OMMPSFC63/2017
ID intern unic:  370065
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 63
din  18.04.2017
cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2017
la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova
(CORM 006-14)
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 845
    În conformitate cu procedura stabilită de modificare și completare a Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14),
ORDON:
    1. Se aprobă Modificarea nr. 1/2017 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web a ministerului.

    MINISTRUL MUNCII, PROTECȚIEI
    SOCIALE ȘI FAMILIEI                                               Stela GRIGORAȘ

    Nr. 63. Chişinău, 18 aprilie 2017.

Anexă
la Ordinul ministrului muncii,
protecției sociale și familiei
nr. 63 din 18 aprilie 2017

MODIFICAREA  nr. 1/2017
la Clasificatorul ocupațiilor
din Republica Moldova (CORM 006-14)

    Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr.22 din 3 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 , nr.120-126, art.670), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În partea 2 ” Descrierea grupelor de ocupații”:
    1)  la  grupa de bază 2423 „Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal”, în descriere după sintagma „politicile de personal” se completează cu sintagma „și/sau voluntariat”, iar sintagma „dezvoltarea personalului” se substituie cu  sintagma „dezvoltarea profesională”, iar finalul propoziției se completează cu următorul conținut: „sau orice alte aspecte legate de management”.
    Tabelul din această grupă se completează la final cu o poziție nouă, după cum urmează:
Codul ocupației
Titlul ocupației
242312
Coordonator de voluntari

    2) În denumirea  grupei de bază 2424 „Specialiștii în formarea și dezvoltarea personalului”, sintagma „formarea și dezvoltarea personalului” se substituie cu sintagma „formarea și dezvoltarea resurselor umane și personalului”. În descriere, sintagma „dezvoltarea personalului” se substituie cu sintagma „dezvoltarea resurselor umane și personalului”, iar sintagma „cât și personalul” se substituie cu sintagma „cât și personalul și/sau voluntarii”.