HGM1469/2016
ID intern unic:  369206
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1469
din  30.12.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea
şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor
de construcţie
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 154     Data intrarii in vigoare : 03.03.2017
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212

    NOTĂ:

    Pe tot parcursul textului, cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
    În temeiul art.7 alin.(3) şi (4) şi art.25 din Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.496), în conformitate cu prevederile Legii nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.549), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul implementării ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie, conform anexei nr.1;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    2. Autorităţile administraţiei publice locale şi entităţile stabilite la pct.6 subpct.1)-3) din Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie emit actele şi avizele necesare ce ţin de autorizarea lucrărilor de construcţie prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, la crearea acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie.
    3. Posesorul Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, stabilit prin hotărîre de Guvern:
    1) în termen de pînă la 31 decembrie 2017, va asigura crearea, în cadrul Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, a componentelor necesare pentru funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie;
    2) va asigura conectarea autorităţilor administraţiei publice locale, entităţilor stabilite la pct.6 subpct. 1)-3)  din Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie şi a Agenției pentru Supraveghere Tehnică la Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, conform programului de conectare prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.
    4. Agenţia Servicii Publice va asigura, în mod gratuit, interacţiunea şi schimbul de date automatizat între Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept, sistemul informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile” şi alte sisteme şi resurse informaţionale, administrate de aceasta prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.
    [Pct.4 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    5. Ministerul Culturii:
    va asigura introducerea şi actualizarea datelor din Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat şi a datelor din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie în Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, după crearea acestuia;
    în termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărîri, va aduce Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica Moldova, aprobat prin ordinul ministrului culturii nr.126 din 25 aprilie 2013, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie.
    6. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărîri, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare modificări şi completări la Regulamentul privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea aducerii acestuia în conformitate cu Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie.
    7. Ministerul Economiei și Infrastructurii este obligat să asigure introducerea şi actualizarea datelor privind experţii tehnici autorizaţi şi verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor în Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, după crearea acestuia.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia prevederilor referitoare la Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, care se aplică odată cu crearea şi punerea în funcţiune a acestuia.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                          Vasile Bîtca
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan
    Ministrul culturii                                                        Monica Babuc

    Nr. 1469. Chişinău, 30 decembrie 2016.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1469
din 30 decembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic
de autorizare a lucrărilor de construcție
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Obiectul Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie (în continuare – Regulament) îl constituie reglementarea modului de funcționare a ghișeului unic la autorizarea, avizarea și verificarea lucrărilor de proiectare, precum și la executarea sau desființarea construcțiilor.
    2. Ghișeul unic de autorizare a lucrărilor de construcție (în continuare – ghișeu unic) reprezintă un mecanism care asigură acordarea, de către entitățile de avizare, a informațiilor și documentelor-model pe care trebuie să le utilizeze beneficiarii, participante în procesul de autorizare a lucrărilor de construcție, printr-un singur punct de recepționare din cadrul autorității administrației publice locale.
    3. Ghișeul unic este implementat în cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul întîi prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) sau prin interacțiunea directă între autoritățile administrației publice locale și entitățile de avizare.
    4. Autoritățile publice locale de nivelul întîi realizează funcțiile de ghișeu unic în privința lucrărilor de construcție efectuate pe teritoriul acestora.
    5. Ghișeul unic este implementat la nivel de tip mixt, asigurînd interacțiunea și fluxul de date dintre solicitant, autoritatea administrației publice locale, entitatea de avizare și resursele informaționale aplicabile.
    6. Prezentul Regulament se aplică:
    1) autorităților administrației publice locale de nivelul întîi, în calitate de emitent și autoritate care îndeplinește funcția de ghișeu unic;
    2) organelor supravegherii de stat (Centrul Național de Sănătate Publică/centrele teritoriale de sănătate publică, Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Agenția Națională Arheologică, Consiliul Național al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii), în calitate de entitate de avizare, participante în procesul autorizării lucrărilor de construcție;
    3) Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii „URBANPROIECT” (INCP „URBANPROIECT”) și Institutului Municipal de Proiectări „Chișinăuproiect” (IMP „Chișinăuproiect”), în calitate de entitate de avizare în cazurile stabilite la pct.52 subpct.4) și 5);
    4) persoanelor fizice și juridice, în calitate de solicitanți și beneficiari ai autorizărilor lucrărilor de construcție.
    7. Prevederile prezentului Regulament se aplică la autorizarea lucrărilor de construcție de orice gen, categorie, destinație și tip de proprietate, cu excepția:
    1) obiectelor cu caracter militar sau secret;
    2) lucrărilor care, conform art.14 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, se execută fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construire.
II. NOȚIUNI PRINCIPALE
    8. Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător și alte acte legislative în vigoare.
    9. În măsura în care nu sînt definite de actele legislative în vigoare, în sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:
    entitate de avizare – entități și instituții care participă la avizarea cererii și documentației anexate depuse de solicitant în vederea eliberării certificatului de urbanism sau autorizației de construire, care includ:
    1) organele supravegherii de stat (Centrul Național de Sănătate Publică/centrele teritoriale de sănătate publică, Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Agenția Națională Arheologică, Consiliul Național al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii);
    2) INCP „URBANPROIECT” și IMP „Chișinăuproiect”;
    data depunerii cererii – se referă la una din următoarele cazuri:
    1) data recepționării cererii de către emitent – în cazul depunerii cererii la oficiile/birourile emitentului sau în cazul documentelor depuse la oficiile poştale sau telegrafice;
    2) data înregistrării în SIA GEAP, dacă cererea a fost depusă în orele de lucru a emitentului, sau prima zi lucrătoare după data înregistrării în SIA GEAP, dacă cererea a fost depusă în afara orelor de lucru a emitentului – în cazul depunerii cererii prin intermediul SIA GEAP;
    emitent – autoritatea executivă a administrației publice locale de nivelul întîi;
    expert tehnic atestat – specialist cu activități în construcție, atestat în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009;
    SIA GEAP – sistem informațional de stat, creat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.753 din 14 iunie 2016 „Pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic”, care îndeplinește funcțiile stabilite de prezentul Regulament în vederea autorizării lucrărilor de construcții;
    solicitant (beneficiar) – persoană fizică sau juridică care intenționează să desfășoare lucrări de construcție, care, conform pct.7, sînt supuse autorizării.
III. CERINȚE GENERALE PRIVIND
ACTIVITATEA GHIȘEULUI UNIC
Secțiunea 1. Organizarea activității ghișeului unic
    10. Activitatea ghișeului unic este organizată de către subdiviziunea competentă de eliberare a autorizației pentru lucrările de construcție din cadrul emitentului.
    11. Programul de lucru al ghișeului unic se stabilește de emitent astfel încît să răspundă într-o măsură cît mai mare necesităților solicitanților, respectîndu-se următoarele cerințe:
    1) recepționarea cererilor solicitanților prin intermediul SIA GEAP se va efectua online, fără întreruperi, 24 de ore din 24;
    2) recepționarea cererilor solicitanților prin intermediul oficiilor (birourilor) emitentului se va efectua în cadrul zilelor lucrătoare;
    3) recepționarea cererilor solicitanților prin intermediul oficiilor (birourilor) emitentului în cadrul unei zile de lucru se va efectua cel puțin pe parcursul a 6 ore.
    12. În vederea autorizării lucrărilor de construcție prin intermediul ghișeului unic, emitentul exercită
următoarele funcții:
    1) informează solicitantul despre procedura de depunere și examinare a cererii pentru autorizarea lucrărilor de construcție, modul de autorizare a lucrărilor de construcție prin intermediul ghișeului unic și cheltuielile derivate din procesul de autorizare a lucrărilor de construcție, precum și orice alte aspecte ce țin de autorizarea lucrărilor de construcție;
    2) oferă solicitanților, în mod gratuit, modelul tipizat al cererilor adresate emitentului în privința autorizării lucrărilor de construcție și lista documentelor necesare de anexat la cerere de către solicitant;
    3) recepționează și examinează cererile și documentația anexată ce țin de autorizarea lucrărilor de construcție;
    4) verifică corectitudinea și completitudinea documentației prezentate de solicitant;
    5) transmite cererile și documentația prezentate de emitent spre avizare entităților de avizare;
    6) eliberează certificatul de urbanism, autorizația de construire și planul de trasare a rețelelor.
Secțiunea a 2-a. Depunerea cererilor și documentației
anexate prin intermediul ghișeului unic

    13. Cererile ce țin de autorizarea lucrărilor de construcție și documentația anexată vor fi depuse de solicitant, la alegerea acestuia, în una din următoarele modalități:
    1) în formă scrisă, nemijlocit la birourile (oficiile) specializate ale emitentului;
    2) electronic, prin intermediul SIA GEAP;
    3) în formă scrisă, prin expediere poștală sau telegrafică.
    14. Cererile către emitent pot fi depuse de:
    1) proprietarul terenului pe care urmează a fi executate lucrări de construcție și/sau imobilului care urmează să fie supus reconstruirii (restaurării, modificării sau consolidării);
    2) unul sau mai mulți coproprietari ai terenului pe care urmează a fi realizate lucrări de construcție și/sau imobilului care urmează să fie supus reconstruirii (restaurării, modificării sau consolidării);
    3) persoanele, care în temeiul actului juridic respectiv (contract, decizie a autorității competente sau alt act juridic conform legislației), dispun de dreptul de a efectua lucrări de construcție în privința terenului/imobilului;
    4) reprezentanții persoanelor stabilite la subpct.1)-3).
    15. În cazul depunerii cererii prin intermediul reprezentantului, suplimentar actelor stabilite de prezentul Regulament, se va prezenta actul care confirmă împuternicirile reprezentantului (procură, decizia organului de conducere a entității juridice, contract de reprezentare etc.).
    16. La recepționarea cererii în birourile (oficiile) specializate ale emitentului, emitentul este obligat să elibereze solicitantului:
    1) certificat de recepționare a cererii, în formă scrisă, care va conține următoarele date:
    a) denumirea și datele de contact ale emitentului care a recepționat cererea;
    b) data și ora recepționării cererii;
    c) numărul de ordine al cererii;
    d) numele/prenumele, funcția și semnătura persoanei responsabile a emitentului care a recepționat cererea;
    2) ordinul de plată, care va indica, după caz, plata pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire/desființare.
    17. La recepționarea cererii remise prin expediere poștală sau telegrafică, emitentul este obligat să expedieze solicitantului certificatul de recepționare și ordinul de plată, conform pct.16, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării.
    18. La recepționarea cererii în birourile (oficiile) specializate ale emitentului sau a cererii depuse prin expediere poștală sau telegrafică, persoana responsabilă a emitentului este obligată să introducă în SIA GEAP următoarele informații:
    1) datele incluse de solicitant în cererea prezentată emitentului;
    2) actele anexate la cererea prezentată emitentului.
    19. La recepționarea cererii prin intermediul SIA GEAP, acest sistem va emite solicitantului:
    1) certificat de recepționare a cererii, care va conține următoarele date:
    a) denumirea și datele de contact ale emitentului căruia i-a fost adresată cererea;
    b) data și ora introducerii cererii în SIA GEAP;
    c) numărul de ordine al cererii;
    d) lista actelor anexate la cerere;
    2) ordinul de plată, care va indica, după caz, plata pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire/desființare.
    20. Solicitarea de către emitent sau entitatea de avizare a altor documente decît cele prevăzute de prezentul Regulament nu se admite.
Secțiunea a 3-a. Refuzul de recepționare a cererii
    21. Emitentul refuză recepționarea cererii, dacă intervine cel puțin una din următoarele condiții:
    1) cererea nu corespunde cerințelor stabilite de prezentul Regulament și modelului anexat la prezentul Regulament;
    2) la cerere nu sînt anexate actele stabilite, după caz, de prezentul Regulament;
    3) cererea este depusă de o persoană care nu deține împuternicirile necesare conform pct.14.
    22. La depunerea cererii în birourile (oficiile) specializate ale emitentului, în cazurile stabilite la pct.21, emitentul va refuza recepționarea cererii în momentul depunerii acesteia de către solicitant.
    23. La depunerea cererii online sau prin expediere poștală sau telegrafică, în cazurile stabilite la pct.21, emitentul va refuza recepționarea cererii în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data introducerii cererii în SIA GEAP.
    24. În cazul refuzului de recepționare a cererii, emitentul este obligat să elibereze solicitantului certificat privind refuzul de recepționare a cererii, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:
    1) motivele refuzului de recepționare a cererii și temeiul legal;
    2) numele, prenumele și funcția persoanei responsabile a emitentului care a refuzat recepționarea cererii.
Secțiunea a 4-a. Refuzul de emitere a actului
    25. Emitentul refuză emiterea actului solicitat (certificatul de urbanism/de proiectare, autorizația de construire/desființare) în cazurile stabilite, după caz, la pct.62, 73 sau 86.
    26. În cazul refuzului de emitere a actului solicitat, emitentul este obligat să elibereze solicitantului certificat privind refuzul de emitere a actului, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:
    1) motivele refuzului de emitere a actului și temeiul legal;
    2) numele, prenumele și funcția persoanei responsabile a emitentului care a refuzat emiterea actului.
    27. Certificatul privind refuzul eliberării actului se emite în formă scrisă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției condiției în temeiul căreia emitentul refuză eliberarea actului.
Secțiunea a 5-a. Emiterea avizelor de către entitățile de avizare
    28. Entitatea de avizare efectuează avizarea cererii și documentației depuse de solicitant, și emit avizele respective potrivit principiului ghișeului unic, prin intermediul SIA GEAP sau prin interacțiunea directă între emitent și entitatea de avizare, în condițiile stabilite de prezentul Regulament.
    29. Entitatea de avizare va emite, după caz:
    1) avizul pozitiv, care, după caz, va conține cerințele față de documentația de proiect; sau
    2) avizul negativ, care va conține motivele emiterii avizului negativ și temeiul legal.
    30. În cazul în care avizul nu este emis în termenul stabilit de prezentul Regulament, se consideră că entitatea de avizare respectivă a emis aviz pozitiv, potrivit principiului aprobării tacite.
Secțiunea a 6-a. Aplicarea principiului aprobării tacite
    31. În cazul în care entitatea de avizare nu emite avizul respectiv sau dacă emitentul nu emite autorizația de construire/desființare în termenul stabilit, după caz, de pct.47, 53, 64, 70 sau 88 din prezentul Regulament, se consideră că actul în cauză a fost emis, potrivit principiului aprobării tacite, conform art.11 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
    32. SIA GEAP va genera pe numele solicitantului și va introduce în datele sale informaționale actul necesar (după caz, avizul sau autorizația de construire), emis potrivit principiului aprobării tacite.
    33. Actul emis potrivit principiului aprobării tacite este valid și devine opozabil terților la data generării de SIA GEAP.
Secțiunea a 7-a. SIA GEAP
    34. SIA GEAP realizează următoarele funcții:
    1) înregistrarea și evidența cererilor depuse de solicitant;
    2) înregistrarea și evidența actelor și avizelor în domeniul autorizării lucrărilor de construcție (certificatul de urbanism pentru proiectare/informativ, autorizația de construire/desființare, avizele emise de organele supravegherii de stat), inclusiv a actelor și avizelor emise potrivit principiului aprobării tacite;
    3) evidența certificatelor de recepționare a cererilor, refuzul de recepționare a cererilor, refuzul de eliberare a actelor;
    4) evidența și monitorizarea procedurilor și activităților realizate de emitenți și entitățile de avizare la autorizarea lucrărilor de construcție;
    5) evidența respectării termenelor de eliberare a unui act sau executării unei proceduri ce ține de autorizarea lucrărilor de construcție, stabilite de prezentul Regulament;
    6) interacțiunea cu alte resurse informaționale de stat;
    7) accesul la informațiile cu caracter public, conform pct.35.
    35. Accesul la datele privind certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, autorizațiile de desființare și avizele emise de entitățile de avizare este gratuit și garantat pentru orice persoană.
IV. ETAPELE ȘI SUBETAPELE AUTORIZĂRII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE
    36. Autorizarea lucrărilor de construcție în cadrul ghișeului unic include următoarele etape:
    1) eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare;
    2) eliberarea autorizației de construire.
    37. Eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare include următoarele subetape:
    1) recepționarea cererii pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare;
    2) verificarea veridicității datelor din cerere și documentația anexată;
    3) avizarea cererii și documentației anexate;
    4) elaborarea și emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare.
    38. Eliberarea autorizației de construire include următoarele subetape:
    1) recepționarea cererii pentru eliberarea autorizației de construire;
    2) verificarea veridicității datelor din cerere și documentația anexată;
    3) avizarea cererii și documentației anexate;
    4) elaborarea și emiterea autorizației de construire.
    39. Eliberarea certificatului de urbanism informativ include următoarele subetape:
    1) recepționarea cererii pentru eliberarea certificatului de urbanism informativ;
    2) verificarea veridicității datelor din cerere și documentația anexată;
    3) elaborarea și emiterea certificatului de urbanism informativ.
    40. Autorizarea lucrărilor de desființare a construcțiilor include următoarele etape:
    1) recepționarea cererii pentru autorizarea lucrărilor de desființare a construcțiilor;
    2) verificarea veridicității datelor din cerere și documentația anexată;
    3) avizarea cererii și documentației anexate;
    4) elaborarea și emiterea autorizației de desființare a construcțiilor.
V. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
PENTRU PROIECTARE
Secțiunea 1. Recepționarea cererii pentru eliberarea
certificatului de urbanism pentru proiectare

    41. Pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, solicitantul prezintă emitentului cererea de eliberare a certificatului de urbanism.
    42. Solicitantul va anexa la cerere următoarele documente, în următoarele cazuri:
    1) raportul de expertiză tehnică, elaborat de un expert tehnic atestat – în cazul în care lucrările de construcție se referă la reconstruirea, restaurarea, modificarea sau consolidarea unei construcții existente;
    2) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren – în cazul în care terenul pe care urmează a fi realizate lucrări de construcție și/sau imobilul care urmează să fie supus reconstruirii (restaurării, modificării sau consolidării) aparține mai multor co-proprietari;
    3) schița de proiect avizată de arhitectul-şef al emitentului – în cazul amplasării construcției în zonă cu regim special stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului; și/sau
    4) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii – în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.
Secțiunea a 2-a. Verificarea veridicității datelor
din cerere și documentația anexată

    43. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism, emitentul va verifica veridicitatea datelor din cerere și documentația anexată, în condițiile stabilite de prezenta secțiune.
    44. Emitentul va verifica veridicitatea datelor prin intermediul SIA GEAP, în următoarele privințe:
    1) veridicitatea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul solicitantului și IDNO/IDNP se verifică prin accesarea datelor din, după caz, Registrul de stat al unităților de drept și Registrul de stat al populației;
    2) veridicitatea datelor privind terenul sau bunurile imobile prin accesarea datelor din sistemul informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile”;
    3) veridicitatea datelor privind experții tehnici atestați care au elaborat raportul de expertiză tehnică se verifică prin accesarea datelor introduse de Ministerul Economiei și Infrastructurii în SIA GEAP;
    4) veridicitatea datelor privind intervențiile la monumentele de istorie, artă şi arhitectură se verifică prin accesarea datelor din Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, introduse de Ministerul Culturii în SIA GEAP.
Secțiunea a 3-a. Avizarea cererii și documentației anexate
    45. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism, emitentul va iniția procedura de avizare a cererii și documentației anexate, în cazurile și în condițiile stabilite de prezenta secțiune.
    46. În vederea avizării cererii și documentației anexate, emitentul va executa, prin intermediul SIA GEAP sau prin interacțiunea directă între emitent și entitățile menționate mai jos, următoarele acțiuni:
    1) cererea de eliberare a certificatului de urbanism, depusă de solicitant, se remite Agenției Naționale Arheologice în vederea emiterii avizului de expertiză arheologică – în cazul lucrărilor de construcție care presupun intervenţii asupra solului;
    2) schița de proiect se remite pentru avizare Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică – în cazul amplasării construcției în zonă cu regim special stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului.
    47. Entitățile de avizare stabilite la pct.46 sînt obligate să emită avizele în mod gratuit, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism. În cazul în care avizele nu sînt remise în acest termen, se consideră că documentația a fost avizată pozitiv de către entitățile respective, potrivit principiului aprobării tacite.
    48. Avizele emise de entitățile de avizare stabilite la pct.46 vor stabili, după caz:
    1) cerințe față de documentația de proiect care urmează să fie elaborată de solicitant; și/sau
    2) cerințe față de lucrările de construcție care urmează să fie executate de solicitant.
Secțiunea a 4-a. Elaborarea certificatului de urbanism pentru
proiectare în temeiul documentației de urbanism și amenajare
a teritoriului

    49. În cazul în care localitatea emitentă dispune de documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului, certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în temeiul acesteia.
    50. În cazul stabilit la pct.49 certificatul de urbanism se elaborează de emitent și se emite solicitantului în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism.
Secțiunea a 5-a. Elaborarea certificatului de urbanism pentru
proiectare în lipsa documentației de urbanism și amenajare
a teritoriului

    51. În cazul în care localitatea nu dispune de documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului, emitentul este obligat, în următoarea consecutivitate:
    1) să elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare;
    2) să avizeze, conform pct.52, schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare;
    3) să elaboreze certificatul de urbanism pentru proiectare în temeiul schemei de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor, după obținerea avizelor.
    52. Schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare, elaborată de emitent în vederea elaborării certificatului de urbanism, se remite pentru avizare, prin intermediul SIA GEAP sau prin interacțiunea directă între emitent și entitățile respective, următoarelor entități de avizare:
    1) Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică, conform competenței;
    2) subdiviziunii teritoriale a Inspectoratului Ecologic de Stat;
    3) subdiviziunii teritoriale a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale;
    4) INCP „URBANPROIECT” – în cazul în care lucrările de construcție urmează a fi efectuate în orice localitate, cu excepția municipiului Chișinău;
    5) IMP „Chișinăuproiect” – în cazul în care lucrările de construcție urmează a fi efectuate în municipiul Chișinău.
    53. Entitățile stabilite la pct.52 sînt obligate să emită emitentului avize la schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare gratuit, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care emitentul a remis spre avizare schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare.
    54. Avizele emise de entitățile de avizare prevăzute în pct.52 vor stabili:
    1) cerințe față de documentația de proiect care urmează să fie elaborată de solicitant; și/sau
    2) cerințe față de lucrările de construcție care urmează să fie executate de solicitant.
    55. În cazul în care avizul nu este remis în termenul stabilit la pct.53, se consideră că documentația a fost avizată pozitiv de către entitățile respective, potrivit principiului aprobării tacite, și că sînt întrunite următoarele condiții:
    1) entitatea respectivă nu are obiecții față de schema de amplasare;
    2) autoritatea respectivă nu stabilește cerințe specifice față de documentația de proiect și lucrările de construcție care urmează să fie executate de solicitant.
    56. În temeiul schemei de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare, avizată de entitățile de avizare stabilite la pct.52, emitentul elaborează și emite solicitantului certificatul de urbanism în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism.
Secțiunea a 6-a. Conținutul certificatului de urbanism
și documentația anexată

    57. Certificatul de urbanism pentru proiectare va conține prescripțiile și elementele stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.
    58. Emitentul va anexa la certificatul de urbanism emis solicitantului:
    1) avizul Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică – în cazul amplasării construcției în zonă cu regim special stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului;
    2) avizul de expertiză arheologică, emis de Agenția Națională Arheologică – în cazul în care lucrările de construcție se vor efectua pe teren cu patrimoniu arheologic.
    59. În cazul în care certificatul de urbanism este elaborat în lipsa documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, conform prevederilor pct.51-56, emitentul va anexa la certificatul de urbanism emis solicitantului:
    1) schema de amplasare emisă de emitent;
    2) avizele emise de entitățile de avizare stabilite la pct.52 sau confirmare scrisă precum că avizele au fost emise potrivit principiului aprobării tacite.
    60. În cazul în care la momentul depunerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism emitentul depune cerere de eliberare a planului de trasare a rețelelor, emitentul va anexa la certificatul de urbanism emis solicitantului planul de trasare a rețelelor.
    61. În cazul acordării terenului proprietate publică de către autoritățile publice locale, emitentul va anexa la certificatul de urbanism avizul de acordare a terenului pentru amplasarea, proiectarea obiectelor ca rezultat al participării în comisii la alegerea loturilor, eliberat de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat.
Secțiunea a 7-a. Refuzul de emitere a certificatului de urbanism
    62. Emitentul refuză emiterea certificatului de urbanism, dacă intervine cel puțin una din următoarele condiții:
    1) în urma verificărilor efectuate conform pct.44 se constată că datele incluse în cerere și/sau documentele anexate sînt eronate;
    2) lucrările de construcție preconizate contravin legislației privind executarea lucrărilor de construcție, urbanism și amenajare a teritoriului;
    3) lucrările de construcție preconizate contravin documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului localității respective;
    4) cel puțin una din entitățile de avizare, stabilite la pct. 46 și 52 a emis aviz negativ.
 Secțiunea a 8-a. Prelungirea termenului de valabilitate
a certificatului de urbanism pentru proiectare

    63. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare, solicitantul prezintă emitentului o cerere, în modul stabilit la pct.13.
    64. Emitentul este obligat să emită gratuit un nou certificat de urbanism pentru proiectare, prelungit conform cererii solicitantului, în termen de cel mult  3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de prelungire a termenului de valabilitate a certificatului.
    65. În cazul în care emitentul nu emite un nou certificat de urbanism pentru proiectare în termenul stabilit la pct.64, se consideră că acesta a fost emis potrivit principiului aprobării tacite.
VI. ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
Secțiunea 1. Recepționarea cererii pentru eliberarea
autorizației de construire

    66. Pentru eliberarea autorizației de construire, solicitantul prezintă emitentului cererea de eliberare a autorizației de construire, care va conține numărul și data eliberării certificatului de urbanism, la care se anexează:
    1) extrasul din documentația de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situație, plan trasare), fațade, soluții cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție;
    2) avizele de verificare a documentației de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistență) sau raportul unic de verificare a documentației de proiect, eliberat de verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor;
    3) contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) și proiectant.
    67. Suplimentar actelor stabilite la pct.66, solicitantul anexează la cererea de eliberare a autorizației de construire următoarele documente, în următoarele cazuri:
    1) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie – în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    2) certificatul de descărcare de sarcină arheologică – în cazul în care, conform avizului de expertiză arheologică, executarea lucrărilor de construcție poate fi efectuată doar după descărcarea de sarcină arheologică, în condițiile stabilite la art.6 alin.(2) şi (3) din Legea nr.218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic.
Secțiunea a 2-a. Verificarea veridicității datelor din cerere
și documentația anexată

    68. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a autorizației de construire, emitentul va verifica veridicitatea datelor din cerere și documentația anexată, în condițiile stabilite de prezenta secțiune.
    69. Emitentul va verifica veridicitatea datelor, prin intermediul SIA GEAP, în următoarele privințe:
    1) veridicitatea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul solicitantului și IDNO/IDNP se verifică prin accesarea datelor din, după caz, Registrul de stat al unităților de drept și Registrul de stat al populației;
    2) veridicitatea datelor privind terenul sau bunurile imobile se verifică prin accesarea datelor din sistemul informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile”;
    3) veridicitatea datelor privind verificatorii tehnici atestați din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor, care au verificat documentația de proiect se verifică prin accesarea datelor introduse de Ministerul Economiei și Infrastructurii în SIA GEAP;
    4) veridicitatea datelor privind intervenţiile la monumentele de istorie, artă şi arhitectură se verifică prin accesarea datelor din Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat al cărui posesor este Ministerul Culturii.
Secțiunea a 3-a. Elaborarea și emiterea autorizației
de construire

    70. Emitentul elaborează și emite autorizația de construire în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de emitere a autorizației de construire de către solicitant.
    71. În cazul în care emitentul nu a emis autorizația de construire în termenul stabilit la pct.70 și nu a informat în scris solicitantul despre refuz, autorizația de construire se consideră eliberată, potrivit principiului aprobării tacite. În acest caz, emitentul este obligat să elibereze solicitantului autorizația de construire, la momentul cererii acestuia.
    72. Informația privind emiterea autorizației de construire se transmite pentru informare Agenției pentru Supraveghere Tehnică, prin intermediul SIA GEAP sau prin interacțiunea directă între emitent și Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
Secțiunea a 4-a. Refuzul de emitere a autorizației
de construire

    73. Emitentul refuză emiterea autorizației de construire, dacă intervine cel puțin una din următoarele condiții:
    1) în urma verificărilor efectuate conform pct.69, se constată că datele incluse în cerere și/sau documentele anexate sînt eronate;
    2) extrasul din documentația de proiect contravine legislației privind executarea lucrărilor de construcție, urbanism și amenajare a teritoriului;
    3) extrasul din documentația de proiect contravine documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului localității respective.
VII. ELIBERAREA CERTIFICATULUI
DE URBANISM INFORMATIV
Secțiunea 1. Recepționarea cererii de eliberare
a certificatului de urbanism informativ

    74. Pentru eliberarea certificatului de urbanism informativ, solicitantul prezintă emitentului cererea de eliberare a certificatului de urbanism.
    75. În caz de litigii patrimoniale ce țin de terenul/imobilul în privința cărora se solicită certificatul de urbanism informativ, emitentul este în drept să solicite documente ce țin de litigiul în cauză (decizia/încheierea instanței de judecată).
Secțiunea a 2-a. Verificarea veridicității datelor
din cerere și documentația anexată

    76. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, emitentul va verifica veridicitatea datelor din cerere și documentația anexată, în condițiile stabilite de prezenta secțiune.
    77. Emitentul va verifica, prin intermediul SIA GEAP, veridicitatea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul solicitantului și IDNO/IDNP prin accesarea datelor din, după caz, Registrul de stat al unităților de drept și Registrul de stat al populației.
    78. Emitentul respinge cererea de eliberare a certificatului de urbanism informativ, în cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prezentei secțiuni, se constată că datele incluse în cerere și documentele anexate nu sînt veridice.
Secțiunea a 3-a. Elaborarea și conținutul certificatului
de urbanism informativ

    79. Certificatul de urbanism informativ se elaborează în baza documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului de către emitent.
    80. Certificatul de urbanism informativ se elaborează și se eliberează în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii și este valabil 6 luni.
    81. Certificatul de urbanism informativ va conține elementele stabilite la art.9 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.
VIII. ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE
Secțiunea 1. Recepționarea cererii de eliberare
a autorizaţiei de desființare

    82. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, solicitantul prezintă emitentului cererea de eliberare a autorizaţiei de desființare.
    83. Solicitantul va anexa la cerere următoarele documente:
    1) raportul de expertiză tehnică de desființare parțială a imobilului, elaborat de un expert tehnic atestat – în cazul desființării parțiale a imobilului;
    2) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren – în cazul în care terenul pe care urmează a fi realizate lucrări de construcție și/sau imobilul care urmează să fie supus reconstruirii (restaurării, modificării sau consolidării) aparține mai multor coproprietari;
    3) avizul pozitiv al Ministerului Culturii – în cazul efectuării unor lucrări de desființare în cadrul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    4) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desființare – în toate cazurile.
Secțiunea a 2-a. Verificarea veridicității datelor
din cerere și documentația anexată

    84. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, emitentul va verifica veridicitatea datelor din cerere și documentația anexată, în condițiile stabilite de prezenta secțiune.
    85. Emitentul va verifica veridicitatea datelor prin intermediul SIA GEAP, în următoarele privințe:
    1) veridicitatea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul solicitantului și IDNO/IDNP se verifică prin accesarea datelor din, după caz, Registrul de stat al unităților de drept și Registrul de stat al populației;
    2) veridicitatea datelor privind terenul sau bunurile imobile se verifică prin accesarea datelor din sistemul informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile”;
    3) veridicitatea datelor privind experții tehnici atestați care au elaborat raportul de expertiză tehnică se verifică prin accesarea datelor introduse de Ministerul Economiei și Infrastructurii în SIA GEAP;
    4) veridicitatea datelor privind intervenţiile la monumentele de istorie, artă şi arhitectură se verifică prin accesarea datelor din Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, introduse de Ministerul Culturii în SIA GEAP.
    86. Emitentul refuză emiterea autorizației de desființare, în cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prezentei secțiuni, se constată că datele incluse în cerere și documentele anexate nu sînt veridice.
Secțiunea a 3-a. Eliberarea și conținutul autorizației de desființare
    87. Autorizația de desființare se elaborează în baza cererii și documentației anexate depuse de solicitant.
    88. Autorizația de desființare se eliberează de emitent în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de desființare de către solicitant.
    89. Autorizația de desființare este valabilă 6 luni. La cererea solicitantului, autorizația de desființare este prelungită de emitent o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.
    90. Autorizația de desființare va conține datele stabilite la art.18 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.
IX. OBLIGAȚIILE ENTITĂȚILOR PARTICIPANTE LA
AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE
    91. Emitentul este obligat:
    1) să introducă în SIA GEAP date privind lipsa sau existența documentației de urbanism și amenajare a teritoriului pentru localitatea sa;
    2) să introducă în SIA GEAP date privind teritoriul (terenul) cu regim special pentru localitatea sa;
    3) să publice și să asigure accesul gratuit al solicitanților la documentația de urbanism și amenajare a teritoriului;
    4) să introducă în SIA GEAP datele privind actele în domeniul autorizării lucrărilor de construcție (certificatul de urbanism pentru proiectare, autorizația de construire, certificatul de urbanism informativ, autorizația de desființare);
    5) să introducă în SIA GEAP datele privind certificatele de recepționare a cererilor, refuzul de recepționare a cererilor, refuzul de eliberare a actelor.
    92. Entitățile de avizare sînt obligate:
    1) să asigure interacțiunea cu SIA GEAP;
    2) să emită avizele în modul și termenele stabilite de prezentul Regulament prin intermediul SIA GEAP;
    3) să introducă în SIA GEAP datele privind avizele emise în vederea autorizării lucrărilor de construcții sau refuzul de emitere a acestora.
X. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    93. Prevederilor prezentului Regulament referitoare la SIA GEAP se aplică odată cu crearea și punerea în funcțiune a acestuia.
    94. Pînă la crearea și punerea în funcțiune a SIA GEAP, documentele și avizele care, conform prezentului Regulament, urmează a fi remise și emise prin intermediul SIA GEAP, se remit și recepționează prin interacțiunea directă între părțile implicate.
    95. Pînă la crearea și punerea în funcțiune a SIA GEAP, solicitantul prezintă concomitent cu cererea ce ține de autorizarea lucrărilor de construcție, suplimentar actelor stabilite de prezentul Regulament, buletinul de identitate – în cazul persoanei fizice, iar actul care confirmă înregistrarea de stat a entității – în cazul persoanei juridice.

    anexa

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1469
din 30 decembrie 2016

Modificările și completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art.349), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) punctul 8:
    în prima propoziție, după cuvîntul „acestora” se introduc cuvintele „altele decît cele stabilite în pct.9”;
    în propoziția a doua, textul „ , reprezentantul administrației publice locale în teritoriul căreia este situată construcția, specialişti notorii din domeniul vizat” se substituie cu textul „și specialiști cu activități în construcție, atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „La recepția construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale investitorii sînt obligați să includă în comisiile de recepție și reprezentantul administrației publice locale, solicitat de investitor în scris, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de ziua stabilită pentru recepție.”;
    2) la punctul 9 prima propoziție, textul „proprietar și reprezentantul administrației publice locale (modelul procesului-verbal de recepție pentru ele va fi cel reprezentat în anexa nr.3 la prezentul Regulament)” se substituie cu textul „cel puțin 2 persoane, inclusiv investitorul sau reprezentantul acestuia și un specialist cu activități în construcție, atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009”;
    3) punctele 13 şi 14 vor avea următorul cuprins:
    „13. În cazul recepției construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale, investitorul obține și prezintă comisiei de recepție avizul sanitar emis de Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică.
    14. La recepția construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale, investitorii sînt obligați să includă în comisiile de recepție cîte o persoană desemnată de:
    1) Centrul Național de Sănătate Publică;
    2) Inspectoratul Ecologic de Stat;
    3) Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.
    Investitorul va solicita desemnarea persoanelor de la autoritățile în cauză cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de ziua stabilită pentru recepție.”;
    4) punctul 15 se abrogă;
    5) la punctul 47, subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) oficiului cadastral teritorial, pentru înregistrarea de stat a bunului imobil recepţionat.”;
    6) în anexa nr.1 la Regulament, punctul 9 se abrogă;
    7) în anexa nr.2 la Regulament, punctul 8 se abrogă;
    8) în anexele nr.3 și nr.4 la Regulament, sintagma „Reprezentant al administrației publice locale:” și „Arhitect-șef” se exclud;
    2. Regulamentul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 10, litera k) se completează în final cu cuvintele „ , în cazul recepției construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale”;
    2) la punctul 11 compartimentul „La executarea construcțiilor și lucrărilor de construcții-montaj”, litera k) se completează în final cu cuvintele „ , în cazul recepției construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale”;
    3) la capitolul III litera d), cuvintele „în conformitate cu prevederile legale” se substituie cu cuvintele „în cazul recepției construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale”.
    3. Regulamentul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.455), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Autorizarea sanitară a produselor cu un impact potenţial asupra sănătăţii, autorizarea sanitară a obiectivelor și avizarea sanitară în domeniul lucrărilor de construcție se efectuează, respectiv, în conformitate cu anexele nr.1, nr.2 și nr.3 la prezentul Regulament.”;
    2) anexa nr.2 la Regulament:
    la punctul 5 litera a), cuvintele „ noi construite, reconstruite,” se exclud;
    la punctul 6, cuvintele „nou construite, reconstruite”, se exclud;
    la punctul 7, cuvintele „noi construite, reconstruite,”, „în construcţie, reconstrucţie,”, „alocarea terenurilor pentru construcţie, expertiza sanitară a documentelor de proiectare, supravegherea obiectivelor în construcţie/reconstrucţie, recepţia obiectelor în exploatare,” se exclud;
    3) se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 3
la Regulamentul Serviciului de
Supraveghere de Stat a Sănătății Publice

INSTRUCȚIUNE
privind condițiile și procedura de avizare sanitară
 în domeniul lucrărilor de construcție

I. PREVEDERI GENERALE
    1. Prevederile prezentei anexe se aplică de subdiviziunile responsabile ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice în vederea avizării sanitare în domeniul lucrărilor de construcție.
    2. În sensul prezentei anexe, se aplică definițiile prevăzute de Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și Regulamentul cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție.
II. CONDIȚIILE GENERALE DE AVIZARE SANITARĂ
    3. În domeniul activităților de construcții, sînt supuse avizării sanitare:
    1) atribuirea terenurilor pentru construcții/reconstrucții, conform pct.5-12;
    2) schița de proiect la amplasarea construcției în zonă cu regim special, stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului localității în cauză, conform pct.13-17;
    3) recepția finală a obiectivelor construite/reconstruite, conform pct.18 și 19.
    4. Avizul sanitar se emite de Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică în privința lucrărilor de construcții efectuate pe teritoriul de competență a acesteia.
III. AVIZAREA SANITARĂ A ATRIBUIRII TERENURILOR
PENTRU CONSTRUCȚII/RECONSTRUCȚII

Secțiunea 1. Avizarea sanitară a documentației de urbanism
și de amenajare a teritoriului

    5. Avizarea sanitară a atribuirii terenurilor pentru construcții/reconstrucții se efectuează de către Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică prin avizarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru localitatea în cauză.
    6. În vederea avizării sanitare, autoritatea administrației publice locale prezintă Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului. Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică este obligat să efectueze avizarea sanitară a documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data prezentării acesteia de către autoritatea administrației publice locale.
    7. Nu este necesară avizarea sanitară, în mod individual, a terenurilor pentru construcții/reconstrucții în cazul în care localitatea în cauză dispune de documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului, avizate sanitar conform pct.5 și 6.
Secțiunea a 2-a. Avizarea sanitară în lipsa documentației
de urbanism și de amenajare a teritoriului

    8. În cazul în care localitatea nu dispune de documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului, avizarea sanitară a atribuirii terenurilor pentru construcții/reconstrucții se efectuează individual pentru fiecare teren pe care urmează a fi efectuate lucrări de construcții/reconstrucții.
    9. În cazul stabilit la pct.8, avizarea sanitară se efectuează prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) sau prin interacțiunea directă între autoritatea publică locală și Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică, conform Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție. Avizarea sanitară se efectuează la etapa elaborării, de către autoritatea administrației publice locale, a certificatului de urbanism pentru proiectare.
    10. În vederea avizării sanitare în cazul stabilit la pct.8, autoritatea administrației publice locale remite Centrului Național de Sănătate Publică/centrului teritorial de sănătate publică, prin interacțiune directă sau prin intermediul SIA GEAP, schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare.
    11. Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică este obligat să efectueze avizarea sanitară a schemei de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare în mod gratuit, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care autoritatea administrației publice locale a remis spre avizare schema de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare.
    12. În cazul în care Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică nu efectuează avizarea sanitară a schemei de amplasare a imobilului/terenului și a rețelelor edilitare în termenul stabilit la pct.11 se consideră că documentația a fost avizată pozitiv, potrivit principiului aprobării tacite.
IV. AVIZAREA SANITARĂ A SCHIȚEI DE PROIECT
    13. Avizarea sanitară a schiței de proiect se efectuează doar în cazul amplasării construcției în zonă cu regim special, stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului localității în cauză.
    14. Avizarea sanitară a schiței de proiect se efectuează la etapa elaborării, de către autoritatea administrației publice locale, a certificatului de urbanism pentru proiectare prin intermediul SIA GEAP sau prin interacțiunea directă între autoritatea publică locală și Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică, conform Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție.
    15. În vederea avizării sanitare, autoritatea administrației publice locale remite, prin interacțiune directă sau prin intermediul SIA GEAP, schița de proiect către Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică.
    16. Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică este obligat să efectueze avizarea sanitară a schiței de proiect în mod gratuit, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care autoritatea administrației publice locale a remis spre avizare schița de proiect.
    17. În cazul în care Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică nu efectuează avizarea sanitară a documentației de proiect în termenul stabilit la pct.16, se consideră că documentația a fost avizată pozitiv, potrivit principiului aprobării tacite.
V. AVIZAREA SANITARĂ A RECEPȚIEI FINALE
A OBIECTIVELOR CONSTRUITE/RECONSTRUITE
    18. Avizarea sanitară a recepției finale a obiectivelor construite/reconstruite este obligatorie în cazul recepției construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale.
    19. Avizarea sanitară a recepției finale a obiectivelor construite/reconstruite se emite de Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică în mod gratuit, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de solicitant.
VI. REFUZUL ELIBERĂRII AVIZĂRII SANITARE
    20. Nu se eliberează avizare sanitară în cazul în care, după caz, atribuirea terenurilor pentru construcții/reconstrucții, proiectele de construcții/reconstrucții sau recepția finală a obiectivelor construite/reconstruite nu corespund legislației sanitare.
    21. În cazul refuzului de eliberare a avizării sanitare, Centrul Național de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică va remite solicitantului o prescripție sanitară, în care va fi indicat motivul refuzului, prevederile legislației sanitare care sînt încălcate și temeiul legal al acestora.”

    anexa nr.3