HGC234/2017
ID intern unic:  369913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 234
din  18.04.2017
cu privire la modificarea și completarea
 Regulamentului privind restituirea accizelor

Publicat : 21.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 128-132     art Nr : 313
    Pentru executarea prevederilor art.124 alin. (6) şi art.125 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 8 februarie), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.157, art.1211), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului Regulamentului, sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ fiscal de stat”, „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, acronimele „IFPS”, „IFS” și cuvintele „IFS teritorial” – cu acronimul „SFS, iar acronimul „DGMC” – cu acronimul „DGACM”;
    2) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Dreptul la restituirea accizelor intervine în situaţiile prevăzute de:
    a) art.124 alin.(6) din Codul fiscal – scoaterea de pe teritoriul vamal al produselor rezultate din prelucrare, în cazul achitării accizelor la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal de perfecţionare activă;
    b) art.124 alin.(9) din Codul fiscal:
scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    c) art.125 alin.(22) din Codul fiscal – livrarea mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210 pentru alimentarea aeronavelor;
    d) art.125 alin.(3) din Codul fiscal – exportul în mod independent sau în baza contractului de comision al mărfurilor supuse accizelor de producţie proprie, plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free, plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere;
    e) art.125 alin.(32) din Codul fiscal – exportul mărfurilor supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, efectuat de către subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision;
    f) art.125 alin.(7) din Codul fiscal – la procurarea de către agenţii economici a mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor.”;
    3) punctul 4 se abrogă;
    4) la punctul 5:
    după cuvintele „la cererea contribuabilului” se introduce textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la capitolul V2 din prezentul Regulament”, iar sintagma „Direcția Generală a Marilor Contribuabili” se înlocuiește cu sintagma „Direcția Generală Administrarea Contribuabililor Mari”;
    ultima propoziţie se exclude;
    5) la punctul 6, prima propoziție se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la capitolul V2 din prezentul Regulament”;
    6) la punctul 7, alineatul al treilea va avea următorul cuprins:
    „Executarea cererii se efectuează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la organul fiscal, din care 30 de zile sînt destinate efectuării controlului fiscal şi adoptării deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art.216 alin.(8) din Codul fiscal, 7 zile – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, iar celelalte 8 zile – pentru efectuarea restituirii efective.”;
    7) la punctul 71, textul „punctul 72” se substituie cu textul „ pct.72 și 8”;
    8) la punctul 8, textul „pct. 16,18 şi 201” se substituie cu textul „18, 201 şi 208”;
    9) la punctul 10, textul „ , precum şi ştampila autentică lîngă inscripţia „copia corespunde originalului” se exclude;
    10) punctul 11:
    a) la alineatul întîi, cuvintele „onorării obligației de repatriere a mijloacelor și” se exclud;
    b) litera b) se abrogă;
    c) la litera c), cuvintele „extrasele bancare” se substituie cu textul „extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului)”;
    11) la punctul 12:
    a) alineatul întîi va avea următorul cuprins: „Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii – mandant.”;
    b) litera b) se abrogă;
    c) la litera c), cuvintele „extrasul bancar” se substituie cu textul „extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului)”;
    d) la litera d), cuvintele „extraselor bancare” se substituie cu textul „extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului)”, iar cuvîntul „ştampila”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „semnătura”;
    12) la punctul 13:
    a) alineatul întîi va avea următorul cuprins: „Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii – comitent.”;
    b) litera b) se abrogă;
    c) la litera c), cuvintele „extrasele bancare” se substituie cu textul „extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului)”;
    d) la litera d), cuvintele „extraselor bancare” se substituie cu textul „extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului)”, iar cuvîntul „ştampila”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „semnătura”;
    13) la punctul 141 alineatul al cincilea, cuvintele „extrasele bancare” se substituie cu textul „extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului)”;
    14) se completează cu punctul 142 cu următorul cuprins:
    „142. Pentru a obține restituirea accizelor achitate pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova destinate exportului, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize şi exportă în mod independent sau în baza contractului de comision prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative:
    a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export al mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, comitentul prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;
    b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă achitarea de facto către furnizor de pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize (comitentul) a sumei rezultate din procurarea mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto, pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize a sumei rezultate din vînzarea către partenerul străin a mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) factura fiscală aferentă procurării mărfurilor supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate (transportate) pentru export, cu specificarea sumei accizei.”;
    15) titlul capitolului V va avea următorul cuprins:
„V. DETERMINAREA SUMEI ACCIZELOR SPRE
RESTITUIRE ÎN CAZUL LIVRĂRII MĂRFURILOR DE LA
POZIȚIILE TARIFARE 271012310, 271012700 ȘI 271019210
PENTRU ALIMENTAREA AERONAVELOR”;

    16) punctele 16 și 17 se abrogă;
    17) punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. De dreptul la restituirea sumelor accizelor achitate la importul mărfurilor supuse accizelor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210 beneficiază agenții economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecți ai impunerii cu accize, care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor civile (atît a navelor ce aparțin companiilor aeriene autohtone sau străine, cît și a celor proprii).”;
    18) la punctul 19, textul „16 și” se exclude;
    19) punctul 20 va avea următorul cuprins:
    „20. Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazul prevăzut la pct.18 al prezentului Regulament constituie sumele accizelor achitate la buget pentru importul mărfurilor supuse accizelor în limita cantității acestor mărfuri livrate pentru alimentarea aeronavelor în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea.”;
    20) se completează cu capitolele V2 şi V3 cu următorul cuprins:
„V2. RESTITUIREA ACCIZELOR ACHITATE LA INTRODUCEREA
MĂRFURILOR STRĂINE SUPUSE ACCIZELOR PE TERITORIUL
VAMAL ŞI PLASAREA ACESTORA ÎN REGIM VAMAL DE
PERFECŢIONARE ACTIVĂ CU SCOATEREA DE PE TERITORIUL
 VAMAL AL PRODUSELOR REZULTATE DIN PRELUCRARE

    204. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă în cazul scoaterii produselor rezultate din prelucrare de pe teritoriul vamal.
    205. Suma accizelor pasibilă restituirii în condiţiile menţionate în pct.204 al prezentului Regulament se determină reieşind din sumele accizelor achitate la introducerea mărfurilor străine, în limita cantităţii acestor mărfuri încorporate în produsele compensatoare scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova luînd în considerare şi rata de randament aprobată de organul vamal.
    206. Restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă se efectuează numai dacă scoaterea produselor compensatoare în componenţa cărora au fost încorporate mărfurile respective este efectuată de aceeaşi persoană care a introdus această marfă.”;
V3. RESTITUIREA ACCIZELOR LA PROCURAREA DE CĂTRE
AGENŢII ECONOMICI A MĂRFURILOR DE LA POZIŢIILE
TARIFARE 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100,
 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000,
290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000,
290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800,

UTILIZATE ÎN CALITATE DE MATERIE PRIMĂ PENTRU
 PRELUCRAREA ŞI/SAU FABRICAREA MĂRFURILOR
 CARE NU SÎNT SUPUSE ACCIZELOR

    207. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate iniţial în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, la contul bancar al agentului economic respectiv, la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110-271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, în cazul în care utilizează mărfurile menţionate în calitate de materie pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor.
    208. Dacă mărfurile atribuite la poziţiile tarifare menţionate în pct.207 sînt utilizate în calitate de materie primă pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, sumele accizelor achitate la procurarea acestora se trec în cont conform mecanismului stabilit în art.125 alin.(7) din Codul fiscal.
    209. Pentru a beneficia de restituirea sumelor accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct.207 al prezentului Regulament prezintă subdiviziunii teritoriale SFS cererea, la care se anexează copiile documentelor primare (facturile fiscale/facturile) şi copiile documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget.
    2010. Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazurile prevăzute la pct. 207 al prezentului Regulament se determină în modul următor:
    a) se determină sumele accizelor achitate la buget pentru mărfurile supuse accizelor (inclusiv la import), în limita cantităţii materiei prime utilizate la producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor, livrate (comercializate) în perioadă fiscală pentru care se solicită restituirea;
    b) din suma accizelor, în limitele restanţelor contribuabilului faţă de bugetul public naţional, în baza cererii conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare, la cererea contribuabilului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.42 din 7 iulie 2004, depusă de contribuabil, se efectuează stingerea acestor restanţe faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiunilor fiscale administrate de organele vamale;
    с) suma accizelor care poate fi transferată la contul bancar al agentului economic se determină ca diferenţa dintre suma accizelor stabilită la lit.a) şi cea trecută în contul stingerii restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe.”
    2. Punctul 1 subpunctul 1) se pune în aplicare de la 1 aprilie 2017, cu excepţia textului „iar acronimul „DGMC” – cu acronimul „DGACM”.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 234. Chişinău, 18 aprilie 2017.