după subcontul de nivelul I 81212 „Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat convertite” se introduce subcontul de nivelul I 81213 cu următoarea denumire:
    “81213 „Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege””.
    1.3.15.2. În descrierea subcontului de nivelul II 812120 „Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat convertite” codul subcontului de nivelul II “812110” se substituie prin “812120”.
    1.3.15.3. După descrierea subcontului de nivelul II 812120 „Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat convertite” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 81213 în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 81213 “Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    812130 “Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege”
    La subcontul de nivelul II 812130 “Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege”  se ţine evidenţa informaţiei privind existenţa la finele perioadei de gestiune a datoriei bugetului de stat privind VMS emise pentru unele scopuri stabilite de lege.”.
    1.3.16. În punctul 3.8.20,
    1.3.16.1. În descrierea contului 8124 „Alte datorii ale bugetului de stat”, după subcontul de nivelul I 81244 „Datoria bugetului de stat privind soldul mijloacelor în fondul rutier” se introduce subcontul de nivelul I 81245 cu următoarea denumire:
    “81245 “Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată””.
    1.3.16.2. După descrierea subcontului de nivelul II 812440 „Datoria bugetului de stat privind soldul mijloacelor în fondul rutier” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 81245 în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 81245 “Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    812450 “Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată”
    La subcontul de nivelul II 812450 “Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată” se ţine evidenţa datoriei bugetului de stat privind restituirea taxei pe valoare adăugată.”.
    1.3.17. La punctul 3.8.31, în descrierea subcontului de nivelul II 822430 „Datorii îngheţate şi eşalonate conform actelor normative şi legislative” sintagma “formularul 2 „Raport financiar privind executarea bugetului” se substituie prin „formularul FD-044 “Raport privind executarea bugetului””.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctelor 1.2.5, 1.3.4 și 1.3.5, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                       Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 137. Chişinău, 31 octombrie 2016.