OMFC70/2017
ID intern unic:  370063
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 70
din  20.04.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența
contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 843     Data intrarii in vigoare : 20.04.2017
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Pe tot parcursul textului anexei, sintagma „instituții bugetare” se substituie prin sintagma „autorități/instituții bugetare”, cu declinarea la cazul respectiv.
    1.2. În capitolul I „PREVEDERI GENERALE”,
    1.2.1. În punctul 1.4.5.1, litera a):
    1.2.1.1. Alineatul trei se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „- în cazul primirii cu titlu gratuit, valoarea de intrare se evaluează conform datelor din documentele primare. În cazul când în documentele primare nu este indicată valoarea bunului primit, valoarea de intrare se determinată de către un evaluator independent sau o comisie creată de către autoritatea/instituția bugetară în conformitate cu valoarea de piață a acestuia și suplimentată, în caz de necesitate, cu cheltuielile aferente pregătirii pentru utilizare conform destinației;”.
    1.2.1.2. După alineatul trei se introduce un alineat nou în următoarea redacție:
    „- în cazul deținerii, dar nereflectării în evidența contabilă, valoarea de intrare este determinată de către un evaluator independent sau o comisie creată de către autoritatea/instituția bugetară, în conformitate cu valoarea de piață a acestora.”
    1.2.2. După punctul 1.4.7.5 se introduce punctul 1.4.8 cu următorul conținut:
    „1.4.8. Politica de contabilitate
    1.4.8.1. Autoritățile/instituţiile bugetare elaborează și aprobă politica de contabilitate în baza prevederilor Capitolului V „Politica de contabilitate – tip” din prezentele norme metodologice.
    1.4.8.2. Autorităţile publice centrale, în baza politicii de contabilitate – tip pentru instituţiile bugetare, elaborează şi aprobă politica de contabilitate-tip pentru instituţiile bugetare din domeniul patronat, care va conţine la necesitate prevederi suplimentare, ce ţin de specificul activităţii acestora, şi o coordonează cu Ministerul Finanţelor.
    1.4.8.3. Instituţiile bugetare subordonate autorităţii publice centrale elaborează şi aprobă politica de contabilitate a instituţiei în baza politicii de contabilitate – tip elaborate şi aprobate de către ministerele de ramură.
    1.4.8.4. Politica de contabilitate se modifică doar în cazul reorganizării autorității/instituţiei bugetare sau în cazurile modificărilor şi/sau completărilor ale actelor legislative şi normative cu reguli noi aferente faptelor economice ale instituției.”
    1.2.3. Punctul 1.5.8 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Operațiunile de închidere anuală se efectuează în nota contabilă nr.10 „Pentru operațiunile de închidere a anului bugetar”. La sfârșitul anului bugetar, în ultima zi operațională, după închiderea zilei bancare, se închid conturile claselor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 în funcție de soldul final, în contrapartidă cu conturile respective de rezultate (clasa 7).”.
    1.2.4. Punctul 3.3.51 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Valoarea de intrare a mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit este determinată în baza datelor din documentele primare. În cazul când în documentele primare nu este indicată valoarea mijloacelor fixe primite, valoarea de intrare este determinată de către un evaluator independent sau o comisie creată de către autoritatea/instituția bugetară în scopul aprecierii costului mijloacelor fixe respective, precum și a duratei de funcționare a acestora, în conformitate cu valoarea de piață și suplimentată, la necesitate, cu cheltuielile aferente pregătirii pentru utilizare conform destinației.”.
    1.3. În capitolul IV „RAPORTAREA FINANCIARĂ”, punctul 4.4.1 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Rapoartele financiare prezentate pe suport de hârtie se semnează cu semnătură olografă de către conducătorul autorităţii/instituţiei bugetare şi de către contabilul-şef (şeful serviciului contabil) sau de alte persoane împuternicite.
    Rapoartele financiare transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică de către conducătorul autorității/instituției bugetare sau altă persoană împuternicită.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                  Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 70. Chişinău, 20 aprilie 2017.