LPC22/2017
ID intern unic:  370087
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  24.03.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 134-143     art Nr : 212
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (3) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) străinul nu posedă viză de tranzit aeroportuar în cazul în care face parte din categoria străinilor care au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova.”
    2. Articolul 16:
    la alineatul (1), sintagma „zona internațională de tranzit” se substituie cu sintagma „zona de tranzit internațional”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru resortisanţii statelor ai căror cetăţeni au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia naţională. Acelaşi regim se aplică şi străinilor care, fără a fi cetăţeni ai statelor incluse în categoria de state ai căror cetăţeni au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, sînt în posesia unui document de călătorie eliberat de autorităţile statelor respective.”
    Art. II. – Legea nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 1–3, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la alineatul (2), textul „90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară” se substituie cu textul „90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere”;
    la alineatul (3), textul „anexele nr. 1 şi 2” se substituie cu textul „anexele nr. 1, 2 şi 3”, iar în final se completează cu textul „care sînt în posesia unui document de călătorie eliberat de către acestea”.
    2. Articolul 2:
    la alineatul (2), cuvintele „Refugiaţii şi apatrizii” se substituie cu cuvintele „Străinii, alţii decît refugiaţii şi apatrizii, care sînt”;
    articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Resortisanţii statelor, entităţilor şi autorităţilor teritoriale menţionate în anexa nr. 3 au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Străinii, alţii decît refugiaţii şi apatrizii, care sînt domiciliaţi în statele, entitățile și autoritățile teritoriale indicate în anexa nr. 3 şi care sînt în posesia unui document de călătorie eliberat de statele, entitățile și autoritățile teritoriale respective au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova.”
    3. Articolul 3:
    la alineatul (1), textul „90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară” se substituie cu textul „90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere”;
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Posesorii documentelor de călătorie tip Laissez–Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, membrii echipajelor şi însoţitorii de zbor ai aeronavelor care efectuează zboruri de urgenţă şi de salvare, precum şi alte persoane care acordă ajutor în caz de dezastre sau accidente, membrii echipajelor civile ale navelor, atunci cînd aceştia coboară pe uscat, care deţin un act de călătorie pentru personalul navigant eliberat în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant, adoptată la Geneva la 19 iunie 2003, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 31/2006, Convenţia nr. 108 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind actele de identitate pentru personalul navigant, adoptată la Geneva la 13 mai 1958, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 600/1999, sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.”
    4. Legea se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 3

LISTA
străinilor care au obligaţia deţinerii unei vize de tranzit aeroportuar
la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat
pe teritoriul Republicii Moldova
    1. RESORTISANȚII STATELOR:
    Republica Islamică Afganistan
    Republica Algeriană Democratică și Populară
    Republica Angola
    Republica Populară Bangladesh
    Burkina Faso
    Birmania/Myanmar
    Regatul Cambodgiei
    Republica Camerun
    Republica Capul Verde
    Republica Centrafricană
    Republica Ciad
    Republica Congo
    Republica Coasta de Fildeș
    Republica Costa Rica
    Republica Democratică Congo
    Republica Djibouti
    Republica Arabă Egipt
    Republica Guineea Ecuatorială
    Statul Eritreea
    Republica Federală Democratică a Etiopiei
    Republica Gaboneză
    Republica Gambia
    Republica Ghana
    Republica Guineea
    Republica Guineea-Bissau
    Republica Cooperativă Guyana
    Republica India
    Republica Islamică Iran*
    Republica Irak
    Republica Kenya
    Republica Libaneză
    Regatul Lesotho
    Republica Liberia
    Libia
    Republica Malawi
    Republica Mali
    Regatul Maroc
    Republica Mozambic
    Republica Namibia
    Republica Federală Democratică Nepal
    Republica Niger
    Republica Federală Nigeria
    Sultanatul Oman
    Republica Islamică Pakistan
    Republica Rwanda
    Republica Senegal
    Republica Sierra Leone
    Republica Federală Somalia
    Republica Democratică Socialistă Sri Lanka
    Republica Sudan
    Republica Sudanul de Sud
    Regatul Swaziland
    Republica Arabă Siriană
    Republica Uganda
    Republica Yemen
    Republica Zambia
    Republica Zimbabwe
    2. RESORTISANȚII ENTITĂȚILOR ȘI AUTORITĂȚILOR TERITORIALE:
    Autoritatea Națională Palestiniană
    _______________
    *Cu excepția posesorilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale, după caz, care, în momentul adoptării prezentei legi, călătoreau în Republica Moldova fără viză, în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. ”

    Art. III. – (1) Prezenta lege transpune prevederile art. 3 și ale anexei nr. IV din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 243 din 15 septembrie 2009, ale art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 77 din 23 martie 2016, precum și ale art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sînt exonerați de această obligație, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81 din 21 martie 2001.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 22. Chișinău, 24 martie 2017.