HGM100/2017
ID intern unic:  369210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 100
din  24.02.2017
privind reorganizarea Întreprinderii de Stat
„Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 158
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474


    NOTĂ:
    în tot textul hotărîrii, în denumirea Instituţiei publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”, cuvintele „și Securității Cibernetice” se exclud prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474


    În temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, art. 27 lit. f) şi art. 32 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza art. 14 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează, prin transformare, Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” în Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”.
    2. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va exercita funcţia de fondator al Instituţiei publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”.
    3. Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”.
    4. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” se transmite în gestiunea Instituţiei publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”.
    5. Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” este o instituţie publică cu autonomie financiară, a cărei finanţare se efectuează din contul mijloacelor băneşti obţinute din serviciile prestate. Veniturile acumulate din tarifele percepute pentru prestarea serviciilor, care nu vor constitui bugetul anual al instituției, se transferă la bugetul de stat. Mijloacele neutilizate din bugetul anual al Instituţiei publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” în anul financiar curent se vor transfera în bugetul instituţiei pentru anul următor.
    6. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    7. Statutul, structura şi efectivul-limită ale Instituţiei publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” se aprobă de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    8. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va desemna persoana abilitată cu dreptul de a întreprinde toate acţiunile necesare pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” şi pentru înregistrarea de stat a Instituţiei publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 8 august 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicațiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1046) se modifică şi se completează după cum urmează:
    anexa nr.3 se completează cu poziţia: „Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţilor Radio”;
    la anexa nr.4, poziţia „Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” se exclude.
    10. Anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 10 cu următorul cuprins:
    „10. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
    Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”.
    11. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Nr. 100. Chişinău, 24 februarie 2017.