HGC104/2017
ID intern unic:  369214
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 104
din  27.02.2017
pentru modificarea și completarea Instrucţiunii privind modul
de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin
Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 162
    În temeiul art.22 alin.(2) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.41l-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările și completările ulterioare, și art.8 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art. 773), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2005, nr.77-79, art.529), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1)  punctul 10:
    a) la alineatul al doilea, textul „După expirarea a 120 zile calendaristice” se substituie cu textul „La a 120-a zi calendaristică”;
    b) alineatul al treilea va avea următorul cuprins:
    „Începînd cu a 120-a zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, concediul medical se prelungeşte, în temeiul avizului Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, pe un termen de cel mult 60 zile calendaristice, indiferent dacă concediul medical a fost acordat primar sau în continuare.”;
    c) la alineatul al patrulea, textul „După expirarea a 180 zile calendaristice” se substituie cu textul „La a 180-a zi calendaristică”;
    d) la alineatul al şaselea, textul „după expirarea a 180 zile calendaristice” se substituie cu textul „la a 180-a zi calendaristică pentru cel mult 185 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare”;
    2) la punctul 25, cifra „16” se substituie cu cifra „18”;
    3) la punctul 26, alineatul  al doilea se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „În astfel de cazuri, după semnarea de către persoana asigurată a consimţămîntului informat, pe certificatul de concediu medical se va efectua notificarea „toată perioada”, confirmată prin ştampila instituţiei.”;
    4) la punctele 29 şi 30, cifra „16” se substituie cu cifra „18”;
    5)  la punctul 42:
    a) alineatul al doilea:
    în prima propoziție, după cuvîntul „complicate” se introduce textul „ , inclusiv în cazul naşterilor premature în termen de 30-37 săptămîni de gestaţie,”;
     în a doua propoziție,  după cuvîntul „eliberat” se introduc cuvintele „de către medicul de familie”;
    b)  după alineatul patru se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În cazul sarcinii cu doi şi mai mulţi feţi nu se eliberează un certificat suplimentar pentru concediu de maternitate cu durata de 14 zile.”;
    c) în alineatul al cincilea, textul „sau 182 zile pentru sarcina cu 3 şi mai mult” se substituie cu textul: „ , iar în cazul sarcinii cu 3 şi mai mulţi feţi, se va indica data cînd a fost constatat termenul de 24 săptămîni de sarcină, de la care se vor calcula 182 zile calendaristice”;
    6) la punctul 44, în propoziţia a doua:
    a) după cuvintele „se eliberează” se introduc cuvintele „din data naşterii copilului”;
    b)   se completează în final cu textul „(în cazul naşterii cu unu sau doi feţi – pe o perioadă de 140 zile calendaristice, în cazul naşterii a trei şi mai mulţi feţi – pe o perioadă de 182 zile calendaristice) ”;
    7)  la punctul 45:
    după cuvintele „suportat naşteri” se introduce cuvîntul „monofetale”;
    după cuvîntul „complicaţii”, cuvintele „sau naşteri multipare” se exclud;
    după cuvintele „naşterii complicate”, cuvintele „sau multipare” se exclud;
    8)  la punctul 55 alineatul al doilea, cuvîntul „ştampilă” se substituie cu cuvintele „ştampila instituţiei medico-sanitare”.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda Glavan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Stela Grigoraş

    Nr. 104. Chişinău, 27 februarie 2017.