HGC217/2017
ID intern unic:  369787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 217
din  05.04.2017
cu privire la crearea Comisiei interdepartamentale
pentru instituirea și gestionarea Tarifului Vamal
Integrat al Republicii Moldova
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 292
    În scopul facilitării traficului de mărfuri şi asigurării aplicării uniforme a măsurilor tarifare şi măsurilor de politică economică aplicabile mărfurilor importate/exportate în/din Republica Moldova și în temeiul Legii nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231-237, art. 529), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Comisia interdepartamentală pentru instituirea și gestionarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM).
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru instituirea și gestionarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova, conform anexei nr.1;
    2) Componența Comisiei interdepartamentale pentru instituirea și gestionarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.
    3. În caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi executate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, iar în caz de modificare a funcției publice deținute, aceștia vor continua să-și exercite activitatea în cadrul Comisiei dacă conducătorul autorității pe care o reprezintă nu dispune altfel, fără adoptarea unei alte hotărîri de Guvern.
    4. Serviciul Vamal va asigura organizarea primei ședințe a Comisiei interdepartamentale pentru instituirea şi gestionarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova în termen de 15 zile de la data intării în vigoare a prezentei hotărîri.
    5. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 14 august 2009 „Cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.127-130, art. 562);
    2) Punctul 16 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 11 septembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258- 261, art. 723).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 217. Chişinău, 5 aprilie 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 217
din 5 aprilie 2017

REGULAMENTUL
Comisiei interdepartamentale pentru instituirea și gestionarea
Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește atribuțiile și modul de organizare a activității Comisiei interdepartamentale pentru instituirea și gestionarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova  (în continuare – Comisie).
    2. Comisia se conduce în activitatea sa de legislația în vigoare care reglementează procesul de vămuire a mărfurilor, de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte şi de prezentul Regulament.
    3. Comisia se întrunește în ședințe ori de cîte ori este necesar pentru determinarea pozițiilor și subpozițiilor Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova și introducerea acestora în baza de date.
    4. Ședințele Comisiei sînt convocate de Serviciul Vamal sau la cererea unuia dintre membrii permanenți ai Comisiei, adresată președintelui Comisiei.
    5. Lucrările de secretariat ale Comisiei sînt asigurate de către Serviciul Vamal.
II. MISIUNEA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI
    6. Comisia are ca obiectiv asigurarea gestionării Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova prin aplicarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor la toate măsurile tarifare și netarifare în comerțul exterior.
    7. Comisia este învestită cu următoarele atribuții:
    1) participă la avizarea proiectelor de acte normative ce prevăd măsuri tarifare și/sau măsuri de politică economică aplicabile mărfurilor importate/exportate în/din Republica Moldova în vederea determinării pozițiilor și subpozițiilor Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova și introducerii acestora în baza de date;
    2) examinează şi pregătește listele mărfurilor supuse măsurilor tarifare și/sau măsurilor de politică economică;
    3) propune autorităților publice revizuirea sau abrogarea actelor normative privind măsurile tarifare și/sau măsurile de politică economică asupra importului și exportului mărfurilor în/din Republica Moldova.
III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI
    8. Comisia este formată din membri permanenți, reprezentanți ai autorităților publice, specialiști/experți și reprezentanți ai mediului de afaceri.
    9. Membrii permanenți sînt reprezentanții următoarelor autorități:
    1) Serviciul Vamal (administratorul TARIM și coordonatorul Comisiei);
    2) Ministerul Economiei;
    3) Ministerul Finanțelor.
    10. Reprezentanții autorităților publice sînt reprezentanții instituțiilor emitente de  acte permisive, atrași în Comisie pentru probleme specifice, în funcție de tematica abordată în cadrul ședințelor.
    11. Reprezentanții membrilor permanenți se desemnează de către conducătorul autorității, conform prevederilor legale.
    12. Serviciul Vamal este responsabil de organizarea activității Comisiei și este obligat să înștiințeze și să invite reprezentanții autorităților publice și reprezentanții mediului de afaceri la ședințele Comisiei, ținînd cont de tematica ordinii de zi.
    13. Reprezentanții autorităților publice, specialiștii/experții și reprezentanții mediului de afaceri cooptați nu au drept de vot în cadrul Comisiei, însă au obligația de a elabora un raport de specialitate, iar reprezentanții mediului de afaceri sînt în drept să-și expună punctul de vedere.
    14. La ședințele Comisiei pot fi invitați reprezentanții altor instituții și experți, în funcție de tematica abordată în cadrul lor.
    15. Reprezentanții mediului de afaceri interesați de subiectul examinat remit lista participanților desemnați prin poșta electronică a Serviciului Vamal (vama@customs.gov.md).
    16. Activitatea Comisiei este coordonată de președinte, care este reprezentantul Serviciului Vamal.
    17. Președintele Comisiei exercită următoarele atribuții:
    1) conduce activitatea Comisiei;
    2) stabilește data, locul și ora convocării ședințelor Comisiei;
    3) prezidează ședințele Comisiei;
    4) exercită alte atribuții în conformitate cu prezentul Regulament.
    18. Membrii Comisiei au următoarele drepturi:
    1) să ia cunoștință de  materialele  prezentate Comisiei spre examinare şi să participe la examinarea lor;
    2) să-şi expună argumentele şi să prezinte materiale suplimentare;
    3) să propună spre examinare în ședință  subiecte ce țin de competența Comisiei;
    4) să participe la adoptarea de decizii şi să-şi expună, după caz, opinia separată;
    5) să solicite prezentarea informațiilor de la autoritățile publice, subdiviziunile structurale ale acestora referitor la măsurile tarifare și/sau la măsurile de politică economică aplicabile mărfurilor importate/exportate în/din Republica Moldova.
    19. Membrii Comisiei au următoarele obligații:
    1) să participe la ședințele Comisiei;
    2) să-şi exercite atribuțiile în conformitate cu prezentul Regulament și legislația în vigoare.
    20. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:
    1) pregătește documentele necesare pentru desfășurarea ședinței;
    2) informează membrii Comisiei despre data, ora și locul ședinței, ordinea de zi;
    3) întocmește procesul-verbal al ședințelor și alte acte interne ale Comisiei.
    21. Membrii Comisiei sînt anunțați  prin invitație oficială despre data, ora și locul ședinței, ordinea de zi cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de ședință.
    22. Membrii Comisiei pot propune modificări la ordinea de zi în scris, în  prealabil, precum și în cadrul ședinței. Modificările sunt acceptate cu votul majorității membrilor permanenți și al reprezentanților autorităților publice participanți la ședință.
    23. Activitatea în calitate de membru al Comisiei nu este remunerată.
    24. Ședințele Comisiei se consideră deliberative dacă la ele sînt prezenți cel puțin 2/3 din membrii permanenți.
    25. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor permanenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
    26. Lucrările Comisiei se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal se întocmește de secretarul Comisiei în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data ședinței și se semnează de către președinte și secretarul Comisiei. Acesta trebuie să includă lista nominală a membrilor Comisiei prezenți la ședință, data, locul desfășurării ședinței, ordinea de zi și deciziile luate. Deciziile Comisiei se publică pe pagina web oficială a Serviciului Vamal.
    27. Membrii Comisiei care nu sînt de acord cu decizia adoptată au dreptul la opinie separată, întocmită în scris și semnată, care se atașează obligatoriu la procesul-verbal al şedinţei respective.
    28. Copiile proceselor-verbale semnate se remit spre coordonare şi informare autorităţilor publice, autori ai proiectelor de acte normative examinate în cadrul procesului de avizare şi consultări publice.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 217
din 5 aprilie 2017

Componența Comisiei  interdepartamentale
pentru instituirea şi gestionarea Tarifului Vamal
Integrat al Republicii Moldova
    Președintele Comisiei                         - director adjunct al Serviciului Vamal

    Reprezentantul Serviciului Vamal         - șef al Direcției venituri vamale

    Reprezentantul Serviciului Vamal        - șef al Direcției valoarea în vamă, clasificare
                                                                și originea mărfurilor

    Reprezentantul Ministerului Finanţelor  - șef de direcție
    Reprezentantul Ministerului Economiei - șef de direcție
    Secretarul Comisiei, fără drept de vot  - reprezentant al Serviciului Vamal