OSVC27/2017
ID intern unic:  368724
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 27
din  23.01.2017
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului
Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la
aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările
şi completările ulterioare
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 101     Data intrarii in vigoare : 03.02.2017
    În temeiul prevederilor art. 12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 şi al pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007, precum şi pentru reglementarea exportului mărfurilor în regim preferenţial,
ORDON:
   1. Se completează pct.19 lit.a) din Capitolul III “Instrucţiuni privind completarea declaraţiei vamale în detaliu” cu cifra „36”.
   2. La Capitolul III secțiunea „A. Indicații privind completarea declarației vamale în detaliu în cazul procedurilor vamale de export definitiv, export temporar, reexport, tranzit” se completează cu rubricile 36 și 40, care vor avea următorul conţinut:
   „-RUBRICA 36 ”PREFERINȚE” - se utilizează numai în cazurile de export/reexport  pentru care se solicită certificate de origine preferenţială a mărfurilor, înscriindu-se codurile aferente preferinţelor tarifare, conform anexei nr.10 la prezentele Norme” .
   „-RUBRICA 40 ”DECLARAŢIE SUMARĂ /DOCUMENT PRECEDENT” - se utilizează numai în cazurile tranzitului și se completează prin înscrierea numărului şi a datei declaraţiei sumare sau a documentului vamal precedent“.
   3. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi Î.S.”Vamservinform” vor opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „ASYCUDA World”.
   4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
   5. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
   6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
   7. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   DIRECTORUL ADJUNCT
   AL SERVICIULUI VAMAL                                   Grigore IONIŢOV

   Nr. 27-O. Chişinău, 23 ianuarie 2017.