OIFPSC462/2017
ID intern unic:  369860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 462
din  28.03.2017
cu privire la modificarea și completarea
unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 749     Data intrarii in vigoare : 07.04.2017
    În scopul executării prevederilor Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 947) și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) și art. 187 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se modifică și se completează:
    1)  Instrucțiunea nr. 11 din 4 septembrie 2001 cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 126-128, art. 301), după cum urmează:
    a) în textul instrucțiunii sintagmele „organul fiscal teritorial”, „organele fiscale de stat teritoriale”, „organele Serviciului Fiscal de Stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) anexa nr. 4 se abrogă;
    2) Ordinul nr. 24 din 6 februarie 2006 cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 131), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul (mun.)”, „organul fiscal teritorial”, „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în textul anexelor la ordin după cuvintele „semnăturile autentificate” se completează cu cuvîntul „opțional”;
    3) Ordinul nr. 289 din 7 iunie 2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 98-102, art. 432), după cum urmează:
    a) pct. 2 se abrogă;
    b) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat”, „Inspectoratul fiscal”, „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    c) în textul anexelor la ordin după cuvintele „semnătura autentificată” se introduce cuvîntul „opțional”;
    4) Ordinul nr. 514 din 7 septembrie 2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar şi instrucțiunilor cu privire la modul de completare şi prezentare a lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 146-148, art. 542), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial”, „Inspectoratul fiscal de stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în textul anexelor la ordin după cuvintele „semnătura autentificată” se introduce cuvîntul „opțional”;
    5) Ordinul nr. 693 din 26 decembrie 2007 privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art. 4), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    b) în textul anexelor la ordin sintagmele „organ fiscal”, „organ fiscal teritorial”, „oficiul fiscal teritorial”, „Inspectoratul fiscal teritorial”, „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    c) în Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (anexa nr. 1 la ordin), punctul 4, al doilea alineat din Exemplu, sintagma „art. 90 alin. (34)” se substituie cu sintagma „art. 901 alin. (34)”;
    6) Ordinul nr. 104/38-A din 18 martie 2008 cu privire la operarea modificărilor la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Medicale nr. 30/24-A din 11 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.76-77, art.220), după cum urmează:
    a) în textul anexei la ordin sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    b) în textul anexei la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat” și „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    c) Anexa la ordin, la final, se completează cu alineatul:
    „Semnăturile pe darea de seamă se confirmă, opțional, prin aplicarea ștampilei contribuabilului respectiv.”;
    7) Ordinul nr. 317 din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 809), după cum urmează:
    a) în textul anexei la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat” și „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în textul anexei la ordin după cuvintele „semnătura autentificată” se introduce cuvîntul „opțional”;
    8) Ordinul nr. 1080 din 10 octombrie 2012 cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 216-220, art. 1231), după cum urmează:
    a) în Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit (anexa la ordin) la codul facilității 4i, sintagma „salariul mediu anual” se substituie cu sintagma „salariul mediu lunar”;
    b) Nomenclatorul menționat se completează cu trei poziții noi, conform anexei la prezentul ordin;
    9) Ordinul nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declarației privind TVA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.234, art. 236), după cum urmează:
    în anexa nr.2 la pct.8 cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat teritoriale de la locul de înregistrare” se substituie cu sintagma „subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat”;
    10)  Ordinul nr. 1152 din 19 octombrie 2012 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.222-227, art.1274), după cum urmează:
    a) punctul 2 se expune în următoarea redacție:
    „Certificatul în cauză se eliberează de către Direcţia control fiscal a subdiviziunii teritoriale a SFS (Direcţia generală administrare contribuabili mari) de la locul deservirii contribuabilului, în termen ce nu va depăși 5 zile lucrătoare.”;
    b) în textul ordinului sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” și „Inspectoratul fiscal de stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    c) în anexa nr.1 cuvintele „Șeful Inspectoratului Fiscal” se substituie cu cuvintele „Șeful Direcției control fiscal a subdiviziunii structurale a SFS (Șeful DGACM)”;
    11)  Ordinul nr. 1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 1701), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” și „Inspectoratul fiscal de stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în anexa nr. 2 după cuvintele „semnăturile autentificate” se introduce cuvîntul „opțional”;
    12)  Ordinul nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 331), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat” și „Inspectoratul fiscal” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în textul anexelor la ordin după cuvintele „semnătura autentificată”  se introduce cuvîntul „opțional”;
    13)  Ordinul nr. 1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 366-371, art. 1843), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial”, „organul fiscal de stat”, „Inspectoratul fiscal de stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în anexa nr. 1 după cuvintele „semnăturile autentificate” se introduce cuvîntul „opțional”;
    14)  Ordinul nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art. 115), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” și „Inspectoratul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    b) în textul anexei nr. 2 la ordin sintagma „organul fiscal teritorial” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    c) Anexa nr. 2 la ordin, la final, se completează cu alineatul:
    „Semnăturile pe darea de seamă se confirmă, opțional, prin aplicarea ștampilei contribuabilului respectiv.”;
    15)  Ordinul nr. 495 din 10 iunie 2015 privind aprobarea formularului tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) şi instrucțiunea privind modul de completare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art.1059), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat” și „Inspectoratul fiscal de stat teritorial”  la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în anexa nr. 2 după cuvintele „semnătura autentificată” se introduce cuvîntul „opțional”;
    16)  Ordinul nr. 521 din 23 iunie 2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informației pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 166-176, art. 1177), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat” și „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în textul anexelor la ordin după cuvintele „semnăturile autentificate” se introduce cuvîntul „opțional”;
    17)  Ordinul nr. 533 din 26 iunie 2015 privind aprobarea formularului Informaţiei cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal şi Instrucțiunea de completare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 166-176, art. 1178), după cum urmează:
    în anexa nr. 2 după cuvintele „al subiectului impunerii,” se introduce cuvîntul „opțional”;
    18)  Ordinul nr. 956 din 30 octombrie 2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 302-305, art. 2220), după cum urmează:
    a) în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul Fiscal de stat” și „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    b) în anexa nr. 2 după cuvintele „semnătura conducătorului” se introduce cuvîntul „opțional”;
    19)  Ordinul nr. 455 din 17 mai 2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din  profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 140-149, art. 985), după cum urmează:
    a) în textul ordinului sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    b) pct.1 din anexele nr. 2 și nr. 4, la final,  după cuvintele „se confirmă” se introduce cuvîntul „opțional”.
    2. Subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 462. Chişinău, 28 martie 2017.


    anexa nr.1