OIFPSM13/2017
ID intern unic:  370009
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 13
din  04.04.2017
cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate
de documente primare cu regim special
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 815
    MODIFICAT
   
OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19
    OSFS310 din 07.06.18, MO195-209/15.06.18 art.973; în vigoare 15.06.18
   
OSFS199 din 03.07.17, MO244-251/14.07.17 art.1283; în vigoare 28.10.17
    OSFS63 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.869; în vigoare 12.05.17


    În temeiul art.133 alin.(2) pct.4) şi 34) și art.136 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) și al prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997,
     [Preambulul modificat prin OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției organizarea activității deservire și arierate, Direcției generale conformare, Direcției generale administrare contribuabili mari și a Direcției generale economie și finanțe.
    [Pct.2 modificat prin OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
    3. Se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat (exceptând facturile fiscale) nr.780 din 18 iunie 2013 și Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modul de acordare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecție altele decât factura, factura fiscală și anexele la acestea nr.995 din 7 iulie 2014.
    4. Direcţia generală metodologia impozitelor și taxelor va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat și va asigura publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.4 modificat prin OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                            Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 13. Chişinău, 4 aprilie 2017.


Anexă
la Ordinul SFS nr.13 din 4 aprilie 2017

REGULAMENT
privind eliberarea formularelor tipizate
de documente primare cu regim special
    1. Eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (în continuare – formulare) se efectuează entităților și persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă, ce au obligația de a le utiliza în activitatea desfășurată în conformitate cu cadrul normativ și legislativ în vigoare.
    2. Serviciul Fiscal de Stat asigură contribuabililor posibilitatea de a comanda următoarele tipuri de formulare:
    a) actul de achiziţie a mărfurilor;
    b) actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    c) bonul de plată;
    d) chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale (1-SF);
    e) chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale (2-SF);   
    h) factura fiscală;
    i) delegație;
    [Pct.2 lit.i) în redacția OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
    j) foaie de parcurs pentru autoturisme;
    k) foaie de parcurs pentru autocamioane;
    l) foaie de parcurs pentru autobuze;
    m) borderou de achiziţie a laptelui;
    n) aviz de însoțire a mărfurilor.
    [Pct.2 lit.n) introdusă prin OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
    3. Persoanele fizice care practică activitate independentă pot să solicite din categoria documentelor primare menționate doarbonul de plată.   
    4. Contribuabilii solicită eliberarea formularelor stabilite la pct. 2 la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, după raza de deservire, sau online prin Sistemul Informațional Automatizat „Comandarea online a formularelor tipizate” (în continuare – Sistem), în formă tipizată pe suport de hârtie, sau diapazon de serie şi numere, care reprezintă o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor.
    5. La înaintarea comenzilor de eliberare a formularelor executate tipografic la sediul Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, persoanele autorizate ale entității sau în baza delegaţiei semnate de acestea, completează cererea-comandă. Ulterior, în baza cererii depuse, solicitantului i se eliberează recipisa în care se indică datele  bancare pentru plata aferentă formularelor solicitate.
    6. Pentru înaintarea comenzilor de eliberare a formularelor executate tipografic prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii vor utiliza Sistemul Informaţional Automatizat „Comandarea online a formularelor tipizate”. Prin intermediul Sistemului, contribuabilii au posibilitatea de a completa, semna şi transmite Serviciului Fiscal de Stat comanda privind numărul necesar de documente primare, de a vizualiza informaţia transmisă, recepţiona recipisa şi bonul de plată. Modul de obținere a accesului la Sistem este reglementat prin Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobat de către Serviciul Fiscal de Stat.
    [Pct.6 modificat prin OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
    7. Formularele solicitate, în baza comenzilor depuse de contribuabil, conform pct.5 și pct.6, se eliberează contra plată şi exclusiv contra semnătura persoanelor autorizate ale entității sau în baza delegaţiei semnate de acestea, la prezentarea recipisei, buletinului de identitate şi a ordinului de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești.
    [Pct.7 modificat prin OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
    8. În cazul cînd operațiunile la conturile bancare ale contribuabilului sunt suspendate sau contribuabilul nu dispune de conturi bancare, acesta are dreptul de a achita/transfera mijloacele financiare la contul Serviciului Fiscal de Stat în baza documentului de plată, drept dovadă a transferului fiind ordinul de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești, cu indicarea în destinația plății a denumirii entității și a codului fiscal pentru care se efectuează transferul (ex. Achitarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special pentru entitatea „ ......”  codul fiscal ......).
    [Pct.8 în redacția OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
    9. Comanda privind eliberarea seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entităţi a formularelor se realizează prin Sistem în mod gratuit. Pentru efectuarea comenzii, entitatea indică tipul documentului, pentru care se solicită serie şi diapazon de numere, şi cantitatea necesară.
    10. Generarea seriei şi a diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a formularelor se face în mod automatizat de către Sistem, iar entitatea va primi recipisa care conţine seria şi diapazonul de numere acordat.
    11. Entităţilor care dispun de serie şi diapazon de numere reflectat în recipisă li se permite să utilizeze formulare tipizate de documente primare cu regim special, specificate în pct.2 al prezentului Regulament, imprimate de sine stătător, sau prin intermediul unei entităţi terţe, conform condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.
    12. Pentru excluderea comenzilor nefondate de serie şi diapazon de numere pentru formularele stabilite la pct. 2 din prezentul ordin, Sistemul va acorda pentru agenţii economici deserviţi de Direcțiea generală administrare contribuabili mari un diapazon maxim de 10 000 de formulare, iar pentru ceilalţi agenţi economici – un diapazon de 1000 de formulare de fiecare tip per comandă.
    13. În cazul în care entitatea este supusă reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbție), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, aceasta are dreptul de a reînregistra pe numele subiectului succesor de drepturi formularele tipizate de documente primare cu regim special imprimate tipografic, neutilizate, primite de la Serviciul Fiscal de Stat.
    Entitatea urmează să depună cererea privind reînregistrarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, primite de la Serviciul Fiscal de Sat, imprimate tipografic, pe numele subiectului succesor de drepturi.
    Cererea se depune în formă liberă de către agentul economic reorganizat prin fuziune (contopire şi absorbție), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, în adresa subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, în raza căruia se deservește subiectul nou-creat cu indicarea seriei, numerelor formularelor neutilizate cu anexarea actului de inventariere a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, a actului de primire-predare  cu indicarea seriei, numerelor și costului acestora, a deciziei privind radierea persoanei juridice din Registrul de stat.
    [Pct.13 în redacția OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
    14. În cazul în care entitatea se lichidează, formularele de documente primare cu regim special, seria şi diapazonul de numere neutilizate pentru formulare nu se restituie Serviciului Fiscal de Stat.
    Totodată, procedura de efectuare a selectării documentelor pentru păstrare şi nimicire, întocmirea actelor necesare este stabilită prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27 iulie 2016 cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului.
    [Pct.14 în redacția OSFS56 din 12.02.19, MO59-65/22.02.19 art.403; în vigoare 22.02.19]
    [Anexa modificată prin OSFS310 din 07.06.18, MO195-209/15.06.18 art.973; în vigoare 15.06.18]
    [Anexa modificată prin OSFS199 din 03.07.17, MO244-251/14.07.17 art.869; în vigoare 14.07.17]
    [Anexa modificată prin OSF63 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17, art.869; în vigoare 12.05.17]