HGC141/2017
ID intern unic:  369535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 141
din  10.03.2017
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 227     Data intrarii in vigoare : 24.03.2017
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepția punctului 1 din anexă, care va intra în vigoare la 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                       Andrei Galbur
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                          Octavian Calmîc
    Ministrul justiţiei                                              Vladimir Cebotari
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                     Eduard Grama

    Nr. 141. Chişinău, 10 martie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 141
din 10 martie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Cerinţele privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol, aprobate prin Hotărîrea  Guvernului nr. 713 din 12 septembrie 2013  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 205, art. 816), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) clauza de armonizare se completează în final cu următorul text: „şi Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispoziţiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate şi condiţiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 254, din 8 octombrie 2003, p.11”;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    3) în anexa nr. 3, poziţiile 8, 12, 19, 33, 38 şi 40 vor avea următorul cuprins:
„8.
Apium graveolens
97
1
70
10
97
94”;
„12.
Brassica oleracea
(conopida)
97
1
75
9
97
95”;
„19.
Cichorium intybus
(partim) (cicoare
industrială, scarola)
97
1,5
65
12
95
90”;
„33.
Petroselinum
crispum
97
1
65
10
97
95”;
„38.
Rheum rhabarbarum
97
0,5
70
13
95
90”;
„40.
Scorzonera hispanica
95
1
70
11
95
90”;

    4) se completează cu anexa nr.8 cu următorul cuprins:

    anexa nr.8

    2. Tabelul nr.2 din Cerinţele „Material semincer pentru porumb şi sorg” , aprobate  prin  Hotărîrea  Guvernului nr. 1211 din 29 octombrie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 198-200,  art. 1227), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

    tabelul nr.2

    3. Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 18 iulie 2014  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209-216, art. 653), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 4:
    la subpunctul 1) litera a), după cuvintele „a acestuia” se introduc cuvintele „după reguli de selecţie conservativă în ceea ce priveşte soiul”;
    la subpunctul 2) litera a), după cuvintele „seminţelor bază” se introduc cuvintele „dintr-un soi cunoscut”;
    la subpunctul 3):
    litera a) se completează în final cu cuvintele „dintr-un soi cunoscut”;
    se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile menţionate la lit. a)-c)”;
    la subpunctul 4):
    litera a) se completează în final cu cuvintele „dintr-un soi cunoscut”;
    se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile menţionate la lit. a)-c)”;
    2) tabelul 3 din anexa nr.3  va avea următorul cuprins:

    tabelul 3