HGC135/2017
ID intern unic:  369437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 135
din  09.03.2017
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 203
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art. 431), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare:
    a) la punctul 14, alineatul al treilea se abrogă;
    b) se completează cu punctul 142 cu următorul cuprins:
     „142. Personalul unității bugetare, inclusiv conducătorul unității, poate beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor,  sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv.
    Cuantumul premiului unic, în fiecare caz, nu va depăși salariul de funcție (salariul tarifar) al salariatului premiat.
    Pentru conducătorul unității bugetare, premiul unic se va stabili cu acordul organului de conducere ierarhic superior.”;
    2) anexa nr.3 se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Începînd cu 1 ianuarie 2017, salariile de funcție ale asistenților sociali din cadrul Serviciului de asistență socială comunitară se stabilesc cu aplicarea indicelui de prioritate intersectorială 1,20.”;
    3) anexa nr. 18 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.18

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 135. Chişinău, 9 martie 2017.