LPC8/2017
ID intern unic:  370085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 8
din  06.04.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 28.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 134-143     art Nr : 210     Data intrarii in vigoare : 28.04.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    după noţiunea „coloană oficială” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „comportament agresiv – efectuarea în mod intenționat de către un conducător de vehicul a unor acţiuni sau manevre succesive, prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. d) din prezenta lege, neconforme cu prevederile Regulamentului circulației rutiere sau cu normele de conducere preventivă, prin care acesta creează neîntemeiat obstacole circulației, prejudiciază drepturile altor participanţi la trafic sau îi obligă să ia măsuri suplimentare pentru a preveni producerea unui accident sau a nu pune în pericol siguranţa traficului;”
    după noțiunea „conducător” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „conducere preventivă – comportament al conducătorului de vehicul, conform cu prevederile Regulamentului circulației rutiere, care asigură prevenirea accidentelor în traficul rutier prin neadmiterea situațiilor periculoase în timpul conducerii vehiculului, precum și prin anticiparea și evitarea situațiilor periculoase ce pot fi provocate de ceilalți participanți la trafic;”.
    2. La articolul 33, alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să aplice în trafic norme de conducere preventivă și să nu adopte comportament agresiv, manifestat prin acţiuni precum:
    1) deplasarea succesivă, neregulamentară, de pe o bandă de circulaţie pe alta în scopul devansării, ocolirii vehiculelor;
    2) efectuarea manevrei de întoarcere prin folosirea sistemului de frînare;
    3) pornirea de pe loc a vehiculului prin demarare bruscă;
    4) agresarea conducătorului unui vehicul prin apropierea excesivă din spate sau din lateral, în mod repetat sau continuu, prin gesturi, cuvinte sau expresii obscene;
    5) folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase pentru obligarea conducătorului vehiculului care circulă regulamentar în faţa sa de a elibera, în mod nejustificat, banda de circulaţie;
    6) neasigurarea între două vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, care circulă pe aceeaşi bandă în afara localităţii, a spaţiului necesar revenirii pe bandă a unui vehicul care a efectuat depăşirea;
    7) frînarea bruscă a vehiculului, în mod nejustificat, la revenirea pe bandă, imediat după depăşirea unui vehicul, obligînd conducătorul acestuia să schimbe direcţia de mers sau să frîneze brusc pentru a evita impactul;
    8) depăşirea unei coloane de vehicule, obligate să oprească sau să încetinească la pătrunderea într-o intersecţie, la trecerea la nivel cu calea ferată sau în caz de forţă majoră, în scopul de a plasa vehiculul în faţă sau în interiorul coloanei;
    9) circulaţia cu viteză în limita stabilită sau depășind această limită la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea, în spatele acestuia ori în lateral, în scopul agresării sau intimidării conducătorului acestuia;
    10) conducerea unui ciclomotor sau a unei motociclete pe o singură roată ori a unui cvadriciclu pe cele două roți din spate;
    11) circulaţia cu viteză redusă nejustificat pe o altă bandă decît prima, împiedicînd circulaţia regulamentară a vehiculelor care se deplasează în urma sa;
    12) mersul înapoi cu spatele în scopul agresării sau intimidării celorlalţi participanţi la circulaţie;
    13) deplasarea neautorizată în grup (cîte doi și mai mulți, cu excepţia coloanelor oficiale) cu vehicule și/sau motociclete sau ciclomotoare care circulă pe aceeaşi bandă sau pe benzi paralele, depășind limita de viteză ori cu viteză redusă nejustificat, sau fără asigurarea între oricare două vehicule consecutive a spaţiului necesar revenirii pe bandă a unui vehicul care a efectuat depăşirea.”
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Codul se completează cu articolul 2411 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2411. Încălcarea de către conducătorii de vehicule
                              a regulilor de circulaţie rutieră sau a normelor
                              de conducere preventivă prin comportament
                              agresiv
    (1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a prevederilor Regulamentului circulației rutiere sau a normelor de conducere preventivă, săvîrşită prin manifestarea de comportament agresiv,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 3 la 15 zile, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.
    (2) Acţiunile specificate la alin. (1) săvîrșite de un grup de persoane ori săvîrșite repetat în cursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie sau care au generat riscul producerii unui accident de circulație
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 15 la 30 de zile, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la un an la 2 ani.”
    2. Articolul 244 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 244. Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră care a
                             generat riscul producerii unui accident de circulaţie
    Încălcările prevăzute la art. 238 și 239 care au generat riscul producerii unui accident de circulaţie
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravențional pe un termen de la 3 la 15 zile, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.”
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia art. II, care intră în vigoare după 3 luni de la publicarea prezentei legi.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 8. Chișinău, 6 aprilie 2017.