OMJC186/2017
ID intern unic:  369935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 186
din  24.03.2017
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului justiţiei
nr. 38 din 3 februarie 2006
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 755
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1200 din 24 martie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI    În vederea asigurării accesului la informația din Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor,
ORDON:
    Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor (Anexa nr. 1), aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 38 din 3 februarie 2006 “Cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 145), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 435 din 3 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Informaţia privind faptul înregistrării deschiderii procedurii succesorale în privinţa defunctului, testamentele autentificate notarial şi informaţia privind notarul care a înregistrat procedura succesorală se eliberează de către Centru la cererea în scris a instanţei de judecată, procuraturii, organului de urmărire penală, executorului judecătoresc sau a organului fiscal în legătură cu cauzele aflate în gestiune.
    Cererea trebuie să conțină obligatoriu numele şi prenumele defunctului, data decesului, scopul solicitării informaţiei şi, facultativ, numărul de identificare şi data naşterii defunctului.”
    2. Se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
    „251. Persoana care are un interes legal în privinţa patrimoniului defunctului poate solicita Centrului informaţia privind faptul înregistrării deschiderii procedurii succesorale şi notarul care a înregistrat procedura succesorală, în baza cererii întocmite în modul prevăzut la pct. 25, la care anexează declaraţia sub propria răspundere a existenţei interesului legal.”

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                          Vladimir CEBOTARI

    Nr. 186. Chişinău, 24 martie 2017.