OMSC1087/721/2016
ID intern unic:  368605
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1087/721
din  30.12.2016
despre aprobarea Regulamentului privind înregistrarea persoanei
la medicul de familie
din instituţia medico-sanitară ce prestează
asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 84
    În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Legii nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Legii nr. 264-XVI  din  27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Hotărârii Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, în scopul asigurării accesului populației la asistență medicală în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, şi punctului 29 lit. e) al Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
ORDONĂM:
    1. Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei.
    2. Conducătorii Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, Secţiei Sănătate a Primăriei mun. Bălţi, IMSP Centre de Sănătate şi Centre ale Medicilor de Familie, instituţiilor medicale departamentale şi private, Agenţiilor Teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină:
    1) vor întreprinde, sub responsabilitate personală, măsuri necesare în vederea executării prevederilor prezentului ordin;
    2) vor desemna prin ordin persoanele responsabile de procesul de înregistrare a populaţiei la medicul de familie;
    3) vor asigura afişarea Listelor medicilor de familie ce activează în cadrul instituţiei subordonate, teritoriile de deservire a acestora (practicile medicului de familie) și teritoriul de deservire a instituției, inclusiv prin publicarea informației pe pagina WEB a instituției;
    4) vor informa populația despre importanța înregistrării la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală și modul de alegere a acestuia.
    3. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină, în mod de urgență, vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura schimbul de date între Sistemul informaţional „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară, prin intermediul platformei de interoperabilitate, cu respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare ce reglementează protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.
    4. Compania Națională de Asigurări în Medicină va întreprinde măsurile de rigoare pentru ajustarea ghidului utilizatorului și funcționalității sistemului informaţional „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” la prevederile regulamentului aprobat.
    5. Se abrogă Ordinul Ministerului Sănătăţii şi al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicina nr. 627/163-A din 9 septembrie 2010 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea populaţiei în instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iaşan, viceministru şi dlui Iurie Osoianu, vicedirector.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                               Ruxanda GLAVAN

    DIRECTORUL GENERAL
    AL COMPANIEI NAŢIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                     Dmitrii PARFENTIEV

    Nr. 1087/721A. Chişinău, 30 decembrie 2016.


 Anexă
la Ordinul Ministerului Sănătăţii
şi al Companiei Naţionale de Asigurări
în Medicină nr.1087/721-A
din 30 decembrie 2016

REGULAMENT
privind înregistrarea persoanei la medicul de familie
din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală
primară
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legii nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic şi Hotărârii Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017”.
    2. Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Regulament) stabilește modul de înregistrare a persoanei în instituția medico-sanitară primară și medicul de familie.
    3. Scopul Regulamentului este asigurarea înregistrării în instituțiile medico-sanitare primare, la medicul de familie, a tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de vârstă, prezenţa bolilor cronice, sarcina, apartenenţa socială, fără a produce discriminări, astfel fiind asigurate condiţiile necesare pentru acordarea îngrijirilor persoanelor în contextul familiei şi familiilor în cadrul comunităţii.
    4. La înregistrarea populației este obligatorie asigurarea dreptului persoanei să aleagă prestatorul de servicii medicale primare şi medicul de familie.
    5. Fiecărei persoane i se asigură accesul nelimitat şi înregistrarea la un medic de familie, iar dacă este posibil, şi dreptul de alegere sau schimbare a acestuia.
    6. Alegerea medicului de familie în instituțiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează în modul stabilit de prezentul Regulament.
II. Noţiuni
    7. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    persoană – persoana fizică asigurată/neasigurată obligată conform legii să fie înregistrată la un medic de familie în una din instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    libera alegere – opţiunea persoanei în alegerea instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară și medicului de familie din cadrul acesteia;
    cerere – formularul-tip (Formular nr.1-33/c) completat în formă scrisă de persoană, prin care se manifestă voinţa acesteia de a se înregistra la instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară, la medicul de familie din cadrul acesteia;
    reprezentant legal – persoana care reprezintă interesele în condițiile legii, precum și persoana care se află în relaţii de rudenie (părinţi, copii, soț, soție);
    loc de trai – locul unde persoana îşi are domiciliul (locuinţa statornică sau principală) sau reşedinţa (locuinţa temporară sau secundară) și poate fi dovedit prin mențiunile respective din actul de identitate, iar în lipsa acestora în actele de identitate – prin declarația scrisă pe propria răspundere a persoanei reflectată în cerere;
    IMS AMP- instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    teritoriu de deservire al instituţiei medico-sanitare – teritoriul de deservire atribuit instituţiei medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform actelor normative în vigoare;
    practica medicului de familie - reprezintă un teritoriu bine determinat (stradă/străzi, bloc/blocuri, localitate/localități) şi locuitorii acestuia, în număr ce nu depășește prevederile normativelor aprobate;
    persoană responsabilă din cadrul IMS AMP – persoana desemnată prin ordin de către administraţia IMS AMP, responsabilă de procesul de înregistrare a populaţiei la medicul de familie;
    sistem informaţional – sistemul informaţional „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
    AOAM – asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
    AT – Agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    reprezentant AT – angajatul Agenţiei Teritoriale a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în raza de activitate a cărora se află IMS AMP.
III. Modul de înregistrare la medicul de familie
    8. Pentru a beneficia de asistență medicală primară, toată populația indiferent de statutul persoanei asigurate sau neasigurate, se înregistrează pe Lista medicului de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală (în continuare – medicul de familie), care dispune de teritoriu sau localitate/localități de deservire, prevăzute în Nomenclatorul instituțiilor medico-sanitare publice, precum și în Nomenclatorul prestatorilor privați de servicii de sănătate, aprobate de Ministerul Sănătății, fiind respectate principiile liberei alegeri a medicului de familie, precum şi de acordare a asistenței medicale primare persoanelor înregistrate în listă, conform actelor normative în vigoare.
    9. IMS AMP, indiferent de forma juridică de organizare, oferă, în mod prioritar, posibilitatea persoanei (familiei) de a alege medicul de familie în cadrul instituției care deservește teritoriul unde își are locul de trai persoana respectivă.
    10. IMS AMP monitorizează ca toate persoanele, asigurate și neasigurate, care nu sunt înregistrate la nici un medic de familie și își au locul de trai în raza de deservire a IMS AMP, să fie înregistrate la un medic de familie din instituția respectivă, organizând în acest scop înregistrarea populației din teritoriul atribuit, în modul stabilit de prezentul Regulament.
    11. În cazul identificării persoanelor neînregistrate la medicul de familie, acestea sunt încurajate să scrie cerere, acordând suportul necesar în acest sens, în conformitate cu actele normative în vigoare, oferind informația inclusiv despre oportunitatea liberei alegeri a IMS AMP și medicului de familie și beneficiile asigurării obligatorii de asistență medicală.
    12. Se permite înregistrarea persoanei într-o singură IMS AMP, la un singur medic de familie.
    13. Toți membrii familiei (cu același loc de trai), de regulă, se înscriu la medicul de familie, care are atribuit pentru deservire teritoriu (stradă/străzi, bloc/blocuri, localitate/localități), unde își au aceștia locul de trai.
    14. Nou-născuții sunt înregistrați pe Lista medicului de familie la care este înscrisă mama imediat după nașterea copilului.
    15. În cazul când persoana nu optează pentru un anumit medic de familie, înregistrarea acesteia se efectuează la medicul de familie care deservește teritoriul unde persoana își are locul de trai.
    16. Dacă opțiunea persoanei este pentru un medic de familie ce deservește un alt teritoriu, decât cel în care persoana are locul de trai, persoana va asigura deplasarea medicului de familie și/sau asistentului medical la locul său de trai, ori de cîte ori aceasta este necesară.
    17. La înregistrarea persoanelor în listă, medicul de familie acordă prioritate locuitorilor din teritoriul său. Se recomandă ca practica medicului de familie să nu depășească 1500 de locuitori la 1,0 funcție de medic de familie.
    18. În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se disting următoarele modalități de înregistrare la medicul de familie:
    1) înregistrarea primară - conform datelor sistemului informațional, persoana anterior nu a fost înregistrată la medicul de familie;
    2) schimbarea medicului de familie în cadrul aceleiași IMS AMP;
    3) schimbarea medicului de familie şi IMS AMP.
    19. Înregistrarea primară la medicul de familie se efectuează pe tot parcursul anului.
    20. Schimbarea medicului de familie și IMS AMP este posibilă pe tot parcursul anului, dar nu mai devreme de 6 luni de la ultima schimbare/înregistrare primară, cu excepția cazurilor când persoana şi-a schimbat locul de trai în altă localitate/sector.
    21. Drept temei pentru confirmarea înregistrării la medicul de familie pentru IMS AMP servește cererea de înregistrare la medicul de familie din cadrul instituției medico-sanitare ce prestează asistență medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, formularul nr.1-33/c (în continuare - cerere), conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, înregistrată în sistemul informațional.
    22. Medicul de familie este în drept să refuze înregistrarea persoanei pe Lista sa doar în următoarele cazuri:
    1) persoana nu are locul de trai pe teritoriul atribuit pentru deservire IMS AMP;
    2) numărul de persoane înregistrate pe Lista medicului de familie depăşeşte normativul prevăzut de actele normative în vigoare, cu excepția când deservește mai multe practici ale medicului de familie, din cauza asigurării insuficiente cu medici de familie;
    3) nu au trecut 6 luni consecutive din momentul ultimei înregistrări a persoanei la un medic de familie din cadrul unei IMS AMP, cu excepţia cazurilor când persoana a schimbat locul de trai.
    23. Medicul de familie nu este în drept să refuze înregistrarea persoanei pe Lista sa, în cazul când persoana îşi are locul de trai pe teritoriul său de deservire.
    24. În cazul refuzului înregistrării persoanei la medicul de familie, acesta informează persoana despre aceasta în termen de până la 10 zile calendaristice din data recepţionării cererii.
IV. Procedura de înregistrare la medicul de familie
    25. Pentru a fi înregistrată la medicul de familie persoana se adresează la medicul de familie sau persoana responsabilă din cadrul IMS AMP pentru completarea cererii.
    26. Pentru înregistrare pe Lista unui medic de familie persoana prezintă buletinul de identitate, iar pentru copiii până la 16 ani - certificatul de naștere.
    27. Persoanele, care nu deţin IDNP se înregistrează pe Lista medicului de familie, prezentând buletinul de identitate provizoriu, formularul nr. 9 (buletinele de identitate şi permisele de şedere, actele de identitate provizorii, cu şi fără codul de bare eliberate pînă la 7 martie 2013) (copie).
    28. Pentru a fi înregistrată la medicul de familie, persoana sau reprezentantul legal al acesteia completează cererea (Formular nr.1-33/c) (rubricile 1-7) şi o prezintă, personal sau prin intermediul reprezentantului legal, medicului de familie.
    29. Cererea se completează în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Cererii de înregistrare (Formular nr.1-33/c) la medicul de familie, din anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    30. Medicul de familie verifică corectitudinea completării cererii (rubricile 1-7), confirmă acceptarea persoanei pe Lista medicului de familie prin completarea rubricii 8 a cererii, aplică semnătura şi ștampila şi o prezintă persoanei responsabile din cadrul IMS AMP.
    31. În cazul înregistrării primare, după completarea de către solicitant şi acceptarea cererii de către medicul de familie, persoana responsabilă din cadrul IMS AMP va introduce datele aferente cererii în sistemul informațional, va completa rubrica 9 a cererii și va informa persoana despre înregistrarea efectuată, în termen de până la 10 zile calendaristice.
    32. În cazul nou-născuților și al persoanelor cu sau fără IDNP care nu se regăsesc în sistemul informațional, persoana responsabilă din cadrul IMS AMP va prezenta reprezentantului AT copia actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte (certificatul de naștere, buletinul de identitate provizoriu etc.).
    33. Reprezentantul AT, în termen de 5 zile lucrătoare, va întreprinde măsurile de rigoare pentru a asigura introducerea datelor aferente în toate sistemele informaționale ale CNAM.
    34. După identificarea persoanelor în sistemul informaţional, persoana responsabilă din cadrul IMS AMP va efectua înregistrarea primară.
    35. Pentru cazurile de schimbare a medicului de familie în cadrul aceleiaşi IMS AMP, înregistrarea se va efectua după cum urmează:
    1) medicul de familie care a acceptat persoana pentru înregistrare pe Lista sa, va completa rubrica 8 din cerere cu aplicarea semnăturii și ștampilei și va prezenta cererea completată de către solicitant, persoanei responsabile din cadrul IMS AMP;
    2) persoana responsabilă din cadrul IMS AMP verifică corectitudinea completării cererii şi efectuează schimbările în sistemul informaţional, completează rubrica 9 din cerere, aplică ștampila instituției și informează persoana despre modificările efectuate, în termen de până la 10 zile calendaristice.
    36. Pentru cazurile când persoana solicită schimbarea medicului de familie şi IMS AMP fără a schimba locul de trai, precum şi pentru cazurile când persoana îşi schimbă locul de trai, înregistrarea se va efectua după cum urmează:
    1) cererea completată de persoană şi acceptată de către medicul de familie se prezintă personal de către solicitant sau reprezentantul legal, reprezentantului AT;
    2) reprezentantul AT în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentarea cererii, verifică corectitudinea completării cererii şi efectuează schimbările în sistemul informaţional, completează rubrica 9 din cerere și aplică ștampila;
    3) după efectuarea modificărilor în sistemul informaţional, reprezentantul AT transmite cererile persoanei responsabile din cadrul IMS AMP la care persoana a fost înregistrată, conform datelor sistemului informaţional și informează persoana și IMS AMP despre modificările efectuate, în termen de până la 10 zile calendaristice.
    37. Transmiterea cererilor se efectuează în baza unui act de primire-predare care conține Lista nominală aferentă cererilor înregistrate.
    38. Se consideră înregistrată primar/schimbată persoana în IMS AMP din momentul efectuării înregistrării datelor în sistemul informaţional.
V. Înregistrarea copiilor la medicul de familie
    39. Pentru înregistrarea copiilor la medicul de familie cererea se completează de către reprezentantul legal.
    40. Pentru copilul (elevul) care îşi face studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ primar/gimnazial din altă localitate, dar revine zilnic la locul de trai, cererea este scrisă de reprezentantul legal pentru a fi înregistrat la medicul de familie, care deservește familia acestuia, conform locului de trai.
    41. În cazul când acesta îşi face studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ primar/gimnazial din altă localitate și nu revine zilnic la locul de trai, cererea este scrisă de reprezentantul legal pentru a fi înregistrat la medicul de familie, care deservește teritoriul unde își are locul de trai permanent sau temporar (cămin, gazdă) copilul.
    42. Studenții/elevii instituțiilor de învățământ liceal/mediu de specialitate și superior se înregistrează conform cererii depuse personal la medicul de familie care deservește teritoriul unde își are locul de trai permanent sau temporar (cămin, gazdă) studentul/elevul sau din cadrul IMS AMP abilitată cu funcția de supraveghere și acordare a asistenței medicale, conform actelor normative în vigoare.
    43. Nu se admite înregistrarea studenților/elevilor din instituțiile de învățământ liceal/mediu de specialitate și superior, inclusiv a celor care îşi fac studiile peste hotarele ţării, fără cerere pe Lista medicului de familie.
VI. Înregistrarea la medicul de familie în cazul modificării
teritoriului de deservire
al IMS AMP, creării IMS AMP
    44. În cazul modificării teritoriului atribuit pentru deservire, IMS AMP care preia teritoriul, în timp de până la 2 luni de la efectuarea modificărilor de rigoare în conformitate cu actele normative în vigoare, va transmite toate cererile reprezentantului AT, din raza de deservire a căruia se află teritoriul atribuit.
    45. Reprezentantul AT, în termen de până la 1 lună, va verifica corectitudinea completării cererilor, aleatoriu va consulta decizia solicitanților și va introduce datele aferente cererilor prezentate în sistemul informațional.
    46. IMS AMP nou-creată, care dispune de un teritoriu atribuit pentru deservire, format din practici ale medicilor de familie, în scopul încheierii contractului de prestare a serviciilor medicale cu CNAM, toate cererile vor fi transmise reprezentantului AT, din raza de deservire a căruia se află teritoriul atribuit, în timp de până la 2 luni de la efectuarea modificărilor de rigoare în conformitate cu actele normative în vigoare.
    47. Lista IMS AMP cu care se va încheia contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală se stabilește anual, cu posibilitatea de revizuire trimestrială pentru IMS AMP nou-create în baza practicilor libere ale medicilor de familie.
    48. După efectuarea modificărilor în sistemul informaţional, reprezentantul AT transmite cererile persoanei responsabile din cadrul IMS AMP.
    49. După finalizarea procedurii de înregistrare, persoana responsabilă din cadrul IMS AMP (inclusiv prin intermediul medicului de familie) organizează în termen de până la 10 zile calendaristice informarea persoanei despre faptul înregistrării sale.
VII. Acordarea asistenței medicale
    50. Asistenţa medicală primară, în cazul înregistrării primare şi schimbării medicului de familie în cadrul aceleiaşi IMS AMP, se acordă începând cu data acceptării cererii de către medicul de familie.
    51. Asistenţa medicală primară, în cazul schimbării medicului de familie şi IMS AMP, se acordă de către medicul de familie care a acceptat cererea, din momentul efectuării modificărilor în sistemul informaţional.
    52. Copiii în vârsta până la 1 an, în cazurile când schimbă temporar locul de trai pe o perioada de până la 6 luni, sunt înregistrați conform cererii depuse conform noului loc de trai și sunt supravegheaţi de către medicul de familie conform standardelor pentru vârsta respectivă, inclusiv realizarea Calendarului de vaccinare.
    53. Gravidele care își schimbă locul de trai pentru o perioadă de până la 6 luni sunt înregistrate conform cererii depuse conform noului loc de trai și sunt supravegheate de către medicul de familie conform standardelor în vigoare. Gravida este în evidență, inclusiv în cazurile când trăiește temporar în teritoriul dat. Refuzurile pentru trecerea la evidență nu se admit, indiferent de termenul de sarcină constatat.
    54. În cazul constatării diagnosticului de tuberculoză, altor maladii comunicabile la o persoană care este înregistrată la medicul de familie din alt teritoriu, acesta informează medicul de familie, care are atribuit teritoriul în care își are acesta locul de trai, pentru implicare comună în vederea realizării măsurilor sanitaro-epidemiologice (examinare contacți etc.).
VIII. Dispoziţii finale
    55. IMS AMP la care a fost înregistrată anterior persoana transmite documentația de evidență statistică medicală (Fișa medicală de ambulator, extras) instituției la care este înregistrată la moment persoana. Fișa medicală poate fi eliberată persoanei pentru a fi transmisă IMS AMP la care a fost înregistrat. În acest caz, persoana confirmă recepționarea fișei medicale de ambulator prin semnătură.
    56. Persoana poate verifica datele înregistrării sale la medicul de familie în sistemul informaţional, accesând prin internet pagina web a CNAM www.cnam.md, aplicaţia Înregistrarea la medicul de familie.
    57. În cazul în care persoana, pe parcursul anului, întâmpină dificultăţi la accesarea serviciilor medicale din cauza discrepanțelor dintre datele din sistemul informațional și cele incluse în cerere, persoana se va adresa către AT pentru clarificarea situației.
    58. Lista IMS AMP contractate de CNAM se publică pe pagina web a CNAM www.cnam.md.
    59. Cererile de înregistrare se păstrează la medicul de familie pe parcursul întregii perioade de aflare a persoanei în evidenţă la IMS AMP şi 3 ani după plecarea persoanei la altă IMS AMP.
    60. CNAM va informa lunar, până la data de 25 a lunii, IMS AMP despre numărul persoanelor care au schimbat medicul de familie și IMS AMP pe parcursul perioadei de gestiune.
    61. Pe parcursul anului, numărul persoanelor înregistrate în sistemul informațional va fi actualizat trimestrial, pentru a fi efectuată plata conform situaţiei înregistrate în ultima zi a trimestrului.
    62. Pentru a asigura validarea datelor înregistrate în sistemul informațional, pe parcursul a 5 ani din momentul intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, persoanele își vor reconfirma voința de a fi înregistrate pe Lista medicului de familie, prin completarea unei cereri noi (anexa nr.1) ce va fi atașată la cererea inițială, completată și înregistrată, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin.
    63. IMS AMP monitorizează datele privind completarea cererilor de model nou, asigurând evidența acestora în modul stabilit de conducătorul instituției.
    64. Prin intermediul platformei de interoperabilitate va fi organizat schimbul de date între Sistemul informaţional „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară, cu respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare ce reglementează protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind înregistrarea
persoanei la medicul de familie

INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de completare a
Cererii de înregistrare (Formular nr.1-33/c)
la medicul de familie
     1. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Formularului nr.1-33/c (în continuare - Instrucţiune) stabileşte modul de completare a Cererii de înregistrare la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Cerere).
    2. Instrucţiunea este elaborată în scopul exercitării de către persoane a dreptului de alegere liberă a medicului de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară şi a obligaţiei de înregistrare la medicul de familie.
    3. Cererea se completează de către persoana care depune cererea.
    4. Cererile pentru persoanele cu capacitatea de exerciţiu restrânsă, limitată sau fără capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele analfabete sau cu handicap fizic care nu-i permit întocmirea cererii, se completează de către reprezentantul legal (în lipsa acestuia, de către ruda apropiată).
    5. Cererile pentru copiii până la 18 ani se completează de către reprezentantul legal, cu excepția studenților/elevilor din instituțiile de învățământ liceal/mediu de specialitate și superior.
    6. La compartimentul 1. Subsemnatul (a).
    în punctele 1.1. şi 1.2. se înscrie numele şi prenumele persoanei, cu litere de tipar.
    în punctul 1.3. se înscrie numărul de identificare (IDNP) dacă persoana îl deţine.
    în punctul 1.4. se înscrie seria şi numărul certificatului de naştere a copiilor ce nu deţin IDNP sau seria şi numărul actului de identitate provizoriu pentru persoanele care nu deţin IDNP (Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou, nr.53 din 17.01.2013).
    în punctul 1.5. se înscrie data, luna, anul nașterii.
    7. La compartimentul 2. Locul de trai (domiciliul sau reședința)
    în punctul 2.1 se indică municipiul sau, după caz, orașul;
    în punctul 2.2 se indică sectorul municipiului sau, după caz, localitatea;
    în punctul 2.3 se indică strada unde persoana domiciliază sau are reşedinţa.
    în punctul 2.4 se indică telefonul de contact al persoanei.
    8. La compartimentul 3. Se completează în cazul în care cererea este depusă de reprezentantul legal.
    în punctele 3.1 şi 3.2 se indică datele reprezentantului legal care a depus cererea.
    9. La compartimentul 4. Rog să fiu înregistrat (ă)
    în punctele 4.1 şi 4.2 se înscrie denumirea IMS AMP, numele şi prenumele medicului de familie la care este depusă cererea.
    10. La compartimentul 5. Modalitatea de înregistrare se va selecta una din modalităţile de înregistrare în IMS AMP.
    11. La compartimentul 6. Motivul schimbării înregistrării se va selecta unul din motivul schimbării înregistrării.
    12. La compartimentul 7. Declaraţie pe propria răspundere se înscrie data, luna şi anul depunerii cererii în IMS AMP şi se aplică semnătura persoanei care a depus cererea, după familiarizarea cu prevederile Regulamentului în cauză.
    13. La compartimentul 8. Cererea a fost acceptată pe lista medicului de familie
    în punctele 8.1 și 8.2 se înscriu numele şi prenumele medicului de familie care a acceptat cererea,
    în punctul 8.3 se înscrie data, luna şi anul acceptării cererii de către medicul de familie pe Lista sa;
    în punctul 8.4 se aplică semnătura medicului de familie;
    în punctul 8.5 se aplică ștampila medicului de familie.
    14. La compartimentul 9. Cererea a fost înregistrată de către persoana responsabilă din cadrul IMS AMP/ reprezentantul AT
    în punctele 9.1 și 9.2 se înscriu numele şi prenumele,
    în punctul 9.3 se înscrie data, luna şi anul înregistrării;
    în punctul 9.4 se aplică semnătura;
    în punctul 9.5 se aplică ștampila instituției/reprezentantului AT.