OIFPSC463/2017
ID intern unic:  369713
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 463
din  28.03.2017
privind aprobarea Regulamentului cu privire la legitimațiile de
serviciu ale angajaților Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 681
    În conformitate cu prevederile art. 148 alin. (4) din Codul fiscal, cu prevederile Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, cu art. 1322 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi luând în considerare faptul că de la 1 aprilie 2017 Serviciul Fiscal de Stat se creează prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi absorbția în acesta a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la legitimațiile de serviciu ale angajaților Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Direcţia management resurse umane să remită prezentul ordin pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și să-l aducă spre cunoștința tuturor angajaților Serviciului Fiscal de Stat şi administratorului ÎS „Fiscservinform”. 
    3. Se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 682 din 12 august 2015.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT
                                   Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 463. Chişinău, 28 martie 2017.


Anexă
la Ordinul IFPS nr. 463
din 28 martie  2017

REGULAMENT
cu privire la  legitimaţiile de serviciu ale angajaților
Serviciului Fiscal de Stat al  Republicii Moldova
I. Dispoziții generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de eliberare, păstrare, restituire și nimicire  a legitimaţiilor  de serviciu ale angajaților din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
    2. Legitimaţia de serviciu reprezintă un document oficial din plastic, formată din două părţi: recto şi verso, de mărimea 85 x 55 mm,  care adevereşte statutul juridic, apartenenţa  prezentatorului ei la Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi confirmă împuternicirile angajatului  în exerciţiul funcţiunii acordate lui în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conține în sine cip mifare cu drept de acces în incinta autorităților publice cu sau fără semnătură electronică (după caz).
    3. Legitimaţiile de serviciu conţin:
    Pe recto următoarele elemente şi informaţii:
    a) emblema Serviciului Fiscal de Stat;
    b) denumirea „Serviciul Fiscal de Stat”;
    c) cuvîntul „Legitimaţie” şi  numărul ei, format din patru cifre;
    d) fotografia în culori a posesorului legitimaţiei;
    e) ștampila Serviciului Fiscal de Stat;            
    f) prenumele, numele şi  funcţia posesorului legitimaţiei;
    g) data eliberării legitimației;
    h) termenul de valabilitate al legitimaţiei;
    i) funcţia conducătorului: Directorul Serviciului Fiscal de Stat;
    j) semnătura directorului Serviciului Fiscal de Stat;
    k) inscripția Serviciul Fiscal de Stat plasat vertical pe partea dreaptă a legitimației;
    l) pe un fundal abstract cu nuanţele drapelului de stat, centrat, este plasată Stema de Stat a Republicii Moldova (monocolor);
    m) cipul criptografic încorporat în interiorul legitimației.
    Pe verso următoarele elemente şi informaţii:
    a) drapelul de stat al Republicii Moldova, Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea Republica Moldova;
    b) inscripția Serviciul Fiscal de Stat plasat vertical pe partea dreapta a legitimației;
    4. Legitimația este proprietatea materială a Serviciului Fiscal de Stat.
II. Modul de eliberare a legitimaţiilor de serviciu
    5. Legitimaţiile de serviciu se eliberează angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat cu termen de valabilitate pînă la cinci ani de către Direcția achiziții publice și gestionare patrimoniu, în baza listei primite de la Direcţia management resurse umane a Serviciului Fiscal de Stat.
    6. Angajaților Serviciului Fiscal de Stat li se eliberează legitimaţii de serviciu  în baza unei scrisori semnate de directorul Serviciului Fiscal de Stat, cu indicarea numelui, prenumelui şi a funcţiei pe care o deţin.
    7. Înregistrarea legitimaţiilor de serviciu se efectuează într-un registru special pentru eliberarea legitimaţiilor, care conţine următoarele date:
    a) numărul curent;
    b) data eliberării legitimației;
    c) numărul legitimaţiei;
    d) numele, prenumele titularului;
    e) funcţia deținută;
    f) denumirea subdiviziunii;
    g) semnătura destinatarului;
    h) menţiune despre restituire;
    i) note.
    8. Numerele legitimaţiilor eliberate angajaților Serviciului Fiscal de Stat încep de la 0001 şi continuă numerotarea  în  registrul  legitimaţiilor eliberate.
III. Modul de păstrare, restituire și nimicire
a legitimaţiilor de serviciu

    9. Direcția management resurse umane a Serviciului Fiscal de Stat are obligația de a retrage legitimațiile de serviciu de la personal în cazul încetării/suspendării raporturilor de serviciu (concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, conform certificatului medical, îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani, îngrijire a copilului invalid pînă la vîrsta de 16 ani, însoţire a soţului (soţiei) membru al personalului instituţiilor serviciului diplomatic la transferarea lui într-o misiune diplomatică sau oficiu consular), încetării/suspendării contractului individual de muncă, emiterii unui nou document de legitimare și în cazul expirării termenului de valabilitate al acestora și a le preda în baza unui act Direcției achiziții publice și gestionare patrimoniu.
    În cazul refuzului restituirii legitimației de serviciu de către posesorul acesteia, Direcția management resurse umane a Serviciului Fiscal de Stat are obligația ca, în termen de trei zile lucrătoare, să prezinte la Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz privind nevalabilitatea legitimației de serviciu. Cheltuielile suportate de organul fiscal vor fi recuperate din contul angajatului pe cale amiabilă sau judiciară.
    10. În caz de deces, legitimația de serviciu se recuperează de la familia defunctului.
    11. Legitimațiile retrase de la titulari se distrug, în baza unui proces-verbal al comisiei formate în acest scop, care are în componența sa functionari din cadrul Direcției management resurse umane, Direcției generale economie și finanțe și Direcției achiziții publice și gestionare patrimoniu, desemnați de conducerea Serviciului Fiscal de Stat prin act administrativ.
    Procesul-verbal de nimicire a legitimațiilor se întocmește în două exemplare, unul dintre care se transmite Direcției generale economie și finanțe, iar altul rămîne la Direcția achiziții publice și gestionare patrimoniu.
    12. Posesorul legitimaţiei de serviciu are obligația să o păstreze cu grijă și să o  prezinte  numai la executarea sarcinilor de serviciu, fapt despre care este informat la înmînarea acesteia.
    13. Este interzisă înstrăinarea legitimației de serviciu de către posesorul acesteia.
    14. În cazul deteriorării legitimaţiei de serviciu, posesorul este obligat să aducă la cunoştinţă acest fapt conducătorului său direct, Direcției management resurse umane şi să prezinte legitimaţia Direcției achiziții publice și gestionare patrimoniu a Serviciului Fiscal de Stat pentru  soluţionarea  problemei privind eliberarea unei noi legitimaţii.
    15. În cazul pierderii legitimaţiei de serviciu, posesorul este obligat să comunice imediat Direcției securitate internă și anticorupție a Serviciului Fiscal de Stat şi,  în termen de 5 zile lucrătoare, să anunțe în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nevalabilitatea legitimaţiei în legătură cu pierderea acesteia. Avizul publicat va fi prezentat Direcției achiziții publice și gestionare patrimoniu a Serviciului Fiscal de Stat pentru soluţionarea problemei privind eliberarea unei noi legitimaţii.
    16. Pentru încălcările admise de către posesorul legitimației de serviciu ce țin de utilizarea, pierderea sau deteriorarea acesteia, posesorul poate fi tras la răspundere disciplinară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.