HGC170/2017
ID intern unic:  369549
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 170
din  22.03.2017
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 983 din 22 decembrie 2012
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 240
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 „Cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățămînt superior de stat în condiții de autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270-272, art. 1057), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabilește perioada de tranziție de 5 ani financiari (2013-2017). Ministerele de resort, în perioada de tranziţie, vor distribui alocaţiile instituţiilor de învăţămînt superior din subordine pentru prestarea serviciilor educaționale în baza contractelor de achiziții publice, încheiate conform procedurilor de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.”;
    2) în punctul 21 din anexa nr. 1, textul „de 4 ani financiari (2013-2016)” se substituie cu textul „de 5 ani financiari (2013-2017)”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 170. Chişinău, 22 martie 2017.