HGM193/2017
ID intern unic:  369645
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 193
din  24.03.2017
pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la formarea continuă a adulților
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 266
    MODIFICATĂ
    HG104 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.129; în vigoare 01.03.19

    Notă:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educaţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare” prin HG104 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.129; în vigoare 01.03.19

    În vederea realizării prevederilor art. 126 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulţilor (se anexează).
    2. Ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt sau centre de formare profesională continuă asigură desfăşurarea formării continue a adulţilor în conformitate cu Regulamentul nominalizat.
    3. Furnizorii de educație a adulților vor organiza activitatea lor educațională în conformitate cu Regulamentul menționat și legislația în vigoare.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 9 noiembrie 2004 cu privire la organizarea formării profesionale continue (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art. 1424).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                    Corina Fusu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş

    Nr. 193. Chişinău, 24 martie  2017.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.193
din 24 martie 2017

REGULAMENT
cu privire la formarea continuă a adulților
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților (în continuare – Regulament) are menirea de a reglementa și a dezvolta cadrul normativ privind educația adulților în context european; dezvoltarea mecanismelor de finanțare și facilitarea dezvoltării programelor de formare continuă a adulților, cu prioritate pentru dezvoltarea competențelor-cheie: digitale, antreprenoriale, lingvistice, interculturale și alte competențe noi, solicitate de piața muncii; utilizarea competenţelor transversale; dezvoltarea competenţelor profesionale comune mai multor ocupaţii. Regulamentul are menirea de a reglementa activitatea de formare continuă a adulților în cadrul sistemului educațional și în afara lui.
    2. Formarea continuă a adulţilor include:
    1) educaţia generală a adulţilor;
    2) formarea profesională continuă a adulţilor.
    3. Formarea profesională continuă a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de formare şi specialităţi, ţinîndu-se cont de nevoile angajatorilor, de competenţele generale ale adulţilor, de cerinţele înaintate pentru funcţiile pe care aceştia le exercită şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă.
    Formarea profesională continuă a adulţilor se realizează prin programe de recalificare, calificare suplimentară, specializare, policalificare și perfecționare.
    [Pct.3 în redacția HG104 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.129; în vigoare 01.03.19]
    4. Formarea continuă a adulţilor, în contextul învățării pe tot parcursul vieții, constituie totalitatea proceselor în dezvoltare ale învăţării formale, nonformale și informale cu ajutorul cărora adulţii îşi dezvoltă capacităţile, îşi îmbogăţesc cunoştinţele şi îşi perfecţionează calificarea profesională şi tehnică sau le aplică în alt mod pentru utilitate personală şi socială. Accesul la formarea profesională a adulţilor este garantat prin drepturi egale, fără discriminări pe criterii de vîrstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă.
    5. Formarea continuă a adulţilor se bazează pe următoarele principii:
    1) asigurarea caracterului anticipativ şi a continuităţii în activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane;
    2) adaptarea programelor de formare profesională la cerinţele unei societăţi în continuă dezvoltare;
    3) pregătirea personalităţii în vederea adaptării optime la condiţiile de schimbare rapidă a sistemului de învăţămînt;
    4) mobilizarea şi valorificarea tuturor mijloacelor de informare disponibile în limitele instituţionale şi
noninstituţionale;
    5) profesionalismul.
    6. Formarea continuă a adulţilor are următoarele funcţii:
    1) favorizează dezvoltarea personalităţii;
    2) completează educaţia de bază prin educaţie recurentă sau compensatorie;
    3) crește competența profesională;
    4) orientează adulţii către un nou mod de a rezolva probleme importante;
    5) oferă o nouă şansă de a obţine o calificare;
    6) fortifică capacităţile de utilizare a beneficiilor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
    7) asigură dobîndirea competenţelor şi aptitudinilor necesare pentru exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor sociale ale fiecărui cetăţean;
    8) educă, cultivă aptitudini şi interese individuale cetăţeanului pentru îndeplinirea unui rol social activ;
    9) promovează acţiunea comunitară și personală.
    7. Formarea continuă a adulţilor are scopul de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii adulţilor prin:
    1) completarea educaţiei de bază prin educaţie recurentă sau compensatorie;
    2) organizarea ofertelor de învăţare continuă cît mai aproape de beneficiarii serviciilor de educație, în propriile lor comunităţi şi la locul de muncă, susținută de echipamente bazate pe tehnologiile informaţionale şi comunicaţii;
    3) dezvoltarea culturii de investiții în formarea continuă a resurselor umane și facilitarea integrării sociale a indivizilor, în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
    4) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
    5) recalificarea acestora ținînd cont de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificările capacităţii de muncă;
    6) crearea posibilităţilor de certificare a competenţelor profesionale, funcţionale, sociale dobîndite în manieră formală, nonformală şi/sau informală;
    7) dezvoltarea metodelor şi contextelor de predare şi învăţare necesare pentru a asigura continuitatea învăţării pe tot parcursul vieţii;
    8) asigurarea protecţiei şi reintegrării sociale a specialiştilor;
    9) dezvoltarea oportunităţilor de consultare, mediere şi orientare privind posibilităţile de învăţare şi dezvoltare continuă în ţară şi peste hotare;
    10)  însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
    11) creşterea gradului de alfabetizare digitală, dezvoltarea competenţelor digitale şi a incluziunii digitale;
    12)  promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.
    8. Formarea continuă a adulţilor poate fi realizată conform Codului educației al Republicii Moldova de către furnizorii de formare continuă a adulților, care oferă servicii de educaţie generală și formare profesională continuă.
    9. Furnizorii de formare a adulţilor din Republica Moldova, pentru a se supune autorizării, conform Hotărîrii Guvernului nr. 616 din 18 mai 2016 „Pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă și Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 671), trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
    1) să fie legal constituiţi și să respecte condițiile de onorabilitate;
    2) să aibă prevăzute în statut/regulamentul de funcţionare sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională;
    3) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate potrivit legislaţiei în vigoare;
    4) să prezinte dovada că are angajat personal didactic care deține diplome de studii superioare în domeniul de formare, cu contracte individuale de muncă;
    5) să dețină programe de formare profesională continuă și să fie dotate corespunzător din punct de vedere tehnico-material.
    [Pct.9 subpct.5) modificat prin HG104 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.129; în vigoare 01.03.19]
    10. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:
    adulţi – persoane care au vîrsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare personală, în condiţiile legii;
    beneficiari ai programelor de formare profesională – persoane (fizice şi juridice) cărora, în temeiul unui contract, li se prestează servicii de instruire, în urma cărora obţin o calificare, care se  atestă printr-un certificat sau o diplomă, eliberată în condiţiile legii;
    calificare suplimentară – obţinere de cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru activitatea profesională la o nouă specialitate/specializare corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională, în baza aceluiaşi nivel conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei din 2011 (în continuare – ISCED);
    competențe civice – competențe care permit unui  individ implicarea în mod activ în viața civilă, bazată pe cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și politice, precum și pe angajarea la o participare democratică activă;
    competențe funcționale – deprinderi sau capacități de utilizare a cunoștințelor într-o situație de muncă dată pe care o persoană trebuie să le dețină atunci cînd acționează într-un anumit domeniu de activitate, context de învățare sau activitate socială;
    competențe personale – capacități de adoptare a unei atitudini și/sau comportament adecvat într-o situație particulară;
    competențe profesionale – capacități de a aplica, a transfera și a combina cunoștințe și deprinderi în situații și medii de muncă diverse pentru realizarea activităților cerute la locul de muncă la nivelul de calitate specificat în standardul ocupațional;
    competențe sociale – capacități de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a demonstra toleranță, de a exprima și a înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere și de a fi empatic;
    educaţie generală a adulţilor – orice proces de educaţie formală, nonformală şi informală care asigură dezvoltarea generală a adulţilor pe tot parcursul vieţii sub aspect cultural, socioeconomic, tehnologic, ecologic etc.;
    formare profesională inițială a adulților – pregătire în scopul dobîndirii de competențe profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă;
    furnizori de formare a adulților – persoane juridice de drept public sau privat care pot presta servicii de formare continuă, cu respectarea standardelor de pregătire profesională şi a legislaţiei în vigoare;
    învăţare pe tot parcursul vieţii – proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelînd învăţarea şi competenţele dobîndite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în contexte nonformale şi informale;
    învăţămînt la locul de muncă (ucenicie) – instruire profesională desfăşurată fără detaşare de la locul de muncă. Poate include întreg procesul de instruire sau poate fi combinată cu activităţi de formare desfăşurate în alte condiţii;
    perfecţionare – pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau  competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare;
    policalificare – calificare care asigură unei  persoane posibilitatea de a presta mai multe tipuri de activități profesionale;
    programe de formare axate pe standarde educaţionale – planuri de formare amănunţite, structurate pe baza unui set de secvenţe logice de învăţare sau strategii flexibile de formare, care conduc la dobîndirea competenţelor menţionate în standardul educaţional;
    recalificare – pregătire/instruire profesională pentru obţinerea unei noi calificări profesionale sau a unei noi meserii;
    specializare – obţinere de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrînsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii sau profesii.
II. ORGANIZAREA EDUCAŢIEI GENERALE
A ADULŢILOR
    11. Educaţia generală a adulţilor este o parte componentă specifică a sistemului de formare continuă a adulţilor, avînd la bază totalitatea programelor de educaţie generală, instituţiile şi organizaţiile care asigură elaborarea şi realizarea acestor programe.
    12. Obiectivul principal al educaţiei generale a adulţilor constă în sporirea nivelului de cultură generală și a activităţii social-civice a populaţiei.
    13. Instituţiile de educaţie generală a adulţilor create de asociațiile obștești se înregistrează la Ministerul Justiţiei.
    14. Furnizorii de formare a adulţilor pot funcţiona doar în calitate de persoane juridice.
    15. Instituţiile şi organizaţiile furnizoare de servicii de educaţie generală a adulţilor îşi organizează activitatea potrivit conţinutului şi structurii necesităţilor/nevoilor curente şi de perspectivă ale populaţiei.
    16. În funcție de programele pe care le realizează, furnizorii de formare continuă a adulţilor se împart în:
    1) instituţii, organizaţii cu un singur profil, care realizează o programă sau mai multe programe de acelaşi profil;
    2) instituţii, organizaţii cu mai multe profiluri, care realizează programe de educaţie generală cu diverse conţinuturi şi orientări.
    17. Furnizorii care oferă programe de educație generală sînt instituţiile şi organizaţiile de educaţie formală de specializare și recalificare, al căror obiectiv de bază rezidă în desfăşurarea activităţilor de diseminare, difuzare şi explicare a cunoştinţelor ştiinţifice şi a altor informaţii sociale semnificative.
    18. Furnizorii de educație care au ca activitate de bază formarea adulților sau prestează servicii publice sub formă de cursuri pentru dezvoltarea competențelor generale sau funcționale sînt obligați să respecte procedura de evaluare externă realizată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în vederea autorizării provizorii sau acreditării.
    19. În scopul recunoașterii naționale și al transferului de credite, furnizorii de educație eliberează persoanelor care au promovat examenele de absolvire acte de studii, în concordanță cu modelele elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
    20. Furnizorii de formare a adulţilor asigură în activitatea lor procese educaţionale corespunzătoare Cadrului european de referinţă pentru asigurarea calităţii în învăţămîntul profesional.
    21. Formarea continuă a adulţilor urmărește finalități educaţionale sub formă de competențe-cheie incluse în cadrul de referință din Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și stipulate în art. 11 alin. (2) din Codul educației al Republicii Moldova. Succesul pe piața muncii este determinat de diferite dimensiuni ale setului de competențe al unei persoane, combinînd competențele cognitive, socioemoționale cu competențele specifice activității/postului.
III. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
A ADULŢILOR
    22. Sistemul de formare profesională continuă a adulţilor întruneşte totalitatea reglementărilor, mecanismelor, proceselor, programelor şi a furnizorilor de formare a adulţilor care asigură şi realizează formarea și/sau dezvoltarea competențelor profesionale ale adulţilor care au o calificare iniţială prin specializare, recalificare, policalificare, calificare suplimentară sau alt criteriu similar.
    23. Furnizorii de formare profesională continuă a adulților care oferă programe de formare profesională continuă autorizați provizoriu sau acreditați în condițiile legii îşi organizează activitatea ținînd cont de conţinutul şi structura necesităţilor/nevoilor actuale şi de perspectiva populaţiei economic active, a angajatorilor şi pieţei muncii, a persoanelor aflate în căutarea unui alt loc de muncă, a celor ocupate nemijlocit în gospodăria casnică sau încadrate în sfera individuală de muncă, a persoanelor reîntoarse la muncă după o întrerupere îndelungată, a imigranţilor intraţi în ţară pentru trai permanent, a şomerilor, a pensionarilor, a persoanelor cu necesități speciale și a tuturor celor care doresc să obţină o nouă specialitate sau să-şi ridice calificarea prin învăţarea pe tot parcursul vieţii.
    24. Furnizorii de formare profesională continuă a adulților își realizează scopurile statutare în domeniul educațional prin:
    1) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţii proprii sau de instituţiile specializate în formarea profesională;
    2) calificare suplimentară, recalificare, perfecţionare, policalificare sau  specializare profesională, oferite atît de învăţămîntul profesional tehnic şi superior, cît şi de furnizorii de programe de formare profesională continuă;
    3) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;
    4) învăţare la locul de muncă;
    5) seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere și cursuri de formare continuă la distanţă.
    25. Formarea profesională continuă se realizează la meseriile (profesiile), specialităţile, specializările incluse în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova şi în nomenclatoarele respective ale meseriilor, specialităţilor şi specializărilor din Republica Moldova.
    26. Formarea profesională continuă se realizează în baza programelor speciale, elaborate şi organizate de către instituţiile și organizațiile cu activitate în domeniu, utilizîndu-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia.
    27. Programele de formare profesională continuă pe domenii de activitate se elaborează de către furnizorii de formare a adulților și se  coordonează cu ministerele de resort și Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației.
    28. Procesele curriculare în formarea profesională continuă a adulţilor se bazează pe principiul formării competenţelor profesionale elaborate în baza standardelor ocupaţionale şi a Cadrului Naţional al Calificărilor.
    29. Programele de formare profesională continuă pot fi structurate pe module sau discipline sau adaptate la necesitățile individuale, astfel încît să asigure accesul egal şi nediscriminatoriu la formarea profesională conform standardelor de asigurare a calității.
IV. ORGANIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE
CONTINUE
A ADULŢILOR
    30. În baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările şi formarea profesională a adulţilor, pe care le prezintă spre aprobare Guvernului.
    [Pct.30 modificat prin HG104 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.129; în vigoare 01.03.19]
    31. Programele de formare profesională continuă a adulților sînt organizate în instituţiile educaţionale de formare profesională continuă şi în alte tipuri de instituţii/organizații de stat ori private care sînt supuse autorizării/acreditării şi sînt abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    32. Formarea profesională continuă a adulților se poate realiza şi prin ucenicie la locul de muncă, reglementată de Codul muncii al  Republicii Moldova.
    33. Formarea profesională continuă a adulţilor se realizează prin programe de formare profesională acreditate, care cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu.
    34. La înscrierea pentru programele de formare profesională continuă, auditorilor li se iau în considerare disciplinele studiate anterior în instituţiile de învăţămînt superior sau profesional tehnic secundar, postsecundar sau postsecundar nonterțiar, precum şi standardul calificării în domeniul respectiv.
    35. Furnizorii de formare a adulţilor care îşi propun şi formarea continuă a persoanelor cu nevoi speciale adaptează programele și condițiile tehnice la nevoile acestor categorii de persoane.
    36. Furnizorii de formare a adulţilor care organizează programe în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională întocmesc programul de formare în limba română şi în limba minorităţii naţionale sau în limba de circulaţie internaţională pentru care se solicită autorizarea.
    37.  Furnizorii de formare a adulţilor care organizează programe finalizate cu eliberarea certificatelor de calificare recunoscute la nivel naţional încheie contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe.
    38. Programele de formare profesională continuă sînt organizate de către furnizorii de formare profesională şi pentru:
    1) dezvoltarea competenţelor-cheie;
    2) amplificarea competenţelor profesionale comune mai multor ocupaţii;
    3) utilizarea competenţelor transversale.
    39. Programele de formare profesională continuă asigură dobîndirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale sau calificările recunoscute la nivel naţional.
    40. Formarea profesională continuă a adulţilor prin intermediul  cursurilor şi programelor de calificare suplimentară şi recalificare profesională se organizează în baza Cadrului Naţional al Calificărilor şi a standardelor de evaluare externă şi acreditare.
    41. Recalificarea profesională a specialiştilor cu studii superioare sau medii de specialitate este un tip independent de formare profesională, care se desfăşoară în baza a două criterii:
    1) profilul studiilor dobîndite anterior;
    2) prin acumularea a 30 de credite de studii transferabile, în funcție de cerința societăţii de noi specialităţi şi competenţe profesionale.
    Recalificarea se realizează de către instituţiile abilitate în domeniul formării profesionale continue de instituţii de învăţămînt superior şi profesional tehnic secundar, postsecundar sau postsecundar nonterțiar de specialitate.
    42. Recalificarea profesională a specialiştilor cu studii superioare sau profesionale tehnice secundare, postsecundare ori postsecundare nonterțiare de specialitate pentru realizarea noilor forme de activitate profesională se efectuează în baza cerinţelor prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor faţă de anumite profesii şi funcţii.
    43. Recalificarea profesională în vederea dobîndirii unei calificări suplimentare se realizează în baza programelor de formare profesională, elaborate în conformitate cu cerinţele stabilite de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind nivelul minim de cunoştinţe necesare pentru însuşirea unei noi calificări. Materia prevăzută de programele suplimentare de formare profesională poate fi însuşită în paralel cu cea prevăzută de programele de bază pentru profilurile şi specialităţile din învăţămîntul superior sau profesional tehnic secundar, postsecundar sau postsecundar nonterțiar de specialitate.
    44. Programele de formare profesională continuă vor cuprinde toate elementele constituente descrise în metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă aprobată prin ordin al ministrului educației și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    45. Formarea profesională continuă a adulţilor, în funcţie de complexitate, se realizează prin:
    1) cursuri tematice şi programe de perfecționare/specializare – pînă la 90 de ore;
    2) cursuri şi programe de perfecționare/specializare de scurtă durată – de la 90 de ore pînă la 300  de ore;
    3) cursuri şi programe de perfecționare/specializare multidisciplinare – de la 300 de ore pînă la 600 de ore;
    4) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelurile 3, 4, 5 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – de la 540 de ore pînă la 900 de ore;
    5) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 de ore pînă la 1800 de ore;
    6) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelurile 3, 4, 5 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 de ore pînă la 1800 de ore;
    7) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 1800 de ore pînă la 2700 de ore.
    [Pct.45 în redacția HG104 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.129; în vigoare 01.03.19]
    46. După finalizarea  cursurilor tematice de formare continuă, de perfecţionare/specializare/policalificare, furnizorii eliberează certificate de perfecționare/calificare/atestare a competențelor profesionale.
    47. Pentru cursurile și programele de recalificare profesională și calificare suplimentară, furnizorul de formare profesională continuă a adulților eliberează certificate și diplome:
    1) în baza studiilor de nivel 3 ISCED  – certificate de calificare;
    2) în baza studiilor de nivel 4 ISCED/5 ISCED  – diplome de nivel ISCED 4/ISCED 5;
    3) în baza studiilor superioare – diplome de nivel 6 ISCED.
    [Pct.47 în redacția HG104 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.129; în vigoare 01.03.19]
    48. Deţinătorii diplomelor de formare profesională continuă de nivelul ISCED 6, prin recalificare profesională sau calificare suplimentară în baza studiilor superioare de licenţă, au dreptul să continue studiile în domeniile respective de nivelurile ISCED 7 şi ISCED 8.
    49. Furnizorii de formare profesională continuă a adulților implementează sistemul de credite transferabile, după cum urmează:
    1) creditele sînt valori numerice întregi, care se alocă fiecărei unităţi de curs/modul/activităţi distincte din planul de învăţămînt şi nu sînt divizibile;
    2) o unitate de credit este constituită din 30 de ore de activitate de învățare (auditoriale şi lucru individual);
    3) corelarea dintre orele auditoriale şi orele de activitate individuală de învăţare se stabileşte în funcţie de specificul şi asigurarea didactico-metodică a unităţii de curs/a modulului, conform prevederilor din planul de învățămînt, de 1:3;
    4) creditele măsoară cantitatea de muncă solicitată formabilului, timpul necesar realizării tuturor activităţilor de studiu;
    5) creditele nu măsoară importanţa, gradul de dificultate sau gradul de aprofundare/detaliere al unei unităţi de curs/modul; nu măsoară munca profesorului.
    [Pct.49 în redacția HG104 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.129; în vigoare 01.03.19]
    50. În cazurile în care planurile formării profesionale continue a specialiştilor prevăd stagiere, prestatorii vor crea condiţii necesare pentru stagierea auditorilor. Stagierea se realizează în scopul aplicării în practică a cunoştinţelor profesionale, a priceperilor şi deprinderilor obținute în urma pregătirii teoretice şi prevede însuşirea experienţei înaintate, formarea deprinderilor practice pentru executarea unor noi obligaţii profesionale. Stagierea specialiştilor se poate realiza atît în ţară, cît şi peste hotarele ei, la întreprinderi, organizaţii, în instituţii educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.
    51. Rezultatele formării profesionale continue, confirmate prin diplomele sau certificatele respective, vor fi luate în considerare la reconfirmarea în funcție, la acordarea de grade şi titluri, la evaluarea performanțelor, categoriilor de calificare şi la atestarea cadrelor.
    52. Formarea profesională continuă a specialiştilor din rîndurile cetăţenilor străini se efectuează în baza acordurilor sau contractelor încheiate cu persoanele juridice sau fizice străine, în conformitate cu legislaţia națională și internațională în vigoare.
    53. Furnizorii de formare a adulţilor trebuie să prezinte dovezi că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire și, respectiv, care au pregătirea psihopedagogică specifică educaţiei adulţilor, conform standardelor ocupaţionale.
    54. Furnizorii de formare a adulţilor pot organiza programe de formare profesională finalizate cu eliberarea certificatelor de perfecţionare, specializare sau diplome de recalificare profesională cu recunoaştere naţională numai în cazul în care au prevăzut în statut activităţi de formare profesională continuă şi sînt autorizaţi conform legislației ce reglementează modul de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor.
    55. Evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării furnizorilor de formare a adulților şi a programelor oferite de aceştia se efectuează în baza metodologiei de evaluare aprobate de Guvern.
    56. Programele de formare profesională continuă în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii se supun evaluării în vederea acreditării sau autorizării de funcţionare provizorie, în condiţiile legii.
    57. După obţinerea acreditării, programele de studii şi instituţiile de formare continuă a adulților sînt supuse evaluării externe periodic, în vederea reacreditării, cel puţin o dată la 5 ani.
    58. În cazul autorizării unui program de formare în limba minorităţii naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, furnizorii de formare a adulților trebuie să prezinte dovezi că realizează programele de formare profesională cu formatori care au calificarea corespunzătoare programei de pregătire şi cunosc, după caz, limba minorităţii naţionale respective sau limba de circulaţie internaţională pentru care a fost autorizat programul.
    59. Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a furnizorilor de formare a adulților, a programelor de formare profesională oferite de aceştia, acreditarea, neacreditarea sau retragerea dreptului de prestare a serviciilor educaționale se adoptă de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în baza rezultatelor evaluării externe efectuate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
V. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA FORMĂRII
CONTINUE A ADULŢILOR
    60. La finalizarea programelor de formare continuă a adulților, absolvenţii susţin probe de absolvire, care reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice specificate în programele de formare profesională continuă și primesc certificate sau diplome de calificare profesională, însoțite de cîte o anexă, prin care se constată dobîndirea competenţelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii (teste, lucrări practice, examene de absolvire, susţinerea proiectelor de diplomă).
    61. În cazul programelor de formare a adulților structurate pe module, la finalizarea fiecărui modul, după susţinerea probelor de absolvire, se eliberează certificatul de absolvire, însoțit de o anexă, cu menţionarea competenţelor profesionale dobîndite, cuantificate în credite transferabile.
    62. Auditorii care au încheiat cu succes cursurile tematice sau seminarele, conferinţele, mesele rotunde, atelierele, cursurile de perfecționare şi au susţinut probe de evaluare primesc certificate de perfecţionare.
    63. Probele de absolvire se susţin în faţa unei comisii de examinare, constituite din 3 membri:
    1) specialist/specialişti din afară;
    2) specialist/specialiști interni;
    Probele de examinare finală au caracter public.
    64. Certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în cadrul formării profesionale continue a adulţilor, a învățării dobîndite în contexte nonformal și informal poate fi efectuată de structuri abilitate în acest scop, potrivit actelor normative în vigoare, în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
VI. FINANŢAREA FORMĂRII CONTINUE
A ADULŢILOR
    65. Instituţiile şi organizaţiile care oferă programe de formare continuă a adulţilor sînt finanţate din următoarele surse:
    1) mijloacele achitate de persoanele fizice şi juridice prin taxe pentru studii, fonduri externe (proiecte);
    2) mijloacele asociaţiilor profesionale şi ale patronatelor;
    3) mijloacele oferite din sponsorizări și donaţii;
    4) veniturile din alte activităţi legale.
    66. Relaţiile dintre furnizorii de formare profesională continuă (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) şi persoanele fizice şi juridice se reglementează printr-un contract de prestare a serviciilor educaţionale, în care sînt specificate drepturile şi obligaţiile părţilor, durata studiilor şi mărimea taxei de studii.
    67. Furnizorii de formare profesională continuă funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică şi pot desfăşura activităţi economice în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova.
    68. Condiţiile şi formele în care se acordă sprijin financiar din surse externe furnizorilor de formare profesională trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare sau prevederilor acordurilor internaţionale de cooperare la care Republica Moldova este parte.
VII. DISPOZIŢII SPECIALE
    69. Pregătirea profesională a adulților finalizată cu eliberarea certificatelor sau diplomelor de calificare ține de domeniul formării profesionale continue, conform prevederilor capitolulele III și IV.
    70. Parteneriatul social în domeniul formării profesionale continue este asigurat de Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective şi comitetele sectoriale pentru formare profesională.
    71. Programele de formare profesională continuă a adulţilor care au început înainte de data intrării în vigoare a prezentului Regulament continuă pînă la finalizarea lor, iar ulterior se conformează prevederilor prezentului Regulament, adaptate și ajustate metodologiei de elaborare a programelor de formare profesională continuă aprobată de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării.
    72. Programele de formare profesionale continuă a adulților urmează a fi modificate în funcție de cerințele pieței muncii și inovațiile din domeniu.
    73. În cazul nerespectării procedurii de eliberare a certificatelor conform programelor și normelor legale, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării retrage acest drept  furnizorului. Furnizorul poate obține din nou acest drept numai după ce managerul va urma un curs de formare continuă privind asigurarea calității în învățămînt  și apoi va obține o nouă autorizare provizorie/acreditare în baza evaluării externe efectuată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
    74. Furnizorii de formare profesională continuă a adulţilor transmit rapoarte anuale de activitate Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării și pun la dispoziţia Biroului Naţional de Statistică datele solicitate, referitoare la activităţile de formare profesională continuă a adulţilor.
    75. Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării includ în programele lor de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adulţilor.
    76. Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, precizarea indicatorilor urmăriţi şi a modului de calcul al acestora, precum şi periodicitatea acestei cercetări se stabilesc de Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în baza Indexului european pentru învățare permanentă.