LPC23/2017
ID intern unic:  369869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 23
din  10.03.2017
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 187
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 3 din Legea nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) persoanele aflate în vizite de afaceri, persoanele transferate temporar de către o persoană juridică străină dintr-un stat membru al Uniunii Europene, stagiarii absolvenţi de studii superioare, vînzătorii profesionişti, prestatorii de servicii contractuale, profesioniştii independenţi, definiţi la art. 3 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.”
    Art. II. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În clauza de adoptare, textul „Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoarelor acte: Convenţia cu privire la implementarea Acordului Schengen din 19 iunie 1990, Regulamentul 562/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor schengen), Regulamentul 810/2009/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, Regulamentul 539/2001/CE al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 2414/2001/CE al Consiliului din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului 539/2001/CE de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 453/2003/CE al Consiliului din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 851/2005/CE al Consiliului din 2 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie în ceea ce priveşte mecanismul de reciprocitate, Regulamentul 1932/2006/CE al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 1244/2009/CE al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat, Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sînt rezidenţi pe termen lung, Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente.” se exclude.
    2. Articolul 3 se completează cu următoarele noţiuni:
    „persoane aflate în vizite de afaceri – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, care deţin poziţii de conducere în cadrul unor persoane juridice străine din statele membre ale Uniunii Europene, împuternicite pentru iniţierea unui dialog, examinarea unor oportunităţi, realizarea de activităţi necesare pentru înființarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor filiale, reprezentanțe sau persoane juridice de către societatea-mamă, şi care nu oferă, nici nu prestează servicii, nu se implică în alte activităţi economice decît cele necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale, nici nu primesc remunerație dintr-o sursă situată pe teritoriul Republicii Moldova;
    persoane transferate temporar de către persoana juridică străină dintr-un stat membru al Uniunii Europene – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, angajate la o persoană juridică străină dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau care au fost parteneri ori asociați cu aceasta de cel puţin un an, care sînt transferate temporar la filiala, reprezentanța sau persoana juridică înființată de către societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova. Persoanele transferate temporar pot fi:
    – persoane cu funcţii de conducere – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, care deţin o funcţie superioară în cadrul unei persoane juridice străine cu sediul în unul din statele membre ale Uniunii Europene, care se ocupă în primul rînd de gestionarea entității juridice în cauză sub supravegherea generală sau îndrumarea consiliului de administraţie, a acţionarilor persoanei juridice sau a persoanelor cu funcţii echivalente şi care:
    a) asigură conducerea persoanei juridice sau a unui departament ori a unei subdiviziuni a acesteia;
    b) supraveghează şi controlează activitatea celorlalţi membri ai personalului care exercită funcţii de supervizare, specializate sau de conducere;
    c) au autoritatea de a se ocupa personal de angajarea şi concedierea personalului, de a face recomandări privind angajarea şi concedierea personalului sau iau alte măsuri privind personalul;
    – specialişti – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, care lucrează pentru o persoană juridică străină cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene şi care deţin competenţe speciale, esenţiale pentru producerea echipamentelor de cercetare, pentru tehnicile, procesele, procedurile sau gestionarea persoanei juridice în cauză. La evaluarea acestor competențe se iau în considerare atît competenţele specifice necesare pentru activitatea persoanei juridice, cît şi deţinerea unui nivel înalt de calificare într-un anumit profil ocupaţional sau o anumită activitate comercială care necesită cunoştinţe tehnice specifice, inclusiv apartenenţa la o profesie acreditată;
    stagiari absolvenți de studii superioare – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, angajați ai unei persoane juridice străine dintr-un stat membru al Uniunii Europene pentru cel puţin un an, titulari ai unei diplome universitare, transferate temporar la filiala, reprezentanța sau persoana juridică înființată de către societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova în scopul dezvoltării profesionale sau al formării tehnice;
    vînzători profesioniști – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, reprezentanți ai unui prestator de servicii sau furnizor de mărfuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicite să negocieze vînzarea de servicii sau de mărfuri ori încheierea de contracte de vînzare a serviciilor sau a mărfurilor în Republica Moldova. Vînzătorii profesioniști nu se angajează în vînzări directe către publicul larg, nu primesc remunerație dintr-o sursă situată pe teritoriul Republicii Moldova şi nici nu sînt comisionari;
    prestatori de servicii contractuale – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, angajate de o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care nu este agenţie pentru ocuparea forței de muncă, nici nu acţionează prin intermediul unei astfel de agenţii, care nu deţine o filială, o reprezentanță sau o persoană juridică pe teritoriul Republicii Moldova şi are încheiat un contract de prestare de servicii către un consumator final rezident în Republica Moldova, contract care necesită aflarea temporară a angajaţilor săi pe teritoriul Republicii Moldova pentru executarea contractului respectiv;
    profesioniști independenți – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, care asigură prestarea unui serviciu şi care sînt definite ca persoane ce desfăşoară activităţi independente pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care nu deţin o persoană juridică pe teritoriul Republicii Moldova şi care au încheiat un contract de prestare de servicii (altul decît printr-o agenţie pentru ocuparea forței de muncă) către un consumator final rezident în Republica Moldova, contract care necesită aflarea temporară a acestora pe teritoriul Republicii Moldova pentru executarea contractului respectiv;
    confirmarea dreptului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova – act al autorității competente pentru străini prin care unor categorii de străini li se acordă dreptul de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen cumulativ mai mare de 90 de zile.”
    3. Legea se completează cu capitolul III1 cu următorul cuprins:
Capitolul III1
AFLAREA TEMPORARĂ PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA A UNOR CATEGORII
DE STRĂINI

    Articolul 301. Dreptul de aflare temporară pe teritoriul
                           Republicii Moldova al vînză torilor profesionişti,
                           al prestatorilor de servicii contractuale şi al
                           profesioniştilor independenţi
    (1) Vînzătorii profesionişti, prestatorii de servicii contractuale şi profesioniştii independenţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot desfăşura activități pe teritoriul Republicii Moldova fără a avea un permis de şedere provizorie.
    (2) Vînzătorii profesionişti pot desfăşura activități de negociere sau de încheiere a contractelor de vînzare a serviciilor ori mărfurilor în baza copiei de pe pașaportul național, a documentului ce confirmă că sînt împuterniciți de către o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene să negocieze vînzarea de servicii sau de mărfuri ori să încheie contractul de vînzare a serviciilor sau mărfurilor în Republica Moldova pentru o perioadă de 90 de zile pe parcursul oricărei perioade de 12 luni.
    (3) Prestatorii de servicii contractuale își pot desfăşura activitatea pe un termen ce nu depăşeşte 6 luni calculate cumulativ în cursul unei perioade de 12 luni, în baza copiei de pe paşaportul naţional, a documentului ce confirmă obţinerea unui contract de prestare de servicii pentru cel mult 12 luni pentru o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce confirmă prestarea unui serviciu temporar în calitate de angajat al persoanei juridice cel puţin pe parcursul anului anterior datei la care a fost prezentată cererea de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, a documentului care să confirme împuternicirea dată de persoana juridică angajatoare privind prestarea temporară a unor tipuri de servicii în interesul acesteia, a actelor de studii sau de calificare şi de confirmare a experienţei profesionale de cel puţin 3 ani în domeniu și, după caz, în baza altor acte prevăzute de legislaţia Republicii Moldova pentru prestarea de servicii în anumite domenii.
    (4) Profesioniștii independenți își pot desfășura activitatea pe o perioadă de pînă la 6 luni calculate cumulativ în cursul unei perioade de 12 luni, în baza copiei de pe pașaportul național, a contractului de prestare de servicii încheiat pe o perioadă de cel mult 12 luni, a actelor de studii sau de calificare și de confirmare a experienței profesionale în domeniu de cel puțin 6 ani și, după caz, în baza altor acte prevăzute de legislația Republicii Moldova pentru prestarea de servicii în anumite domenii.
    Articolul 302. Evidenţa aflării temporare pe teritoriul
                           Republicii Moldova a vînzătorilor profesionişti,
                           a prestatorilor de servicii contractuale şi a
                           profesioniştilor independenţi
    (1) Persoana juridică beneficiară din Republica Moldova, într-un termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a vînzătorului profesionist, a prestatorului de servicii contractuale sau a profesionistului independent, după caz, va prezenta la autoritatea competentă pentru străini o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării străinului în ţară, cu anexarea actelor menţionate la art. 301 alin. (2), (3) şi (4).
    (2) În temeiul declaraţiei depuse conform alin. (1), autoritatea competentă pentru străini va emite confirmarea dreptului de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a străinului respectiv.
    (3) Forma şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordinul autorităţii competente pentru străini și se publică pe pagina web oficială a autorității.”
    4. La articolul 31, alineatul (2) se completează cu literele h), i) şi j) cu următorul cuprins:
    „h) persoanelor cu funcţii de conducere;
    i) specialiştilor;
    j) stagiarilor absolvenți de studii superioare.”
    5. Legea se completează cu articolele 362, 363 şi 371 cu următorul cuprins:
    „Articolul 362. Acordarea şi prelungirea dreptului
                            de şedere provizorie pentru persoanele
                            cu funcţii de conducere
    (1) Pentru persoanele cu funcţii de conducere din cadrul filialei, reprezentanței sau persoanei juridice înființate de societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova dreptul de şedere provizorie se acordă ori, după caz, se prelungeşte la cererea străinului, în baza unui demers din partea filialei, reprezentanței sau persoanei juridice menționate, a copiei de pe documentul ce atestă transferul şi atribuţiile străinului şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (2) Termenul de examinare a cererii menționate la alin. (1) şi de emitere a deciziei privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru persoanele cu funcţii de conducere nu va depăşi 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru persoanele cu funcţii de conducere prevăzut la alin. (1) se acordă ori, după caz, se prelungeşte pentru o perioadă cumulativă de pînă la 3 ani.
    Articolul 363. Acordarea şi prelungirea dreptului
                           de şedere provizorie pentru specialişti
    (1) În cazul specialiştilor care activează pentru o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care sînt transferați la filiala, reprezentanța sau persoana juridică înființată de societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova, dreptul de şedere provizorie se acordă sau, după caz, se prelungeşte la cererea străinului, în baza unui demers din partea filialei, reprezentanței sau persoanei juridice menționate, a copiei de pe documentul ce atestă transferul şi atribuţiile străinului, a copiilor de pe actele sale de studii sau de calificare şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (2) Termenul de examinare a cererii menționate la alin. (1) şi de emitere a deciziei privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru specialiști nu va depăşi 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii respective.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru specialiști prevăzut la alin. (1) se acordă sau, după caz, se prelungeşte pentru o perioadă cumulativă de pînă la 3 ani.”
    „Articolul 371. Acordarea dreptului de şedere provizorie
                            pentru stagiarii absolvenți de studii superioare
    (1) În cazul stagiarilor absolvenți de studii superioare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dreptul de şedere provizorie se acordă la cererea străinului, în baza unui demers din partea filialei, reprezentanței sau a persoanei juridice înființate de societatea-mamă de pe teritoriul Republicii Moldova, a documentului ce atestă transferul străinului, a copiei de pe actul ce atestă studiile sale universitare şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (2) Termenul de examinare a cererii menționate la alin. (1) şi de emitere a deciziei privind acordarea dreptului de şedere provizorie pentru stagiarii absolvenți de studii superioare nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii respective.
    (3) Stagiarilor absolvenți de studii superioare care au intrat în Republica Moldova în scop de dezvoltare profesională li se acordă drept de şedere provizorie pe un termen de pînă la un an, fără drept de prelungire.”
    6. Legea se completează cu articolul 901 cu următorul cuprins:
    „Articolul 901
    Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoarelor acte: Convenţia cu privire la implementarea Acordului Schengen din 19 iunie 1990, Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor schengen), Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul (CE) nr. 2414/2001 al Consiliului din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul (CE) nr. 453/2003 al Consiliului din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul (CE) nr. 851/2005 al Consiliului din 2 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie în ceea ce priveşte mecanismul de reciprocitate, Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat, Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sînt rezidenţi pe termen lung, Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente, Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, din 27 iunie 2014 (prevederile articolului 202 alineatul (5), articolului 203 şi ale articolelor 214–218, ţinînd cont de rezervele enumerate în anexele XXVII-A, XXVII-C, XXVII-D, XXVII-E, XXVII-G şi XXVII-H).”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 23. Chişinău, 10 martie 2017.