LPC7/2017
ID intern unic:  369720
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 7
din  02.03.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 103-108     art Nr : 147
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. − Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 punctul 1), literele h) și i) se abrogă.
    2. La articolul 4 alineatul (1):
    punctul 41) se completează în final cu textul „și în acțiunile de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin acte de violență în familie”;
    alineatul se completează cu punctul 74) cu următorul cuprins:
     „74) reclamanții – în acțiunile de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin infracțiune;”.
    Art. II. – La articolul 85 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și se completează după cum urmează:
    la litera a) liniuţa a cincea va avea următorul cuprins:
    „- de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin infracțiune;”
    litera c1) se completează în final cu textul „și în acțiunile de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin acte de violență în familie”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 7. Chișinău, 2 martie 2017.