LPC33/2017
ID intern unic:  369722
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 33
din  17.03.2017
pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2017 nr. 279/2016
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 103-108     art Nr : 149
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 943) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „32839162,2” și „36994768,4” se substituie cu cifrele „33225042,2” și, respectiv, cu „37380648,4”.
    2. La articolul 3 litera a) liniuța a treia, cifrele „8228396,8” se substituie cu cifrele „8964552,7”.
    3. Legea se completează cu articolul 31 cu următorul cuprins:
    „Art. 31. – Pentru majorarea capitalului social al întreprinderilor de stat sau al societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat ori pentru crearea unor entități cu cotă de stat se prevăd mijloace financiare în sumă de 60000,0 mii de lei.
    Repartizarea mijloacelor prevăzute pentru aceste scopuri se va efectua de către Guvern.”
    4. La articolul 7, cifrele „21251,6” se substituie cu cifrele „23251,6”.
    5. Legea se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
    „Art. 91. – (1) Preţul de vînzare cu amănuntul pentru ţigaretele (pachet unitar) cu filtru/fără filtru, poziţia tarifară 2402 20, nu poate fi mai mic decît nivelul preţului minim de referinţă stabilit la art. 9.
    (2) Comercializarea cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru/fără filtru la preţuri mai mici decît preţurile minime de referinţă se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea ţigaretelor respective aflate în stoc la momentul controlului, cu excepţia stocurilor de ţigarete cu filtru/fără filtru aflate în unităţile comerciale cu amănuntul pînă la 1 ianuarie 2017, pornind de la preţul minim de referinţă respectiv, dar nu mai puţin de 1000 de lei.
    (3) Amenda stabilită se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de Serviciul Fiscal de Stat.”
    6. Anexa nr. 1:
    compartimentele „I. Venituri, total” și „II. Cheltuieli și active nefinanciare, total” vor avea următorul cuprins:
 
I. VENITURI, total
1
33225042,2
II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, total
2+3
37380648,4
Inclusiv cheltuieli de personal
 
6189671,2
    la compartimentul „IV. Surse de finanțare, total”, subcompartimentele „Active financiare”, „Creanțe interne”, „Datorii”, „Datorii interne” și „Modificarea soldului de mijloace bănești” vor avea următorul cuprins:
 

ACTIVE FINANCIARE

4
-1555301,4

CREANŢE INTERNE

41
860000,0

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării

415
160000,0
Alte creanțe interne ale bugetului
418
700000,0
 
DATORII
5
7230993,9
DATORII INTERNE
51
1732000,0

Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor

513
1732000,0

Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară

5131
-218000,0

Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri

5134
1950000,0

Valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare

 
-50000,0

Valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități

 
2000000,0
 

MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEŞTI

9
-1520086,3

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei

91
3322281,3

Sold de mijloace bănești la sfîrșitul perioadei

93
-4842367,6
 
    7. La anexa nr. 2, pozițiile „Venituri”, „Impozite și taxe”, „Impozite și taxe pe mărfuri și servicii” și „Alte taxe pentru mărfuri și servicii” vor avea următorul cuprins:
VENITURI
1
33225042,2

IMPOZITE ŞI TAXE

11
28654326,6
 
IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII
114
22349626,6
 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146
902390,0
    8. Anexa nr. 3:
    la compartimentul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0209”, subcompartimentele „Servicii în domeniul economiei” și „Învățămînt” vor avea următorul cuprins:
 
Servicii în domeniul economiei             
04
 
Resurse, total
         
1566143,8
resurse generale
1
1108885,4
venituri colectate
296+297
46915,9
dintre care venituri speciale
296
13000,0

resurse ale proiectelor finanțate din surse externe

298+299
410342,5
Cheltuieli și active nefinanciare, total
 
1566143,8

Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, tehnologii și produse inovative”

5007
100,0
Politici și management în domeniul agriculturii
5101
20119,3
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură
5102
492028,1
Creșterea și sănătatea animalelor
5103
7401,7
Dezvoltarea viticulturii și vinificației
5104
89215,1
Subvenționarea producătorilor agricoli
5105
878699,6
Securitate alimentară
5106
11355,0

Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică „Biotehnologie”

5107
67225,0

Învățămînt                                                                                         

09
 
Resurse, total
         
152957,5
resurse generale
1
145292,2
venituri colectate
297
7665,3
Cheltuieli și active nefinanciare, total
 
152957,5
Învățămînt liceal
8806
1428,1

Învățămînt profesional-tehnic postsecundar

8809
85951,2
Învățămînt superior
8810
60819,5
Perfecționarea cadrelor
8812
140,0
Servicii generale în educație
8813
525,9
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați
8814
4092,8
 
    compartimentul „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 0210” va avea următorul cuprins:
 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
0210
 

Cheltuieli și active nefinanciare, total

2+3
2127219,9

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192
1133174,7

     cheltuieli de personal

21
7152,3

Investiții capitale în active materiale în curs de execuție

3192
994045,2

Servicii în domeniul economiei                                                                     

04
 

Resurse, total

         
2127219,9
    resurse generale
1
1092059,2
    venituri colectate
297
4160,7

    resurse ale proiectelor finanțate din surse externe

298+299
1031000,0
Cheltuieli și active nefinanciare, total
 
2127219,9

Politici și management în domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor

6401
12335,1

Dezvoltarea drumurilor

6402
2110724,1

Dezvoltarea transportului naval

6403
4160,7
    la compartimentul „Acțiuni generale 0799”, partea generală și subcompartimentul „Servicii în domeniul economiei” vor avea următorul cuprins:
 

Cheltuieli și active nefinanciare, total

2+3
20075619,1

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192
20075619,1
 

Servicii în domeniul economiei        

04
 

Resurse, total

         
756155,9
    resurse generale
1
756155,9

Cheltuieli și active nefinanciare, total

 
756155,9

Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii

5004
20000,0

Dezvoltarea drumurilor

6402
736155,9
    compartimentul de totalizare va avea următorul cuprins:
TOTAL
         
 

Resurse, total

 
37380648,4
    resurse generale
1
33754856,6
    venituri colectate
296+297
890267,1

dintre care venituri speciale

296
105239,4

    resurse ale proiectelor finanțate din surse externe

298+299
2735524,7

Cheltuieli și active nefinanciare, total

 
37380648,4

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192
35577806,4
    cheltuieli de personal  
21
6189671,2

Investiții capitale în active materiale în curs de execuție  

3192
1802842,0
    9. Anexa nr. 5 se substituie cu anexa la prezenta lege.
    10. Anexa nr. 6 se completează cu o poziție nouă cu următorul cuprins:
     „21. Instituția publică „Centrul de Implementare a Reformelor”.
    11. Anexa nr. 7:
    la punctul 1 litera e), după textul „uniunile de creație,” se introduce textul „ , precum și spațiile din clădirea Parlamentului, utilizate de unitatea de alimentație publică cu preparare și comercializare a bucatelor,”;
    la punctul 2 litera c), după textul „în mărime de 1,0” se introduce textul „ , precum și unitatea de alimentație publică cu preparare și comercializare a bucatelor în spațiile din clădirea Parlamentului, pentru care coeficientul de piață se stabilește în mărime de 0,2”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 33. Chișinău, 17 martie 2017.


    anexa