HCNPFC63/18/2016
ID intern unic:  368688
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 63/18
din  16.12.2016
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei
Naționale a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 2218     Data intrarii in vigoare : 16.12.2016
    Conform adresării Băncii Naționale a Moldovei prin scrisoarea nr.09-01213/42/4590 din 13.12.2016 și întru asigurarea executării conforme a prevederilor art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin.(1) lit. d), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3) și art. 25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.7 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), Instrucţiunii privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.9/9 din  01.03.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.170-174, art.987),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:

    1. Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016 „Cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere a unor noi acţiuni ale Băncii Comerciale  „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.556) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) După punctul 4 se completează cu un punct nou 41 cu următorul cuprins:
    „41 Termenul de vînzare a acțiunilor noi emise de către emitent nu va depăși 9 luni din data expunerii acestora spre vînzare”.
    2) La pct.5 cuvintele „Bursa de Valori a Moldovei” se substituie cu  cuvintele „piața reglementată și/sau prin sistemul multilateral de tranzacționare” la cazul respecitiv.
    3) La pct. 7 prima propoziție va avea următorul cuprins:
    ,,Dacă acțiunile noi emise nu au fost vîndute sau au fost vîndute parțial, organul executiv al emitentului, în termen de 15 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut în decizia organului executiv privind expunerea la vînzare a acțiunilor noi emise, va lua decizia în vederea achiziționării acțiunilor nevîndute în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor respective și transferul acestor mijloace bănești foștilor deținători.”.
    2. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                    Iurie FILIP

    Nr. 63/18. Chişinău, 16 decembrie 2016.