HGC94/2017
ID intern unic:  369092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 94
din  22.02.2017
pentru modificarea și completarea
Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a
indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 150     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    În temeiul prevederilor Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 167-172, art. 534), cu completările ulterioare, ale Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 703), cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 315 din 23 decembrie 2016 privind prestaţiile sociale pentru copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 19-23, art. 56) și ale Codului educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 25 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 83-86, art. 624), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 10, după cuvintele „copil rămas fără ocrotire părintească” se introduc cuvintele „sau de copil rămas temporar fără ocrotire părintească”;
    2) la punctul 18, textul „instituţiile de învăţămînt secundar general (şcoli medii de cultură generală şi licee)” se substituie cu textul „instituțiile de învățămînt general (gimnazii și licee)”, iar în final se completează cu textul „ , inclusiv finalizarea sesiunii de examene”.
    2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2017.

   PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

   Contrasemnează:
   Ministrul muncii, protecţiei
   sociale şi familiei                                                           Stela Grigoraş
   Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu
   Ministrul educaţiei                                                        Corina Fusu

   Nr. 94. Chişinău, 22 februarie 2017.