LPM58/2017
ID intern unic:  369879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 58
din  06.04.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 197
    MODIFICAT
    LP40 din 16.03.18, MO121-125/13.04.18 art.237


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noțiunea „Creanță” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „Infrastructură a pieței financiare – sistem multilateral între participanți și operatorul acestui sistem, care funcționează în baza unor norme comune, formale și standardizate și care este utilizat în scopuri de decontare, clearing (compensare) sau înregistrare a plăților, valorilor, instrumentelor derivative sau a altor tranzacții financiare.”
    2. La articolul 5 alineatul (1):
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) constituie, licențiază, operează, reglementează și supraveghează infrastructurile pieței financiare, în condițiile stabilite de lege, și promovează funcționarea stabilă și eficientă a acestora;”
    litera n) se abrogă.
    3. La articolul 34 alineatul (4), cuvintele „Depozitarul central unic” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.
    4. La articolul 40, litera b) se abrogă.
    5. Denumirea capitolului VI1 va avea următorul cuprins:
Capitolul VI1
INFRASTRUCTURILE PIEȚEI FINANCIARE”.
    6. Articolul 492 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 492. Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
    Banca Națională instituie, reglementează activitatea și supraveghează Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”
    7. La articolul 69 alineatul (1), textul „în termen de 4 luni după încheierea fiecărui an financiar” se substituie cu textul  „pînă la 1 iunie”.
    8. La articolul 71 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să constituie și să dețină pînă la 100%, dar nu mai puțin de 76% din capitalul social al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.”
    Art. II. – Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la noțiunea „achizitor potențial”, după cuvintele „să dobîndească” se introduc cuvintele „individual sau concertat”;
    la noțiunea „administrator”, după cuvintele „contabilul-șef adjunct” și „sau ale contabilului-șef” se introduc cuvintele „al persoanei”;
    noțiunea „afiliate ale unei alte persoane”:
    la litera b), după cuvintele „direct sau indirect,” se introduce textul „individual sau concertat,”, iar cuvintele „beneficiarii lor efectivi și” se substituie cu textul „beneficiarii lor efectivi, și anume”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) persoană afiliată persoanei fizice – soții, rudele și afinii de gradul întîi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinelor menționați, precum și persoana juridică asupra căreia persoana fizică și/sau persoanele afiliate acesteia, dețin controlul sau dețin parte în asocieri în participație, sau exercită influență semnificativă ori sînt administratori;”
    la litera g), după textul „o tranzacție” se introduc cuvintele „cu banca”;
    la noțiunea „persoane care acționează concertat” litera b), textul „soţii, rudele şi afinii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate în alineatele de mai sus;” se exclude, iar în final litera se completează cu textul „orice persoană care, conform legislației civile, este legată de persoana fizică menționată mai sus printr-un raport de rudenie de gradul întîi și doi, soții persoanei și rudelor persoanei, afinii persoanei şi soții afinelor, precum şi societățile aflate sub controlul acestora;”.
    2. Articolul 156 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Fostului deținător de cotă în capitalul social al băncii, ale cărui acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor alin. (3) și a cărui creanță rezultantă  din această anulare nu a fost onorată, precum și persoanelor afiliate acestuia, în procesul de rezoluție bancară  și în procesul de lichidare silită a băncii li se va aplica tratamentul similar acționarilor băncii și persoanelor afiliate acestora.”
    3. La articolul 158 alineatul (2), cuvintele „registratorul independent care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare ale băncii și deținătorii nominali” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și custozii acțiunilor”.
    4. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu textul: „Filiala băncii străine trebuie să aibă un regulament, în care se specifică cel puțin denumirea, adresa, cuantumul capitalului de dotare, funcțiile conducătorilor, obiectul activității, care poate fi modificat doar cu aprobarea Băncii Naționale, dată în scris.”
    5. Articolul 243:
    la alineatul (3), cuvintele „Pentru eliberarea licenţei” se substituie cu cuvintele „Banca Națională, prin actele sale normative, stabilește procedura de eliberare a licenței pentru filiala băncii străine. Pentru eliberarea licenţei”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
     „(31) În cazul în care se consideră că informațiile prezentate la alin. (3) sînt insuficiente pentru eliberarea licenței, Banca Națională poate solicita date și informații suplimentare.”
    6. Articolul 25 alineatul (2):
    la litera d), textul „și organizarea funcțiilor interne de conformitate, de audit intern și de administrare a riscurilor” se exclude;
    litera e) se completează în final cu textul „ , inclusiv organizarea funcțiilor de control: conformitate, audit intern și administrare a riscurilor”.
    7. Articolul 28:
    la alineatul (1) litera d), după cuvintele „pot beneficia acționarii” se introduce textul „care nu sînt persoane afiliate băncii și”, iar textul „5%” se substituie cu textul „1%”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Nerespectarea limitelor maxime, aferente expunerilor băncii față de persoanele afiliate băncii, stabilite de Banca Națională conform alin. (1) lit. a) și b), va conduce la diminuarea  capitalului reglementat al băncii respective cu sumele ce depășesc aceste limite.”
    8. La articolul 281 alineatul (3), după cuvintele „poate avea loc doar către o bancă” se introduce textul „/filială a băncii străine”.
    9. La articolul 38 alineatul (52), sintagma „Consiliul de administrație” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”.
    10. La articolul 384 alineatul (11), cuvintele „depozitarul central și registratorul care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale băncii” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.
    11. Articolul 3811:
    se completează cu alineatul (33) cu următorul cuprins:
    „(33) Creanțele rezultante din aplicarea dispozițiilor art. 156 alin. (3) se onorează conform prevederilor alin. (8) din prezentul articol.”
    la alineatul (8), după cuvîntul „acesteia”  se introduce textul „și foștilor deținători de cotă în capitalul  social al băncii, față de care au fost dispuse măsurile prevăzute la art. 156 alin. (3), în cazul în care aceștia din urmă dețin o creanță față de bancă rezultantă din anularea acțiunilor acesteia,”.
    12. Articolul 3817 alineatul (3):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) depozitele persoanelor juridice și ale întreprinderilor individuale;”
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) creanțele prevăzute la art. 3811 alin. (3) lit. f) și g), în ordinea corespunzătoare.”
    Art. III. – Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1–4, art. 1), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagmele „extras din registrul acționarilor”, „extras din registrul deținătorilor valorilor mobiliare”, „extras din registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății”, „extras din registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „extras din contul de valori mobiliare” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 11:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la  Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), instituit în condițiile Legii nr. 234/2016 și în conformitate cu regulile acestuia.”
    la alineatul (31), cuvintele „în Registrul de stat al valorilor mobiliare și în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu alin. (3)”.
    3. La articolul 12, alineatele (4) și (5) se abrogă.
    4. La articolul 13 alineatul (5), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.
    5. Articolul 15:
    la alineatul (1), textul „Toate acțiunile unei clase, indiferent de emisiune, au unul și același număr al înregistrării de stat.” se exclude;
    la alineatul (72), cuvintele „persoanei care asigură ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „Depozitarului central”.
    6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17.  Înscrierile în conturile şi registrele
                           Depozitarului central
    (1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
    (2) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.”
    7. Articolul 18 se abrogă.
    8. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.”
    9. Articolele 20–23 se abrogă.
    10. Articolul 261:
    la alineatul (5), cuvintele „la registrator” se exclud;
    la alineatul (6), cuvintele „registratorului” se substituie cu cuvintele „Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”;
    la alineatul (7), cuvintele „registratorul” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central sau persoana care ține custodia valorilor mobiliare”.
    11. La articolul 27 alineatul (8) litera e), cuvintele „registratorului” se substituie cu cuvintele „Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”.
    12. La articolul 29 alineatul (1) litera a), cuvintele „persoana care ține registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”.
    13. Articolul 32:
    la alineatul (5):
    în partea introductivă, cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;
    la litera a), cuvintele „în Registrul de stat al valorilor mobiliare” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Comisia Națională a Pieței Financiare va informa Depozitarul central despre modificările operate pentru introducerea lor în conturile și registrele acestuia.”
    14. Articolul 38:
    în denumire, cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”;
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „de stat a” se exclud;
    litera d) se abrogă;
    alineatul (4):
    în partea introductivă, cuvintele „de stat a” se exclud;
    litera b) se abrogă;
    la litera c), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării acțiunilor plasate la înființarea societăţii, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.”
    la alineatul (6), cuvintele „registrul acţionarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.
    15. La articolul 40 alineatul (7), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.
    16. La articolul 42 alineatul (6), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.
    17. Articolul 44:
    la alineatul (2), cuvintele „de stat a” se exclud;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acţiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, şi a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.”
    18. Articolul 45 alineatul (7):
    în partea introductivă, cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;
    la litera e), cuvîntul „registrator” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”.
    19. La articolul 49 alineatul (4), cuvintele „registrul acționarilor” și „registrul menționat” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.
    20. Articolul 54:
    la alineatul (1), cuvintele „persoana care ține registrul acționarilor societății” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”;
    la alineatul (3), litera e) se abrogă;
    alineatele (4) și (41) se abrogă.
    21. Articolul 55:
    la alineatul (11) litera a), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui”;
    la alineatul (6), cuvintele „documentația sa de evidență” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele sale”.
    22. La articolul 56 alineatul (2) litera f), cuvintele „înregistrate în registrul deținătorilor valorilor” se substituie cu cuvintele „efectuate cu valorile”.
    23. La articolul 57:
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), după cuvîntul „contractului” se introduce textul „ , actului emis de Depozitarul central ori custode”;
    la alineatul (7), cuvintele „Persoana care ține registrul acționarilor este obligată” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central este obligat”.
    24. La articolul 58 alineatul (2), textul „(de registratorul societății)” se exclude.
    25. La articolul 59 alineatul (51), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.
    26. La articolul 60, alineatul (3) se abrogă.
    27. La articolul 65 alineatul (2), litera e) se abrogă.
    28. La articolul 70 alineatul (7), textul „ , a registratorului” se exclude.
    29. La articolul 79 alineatul (7), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.
    30. La articolul 80 alineatul (7), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.
    31. Articolul 81:
    la alineatul (8), cuvintele „registrul acţionarilor acesteia” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”;
    la alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.
    32. La articolul 84 alineatul (3), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”.
    33. Articolul 89:
    la alineatul (4), cuvintele „registratorul societății și la” se exclud;
    la alineatul (5), textul „ , a registratorului societății” se exclude.
    34. Articolul 92 alineatul (1):
    la litera d), textul „cu registratorul,” se exclude;
    la litera j), cuvintele „înregistrate în registrul deținătorilor valorilor” se substituie cu cuvintele „efectuate cu valorile”.
    35. La articolul 94 alineatul (8), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) în cazul contopirii, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societăţile participante la contopire, din Registrul emitenților de valori mobiliare şi închiderii conturilor în registrele Depozitarului central;
    b)  în cazul absorbţiei, din momentul înscrierii în registrul deţinătorilor de valori mobiliare şi/sau în actele de constituire ale societăţii absorbante a deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţii absorbite, radierii valorilor mobiliare, plasate de societăţile absorbite, din Registrul emitenților de valori mobiliare şi închiderii conturilor în registrele Depozitarului central.”
    36. Articolul 95:
    la alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”;
    la alineatul (12), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) în cazul divizării, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societate, din Registrul emitenților de valori mobiliare şi închiderii conturilor în registrele Depozitarului central;
    b) în cazul separării, din momentul operării modificărilor în Registrul emitenților de valori mobiliare și în actele de constituire ale societăţii reorganizate şi închiderii conturilor în registrele Depozitarului central.”
    37. Articolul 981:
    la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) nu a îndeplinit cerințele stabilite la art. 38;”
    la alineatul (3), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central”;
    la alineatul (4), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închide conturile din  registrele sale”.
    Art. IV. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la litera h), textul „ , precum și cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținere a lui” se exclude;
    la litera k), cuvintele „și cele de tender referitoare la valorile” se substituie cu cuvintele „de valori”;
    la litera m), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „Registrul emitenților de valori mobiliare”.
    2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se abrogă.
    Art. V. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 157, litera f) se abrogă.
    2. La articolul 161 alineatul (3), textul „în formă materială, pe suport de hîrtie, sau” se exclude.
    3. Articolele 164 și 165 se abrogă.
    4. La articolul 170 alineatul (2), textul „cu registratorul,” se exclude.
    5. Articolul 1606 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Prevederile alin. (1)–(4) se aplică, în măsura în care nu contravin Legii nr. 184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară, în cazul în care contractele de garanție financiară au fost încheiate între subiecții stabiliți la art. 3 din legea menționată.”
    Art. VI. – Articolul 5 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr. 575/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30–34, art. 169), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi     se completează după cum urmează:
    la litera  b), textul „5%” se substituie cu textul „1%”;
    articolul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și ale căror creanțe rezultante  din această anulare nu au fost onorate;”
    la literele  c) și d),  textul „și b)” se substituie cu textul „ , b) și b1)”.
    Art. VII. – Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 16:
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „sistemului de înscrieri în cont” se substituie cu cuvintele „conturilor și registrelor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare”;
    litera b) se abrogă;
    la alineatul (3), sintagma „Ministerul Finanțelor” se substituie cu sintagma „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.
    2. La articolul 42 alineatul (2), cuvintele „Sistemul de înscrieri în conturi la Banca Națională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central unic al valorilor mobiliare”.
    Art. VIII. – Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    după noțiunea „custodie” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „Depozitar central – Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;”
    la noțiunea „uzufruct asupra valorilor mobiliare”, cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare se stabilește în actele normative ale Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la Depozitarul central se stabilește în regulile acestuia”.
    2. Articolul 7:
    alineatul (5) se completează în final cu textul „și înscrise în conturile și registrele Depozitarului central, în conformitate cu regulile acestuia”;
    la alineatul (6), cuvintele „de către Comisia Națională” se exclud, iar după cuvîntul „interzice” se introduc cuvintele „circulația și”;
    la alineatul (7), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la Depozitarul central”.
    3. La articolul 8 alineatul (16), cuvintele „persoana care ține registrul deținătorilor de obligațiuni” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central”.
    4. La articolul 10 alineatul (2), textul „în registrul deținătorilor de valori mobiliare, în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale” se substituie cu textul „la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia”.
    5. Articolul 11:
    alineatele (1) și (2) se abrogă;
    la alineatul (3), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la Depozitarul central”.
    6. Articolul 12 se abrogă.
    7. La articolul 21 alineatul (3), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la Depozitarul central”.
    8. Articolul 30:
    la alineatul (8), cuvintele „persoanei care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”;
    la alineatul (9) literele a) și b), cuvintele „persoana care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central sau persoana care ține custodia valorilor mobiliare”.
    9. La articolul 47, alineatul (7) se abrogă.
    10. La articolul 67:
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) Emitentul este obligat să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, înainte de începerea tranzacționării valorilor mobiliare pe piața reglementată.”
    la alineatul (14), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului este ținut” se substituie cu cuvintele „valorile mobiliare ale acestuia au fost înregistrate”.
    11. Articolul 79:
    la alineatul (1), cuvintele „Comisia Naţională, în comun cu Banca Națională a Moldovei,” se substituie cu cuvintele „Banca Națională a Moldovei”;
    la alineatul (4), cuvintele „Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „Băncii Naționale a Moldovei și regulilor Depozitarului central”.
    12. La capitolul IV, secțiunile 5 și 6 se abrogă.
    13. La articolul 139, alineatul (2) se abrogă.
    14. Articolul 140:
     la alineatul (2), literele c) și d) se abrogă;
     alineatul (10) se abrogă.
    15. La articolul 141, alineatele (3) și (4)  vor avea următorul cuprins:
    „(3) La realizarea atribuțiilor de supraveghere şi control în privința operatorilor de piață, piețelor reglementate, MTF, Comisia Naţională este în drept să aplice sisteme electronice de supraveghere şi control în timp real, iar aceștia sînt obligați să asigure conexiunea şi accesul sistemelor proprii la sistemul electronic de supraveghere şi control al Comisiei Naţionale.
    (4) Depozitarul central asigură accesul la sistemul său electronic Comisiei Naţionale pentru realizarea atribuțiilor de supraveghere şi control conform alin. (3).”
    16. La articolul 143 alineatul (1), cuvintele „și de depozitar central și cele care dețin autorizații de societate de registru” se exclud.
    17. La articolul 147, alineatele (65)–(69) se abrogă.
    Art. IX. – La articolul 4 alineatul (1) litera f) din Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „precum și” se exclud, iar după cuvîntul „băncilor” se introduce textul „ , precum și contractelor încheiate de Banca Națională”.
    Art. X. – Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 653) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la alineatul (1) punctul 17), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) este desemnat de Banca Naţională a Moldovei ca sistem după ce se asigură că normele de funcţionare a sistemului sînt adecvate.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Depozitarul central unic al valorilor mobiliare obține calitatea de operator de sistem și administrează sisteme de plăți și de decontare de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”
    2. Articolul 9:
    la alineatul (3), cuvintele „şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare vor” se substituie cu cuvîntul „va”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Banca Naţională a Moldovei va încheia acorduri de cooperare cu autorităţile relevante ale statului în care participanţii străini la sistemele desemnate în conformitate cu prezenta lege îşi au sediul, în scopul de a fi informată, în timp util, cu privire la orice procedură de insolvabilitate intentată împotriva acestor participanţi. În sensul prezentei legi, moment al intentării procedurii de insolvabilitate pentru instituţiile din străinătate se consideră momentul în care autoritatea străină relevantă informează Banca Naţională a Moldovei. Banca Naţională a Moldovei va proceda în conformitate cu alin. (3) în ceea ce priveşte procedura de insolvabilitate intentată împotriva participanţilor străini.”
    3. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare menţin şi actualizează pe paginile lor web oficiale” se substituie cu cuvintele „menține și actualizează pe pagina sa web oficială”;
    la alineatul (3), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud, iar cuvîntul „urmăresc” se substituie cu cuvîntul „urmărește”.
    4. La articolul 14, cuvintele „și de către Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud.
    Art. XI. – Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noțiunea „deținător de valori mobiliare” va avea următorul cuprins:
    „deținător de valori mobiliare – persoană fizică sau juridică care deține valori mobiliare în baza dreptului de proprietate, care are calitatea de client al participantului sau al Depozitarului central și în numele căreia participantul sau Depozitarul central ține evidența acestor valori mobiliare în formă de înscriere în cont;”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (6), textul „lit. b)–d)” se substituie cu textul „lit. b)–e)”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) În cazul în care, la subscrierea acțiunilor emise de Depozitarul central, persoanele stabilite la alin. (4) lit. b)–e) solicită să subscrie cumulativ mai mult de 24% din acțiunile emise de Depozitarul central, cota acțiunilor subscrise va fi diminuată proporțional pentru fiecare subscriitor în vederea respectării prevederilor alin. (5).”
    3. La articolul 6, cuvintele „În exercitarea atribuțiilor” se substituie cu cuvintele „La prestarea serviciilor”.
    4. La articolul 7, cuvîntul „judiciar” se substituie cu cuvîntul „judecătoresc”.
    5. La articolul 20 alineatul (1) litera c), cuvintele „actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „prezenta lege”.
    6. La articolul 23, alineatul (3) litera b), cuvintele „membrul organelor de conducere,” se exclud.
    7. La articolul 25, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , iar în partea ce ține de înregistrarea şi evidenţa valorilor mobiliare – și cu Comisia Națională a Pieței Financiare”.
    8. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „este posibilă” se substituie cu cuvintele „se efectuează”.
    9. La articolul 33 alineatul (1), cuvintele „prezentei legi” se substituie cu cuvintele „deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu art. 21 alin. (4),”.
    10. Articolul 41 se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Guvernul și instituțiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit al sistemului informațional al Depozitarului central la Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul garanțiilor reale mobiliare și la alte resurse informaționale de stat.
    (6) De la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art. 19 alin. (1), Comisia Naţională a Pieţei Financiare va asigura accesul Depozitarului central la Registrul emitenților de valori mobiliare.”
    11. La articolul 46:
    alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător sînt obligați să transmită Depozitarului central, instituit în conformitate cu prezenta lege, registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hîrtie, în termen de:
    a) 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților de interes public;
    b) 12 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților admise spre tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;
    c) 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni, altele decît cele menționate la lit. a) și lit. b).
    (5) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească, prin actele sale normative, un termen mai mare decît cel indicat la alin. (4) în vederea transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, dar nu mai mult de 24 de luni de la data expirării pentru fiecare termen menționat la alin. (4).”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Societatea pe acțiuni este în drept să transmită registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de aceasta din data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei. La exercitarea acestui drept, societatea de registru este obligată să transmită Depozitarului central registrul deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hîrtie, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către societatea pe acțiuni.”
    la alineatele (6) și (7), textul „alin. (4) și (5)” se substituie cu textul „alin. (4)–(51)”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin. (4)–(51) se efectuează sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în următoarele condiții:
    1) în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Națională a Pieței Financiare, cu consultarea Băncii Naționale a Moldovei, va aproba procedura de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, care va conține descrierea cel puțin a următoarelor aspecte:
    a) verificarea, realizată de Comisia Națională a Pieței Financiare prin contrapunerea datelor din registrele societăților de registru cu datele deținute de Comisia Națională a Pieței Financiare, a datelor deținute de custozi și emitenții de valori mobiliare;
    b) verificarea realizată de emitentul de valori mobiliare și de Comisia Națională a Pieței Financiare, care va cuprinde procesul de:
    – notificare, de către emitentul de valori mobiliare, în formă scrisă, a deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deținute de aceștia;
    – desfășurare, de către Comisia Națională a Pieței Financiare, a unei campanii de informare publică în scopul confirmării integrității și legalității înregistrărilor din registrele societăților de registru, precum și pașii ce urmează a fi întreprinși de către deținătorii de valori mobiliare în cazul depistării unor neconcordanțe;
    2) cheltuielile aferente organizării și desfășurării campaniei de informare publică vor fi finanțate din bugetul de stat și din alte surse;
    3) Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant verifică, conform procedurii menționate la pct. 1),
registrele deținătorilor valorilor mobiliare pînă la data transmiterii acestora conform alin. (4)–(51);
    4) în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant vor verifica datele din registrele societăților de registru aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări conform procedurii menționate la pct. 1);
    5) neconcordanțele dintre datele din registrele societăţilor de registru şi orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, date din registrele custozilor, baza de date a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sau alte documente similare) sînt înlăturate de societatea de registru sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau, la cererea părții interesate, sînt remediate de instanța de judecată;
    6) examinarea neconcordanțelor din registrul deținătorilor de valori mobiliare de către instanța de judecată nu împiedică transmiterea registrului în cauză către Depozitarul central. Instanța de judecată nu este în drept să suspende sau să stopeze transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central.”
    articolul se completează cu alineatul (81) cu următorul cuprins:
    „(81) În scopul executării prevederilor alin. (8), Guvernul și instituțiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul garanțiilor reale mobiliare și la alte resurse informaționale de stat.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) La transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin. (4)–(51), societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător:
    a) vor atesta acuratețea și caracterul complet al datelor;
    b) vor purta răspundere administrativă, civilă și/sau penală pentru pierderea integrității și/sau pentru acuratețea datelor și documentației transmise Depozitarului central.”
    la alineatul (10), textul „alin. (4) și (5)” se substituie cu textul „alin. (4)–(51)”;
    la alineatul (11), după cuvintele „devine caducă” se introduce textul „în termen de 6 luni de”;
    alineatele (12) și (13) vor avea următorul cuprins:
    „(12) Operațiunile de clearing și de decontare pentru valorile mobiliare înregistrate în Sistemul de înscrieri în conturi, în conformitate cu Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, se efectuează:
    a) de către Banca Națională a Moldovei – pînă la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art. 19 alin. (1);
    b) de către Depozitarul central  – de la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art. 19 alin. (1).
    (13) Operațiunile de clearing și de decontare pentru valorile mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare se efectuează de către Depozitarul central în condiţiile prezentei legi și în termenul stabilit la alin. (11). Depozitarul central ce deține licența eliberată în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital va transmite documentația completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hîrtie, aferent înscrierilor în programul (software) administrat, către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”
    articolul se completează cu alineatul (131) cu următorul cuprins:
    „(131) Persoanele juridice care, conform situației la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin licență de Depozitar central sau autorizație de societate de registru sînt în drept să obțină licență pentru activitate pe piaţa de capital, conform Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, fără achitarea taxei de eliberare a licenței.”
    12. Legea se completează cu articolul 47 cu următorul cuprins:
    „Articolul 47. Măsuri compensatorii
    (1)  Pretențiile financiare care pot deriva din aplicarea art. 46 alin. (10) și (11) se depun la Cancelaria de Stat, însoțite de acte doveditoare, în termen de pînă la 6 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului articol.
    (2) Pretențiile depuse conform alin. (1) sînt examinate în termen de 60 de zile de la data depunerii de o comisie, componența nominală și regulamentul de activitate ale căreia se aprobă de Guvern.
    (3) Comisia este formată din 7 membri și este condusă de un președinte. Comisia va include reprezentanți ai Ministerului Justiției (președintele și secretarul comisiei), Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și ai Cancelariei de Stat.
    (4) Comisia examinează documentele prezentate şi solicită, după caz, informaţii şi date suplimentare. Pînă la prezentarea informațiilor/datelor solicitate, termenul de examinare menționat la alin. (2) se suspendă.
    (5) Comisia adoptă o decizie motivată privind respingerea pretențiilor ori acceptarea totală sau parțială a acestora. În cazul acceptării totale sau parțiale a pretențiilor, decizia comisiei intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Guvern. Despăgubirile vor fi achitate din bugetul de stat în termen de pînă la 6 luni de la aprobarea de către Guvern a deciziei respective.
    (6) Decizia comisiei poate fi contestată în instanța de judecată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 793/2000. Pînă la soluționarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor dispuse potrivit dispozițiilor art. 46.
    (7) În cazul anulării deciziei comisiei, se mențin toate efectele produse în baza prezentei legi, iar măsurile reparatorii ce pot fi dispuse de instanță se limitează doar la plata despăgubirilor.”
    Art. XII. – Legea nr. 232/2016 privind redresarea şi rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 707) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 46), cuvintele „cu privire la Legea” se exclud.
    2. La articolul 42 alineatul (1), după cuvintele „din cauza” se introduce textul „ , printre altele,”.
    3. La articolul 59 alineatul (1), litera e) se completează în final cu textul „sau atunci cînd acțiunile ce reprezintă cel puțin 50% din capitalul social al băncii au fost anulate în temeiul prevederilor art. 156 din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995”.
    4. Articolul 61:
    la alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) fără a aduce atingere altor dispoziții din prezenta lege, creditorii din aceeași categorie sînt tratați în mod egal, cu excepția creditorilor care sînt deținători de cote substanțiale în capitalul social al băncii, a foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, față de care au fost dispuse măsurile prevăzute la  art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și a căror creanță rezultantă din anularea acțiunilor  nu a fost onorată, a membrilor organului de conducere al băncii, ai comisiei de cenzori, a contabilului-șef al băncii, precum și a persoanelor afiliate acestor categorii de persoane, determinate astfel conform Legii instituțiilor financiare nr. 550/1995;”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) lit. f), administratorul temporar și administratorul special,  desemnați de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor art. 46 și, respectiv, art. 66, nu sînt considerați membri ai organului de conducere a băncii.”
    5. La articolul 104, cuvîntul „inlcusiv” se substituie cu cuvîntul „inclusiv”.
    6. La articolul 105 alineatul (3) litera b), cuvîntul „este” se substituie cu cuvintele „poate fi”.
    7. La articolul 129 alineatul (2), textul „prevederilor 1” se substituie cu textul „prevederilor art. 91”.
    8. La articolul 218 alineatul (3), după cuvintele „în proprietate privată” se introduc cuvintele „a statului”.
    9. La articolul 228 litera b), cuvîntul „banca” se substituie cu cuvîntul „bancă”.
    10. La articolul 244, textul „Prevederile art. 24–243” se substituie cu textul „Prevederile art. 241–243”.
    11. La articolul 248 litera b), textul „art. 2 al prezentei legi” se substituie cu textul „Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare”.
    12. La articolul 250 alineatul (2), textul „art. 2 al prezentei legi” se substituie cu textul „Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare”.
    13. La articolul 254, textul „art. 2 al prezentei legi” se substituie cu textul „Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare”.
    14. La articolul 316 alineatul (1) litera d), cuvintele „pînă la echivalentul în lei a un milion lei” se substituie cu cuvintele „pînă la un milion de lei”.
    15. La articolul 318 alineatul (1), cuvîntul „constate” se substituie cu cuvîntul „constatate”.
    16. La articolul 321 alineatul (1) litera g), cuvintele „de a plăti” se substituie cu cuvintele „de a se plăti”.
    Art. XIII. –  Art. IX din Legea nr. 233/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 709) se abrogă.
    Art. XIV. – (1) Art. I pct. 1–3 și pct. 5–8, art. II pct. 1 și 2, pct. 4–6, 8 și 9, 11 și 12, art. VI, art. IX–XIII și art. XIV alin. (3)–(7) intră în vigoare la data publicării prezentei legi.
    (2) Art. I pct. 4, art. II pct. 3 și 10, art. V și art. VII intră în vigoare la data de 31 iulie 2018. Art. III, art. IV și art. VIII intră în vigoare la data de 30 martie 2020. Din data transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare se va efectua în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și cu regulile acestuia.
    [Art.XIV al.(2) mdificat prin LP40 din 16.03.18, MO121-125/13.04.18 art.237]
 
   (3) Prin derogare de la art. 11 alin. (3) și (31), art. 12 alin. (4) și (5), art. 17, art. 18–23, art. 32 alin. (5), art. 38, art. 42 alin. (5), art. 44 alin. (2) și (10), art. 45 alin. (7), art. 54 alin. (1), art. 80 alin. (7), art. 81 alin. (8) și (10) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de la art. 6 alin. (1) lit. a) și b), precum și art. 8 lit. m) și o) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, de la art. 7 alin. (7) și alin. (9)–(11) și art. 85–88 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital:
    a) valorile mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și modificările ce țin de convertirea, consolidarea sau fracționarea acestora nu sînt supuse înregistrării de stat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
    b) la emisiunea valorilor mobiliare de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nu sînt percepute taxele indicate la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;
    c) înregistrarea și evidența valorilor mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare se efectuează de către acesta în conturile și registrele sale în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și cu regulile acestuia;
    d) înscrierile privind valorile mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și eliberarea extrasului din cont se efectuează în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor și cu regulile acestuia;
    e) lista acționarilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare se întocmește de acesta în conformitate cu procedurile sale;
    f) desfășurarea activităților stabilite la lit. c)–e) nu necesită deținerea autorizației de societate de registru de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
    (4) Prevederile art. II pct. 7 din prezenta lege privind modificarea art. 28 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 intră în vigoare la data publicării prezentei legi. Prevederile art. II pct. 7 din prezenta lege privind modificarea art. 28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 intră în vigoare la 1 iulie 2017.
    (5) Banca care, la data intrării în vigoare a prevederilor art. II pct. 7, încalcă limitele maxime privind expunerile sale față de persoanele afiliate, stabilite prin regulamentul Băncii Naționale a Moldovei conform art. 28 alin. (1) lit. a) și b) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995, va prezenta Băncii Naționale a Moldovei, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, un plan de acțiuni pentru o perioadă de 24 de luni, care va cuprinde măsuri de conformare cu limitele prudențiale respective. Pe perioada acestor 24 de luni, prevederile art. 28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 nu sînt aplicabile față de expunerile, care depășesc limitele maxime, privind expunerile băncii față de persoanele sale afiliate, stabilite prin regulamentul Băncii Naționale a Moldovei și asumate pînă la 1 iulie 2017.
    (6) Prevederile alin. (5) din prezentul articol nu exclud posibilitatea aplicării de către Banca Națională a Moldovei a altor măsuri și/sau sancțiuni conform art. 38 din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995.
    (7) Persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a deciziei Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, emisă în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru își desfășoară activitatea pînă la expirarea termenelor stabilite la art. 46 alin. (4)–(51) din Legea nr. 234/2016, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 58. Chişinău, 6 aprilie 2017.