HGC155/2017
ID intern unic:  369454
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 155
din  15.03.2017
pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului
nr.1478 din 15 noiembrie 2002
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 219     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) în preambul, după cuvîntul „copii” se introduce textul „și în conformitate cu Legea nr. 315 din 23 decembrie 2016 privind prestațiile sociale pentru copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 19-23, art. 56)”;
    b) la punctul 2 alineatul al doilea, cifra „1,5” se substituie cu cifra „1,5/2”, iar în final se completează cu textul „ , și indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate”;
    2) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, cifra „1,5” se substituie cu cifra „1,5/2”, iar cuvîntul „adoptator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „părinte adoptiv”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 4 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate”;
    c) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului se stabilește și se plătește conform prevederilor prezentului Regulament: copiilor născuți pînă la 31 decembrie 2016 inclusiv – pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani, copiilor născuți începînd cu 1 ianuarie 2017 – pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, iar indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină – copiilor care s-au născut începînd cu 1 ianuarie 2017”;
    d) la punctul 5, textul  „și 2” se substituie cu textul  „ , nr.2 și nr.21”;
    e) la punctul 6, textul „indemnizaţiilor unice şi al indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului” se substituie cu textul „indemnizaţiilor unice la nașterea copilului, indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului și al indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină”;
    f) punctul 7:
    la subpunctul 5), după cuvîntul „respectiv” se introduc cuvintele „a emiterii dispoziției”, iar după cuvintele „la data adoptării hotărîrii” se introduce textul „/emiterii dispoziției”;
    la subpunctul 81), după textul „creșterea/îngrijirea copilului” se introduce textul „și/sau de indemnizație lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină”;
    subpunctul 10) va avea următorul cuprins:
    „10) dacă, potrivit legislaţiei în vigoare, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului și/sau indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină a fost acordată unei persoane, altă persoană, în cazul unuia şi aceluiaşi copil, nu poate beneficia pentru aceeaşi perioadă de indemnizaţiile respective”;
    g) se completează cu subpunctele 11)-13) cu următorul cuprins:
    „11) indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină se stabilește:
    a) în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puțin 2 copii vii;
    b) de la data nașterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinți, atît persoanelor asigurate, cît și persoanelor neasigurate;
    c) în cazul adopției sau instituirii tutelei asupra copiilor gemeni sau mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină de la data adoptării hotărîrii privind încuviințarea adopției, respectiv de la data emiterii dispoziției privind instituirea tutelei;
    d) pentru fiecare copil născut viu;
    e) copiii au fost înregistrați la oficiul stării civile;
    f) indiferent dacă persoana care solicită indemnizația desfășoară activitatea de muncă;
    g) cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la data nașterii copiilor.
    În cazul în care indemnizația respectivă a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării, cu condiția că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data nașterii copiilor;
    h) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămîne un singur copil dintre copiii gemeni sau copiii născuți dintr-o singură sarcină, în baza certificatului/certificatelor de deces, pe perioada de viață a copilului/ copiilor decedat/decedați, cu condiția adresării în termenul prevăzut la lit. g);
    i) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămîn cel puțin doi copii dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, pentru copiii rămași vii, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul subpunct, iar copilului/copiilor decedați – în baza certificatului/certificatelor de deces, pe perioada de viață a copilului/copiilor decedat/decedați, cu condiția adresării în termenul prevăzut la lit. g);
    12)  plata indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină încetează:
    a) în cazul decesului copilului, pentru copilul decedat;
    b) în cazul în care, în urma decesului copilului/copiilor, în familie rămîne unul dintre copiii gemeni sau dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, care au beneficiat de dreptul la indemnizația respectivă;
    c) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămîn cel puțin doi copii dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, pentru copilul/copiii decedați;
    d) în cazul decăderii beneficiarului din drepturile părintești sau al plasamentului copiilor într-un serviciu social, care le asigură întreținerea deplină din partea statutului;
    13) plata indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină se păstrează chiar dacă beneficiarul desfășoară activitate de muncă”;
    h) la punctul 71 alineatul al treilea, textul „şi indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului” se substituie cu textul „ , indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului și indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină”;
    i) la punctul 9, textul „şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului” se substituie cu textul „indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului și indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină”;
    j) la punctul 91, textul „şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului” se substituie cu textul „ , a indemnizaţiei lunare pentru creşterea/ îngrijirea copilului și indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai a mulți copii născuți dintr-o singură sarcină”;
    3) anexa nr. 1 la Regulament se completează în final cu următoarele poziţii:
 

„Cuantum egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii copilului

2017
5300
5300”;

    4) se completează cu anexa nr. 21 cu următorul cuprins:
Anexa nr. 21

Cuantumul indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă

la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți
dintr-o singură
sarcină


Anul
Cuantumul
2017

50% din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, prevăzută pentru persoanele neasigurate, la data nașterii copilului

270 lei”;

    5) anexa nr. 4 se completează în final cu următorul formular:

    raport

    6) anexa nr. 5 se completează în final cu următorul formular:

    raport

    2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2017.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 155. Chişinău, 15 martie 2017.