LPC50/2017
ID intern unic:  369875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 50
din  30.03.2017
pentru modificarea şi completarea Codului
audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 193     Data intrarii in vigoare : 14.04.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    literele b), c) şi j) vor avea următorul cuprins:
    „b) retransmisie – captare şi transmitere simultană a serviciilor de programe sau a unor părţi importante din asemenea servicii prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nicio modificare, difuzate de radiodifuzori sau distribuitori de servicii şi destinate recepţionării de către public;
    c) radiodifuzor – persoană juridică, titulară a unei licenţe de emisie eliberată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, avînd responsabilitatea totală, inclusiv responsabilitatea editorială pentru transmisia serviciilor de programe destinate recepţionării de către public;”
    „j) produs autohton – programe realizate de către radiodifuzori aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova şi/sau de către producători de programe independenţi din Republica Moldova, inclusiv prin mijloace tehnice și intelectuale din Republica Moldova;”
    litera k) se abrogă;
    litera u) va avea următorul cuprins:
    „u) ore de maximă audiență – interval de timp cuprins între orele 06.00–09.00, 17.00–23.00 în zilele de luni pînă vineri și 06.00–24.00 în zilele de sîmbătă și duminică pentru posturile de televiziune și între orele 06.00–13.00, 17.00–20.00 pentru posturile de radio;”.
    2. Articolul 11:
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Produsul autohton va cuprinde cel puțin 8 ore din volumul zilnic de emisie și va fi difuzat exclusiv (în totalitate) în intervalul orelor 06.00–24.00. Cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, dintre care cel puțin 4 ore – în limba de stat.
    (3) Radiodifuzorii care au drept scop obținerea de resurse financiare exclusiv din distribuție nu au dreptul să plaseze publicitate, cu excepția cazurilor în care respectă prevederile alin (2).”
    la alineatul (7), textul „păstrîndu-se coloana sonoră originară” se substituie cu textul „în limba de stat”.
    3. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 38. Sancțiuni
    (1)  În sensul prezentului cod, răspunderea pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale înseamnă aplicarea de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în condiţiile legii, a unor sancţiuni radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii care au comis încălcări ale legislaţiei audiovizuale. Consiliul Coordonator al Audiovizualului aplică sancţiuni în funcție de gravitatea şi frecvenţa încălcărilor comise.
    (2)  Se sancţionează cu avertizare publică radiodifuzorii care au comis prima încălcare a următoarelor prevederi:
    a) art. 3 alin. (7), art. 6, art. 7, art. 10 alin. (5), art. 11 alin. (2)–(7), (9) și (10), art. 16 alin. (2) și art. 17 din prezentul cod;
    b) art. 641 alin. (1) din Codul electoral.
    (3) Se sancţionează cu amenzi de la 5000 de lei la 10000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări:
    a) refuzul de a se supune controlului, refuzul de a permite accesul în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, refuzul de a crea condiţii de vizionare a ofertei serviciilor de programe retransmise sau de a pune la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi documentele solicitate şi înregistrările programelor difuzate;
    b) nerespectarea ofertei serviciului de programe retransmis de către distribuitorul de servicii;
    c) neprezentarea, pînă la data de 1 martie a fiecărui an, a rapoartelor de activitate anuale și a contractelor de retransmisie a serviciilor de programe;
    d) utilizarea ilegală a semnalelor şi/sau a siglei unui alt radiodifuzor;
    e) nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor şi a obiectului sancţiunii, prevăzute la alin. (8)–(10);
    f) transmisia/retransmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenței de emisie și ale autorizației de retransmisie sau nerespectarea concepției generale a serviciului de programe, aprobată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
    g) nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (7) și (8) şi a prevederilor art. 18, de asemenea refuzul de a pune la dispoziţia Consiliului Coordonator al Audiovizualului înregistrările serviciului de programe sau neprezentarea contractelor încheiate cu titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe;
    h) nerespectarea prevederilor legale privind condiţiile de difuzare a publicităţii şi teleshoppingului, amenda fiind aplicată pentru fiecare caz de încălcare constatat;
    i) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (2).
    (4) Se sancţionează cu amendă de la 10000 de lei la 15000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări:
    a) nerespectarea deciziilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind protecția minorilor;
    b) utilizarea tehnicii mesajelor subliminale în cadrul publicităţii şi teleshoppingului;
    c) nerespectarea obligației de a asigura transparența proprietății radiodifuzorilor, prevăzută la art. 66 alin. (6)–(7);
    d) pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, cu excepția art. 11 alin. (10).
    (5) Se sancţionează cu amendă de la 15000 de lei la 20000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări:
    a) transmisia/retransmisia serviciilor de programe fără licenţă de emisie sau autorizație de retransmisie;
    b) transmisia/retransmisia serviciilor de programe în afara zonei de acoperire specificate în licenţa de emisie sau autorizația de retransmisie;
    c) retransmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor art. 28–30;
    d) difuzarea unor opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deținătorii drepturilor de autor sau fără a obține o licență valabilă prin care se acordă dreptul de a le difuza;
    e) întreruperea nemotivată a activității radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii pe o perioadă mai mare de 10 de zile consecutive sau pe o perioadă mai mare de 30 de zile intermitente în cursul unui an calendaristic;
    f) pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (4).
    (6) Se sancţionează cu amendă de la 25000 de lei la 30000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin. (5).
    (7) Se sancţionează cu suspendarea licenței de emisie sau a autorizaţiei de retransmisie radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii care a comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin. (6). Suspendarea licenței de emisie sau a autorizației de retransmisie se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute la alin. (2)–(6).
    (8) Radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii căruia i s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de prezentul articol are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii în modul indicat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în decizia de sancţionare.
    (9) Textul sancţiunii se difuzează în următoarele 48 de ore de la emiterea deciziei, sonor şi/sau vizual, de cel puţin 3 ori, în orele de maximă audienţă, din care o dată în principala emisiune de ştiri.
    (10) Distribuitorul de servicii sancționat se obligă să difuzeze textul sancțiunii în mod continuu timp de 24 de ore, pe fiecare dintre canalele care au constituit obiectul sancțiunii.
    (11) Licenţa de emisie se retrage în condițiile art. 27.
    (12) Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea sancţiunii va fi motivată, devenind executorie de la data publicării. Orice decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului poate fi atacată în instanța de judecată de către radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii sancționat.
    (13) În cazul în care, în decurs de 6 luni, radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii nu comite în mod repetat încălcări ale prevederilor prezentului cod pentru care a fost sancţionat, sancţiunile anterioare se anulează.”
    4. Codul se completează cu articolul 661 cu următorul cuprins:
     „Articolul 661. Măsurarea cotelor de audiență
    Măsurarea cotelor de audiență se efectuează de către o companie selectată în baza unei licitații transparente, cel puțin o dată la 5 ani, conform procedurilor și condițiilor stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.”
    5. La articolul 68, alineatul (8) se abrogă.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. I pct. 2, ce se referă la art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova, care vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2017.
    (2) Articolul II din Legea nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea articolului 66 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din  27 iulie 2006 se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 50. Chişinău, 30 martie 2017.