OMCC38/2017
ID intern unic:  369462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL CULTURII
ORDIN Nr. 38
din  10.02.2017
cu privire la Regulamentul de organizare
și funcționare a Comisiei Naționale Arheologice
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 546
    În temeiul prevederilor Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic şi în scopul perfectării mecanismelor de protejare și cercetare a patrimoniului arheologic național,
ORDON:
    1. Se aprobă în redacție nouă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale Arheologice (se anexează).
    2. Se abrogă dispoziția referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale Arheologice stipulată în pct. 1 din Ordinul nr. 215 din 01.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentelor Consiliilor.
    3. Se pune în sarcina Direcţiei patrimoniu cultural (dl Sergius Ciocanu) realizarea procedurilor pentru publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dlui Gheorghe Postică, viceministru.

    MINISTRUL CULTURII                                     Monica BABUC


    Nr. 38. Chişinău, 10 februarie 2017.


Anexă
la Ordinul ministrului culturii
al Republicii Moldova
nr. 38 din 10 februarie 2017

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologice
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010.
    2. Comisia Naţională Arheologică a Republicii Moldova (denumită în continuare Comisia) este un organism care reprezintă autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul protejării patrimoniului arheologic şi activează pe lîngă Ministerul Culturii.
    3. Comisia elaborează şi propune Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic.
    4. În activitatea sa Comisia se conduce de Constituţie, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele şi convenţiile internaţionale din domeniul protejării patrimoniului cultural la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
    5. Funcţionarea Comisiei este asigurată de Ministerul Culturii, în condiţiile legii.
    6. În adoptarea deciziilor care țin de competenţa Comisiei, independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor acesteia este garantată.
II. Componenţa Comisiei
    7. Comisia este formată din specialişti în domeniul arheologiei care îşi desfăşoară activitatea în instituții de profil arheologic (universităţi, institute academice, muzee, alte instituții și asociații de profil arheologic).
    8. Comisia este constituită din 13 membri şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului arheologic naţional și în baza prezentului Regulament.
    9. Componenţa nominală a Comisiei este aprobată prin ordinul ministrului culturii, din cercetători cu experienţă, care dispun de gradul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat şi sunt atestaţi în calitate de arheologi-experţi.
    10. Membrii Comisiei au un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
    11. Propunerile pentru formarea Comisiei sunt făcute de către instituțiile de profil arheologic: universități, instituții academice, muzee, instituții și asociații de profil arheologic.
    12. În procesul formării Comisiei, se va ține cont de asigurarea reprezentativității tuturor instituțiilor de profil care dețin specialiști atestați în calitate de arheologi-experți.
    13. Comisia este condusă de preşedinte și vicepreședinte, numiți prin ordinul ministrului culturii pe un mandat de 5 ani, din rîndul arheologilor membri ai Comisiei, care dispun de autoritate în domeniu şi experienţă profesională de cel puțin 15 ani.
    14. Lucrările de secretariat în cadrul Comisiei sunt asigurate de către responsabilul de compartimentul arheologie din cadrul direcției de profil a Ministerului Culturii, fără drept de vot.
    15. Pierderea calităţii de membru al Comisiei poate surveni într-una din următoarele situaţii:
    a) demisie înaintată în scris ministrului culturii;
    b) absență nemotivată de la 3 şedinţe consecutive ale Comisiei;
    c) încălcare gravă a deontologiei profesionale, fapt constatat prin votul a cel puţin două treimi din membrii Comisiei.
    16. Încetarea calităţii de membru în condiţiile prevăzute la pct. 15 se dispune prin ordinul ministrului culturii, iar completarea locului vacant se face prin același ordin la propunerea Comisiei.
III. Atribuţii
    17. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) elaborează recomandări privind strategiile şi politicile în domeniul evidenţei, clasării, protejării, cercetării, valorificării şi administrării patrimoniului arheologic naţional;
    b) efectuează expertiza cercetărilor arheologice de teren în Republica Moldova şi a calităţii rapoartelor arheologice;
    c) decide şi înaintează spre aprobare ministrului culturii propuneri pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de săpături arheologice pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) propune spre aprobare Ministerului Culturii normele şi metodologiile din domeniul cercetării arheologice;
    e) elaborează şi propune ministrului culturii spre aprobare acte normative privind protejarea și cercetarea siturilor arheologice;
    f) avizează metodologia de clasare a siturilor arheologice în Registrul arheologic naţional;
    g) avizează listele siturilor arheologice propuse pentru clasare;
    h) avizează metodologia elaborării şi administrării Repertoriului şi Registrului arheologic naţional;
    i) avizează actualizarea Registrului arheologic naţional;
    j) avizează şi propune spre aprobare Regulamentul privind Registrul arheologilor;
    k) efectuează atestarea specialiştilor pentru a fi înscrişi în Registrul arheologilor din Republica Moldova şi propune deciziile respective spre aprobare ministrului culturii;
    l) avizează instituirea şi delimitarea zonelor ocrotite care cuprind patrimoniul arheologic şi le propune spre aprobare ministrului culturii;
    m) propune autorităţilor publice centrale achiziţionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;
    n) reprezintă Republica Moldova în cadrul organismelor internaţionale similare de specialitate;
    o) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice moldovene pe teritoriul altor state;
    p) propune spre atestare persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, pentru executarea lucrărilor de cercetare, conservare şi restaurare a patrimoniului arheologic din Republica Moldova;
    q) avizează propuneri de editare a cărţilor poştale, calendarelor, timbrelor, materialelor video, care reproduc bunuri din patrimoniul arheologic naţional, precum şi cele de organizare a turismului în zonele cu situri arheologice.
    r) organizează Sesiunea anuală naţională de rapoarte privind cercetările arheologice pe teritoriul Republicii Moldova;
    s) examinează contestaţiile din domeniul său de competenţă;
    t) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legii.
    15. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:
    a) coordonează activitatea Comisiei;
    b) convoacă şi conduce şedinţele Comisei;
    c) reprezintă Comisia în raporturile cu alte organisme şi comisii de specialitate, autorităţi şi instituţii publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice.
    d) propune Ministerului Culturii eliberarea de autorizaţii de săpături arheologice de salvare și de cercetare arheologică preventivă pentru cazurile de urgență.
    16. Vicepreședintele Comisiei are următoarele atribuții:
    a) elaborează planuri și proiecte de decizii ale Comisei;
    b) monitorizează îndeplinirea deciziilor Comisiei;
    c) îndeplinește atribuțiile președintelui în lipsa acestuia.
    17. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:
    a) conlucrează cu președintele și vicepreședintele Comisiei;
    b) pune la dispoziţia membrilor Comisiei documentele și materiale necesare pentru ședințele de lucru;
    c) întocmeşte și duce evidența proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei;
    d) duce evidența autorizațiilor de cercetare arheologică.
IV. Funcţionarea Comisiei
    18. Comisia se întruneşte ori de cîte ori este necesar, dar nu mai puțin de două ori pe an.
    19. Ordinea de zi şi data şedinţelor Comisiei se stabilesc de către preşedinte, iar anunțarea membrilor se face de către secretar.
    20. Ședințele Comisiei se desfășoară cu o prezență de cel puțin a două treimi din membrii săi.
    21. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, iar în caz de paritate a voturilor, se aprobă opinia sprijinită de preşedintele Comisiei.
    22. În cazul în care un membru al Comisiei se află în conflict de interese cu privire la subiectul discutat, el poate participa la discuţii, dar nu va lua parte la procesul decizional referitor la acest subiect, fiind obligat să părăsească sala de şedinţă înainte de luarea hotărîrii.