LPC31/2017
ID intern unic:  370016
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 31
din  17.03.2017
pentru completarea Codului de procedură civilă
al Republicii Moldova nr. 225/2003
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 229
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu capitolul XIII1 cu următorul cuprins:
Capitolul XIII1
MEDIEREA JUDICIARĂ
    Articolul 1821. Medierea judiciară
    (1) Medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de:
    a) protecţia consumatorilor;
    b) litigiile de familie;
    c) litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat;
    d) litigiile de muncă;
    e) litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
    f) litigiile succesorale;
    g) alte litigii civile a căror valoare este sub 200 000 de lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărîre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.
    (2) La solicitarea părţilor, medierea judiciară poate avea loc şi în alte cazuri decît cele prevăzute la alin. (1).
    (3) Tranzacţia părţilor este posibilă şi în afara medierii judiciare, în condiţiile prezentului cod.
    Articolul 1822. Procedura medierii judiciare
    (1) După acceptarea spre examinare a cererii de chemare în judecată în condiţiile art. 168 alin. (4), instanţa judecătorească, în termen de 5 zile, stabileşte pentru părţile în proces data şedinţei de soluţionare amiabilă a litigiului. Dacă există dovada citării legale, absenţa părţilor de la şedinţa de soluţionare amiabilă a litigiului nu afectează curgerea termenului prevăzut la alin. (5) din prezentul articol.
    (2) În cadrul şedinţei de soluţionare amiabilă a litigiului, instanţa judecătorească informează părţile despre legea aplicabilă litigiului, durata procedurilor, posibilele cheltuieli de judecată, posibila soluţie asupra cazului şi efectele ei pentru părţile la proces.
    (3) Scopul ședinței de soluționare amiabilă a litigiului este să ajute părțile să comunice, să negocieze, să identifice interesele lor, să evalueze pozițiile lor și să găsească soluțiile reciproc satisfăcătoare.
    (4) Instanţa judecătorească întreprinde măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă litigiul sau unele probleme litigioase şi, în acest scop, poate cere prezentarea lor personală, chiar dacă sînt reprezentate în proces, şi le acordă un termen de conciliere, care nu va depăşi 15 zile.
    (5) Termenul medierii judiciare nu poate depăşi 45 de zile de la data la care a fost fixată prima şedinţă de soluţionare amiabilă a litigiului, dacă legea nu prevede altfel.
    Articolul 1823. Confidenţialitatea şi interzicerea audierii
                             participanţilor la procesul de mediere judiciară
    (1) Toate discuţiile sau actele întocmite în cadrul procesului de mediere judiciară sînt confidenţiale.
    (2) În procesul de mediere judiciară, instanţa judecătorească nu poate divulga informaţiile de care a luat cunoştinţă în decursul sesiunilor separate cu părţile şi nu poate să discute asemenea informaţii cu cealaltă parte fără acordul părţii vizate.
    (3) Instanţa judecătorească, părţile sau oricare altă persoană care a participat în cadrul procedurii de mediere judiciară a litigiului nu poate divulga şi nu poate invoca în alt proces de mediere, de judecată sau de arbitraj ori în afara unui astfel de proces informaţiile de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere judiciară a litigiului sau în legătură cu acesta.
    Articolul 1824. Încheierea tranzacţiei
    (1) Acordul părţilor cu privire la soluţionarea amiabilă a litigiului se exprimă prin încheierea unei tranzacţii.
    (2) În cazul în care părţile sînt de acord să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă, instanţa judecătorească, în termen de 3 zile, pronunţă o încheiere prin care dispune încetarea procesului. Încheierea trebuie să conţină condiţiile tranzacţiei, confirmate de instanţa judecătorească.
    (3) Înainte de a confirma tranzacţia, instanţa judecătorească explică participanţilor la proces efectele acestui act de procedură. Nu se admite tranzacţia între părţi dacă aceasta contravine legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului.
    (4) Repartizarea cheltuielilor de judecată în cazul încheierii tranzacţiei se efectuează în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) şi (5).
    Articolul 1825. Refuzul de a încheia tranzacţia
    (1) În cazul în care una sau ambele părţi refuză soluţionarea litigiului pe cale amiabilă ori litigiul nu a putut fi soluţionat în termenul prevăzut la art. 1822 alin. (5), ori părţile nu au ajuns la consens în privinţa tuturor pretenţiilor, instanţa judecătorească, în termen de 3 zile de la primirea refuzului sau expirarea termenului de mediere judiciară, emite o încheiere nesusceptibilă de atac cu privire la încetarea procedurii de mediere judiciară şi transmite dosarul instanței judecătorești pentru repartizare aleatorie unui alt judecător sau, după caz, complet de judecată.
    (2) După repartizarea dosarului în condiţiile alin. (1), judecătorul care a primit cererea de chemare în judecată pregătește pricina pentru dezbateri judiciare.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 31. Chişinău, 17 martie 2017.